Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Temel Hukuk Dizisi Medeni Hukuk – I (Başlangıç Hükümleri – Kişiler Hukuku – Aile Hukuku)

Temel Hukuk Dizisi Medeni Hukuk – I (Başlangıç Hükümleri – Kişiler Hukuku – Aile Hukuku)Sayfa Sayısı
:  
304
Kitap Ölçüleri
:  
13,5*19,5
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-975-02-5821-3

27,00 TL

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'larda ki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.
Dizinin "Medeni Hukuk-I" ismiyle yayınlanan bu kitabında; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun başlangıç hükümleri ile kişiler hukuku ve aile hukuku konuları ele alınmıştır. Bu kapsamda eserde öncelikle hukukun uygulanması bakımından temel ilkeleri belirleyen başlangıç hükümleri (TMK m. 1-7), ardından kişiler hukuku kısmında; hak sahibi olan varlıkların (gerçek ve tüzelkişilerin) hukuki durumları (ehliyet, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, kişiliğin korunması vs.), aile hukuku bölümünde ise; kişilerin aile adı verilen topluluk içerisindeki ilişkileri (evlenme, boşanma, soybağı, velayet, vesayet vs.) akıcı ve kolay anlaşılır tarzda açıklanmıştır.
Konu Başlıkları
Medeni Hukuk
Kişiler Hukuku
Aile Hukuku
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  31
MEDENİ HUKUK
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ VE KİŞİLER HUKUKU
MEDENİ HUKUK
I. MEDENİ HUKUKA GENEL BAKIŞ  35
A. Hukuk Kavramı  35
1. Genel Olarak  35
2. Hukuk Sistemi Kavramı  37
B. Hukuk Çeşitleri  38
1. Pozitif Hukuk  38
2. Dogmatik Hukuk  39
3. Tabii (Doğal) Hukuk  39
4. Maddi Hukuk  39
C. Kamu–Özel Hukuk Ayrımı  39
D. Medeni Hukukun Tanımı  42
II. MEDENİ HUKUKUN SİSTEMİ  43
A. Kişiler Hukuku  43
B. Aile Hukuku  43
C. Miras Hukuku  44
D. Eşya Hukuku  44
III. MEDENİ HUKUKUN ÖNEMİ  46
IV. MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI  46
A. Aslî Kaynaklar  46
1. Kanunlar  46
a. Medeni Kanun  47
b. Diğer Kanunlar  47
2. Kanun Hükmünde Kararnameler  47
3. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  48
4. Yönetmelikler  48
5. İçtihadı Birleştirme Kararları  49
B. Talî Kaynaklar  50
1. Örf ve Âdet Hukuku  50
a. Genel Olarak  50
aa. Maddi Unsur  51
bb. Manevî Unsur  52
cc. Hukukî Unsur  52
b. Örf ve Âdet Hukuku Çeşitleri  52
aa. Genel Örf ve Âdet Hukuku  52
bb. Özel Örf ve Âdet Hukuku  53
cc. Alelade Örf ve Âdet Hukuku ve Ticari Örf ve Âdet Hukuku  53
c. Örf ve Âdet Hukukunun Rolü  55
2. Hâkimin Yarattığı Hukuk  56
C. Yardımcı Kaynaklar  57
1. Bilimsel Görüşler  57
2. Yargı Kararları  58
V. MEDENİ HUKUK BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ  58
A. Medeni Kanun’daki Hükümlerin Mahiyeti  59
1. Emredici Hukuk Kuralları  59
a. Mutlak Emredici Hukuk Kuralları  61
b. Nispi Emredici Hukuk Kuralları  61
2. Yedek Hukuk Kuralları  61
a. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  62
b. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları  62
B. Kanunun Sözüyle ve Özüyle Uygulanması  63
1. Kanunun Sözüyle Uygulanması  63
2. Kanunun Özüyle Uygulanması  63
C. Kanunun Yorumlanması ve Yorum Türleri  64
1. Yorumlayan İradeye Göre Yorum Çeşitleri  64
a. Yasama Yorumu  64
b. Bilimsel Yorum  64
c. Yargısal Yorum  64
2. Yorum Yöntemleri  65
a. Sözel Yorum  65
b. Mantıksal Yorum  65
aa. Zıt Kanıt  65
bb. Kanunun Evleviyetle Uygulanması  66
c. Amaçsal Yorum  66
d. Sistematik Yorum  67
e. Ekonomik Yaklaşım Yorumu  68
f. Tarihsel Yorum  68
g. Zamana Göre Objektif Yorum  68
h. Serbest Yorum  69
D. Hâkimin Hukuk Yaratması  69
E. Kanun’daki Boşluk Türleri  70
1. Boşluk Olarak Nitelendirilemeyecek Durumlar  70
a. Hukuk Dışı Alan  70
b. Kasıtlı Susma  70
2. Boşluk Çeşitleri  71
a. Kural İçi Boşluk  71
aa. Yollamalar (Atıflar)  71
bb. Genel Kayıtlar ve İçi Boş Normlar  71
cc. Tanımlama Boşluğu  71
b. Kural Dışı Boşluk (Kanun Boşluğu)  71
aa. Açık Boşluk  72
bb. Açık Olmayan Boşluk  72
c. Doktrinde Kabul Edilen Diğer Boşluk Çeşitleri  72
F. Hâkimin Takdir Yetkisi (TMK. m. 4)  73
1. Genel Olarak  73
2. Takdir Yetkisinin Bulunduğu Hâller  74
a. Kanunda Açık Hüküm Bulunan Yerler  74
b. Kanunda Kullanılan Deyimler  74
c. Kanunun Yazılış Biçimi  74
G. İyiniyet (TMK. m. 3)  75
1. İyiniyetin İşlevi  76
a. Eşya Hukukunda  76
aa. Taşınırlar (Menkuller) Üzerindeki Mülkiyet Hakkının Kazanılması  76
aaa. Sahibinin Elinden İsteğiyle Çıkan Taşınırlarda  76
1/a. Emin Sıfatıyla Zilyet Kavramı  76
1/b. Taşınırların Sahibinin Elinden Rızası ile Çıktığı Durumlar  77
bbb. Sahibinin Elinden İsteği Olmadan Çıkan Taşınırlarda  78
1/a. Genel Olarak  78
1/b. Taşınır Davası  80
1/aa. Genel Olarak  80
1/bb. Taşınır Davasının Unsurları  80
1/aaa. Zilyetlik İrade Dışında Son Bulmuş Olması  80
1/bbb. Şimdiki Zilyedin Üstün Hak Karinesinin Çürütülmesi  81
1/cc. Taşınır Davasının Sınırları  81
bb. Taşınmazlar (Gayrimenkul) Üzerindeki Mülkiyet Hakkının Kazanılması  82
aaa. Genel Olarak  82
bbb. Tescilin Olumlu Etkisi  83
1/a. Genel Olarak  83
1/b. TMK 1023’ünün Uygulanmasının Şartları  84
1/aa. TapuSicilinin Aynî Hak Durumunu Hatalı Yansıtması Gerekir  84
1/bb. Sicile Dayanılarak veya Güvenilerek Hak Kazanılmış Olmalı  84
1/cc. Hak Kazanan Üçüncü Kişi Olmalı  85
1/dd. Kazanılan Hak Aynî Hak Olmalıdır  86
1/ee. Üçüncü Kişinin İyiniyetli Olması Gerekir  86
b. Aile Hukukunda  86
c. Borçlar Hukukunda  86
2. İyiniyetin Mahiyeti  86
H. Dürüst Davranma  87
I. Hakkın Kötüye Kullanılması  90
J. İspat Yükü (Beyyine Külfeti) (TMK. m. 6)  92
1. Genel Olarak  92
2. Resmi Belgelerle İspat (TMK. m. 7)  93
a. Resmi Senetler  93
b. Resmi Siciller  93
c. Resmi Sicil ve Senetlerin Karine Mahiyeti  94
3. Medeni Hukuka Hâkim Olan İlkeler  95
a. Nispilik İlkesi  95
b. İrade Serbestisi  95
VII. HAKLAR  96
A. Genel Olarak  96
B. Hakların Kazanılma Yolları  97
1. Aslen Kazanma  97
2. Devren Kazanma  97
3. Tesisen Kazanma  98
C. Hak Kavramını Açıklayan Görüşler  98
1. Menfaat Teorisi  98
2. İrade Teorisi  99
3. Karma Teori  99
D. Konularına Göre Haklar  99
1. Malvarlığı Hakları  99
a. Alacak Hakları  100
b. Aynî Haklar  101
aa. Eşya Üzerinde Kurulma  101
bb. Doğrudan Hakimiyet Kurma  102
cc. Herkese Karşı İleri Sürülebilme  102
2. Değeri Para ile Ölçülemeyen Haklar  104
a. Ticari Haklar  104
b. Fikri Haklar  104
E. Kullanılmasının Yaratmış Olduğu Etki Açısından Haklar  105
1. Yenilik Doğuran Haklar  105
a. Genel Olarak  105
b. Yenilik Doğuran Hak Çeşitleri  105
aa. Yöneldiği Sonuç Açısından  105
aaa. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar  105
bbb. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar  106
ccc. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar  106
bb. Yenilik Doğuran Hakların Ortak Özellikleri  106
2. Alelade Haklar  106
KİŞİLER HUKUKU
I. KİŞİ VE KİŞİLİK KAVRAMLARI  107
A. Kişi Kavramı  107
B. Kişilik Kavramı  107
C. Kişilik Hakkının Konusu  108
1. Maddi Bütünlük Üzerindeki Haklar  108
2. Manevi Bütünlük Üzerindeki Haklar  109
3. Ekonomik Bütünlük Üzerindeki Haklar  109
D. Kişi Türleri  109
1. Gerçek Kişiler  109
2. Tüzel Kişiler  110
II. GERÇEK KİŞİLİK  110
A. Kişiliğin Başlangıcı  110
B. Kişiliğin Sona Ermesi  112
1. Ölüm  112
2. Ölüm Karinesi  112
a. Genel Olarak  112
b. Birlikte Ölüm Karinesi  113
3. Gaiplik  114
C. Gerçek Kişinin Ehliyetleri  117
1. Hak Ehliyeti  117
a. Genellik İlkesi  117
b. Eşitlik İlkesi  118
2. Fiil Ehliyeti  118
a. Tanımı  118
aa. Olumlu Şartlar  119
aaa. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak (Temyiz Kudreti)  119
bbb. Ergin Olmak  119
bb. Olumsuz Şart  121
b. Fiil Ehliyetinin Kapsamı  122
aa. Hukukî İşlem Ehliyeti  122
bb. Haksız Fiillerden Sorumlu Olma Ehliyeti  123
cc. Dava Ehliyeti  123
3. Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişilerin Hukukî Durumu  123
a. Tam Ehliyetliler  123
b. Sınırlı Ehliyetliler  123
aa. Evli Kişiler  124
bb. Kendilerine Yasal Danışman Atanmış Olanlar  124
c. Sınırlı Ehliyetsizler  125
aa. Hukukî İşlem Ehliyeti Bakımından  125
aaa. Kendi Başlarına Yapamayacakları İşlemler  125
bbb. Kendi Başlarına Yapabilecekleri İşlemler  126
ccc. Hiç Yapamayacakları İşlemler  127
bb. Haksız Fiillerden Sorumlu Olma Ehliyeti Bakımından  128
cc. Dava Ehliyeti Bakımından  128
d. Tam Ehliyetsizler  128
4. Hısımlık  132
a. Hısımlık Türleri  132
aa. Kan Hısımlığı  132
aaa. Üstsoy–Altsoy Hısımlığı  132
bbb. Yansoy Hısımlığı  133
bb. Kan Dışı Hısımlık  134
aaa. Kayın Hısımlığı  134
bbb. Yapay Hısımlık (Sun’i Hısımlık, Cali Hısımlık)  134
b. Hısımlığın Önemi  135
D. Yerleşim Yeri (İkametgâh)  136
1. Yerleşim Yeri Türleri  136
a. İradî Yerleşim Yeri  136
b. İtibarî Yerleşim Yeri  137
c. Yasal Yerleşim Yeri  137
2. Yerleşim Yerinin Tâbi Olduğu İlkeler  138
a. Yerleşim Yerinin Zorunluluğu İlkesi  138
b. Yerleşim Yerinin Tekliği İlkesi  138
E. Kişiliğin Korunması  138
1. Genel Olarak  138
2. Kişiliğin İçe Karşı Korunması  139
3. Kişiliğin Dışa Karşı Korunması  139
a. Tespit Davası  139
b. Men Davası  140
c. Önleme Davası  140
d. Tazminat Davaları  141
aa. Maddi Tazminat Davası  141
bb. Manevi Tazminat Davası  141
cc. Vekâletsiz İş Görme Davası  142
F. Ad ve Adın Korunması  142
1. Ad Çeşitleri  143
a. Öz Ad  143
b. Soyadı  143
c. Müstear Ad (Mahlâs)  144
d. Lâkap  144
2. Adın Değiştirilmesi  144
3. Adın Korunması  145
a. Tespit Davası  145
b. Men Davası  146
c. Önleme Davası  146
d. Tazminat Davası  146
G. Kişisel Durum Sicili  146
1. Türleri  146
a. Doğum Kütüğü  146
b. Ölüm Kütüğü  147
c. Evlenme Kütüğü  147
d. Aile Kütüğü  147
e. Yer Değiştirme Kütüğü  147
2. Kişisel Durum Sicilinin Düzeltilmesi  147
III. TÜZEL KİŞİLİK  148
A. Tüzel Kişilerin Türleri  149
1. Bünyelerine Göre  149
a. Kişi Toplulukları  149
b. Mal Toplulukları  149
2. Tâbi Oldukları Hukuka Göre  149
a. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri  150
b. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  150
B. Tüzel Kişiliğin Başlangıcı  151
1. Genel Olarak  151
2. Başlangıç Anını Belirleyen Sistemler  151
a. Serbest Kuruluş Sistemi  151
b. İzin Sistemi  151
c. Normatif Sistem  152
C. Tüzel Kişilerin Ehliyetleri  152
1. Hak Ehliyeti  152
2. Fiil Ehliyeti  152
D. Tüzel Kişiliğin Organları  153
1. Zorunlu Organlar  153
2. İradi Organlar  153
E. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi  154
1. Dağılma (İnfisah) Sebepleri  154
2. Dağıtılma (Fesih) Sebepleri  155
a. Kendi Yetkili Organının Kararıyla  155
b. Yargı Organının Kararıyla  155
3. Sona Ermenin Sonuçları  155
F. Dernekler  155
1. Dernek Kavramı  155
2. Derneğin Kurulması  157
a. Kurucular  157
b. Amaç  158
c. İrade Açıklaması  159
3. Derneğin İşlemesi  161
a. Organlar  161
aa. Genel Kurul  161
bb. Yönetim Kurulu  162
cc. Denetim Kurulu  162
dd. İradî Organlar  163
4. Üyelik  163
a. Üyeliğe Girme  163
b. Üyelikten Çıkma  163
c. Üyelikten Çıkarılma  164
d. Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi  164
e. Üyeliğin Hak ve Yükümlülükleri  165
5. Derneğin Sona Ermesi  165
a. Dağılma (İnfisah) Sebepleri  165
b. Dağıtılma (Fesih) Sebepleri  165
G. Vakıflar  166
1. Genel Olarak  166
2. Vakfın Kurulması  166
a. Vakfeden  167
b. Amaç  167
c. Mal  168
d. İrade Açıklaması  168
3. Vakfın İşlemesi  168
4. Vakfın Sona Ermesi  170
a. Dağılma (İnfisah) Sebepleri  170
b. Dağıtılma (Fesih) Sebepleri  170
PRATİKLER  173
Pratik I: İyiniyet ve Hak İktisabı  173
Pratik II: Taşınır Eşya’nın İyiniyetle İktisabı  174
Pratik III: Ölüm Karinesi–Gabin  175
Pratik IV: Sınırlı Ehliyetliler–Tam Ehliyetliler–Sınırlı Ehliyetsizler  176
Kaynakça  179
AİLE HUKUKU
§1. AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER  183
I. AİLE KAVRAMI  183
II. İNCELEME KONUSU  183
III. AİLE HUKUKU MEVZUATI  183
A. Anayasa  183
B. Uluslararası Sözleşmeler  184
C. Kanunlar  184
1. 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu  184
2. Özel Kanunlar  185
D. Tüzükler  185
E. Yönetmelikler  185
IV. TEMEL İLKELER  186
A. Eşitlik  186
B. Sınırlı Sayı ve Tipe Bağlılık  186
C. Zayıfları Koruma Amacı  186
D. Devletin Müdahalesi  187
E. Aile Mahkemelerinin Görevli Olması  187
§ 2. NİŞANLANMA  188
I. TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, ŞEKLİ VE UNSURLARI  188
A. Tanımı ve Hukuki Niteliği  188
B. Şekil Serbestisi  188
C. Unsurları  189
1. Kurucu Unsurları  189
2. Geçerlilik Unsurları  189
a. Nişanlanma Ehliyetinin Bulunması  189
b. Evlenme Engelinin Bulunmaması  189
c. Muvazaalı Olmaması  190
d. İrade Bozukluğunun Olmaması  190
II. NİŞANLANMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI  190
A. Evlenmeye Zorlamanın Mümkün Olmaması  190
B. Sadakat Yükümü  190
C. Tazminat Talep Edebilme  191
D. Mal Rejimi Sözleşmesi Yapabilme  191
E. Nişanlının Davasına Bakamama  191
F. Tanıklıktan Kaçınabilme  191
III. NİŞANLANMANIN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI  191
A. Sona Erme Sebepleri  191
1. Evlenme  191
2. Ölüm ve Gaiplik  192
3. Cinsiyet Değiştirme  192
4. Kesin Bir Evlenme Engelinin Ortaya Çıkması  192
5. Bozucu Koşula Bağlı Bir Nişanlanmada Koşulun Gerçekleşmesi  192
6. Anlaşma ile Sona Erme  192
7. Nişanı Bozma  193
B. Sona Ermenin Sonuçları  193
1. Hediyelerin Geri Verilmesi  193
2. Tazminat  194
a. Maddi Tazminat  194
b. Manevi Tazminat  195
C. Zamanaşımı  195
§ 3. EVLENME  196
I. TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ  196
A. Tanımı ve Hukuki Niteliği  196
B. Evlenme Ehliyeti  196
1. Ayırt Etme Gücü  196
2. Yaş  196
a. Olağan Evlenme Yaşı  196
b. Olağanüstü Evlenme Yaşı  196
3. Yasal Temsilcinin İzni  197
C. Evlenme Engelleri  197
1. Kesin Evlenme Engelleri  198
a. Hısımlık  198
(1) Kan Hısımları  198
(2) Kayın Hısımları  198
(3) Evlat Edinme  199
b. Mevcut Evlilik  199
c. Akıl Hastalığı  199
2. Kesin Olmayan Evlenme Engelleri  199
a. Kadın İçin Bekleme Süresi  200
b. Bulaşıcı Hastalıklar  200
II. EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ  200
A. Evlenme Başvurusu ve İzni  201
1. Başvuru Makamı ve Usulü  201
2. Başvuruya Eklenecek Belgeler  201
3. Başvurunun İncelenmesi ve Reddi  201
4. Redde İtiraz  202
5. Evlenme İzni  202
B. Evlenme Töreni  202
1. Tören Yeri ve Törenin Aleni Olması  202
2. Törenin Şekli  203
3. Aile Cüzdanı ve Dini Tören  203
4. Evlenmenin Bildirilmesi ve Tescili  204
§4. EVLENMENİN YOKLUĞU VE BUTLANI  204
I. EVLENMENİN YOKLUĞU  204
II. EVLENMENİN BUTLANI  205
A. Mutlak Butlan–Nisbi Butlan Ayrımı  205
B. Mutlak Butlan  206
1. Sebepleri  206
a. Mevcut Evlilik  206
b. Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluk  207
c. Akıl Hastalığı  207
d. Hısımlık İlişkisi  207
2. Mutlak Butlan Davasının Tarafları  207
a. Davacı  207
b. Davalı  207
3. Dava Hakkının Sınırlanması veya Kalkması  207
a. Dava Hakkının Sınırlanması  207
b. Dava Hakkının Kalkması  208
C. Nisbi Butlan  208
1. Eşlerin Dava Hakkı  208
a. Sebepleri  208
aa. Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk  208
ab. İrade Bozuklukları  208
aaa. Yanılma  208
aaaa. Evlenmenin Niteliğinde Yanılma  209
aaab. Şahısta Yanılma  209
aaac. Eşin Önemli Bir Niteliğinde Yanılma  209
aab. Aldatma  209
aaaa. Eşinin Namus ve Onuru Hakkında Aldatılma  209
aaab. Ağır Tehlike Oluşturan Bir Hastalığın Gizlenmesi  210
aac. Korkutma  210
b. Hak Düşürücü Süre  210
2. Yasal Temsilcinin Dava Hakkı  210
D. Butlanı Gerektirmeyen Sebepler  211
1. Sınırlı Sayı İlkesi  211
2. Butlana Yol Açmayan Özel Bazı Haller  211
a. Bekleme Süresinin İhlali  211
b. Tali Şekil Kurallarının İhlali  211
E. Butlan Kararı ve Sonuçları  211
1. Butlan Kararı  211
2. Butlan Kararının Sonuçları  212
a. Çocuklar Bakımından Sonuçları  212
b. Eşler Bakımından Sonuçları  212
aa. Genel Olarak  212
ab. Miras Hukuku Bakımından  213
F. Butlan Davasında Görev, Yetki ve Yargılama Usulü  213
1. Görev  213
2. Yetki ve Yargılama Usulü  213
§ 5. EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ  214
I. EŞLERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  214
A. Eşlerin Hakları  214
1. Konutu Seçme  214
2. Birlikte Yaşama  214
3. Birliği Yönetme  214
B. Eşlerin Yükümlülükleri  215
1. Birlikte Yaşama  215
2. Birliğin Mutluluğunu Sağlama  215
3. Sadık Davranma  215
4. Yardım ve Dayanışma  215
5. Çocuklara Özen Gösterme  215
6. Masraflara Katılma  215
II. EVLİ KADININ SOYADI  216
III. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMSİLİ  216
A. Eşlerin Temsil Yetkisi  216
1. Sürekli İhtiyaçlar  216
2. Diğer İhtiyaçlar  217
B. Müteselsil Sorumluluk  217
C. Temsil Yetkisinin Kaldırılması veya Sınırlanması  217
D. Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi  218
IV. EŞLERİN MESLEK VE İŞİ  218
V. EŞLERİN HUKUKİ İŞLEMLERİ  218
A. Serbestlik İlkesi  218
B. Eşin Rızasına Bağlı İşlemler  218
1. Aile Konutu ile İlgili İşlemler  218
a. Konutun Kira ile Sağlanmış Olması  219
b. Konutun Eşin Mülkiyetinde Olması  219
2. Kefil Olmak  220
3. Paylı Mülkiyette Payın Devri  221
VI. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI  221
A. Uyarı ve Uzlaştırma  221
B. Katkı Miktarını Belirleme  222
C. Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi  222
D. Borçlulara Emir Verme  222
E. Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması  222
F. 6284 Sayılı Kanun’daki Önlemler  223
§ 6. EVLİLİĞİN SONA ERMESİ  223
I. KENDİLİĞİNDEN SONA ERME  223
A. Ölüm  223
B. Cinsiyet Değiştirme  224
II. MAHKEME KARARIYLA SONA ERME  224
A. Butlan  224
B. Gaiplik Nedeniyle Evliliğin Feshi  224
C. Boşanma  224
1. Boşanma Sebepleri  225
a. Özel Sebepler  225
aa. Zina  225
ab. Hayata Kast veya Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış  226
ac. Küçük Düşürücü Suç İşleme veya Haysiyetsiz Hayat Sürme  226
ad. Terk  227
ae. Akıl Hastalığı  228
b. Genel Sebepler  228
aa. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması  228
ab. Eşlerin Anlaşması  229
ac. Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması  230
2. Dava  230
a. Tarafları  230
b. Konusu  230
c. Yetkili Mahkeme  230
d. Geçici Önlemler  231
e. Yargılama Usulü  231
3. Karar  232
a. Boşanma veya Ayrılık  232
b. Ayrılık Süresi ve Bitimi  232
4. Boşanma Kararı ve Sonuçları  232
a. Kişisel Sonuçlar  233
aa. Kayın Hısımlığının Devam Etmesi  233
ab. Erginliğin Devam Etmesi  233
ac. Bekleme Süresinin İşlemeye Başlaması  233
ad. Boşanmanın Kadının Soyadına Etkisi  233
ae. Zamanaşımının İşlemeye Başlaması  234
af. Miras Haklarının Etkilenmesi  234
ag. Boşanmanın Çocuklara Etkisi  234
aaa. Velayet Sahibinin Belirlenmesi  234
aab. Çocukla Kişisel İlişki Kurulması  235
aac. İştirak Nafakasına Hükmedilmesi  235
aad. Durumun Değişmesi  235
b. Mali Sonuçlar  236
aa. Maddi Tazminat  236
ab. Manevi Tazminat  236
ac. Yoksulluk Nafakası  237
ad. Tazminat ve Nafakanın Ödenme Biçimi  238
ae. İradın Kesilmesi  238
af. Zamanaşımı  238
ag. Mal Rejiminin Tasfiyesi  239
§ 7. EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ  239
I. YASAL MAL REJİMİ– SEÇİMLİK MAL REJİMİ  239
A. Yasal Mal Rejimi  239
B. Seçimlik Mal Rejimi  240
II. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ  241
A. Edinilmiş Mallar  241
1. Tanımı  241
2. Edinilmiş Mal Kalemleri  242
B. Kişisel Mallar  243
1. Kanuna Göre Kişisel Mallar  243
2. Sözleşmeye Göre Kişisel Mallar  243
C. Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf  244
D. Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk  244
E. Mal Rejiminin Sona Ermesi  244
F. Mal Rejiminin Tasfiyesi  245
1. Malların Geri Alınması ve Paylı Malın Tasfiyesi  245
2. Değer Artış Payı  245
3. Katılma Alacağının Belirlenmesi  245
a. Kişisel Malların ve Edinilmiş Malların Ayrılması  245
b. Eklenecek Değerler ve Üçüncü Kişilere Dava Hakkı  246
c. Kişisel Mallar ile Edinilmiş Mallar Arasında Denkleştirme  247
d. Artık Değerin Hesaplanması  247
e. Katılma Alacağını Oranı  247
4. Katılma Alacağının ve Değer Artış Payının Ödenmesi  248
a. Genel Olarak  248
b. Aile Konutu ve Ev Eşyası  248
5. Zamanaşımı Süresi  249
§ 8. SOYBAĞI VE KURULMASI  249
I. SOYBAĞININ TANIMI VE TÜRLERİ  249
II. SOYBAĞINA İLİŞKİN DAVALARDA YETKİ VE YARGILAMA USÛLÜ  249
A. Yetki  249
B. Yargılama Usulü  249
III. DOĞAL SOYBAĞININ KURULMASI  250
A. Çocuk ile Ana Arasında Kurulması  250
B. Çocuk ile Baba Arasında Kurulması  250
1. Ana ile Evlilik  250
a. Mevcut Evlilik  251
aa. Babalık Karinesi  251
ab. Babalık Karinelerinin Çakışması  251
ac. Babalık Karinesinin Çürütülmesi: Soybağının Reddi Davası  251
aaa. Tarafları  252
aab. İspat  252
(1) Evlilik İçinde Ana Rahmine Düşme  252
(2) Evlenmeden Önce veya Ayrı Yaşama Sırasında Ana Rahmine Düşme  252
aac. Hak Düşürücü Süre  252
aad. Diğer İlgililerin Dava Hakkı  253
b. Sonradan Evlenme  253
aa. Bildirim  253
ab. İtiraz  254
2. Tanıma  254
a. Tanımı ve Hukuki Niteliği  254
b. Koşulları  254
aa. Beyanın Bizzat Yapılması  255
ab. Başka Bir Erkekle Çocuk Arasında Soybağının Olmaması  255
ac. Tanıma Beyanının Kanunda Öngörülen Şekle Uygun Yapılması  255
c. Bildirim  255
d. İptal Davası  255
aa. Tanıyanın Dava Hakkı  255
ab. İlgililerin Dava Hakkı  256
ac. Hak Düşürücü Süreler  256
3. Babalık Hükmü  256
a. Dava Hakkı  257
b. Karine  257
c. Hak Düşürücü Süre  258
IV. EVLAT EDİNME  258
A. Küçüklerin Evlat Edinilmesi  258
B. Ergin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi  260
C. Şekil ve Usul  261
1. Yetkili ve Görevli Mahkeme  261
2. Başvurudan Sonra Meydana Gelen Değişiklikler  261
3. Araştırma  262
4. Bildirim  262
D. Evlat Edinmenin Hükümleri  262
1. Genel Olarak  262
2. Kesin Evlenme Engelinin Doğması  262
3. Evlatlık ve Altsoyunun Mirasçı Olması  263
4. Evlat Edinmenin İsme Etkisi  263
E. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması  263
§ 9. SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ  264
I. SOYADI  264
II. KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER  265
III. ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI  265
IV. BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİNİ KARŞILAMA  265
A. Kapsamı  265
B. Süresi  266
C. Dava Hakkı  266
D. Nafaka Miktarı  266
E. Güvence Verilmesi  266
§ 10. VELÂYET  267
I. GENEL OLARAK  267
II. VELÂYETİN KAPSAMI  268
A. Genel Olarak  268
B. Çocuğun Eğitimi  268
C. Çocuğun Temsili ve Fiil Ehliyeti  268
D. Çocuğun Aileyi Temsil Etmesi  269
E. Çocuk ile Ana ve Baba Arasındaki Hukuki İşlemler  269
III. ÇOCUĞUN KORUNMASI  269
A. Genel Olarak  269
B. Velâyetin Kaldırılması  270
§ 11. ÇOCUK MALLARI  271
I. YÖNETİM VE KULLANMA HAKKI  271
II. ÇOCUĞUN SERBEST MALLARI  271
A. Kazandırmalar  271
B. Saklı Pay  272
C. Meslek veya Sanat İçin Verilen Mal ve Kişisel Kazanç  272
III. MALLARIN KORUNMASI  272
IV. YÖNETİMİN SONA ERMESİ  272
§ 12. YARDIM NAFAKASI  273
I. NAFAKA YÜKÜMLÜLERİ  273
II. NAFAKA DAVASI  273
§ 13. EV DÜZENİ  274
I. GENEL OLARAK  274
II. HÜKÜMLERİ  274
III. ALTSOYUN DENKLEŞTİRME ALACAĞI  275
§ 14. AİLE MALLARI  275
I. AİLE VAKFI  275
II. AİLE MALLARI ORTAKLIĞI  276
A. Kavram  276
B. Hükümleri  276
1. Elbirliği ile İşletme  276
2. Yönetim ve Temsil  276
3. Ortak Mallar ve Kişisel Mallar  277
C. Ortaklığın Sona Ermesi  277
III. AİLE YURDU  277
A. Kurulması  277
B. Sonuçları  278
C. Sona Ermesi  278
§ 15. VESAYET  278
I. TANIMI  278
II. VESAYET ORGANLARI  278
A. Genel Olarak  278
B. Vesayet Daireleri  279
1. Kamu Vesayeti  279
2. Özel Vesayet  279
a. Şartları  279
b. Kurulması  279
c. Aile Meclisi  280
d. Güvence  280
e. Sona Ermesi  280
C. Vasi, Kayyım ve Yasal Danışman  280
1. Vasi  280
2. Kayyım  280
3. Yasal Danışman  280
III. VESAYETİ GEREKTİREN HALLER  281
A. Küçüklük  281
B. Kısıtlama  281
1. Kısıtlama Sebepleri  282
a. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı  282
b. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim  282
c. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza  282
d. İstek Üzerine  283
2. Kısıtlama Kararının İlanı  283
IV. VASİNİN ATANMASI  283
A. Şartları  283
1. Genel Olarak  283
2. Eşin ve Hısımların Önceliği  284
3. İlgililerin İsteği  284
4. Vasiliği Kabul Yükümlülüğü  284
5. Vasilikten Kaçınma Sebepleri  284
6. Vasiliğe Engel Olan Sebepler  285
B. Atama Usulü  285
V. KAYYIMLIK  285
A. Temsil Kayyımlığı  286
B. Yönetim Kayyımlığı  286
VI. YASAL DANIŞMANLIK  287
VII. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI  288
VIII. VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ  289
A. Vasinin Görevleri  289
1. Genel Olarak  289
2. Göreve Başlama  290
3. Özen ve Temsil  290
a. Özen  290
b. Temsil  291
4. Malvarlığının Yönetilmesi  291
5. Vasinin Görev Süresi  292
6. Vasinin Ücreti  292
B. Vesayet Dairelerinin Görevleri  292
1. Şikâyet ve İtirazları İnceleme  292
2. İzin  292
3. Rapor ve Hesapların İncelenmesi  294
IX. VESAYETİN SONA ERMESİ  294
A. Vesayeti Gerektiren Hallerin Sona Ermesi  294
B. Vasilik Görevinin Sona Ermesi  295
1. Fiil Ehliyetinin Kaybı ve Ölüm  295
2. Sürenin Sona Ermesi  295
3. Engelin veya Kaçınma Sebebinin Ortaya Çıkması  295
4. Görevden Alınma  296
C. Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları  296
1. Kesin Hesap ve Malvarlığının Teslimi  296
2. Rapor ve Hesabın İncelenmesi  296
3. Vasinin Görevine Son Verilmesi  296
X. VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU  297
A. Özen Yükümlülüğü  297
B. Vasinin Sorumluluğu  297
C. Devletin Sorumluluğu  297
D. Zamanaşımı  297
1. Olağan Zamanaşımı  297
2. Olağanüstü Zamanaşımı  298
E. Görev ve Yetki  298
Kaynakça  299
Kavramlar Dizini  301