Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Teşebbüs Suçu

Teşebbüs SuçuSayfa Sayısı
:  
215
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
1994
ISBN NO
:  
975-376-082-5

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ XV
GİRİŞ 1

SEKSİYON I
SUÇ, SUÇ YOLU VE SUÇ TÜRLERİ

1- Genel Olarak Suç , 3
2- İcraî-İhmali Suç ve İhmal Suretiyle İcraî Suçlar 8
3- Sırf Hareket ve Netice Suçları 10
4- Anî ve Devamlı Suçlar 11
5- Zarar ve Tehlike Suçları -... 12
6- Şeklî ve Maddî Suçlar 15

7- Suçun Hukukî Konusu 15
8- Suçun Fail ve Mağduru, Aktif ve Pasif Sujesi 16


SEKSİYON II
SUÇUN TAMAMLANMASI, TÜKENMESİ VE TEŞEBBÜS DERECESİNDE KALMASI
1- Suçun Tamamlanması 17
2- Suçun Tükenmesi , 19
3- Teşebbüs Aşamasında Kalması 21
SEKSİYON III
SUÇUN CEZALANDIRILIŞ NEDENLERİ

1- Kefaret Teorisi 24
2- Sosyal Mukavele Teorisi 24
3- Genel Önleme Teorisi 24
4- Özel Önleme Teorisi 25
5- Sosyal Savunma Teorisi 25

SEKSİYON IV
TEŞEBBÜS SUÇUNUN CEZALANDIRILIŞ NEDENLERİ

1- Objektif Teori , 26
2- Tehlike Teorisi 29
3- Sübjektif Teori 30
4- Araz (Belirti) Teorisi 33
5- Emrin İhlâli Teorisi 35
6- Suç İşleme Kararı Teorisi < 36
7- Sosyal Alarm Teorisi 37
8- Suç İşlenmesini Önleyici Teori 37
9- Hukuken Himaye Edilen Değerin Tehlikeye Konmasının
Önlenmesi Teorisi 37SEKSİYON V
TEŞEBBÜS SUÇUNUN TARİHİ GELİŞİMİ

1- Genel Olarak Teşebbüs 39
2- Babil ve İbrani Hukuklarında 40
3- Atinalılarda 40
4- Roma Hukukunda 41
5- Germen Hukukunda 43
6- Kanonik Hukukta 44
7- Ortaçağ İtalyan Devletleri Hukukunda 45
8- Constitutio Carolinada İlk Genel Hüküm ,. 46
9- Aydınlık Çağda Yapılan Bazı Kanunlarda Teşebbüs 47
SEKSİYON VI
TEŞEBBÜS SUÇUNUN HUKUKİ MAHİYETİ
1- Genel Olarak
2- Asıl Normu Tamamlayıcı Norm
3- Bağımsız Norm
4- Hafifletici Neden


SEKSİYON VIII İŞLENMESİ KASDEDİLEN CÜRMÜN İCRASINA BAŞLANMIŞ
OLMASI 61
SEKSİYON IX
İCRA HAREKETLERİNİ HAZIRLIK HAREKETLERİNDEN AYIRMAK KONUSUNDA İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER
1- Menochio′nun Kriteri, Uzak, Yakın, Çok Yakın Hareketler 65
2- Romagnosi, Carmignani ve Rossi′ye Göre İcra Hareketleri 66
3- Carrara′nın Teorisi: Univocitâ Tek Anlama Gelirlilik Veya
Şüpheye Mahal Vermeme 66
4- Carrara′nın Yeni Teorisi: Mağdurun Faaliyet Alanına Tecavüz 68
5- Kanuni Tarifin İhlâli Kriteri 70
6- Nedensellik Kriteri 73
7- Hukuki Menfaatin İhlâli 74
8- Kronolojik Kriter 74
9- Elverişli Vasıtalar Kullanılması 75

10- Etkin Nedensellik Teorisi 76
11- Yeterli Sebebe Başvurma Kriteri 77
12- Suçun Tamamlanmasından Önce Veya Sonra Yapılmasına
Dayanan Kriter 77
13- Hareketlerin Genel Tecrübeye Göre Neticeyi Doğurması Kriteri 78
14- Nedenselliğin Harekete Geçirilmesi Kriteri 78
15- Yaratılan Tehlike Kriteri 80
16- Hukuka Aykırı Münasebete Girme Kriteri 81
17- Teşebbüsün Özüne İlişkin Olan Veya Olmayan Hareketler Kriteri 81
18- Tehlikeli Nitelik Taşıma Kriteri .. .81
19- İradenin Varlığını Gösteren ve Göstermeyen Hareketler 82
20- Kararlı Veya Kararsız İradeyi Yansıtan Hareketler 82
21- Pozitivistlerin Görüşü 82
22- Sorunun Çözümsüzlüğü ; 83
23- Yeni İtalyan Ceza Kanunları Projeleri 84
IX

SAHİFE
SEKSİYON X
İTALYAN CEZA KANUNUNUN ÇÖZÜMÜ, HAREKETLERİN ŞÜPHEYE MAHAL VERMEZLİĞİ, TEK ANLAMA
GELİRÜĞİ-UNIVOCITA 86
SEKSİYON XI
BÎR SUÇUN İCRASINA ELVERİŞLİ VASITALAR İLE BAŞLANMALIDIR
1- Elverişli Vasıtalar Kavramı g9
2- Mutlak-Nisbî Elverişsizlik 90
3- Manzini′nin Kriteri, Elverişsizlik ve Kifayetsizlik . 93
4- Nisbî Elverişsizlik Halinde De Failin Cezalandırılmaması Gerektiği
Düşüncesi
5- Mutlak Elverişsizlik Halinde De Failin Cezalandırılması Gerektiğini
Savunan Düşünceler: Sübjektif ve Araz Teorileri 97
6- Somut Tehlike Kriteri, Günlük Hayat Tecrübelerine Göre Neticeyi
Meydana Getirmeğe Elverişlilik 9g
7- Hareketin Elverişliliğinin Suç Konusunun Varlığına Bağlı Oluşu 101
8- Başlangıçta ve Sonradan Elverişsizlik, Tam ve Kısmî Elverişsizlik . . . . ..102
9- Mahkeme Kararlan 1Q.
SEKSİYON XII
ELVERİŞLİ VASITALAR TERİMİNİN İSABETSİZLİĞİ-İTALYAN CEZA KANUNUNUN ÇÖZÜMÜ, ELVERİŞLİ HAREKETLER 108
SEKSİYON XIII
İCRA HAREKETLERİNİN KESİLMESİ, FİİLİN TAMAMLANAMAMASI-EKSİK TEŞEBBÜS
111

SEKSİYON XIV İSTEYEREK VAZGEÇME

118SEKSİYON XV
VAZGEÇMEYE RAĞMEN CEZALANDIRILABİLEN HAREKETLER, BAŞKA BİR SUÇUN OLUŞMASI

126

X

SAHİFE
SEKSİYON XVI İCRA HAREKETLERİNİN TAMAMLANMASI-TAM TEŞEBBÜS
1- Genel Olarak 129
2- Failin Kendi Açısından Bitirmesi Gereken Hareketler 130
3- Suçun Tamamlanması İçin Zorunlu Tüm Hareketlerin terası .131
4- Failin Seçmiş Olduğu Vasıtaların Neticeyi Gerçekleştirmek
Üzere Kullanılması 131
5- İşlenen Fiilin Nihai Neticesini Önlemek İçin Failin Müsbet Veya
Menfi Bir Hareket Yapması 132
6- Hareketin Bütün İz ve Eserlerinin Ortadan Kaldırılması 133
7- Pozitivist Görüş 135
8- Tam Teşebbüs Halleri 135
9- Tam Teşebbüse Müsait Suçlar 137

10- Eksik ve Tam Taşabbüste Farklı Ceza Vermenin Nedenleri 137
11- İlgili Mahkeme Kararları 138
SEKSİYON XVII
EKSİK TEŞEBBÜS-TAM TEŞEBBÜS AYIRIMININ GÜÇLÜĞÜ, İTALYAN CEZA KANUNUNUN ÇÖZÜMÜ:
TEŞEBBÜS SUÇU 140
SEKSİYON XVIII
İSTEYEREK VAZGEÇMEYE İLİŞKİN HÜKMÜN HAREKETİN TAMAMLANMASINDAN SONRA NETİCENİN ÖNLENMESİ
HALİNDE DE UYGULANMASI SORUNU 143
SEKSİYON XIX
SUÇUN TAMAMLANMASINDAN ÖNCE FAAL NEDAMET (RAVVEDİMENTO ATTUOSO POST ACTİONEM), İTALYAN
CEZA KANUNU 145
SEKSİYON XX
SUÇUN TAMAMLANMASINDAN SONRA FAAL NEDAMET (RAVVEDİMENTO ATTUOSO POST DELİCTUM)
TÜRK CEZA KANUNU 150
XI

SAHİFE

SEKSİYON XXI
ELVERİŞSİZ VASITALAR İLE SUÇA TEŞEBBÜS VE
SUÇ KONUSUNUN YOKLUĞU - İŞLENEMEZ SUÇ (REATO İMPOSSİBİLE)
1- Genel Olarak 154
2- Vasıtanın Elverişsizliği 157
a- Mutlak-Nisbî Elverişsizlik 157
b- Manzini′nin Kriteri: Elverişlilik-Kifayetsizlik ,158
c- Somut Tehlike Kriteri 158
3- Suç Konusunun Yokluğu 159
a- Carrara′nın Kriteri: Daimî Veya Geçici Yokluk 160
b- Mutlak Veya Nisbî Yokluk 160
c- Bu Teorilerin Aynı Anlama Gelişleri 161
d- Hareketin Başlamasından Önceki ve Sonraki Yokluk 162
e- Somut Tehlike Kriteri 164
f- Karma Görüşler , 165
g- Kanaatimiz 166
SEKSİYON XXII MEFRUZ SUÇ (REATO PUTATİVO)
1- Mefruz Suç Kavramı 174
2- Hukukî Hatadan Kaynaklanan Mefruz Suç .175
a- Ceza Normunun Varlığında Hata 175
b- Suçun Unsurlarında ve Cezalandırılma Şartlarında Hata 175
3- Fiili Hatadan Kaynaklanan Mefruz Suç 176
a- Fiilin Tamamlanmasında Hata, Vasıtanın Elverişsizliği ve
Konunun Yokluğu -.176
b- Fiilde Bulunan Hukuka Uygunluk Sebebinde ve Failin
Sıfatında Hata 177
4- Mefruz Suç Konusunda Teşebbüsün Mahiyetini Açıklayan Görüşleri,
Teorilerin Objektif, Sübjektif ve Araz Teorileri 178
5- Mefruz Suçun İşleniş Nedenleri 178
XII
4- Tahrikçi Ajan ve İşlenemez Suç 167
5- Suç Konusunun Belli Olması Gereği 168
6- Teşebbüsün Mahiyetini İzah Eden Teoriler ve İşlenemez Suç 169
7- Yeni İtalyan Ceza Kanunu ve İşlenemez Suç 170
8- İlgili Mahkeme Kararları 171SAHİFE
SEKSİYON XXIII SUÇ VE CEZALARIN İÇTİMAİ VE TEŞEBBÜS
1- Mal Aleyhine İşlenen Suçun Kısmen Gerçekleştirilmesi Halinde
Suçun Tamamlanmış Sayılması 180
2- Fikri İçtima ′ 180
3- Mürekkep Suç 181
4- Müteselsil Suç 181

SEKSİYON XXIV SUÇA TESİR EDEN SEBEBLER VE TEŞEBBÜS

183SEKSİYON XXV TEŞEBBÜS SUÇUNUN CEZASI

188,

SEKSİYON XXVI
İTALYAN CEZA KANUNU′NUN ÖNGÖRDÜĞÜ YAPTIRIMLARCEZALAR VE GÜVENLİK TEDBÎRLERİ 192
" SEKSİYON XXVII
TEŞEBBÜS SUÇUNUN ÇEŞİTLİ SUÇLARLA İLGİSİ
1- Genel Hüküm Özel Hüküm İlişkisi 194
2- Yalancı Tanık Tedarikine Teşebbüs 195
3- Tamamlanmış Suç Sayılan Teşebbüs Suçları-Sırf Teşebbüs Suçları 195
a- T.C.K.nun 125.Maddesi 195
b- T.C.K.nun 146.Maddesi .196
c- T.C.K.nun 156.Maddesi .198
d- Manzini′ye Göre Tamamlanmış Suç Gibi Cezalandırılan
Diğer Teşebbüs Suçları . 199
4- îhmalî Suçlara Teşebbüs 199
5- Şeklî Suçlara Teşebbüs 200
6- Müessir Fiillere Teşebbüs 201
7- Ani Şiddet Suçları (Delitti D′impeto) ve Teşebbüs 204
8- Kasdın Asılması Suretiyle İşlenen Suçlar ve Teşebbüs 204
9- Tehlike Suçları ve Teşebbüs , 205

10- Taksirli Suçlar ve Teşebbüs 206
11- Kabahatler ve Teşebbüs 206

NETİCE 209

BİBLİYOGRAFYA 211