Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (4)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (66)

Temel Hak Ve Özgürlüklere İlişkin Uluslararası Antlaşmaların İç Hukukta Doğrudan Uygulanması

Temel Hak Ve Özgürlüklere İlişkin Uluslararası Antlaşmaların İç Hukukta Doğrudan UygulanmasıSayfa Sayısı
:  
132
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4378-64-7

22,68 TL

ÖNSÖZİkinci Dünya Savaşı sonrasında insan hakları alanındaki gelişmelerin neticesinde ortaya çıkan çok uluslu ve uluslararası oluşumlar, geleneksel egemenlik anlayışının değişmesine sebep olmuşlardır. Geleneksel egemenlik anlayışında, egemenliğin mutlak sahibi ulus devlettir; hiçbir şartta egemenlik sınırlandırılamamakta ve devredilememektedir. Bu yeni oluşan egemenlik anlayışında, içeride insan hakları, dışarıda ise uluslararası ya da uluslar-üstü oluşumlar egemenliği sınırlandırabilmektedirler. Günümüzün modern anayasalarının hemen hepsinde, insan hakları kendine yer bulmakta, egemenliği sınırlandıran bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası platformda ise örneğin; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Birliği gibi oluşumlar egemenliği sınırlandıran, ulus devlet yerine egemenliği kullanabilen yapılar olarak karşımıza çıkmaktadırlar.Gerek yükselen değer insan hakları, gerekse uluslararası/uluslar-üstü oluşumlar eliyle egemenliğin sınırlandırılması/devredilmesi anlayışının yaygınlaşması uluslararası hukukun bir süjesi olan Ülkemizi de etkilemiştir. Ülkemizin; 1945 yılında Birleşmiş Milletler Şartı nı imzalaması ve arkasından da 1948 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi nin kabulü yönünde oy kullanması bu etkinin birer göstergesidir. Yine Ülkemiz, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ni 1950 yılında imzalamıştır. Bunlara ilave olarak, insan hakları, 1961 ve 1982 anayasalarında -temel haklar ve ödevler- başlığı altında kendine yer bulmuştur.Bu kapsamda en önemli gelişme, Ülkemizin Avrupa Birliği ne üyelik için müracaatta bulunmuş olmasıdır. Bu müracaatın sonucu olarak, tam üyelik için başlatılan müzakerelerin 2014 yılında tam üyelikle sonuçlanması beklenmektedir.Yaşanan bu gelişmeler ve Avrupa Birliği nin itici etkisiyle birçok alanda reformlar yapılması zorunluluğu doğmuştur. Yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ni Ülkemizin onaylaması, arkasından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne bireysel başvuru hakkının kabul edilmesi Sözleşme de kabul edilen haklar açısından öngörülen korumanın gereği gibi sağlanmasını gerektirmiştir.Avrupa Birliği tarafından istenilen reformların yapılması ve Sözleşme de sayılan hakların korunmasının sağlanması amacıyla iç hukuk hükümlerinin sözleşmeye uygun hale getirilmesi çalışmaları kapsamında Anayasa ve kanunlarda birçok değişiklikler yapılmıştır. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmaların iç hukukta doğrudan uygulanmasını amaçlayan düzenleme 2001 yılında yapılan Anayasa değişikliklerinde de gündeme geldiyse de, bu yöndeki hüküm 2004 yılında Anayasa nın 90. maddesine eklenen son fıkrayla anayasal düzeyde pozitif hukuka girmiştir.Bu yeni düzenleme, uluslararası antlaşmaların iç hukuktaki yeri konusundaki süregelen tartışmaları bitirmediği gibi tartışmaları yeni bir boyuta da taşımıştır. Bu tartışmalar insan haklarına ilişkin antlaşmaların kanunlar hiyerarşisindeki yeri ekseninde yoğunluk kazanmaktadır. Kimi yazarlar bu yeni düzenleme ile insan haklarına ilişkin uluslararası antlaşmaların kanunların üzerinde Anayasa nın altında bir konuma oturtulduğunu, kimi yazarlar ise bu tür antlaşmaların Anayasa değerinde hatta Anayasa nın da üzerinde olduğunu söylemişlerdir.Elimizdeki bu eserde, genel olarak uluslararası antlaşmaların iç hukuktaki yerini belirledikten sonra özelde de bu yeni düzenlemeyle kanun koyucunun ne amaçladığı, bu düzenlemenin kapsama alanının genişliği, hangi durumlarda ve kimler tarafından uygulanacağı; uygulama yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği hususlarında ayrıntılı açıklamalara yer verilmiş; uygulamadan örneklerle de çalışma zenginleştirilmiştir.Doktrinde yer alan görüşler ile uygulayıcı konumundaki mahkemelerin içtihatlarını bünyesinde toplayan bu çalışma özünde akademik bir çalışma olmakla birlikte uygulayıcılara da yol gösterici niteliktedir.


İÇİNDEKİLER
Birinci Bölüm

ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN TÜRK İÇ HUKUKUNDAKİ YERİI. - GENEL OLARAK-7
II. -ÇATIŞMA HALİNDE ÖNCELİK - SONRALIK SORUNU-10
A. -KANUN KAVRAMI-11
1. -Maddi Kanun - Şekli Kanun-11
2. -Anayasa - Kanun-14
B. -NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ-19
1. -Kanun Hükmündedir-20
2. -Kanunlarla Anayasa Arasındadır-24
3. -Anayasa nın Üstündedir-29
C. -DEĞERLENDİRME-32


İkinci Bölüm

2004 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN İÇ HUKUKTAKİ YERİ
I. -GENEL OLARAK-35
II. -AVRUPA DEVLETLERİNİN ANAYASALARINDAKİ DURUM-39
III. -TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER-40
A. -GENEL OLARAK-40
B. -İNSAN HAKLARI-43
IV. -ULUSLARARASI ANTLAŞMA-45
A. -GENEL OLARAK-45
B. -DENETİM ORGANLARININ KARARLARININ DURUMU-51
V. -KANUN-54
VI. -AYNI KONUDA FARKLI HÜKÜMLER İÇERME-58
VII. -UYUŞMAZLIK VE ESAS ALINIR KAVRAMLARI-60
A. -YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARINI BAĞLAMASI-61
B. -KURALLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ-61
1. -Anayasa ya Uygun, Kanuna Aykırı Antlaşmanın Durumu-70
2. -Anayasa ya Uygun, Kanunda Düzenlemesi Olmayan Antlaşmanın Durumu-72
3. -Anayasa ya Aykırı, Kanuna Uygun Antlaşmanın Durumu-74
4. -Anayasa ve Kanuna Aykırı Antlaşmanın Durumu-75
5. -Anayasa ya Aykırı, Kanunda Düzenlemesi Olmayan Antlaşmanın Durumu-77
6. -Düzenlemenin Antlaşmadan İleri Olması-78

Üçüncü Bölüm


TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN YARGI KARARLARINDAKİ YERİ
I. -GENEL OLARAK-81
II. -ANAYASA YARGISINDA-84
III. -ADLİ YARGIDA-92
A. -YARGITAY KARARLARI-93
B. -İLK DERECE MAHKEMELERİNİN KARARLARI-96
IV. -İDARİ YARGIDA-99
A. -DANIŞTAY KARARLARI-101
B. -BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN KARARLARI-104
V. -ASKERİ YARGIDA-106
A. -AYİM KARARLARI-106
B. -ASKERİ YARGITAY KARARLARI-111


Sonuç-117

Kaynakça-123