Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (116)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

Telif Hakkı ve Telif Hakkının Devri Sözleşmesi

Telif Hakkı ve Telif Hakkının Devri SözleşmesiSayfa Sayısı
:  
330
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2001
ISBN NO
:  
975-464-163-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Yükseklisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın konusunu, telif hakkının devri sözleşmesi oluşturmaktadır. Genel olarak Fikrî Hu-kuk′la ilgili çalışmaların, az olması, bizi bu çalışmaya yönlendirmiştir. Gerçekten, teknolojinin de gelişmesiyle birlikte, fikrî hukuk, önemli bir hukuk dalı hâline gelmiş olmasına rağmen, Türk Doktrini′nde konuya ilişkin çalışmaların sayısı oldukça azdır. 14.05.1999 tarihinde savunularak kabul edilen bu tezin hazırlanmasında, danışmanlığımı üstlenen, değerli hocam, Prof. Dr. Aydın Zevkliler′e, teşekkür borcumu bu vesileyle yerine getirmek isterim. Bu çalışmayla ilgili yaptıkları yapıcı ve değerli eleştirilerden dolayı, hocalarım, Prof. Dr. Şeref Ertaş ′a ve Doç. Dr. Nevzat Koç′a da minnettarım. Ayrıca, tezin hazırlanması sırasında, sağladıkları tartışma ortamı sebebiyle, Doç. Dr. Ayşe Havutçu ve Yard. Doç. Dr. Muhammet Özekes ile değerli meslektaşlarım Arş. Gör. Hasan Petek′e ve Arş. Gör. Cemile Demir′ e müteşekkirim. Tezin basılmasında çaba gösteren Doç. Dr. Yusuf Karakoç a ve Av. Talih Uyar′a da ayrıca teşekkür etmek isterim. Son olarak, tezin bu şekli almasındaki katkılarından dolayı, yayınevinin değerli yetkililerine de teşekkür ediyorum. K. Emre GÖKYAYLA GİRİŞ Bu yüksek lisans tez çalışmasında, "Telif hakkının devri sözleşmesi" incelenmiştir. Telif hakkının devrine ilişkin hükümler, bir yandan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu′nda, öte yandan Borçlar Kanunu′nun, yayın sözleşmesine ilişkin hükümlerinde (m.372-385) düzenlenmiştir. Gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse Borçlar Kanunu, uzun bir zamandan beri yürürlükte ve uygulanmakta olmalarına rağmen, telif hakkı konusunda, yok denecek kadar az monografik çalışma olması üzüntü vericidir. Telif hakkı ile ilgili çalışmaların azlığı, bizi, bu konuda çalışmaya sevketmiştir. Ayrıca, 7.6.1995 tarih ve 4110 sayılı Kanun′la Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu′nda önemli ölçüde değişikliklerin yapılmış olması da, konunun seçilmesindeki etkenlerden biri olmuştur. Çalışmamız, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, telif hakkının sözleşme ve sözleşme dışı yollarla geçişi (devri), tarihî gelişimi, telif eser türleri, telif hakkının hukukî niteliği, telif hakkının benzer kavramlarla karşılaştırılması, telif eser üzerindeki hak çeşitleri ve eser niteliğinde olmadıkları halde korunan ürünler incelenmiştir. Bu bölümde ilk olarak terim sorunu üzerinde durulmuştur. Ardından, sözleşmeyle ve miras yolula geçişi ve hakkın kazanılması yolları anlatılmıştır. Daha sonra, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu′nda yer alan eser türleri, ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Eser kavramı ayrıntılı biçimde incelendikten sonra, eser üzerinde korunan haklar ve hakkın niteliğini açıklayan görüşler açıklanmış, hakkın benzer kavramlarla karşılaştırması yapılmıştır. Bu bölümde son olarak, eser dışında, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu′na göre hukuken korunan, diğer fikir ürünleri incelenmiştir. İkinci bölümde, sözleşmenin tarafları, şekli, hukukî niteliği, unsurları ile benzer sözleşmelerle karşılaştırılması ele alınmıştır. Sözleşmenin bir tarafında devreden, diğer tarafında ise devralan vardır. Devreden, bazen, eseri meydana getirmesi sebebiyle eser sahibi olurken, bazen, kanunen öngörülen karine gereği, eser sahibi sayılmaktadır. Sözleşmenin taraflarının incelendiği paragrafta, bu konular üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, tarafların, sözleşmeden doğan borçları ve hakları incelenmiş, eser üzerindeki hakkın sınırlandırılması ile sözleşmenin sona ermesine ilişkin konulara yer verilmiştir. Tarafların sözleşmeden doğan borç ve hakları incelirken, yerine göre, eserin meydana getirilmesinden önceki aşamayla, eserin meydana getirilmesinden sonraki aşama, ayrı ayrı incelenmiştir. Eser üzerindeki hakların sınırlandırılması da, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu′nda öngörülen sistematik göz önünde tutularak, yapılmıştır. Nihayet, sözleşmenin sona erme sebepleri, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Borçlar Kanunu′ nun yaym sözleşmesine ilişkin hükümleri, birlikte göz önünde tutularak incelenmiştir. İÇİNDEKİLER Kısaltmalar 19 GİRİŞ 21 BİRİNCİ BOLUM GENEL OLARAK TELİF HAKKININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ, KONUSU VE BU HAKKIN SÖZLEŞME DIŞI GEÇİŞ YOLLARI § 1-KAVRAM VE TANIM 23 I- TERİM SORUNU 23 II- TANIM 25 III- GENEL OLARAK SÖZLEŞMENİN KONUSU 26 § 2- TELİF ESER ÜZERİNDEKİ HAKLARIN, GEÇİŞİ VE TELİF HAKKININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ 28 I- GENEL OLARAK 28 II- TARİHÎ GELİŞİM 28 A-İlk ve Orta Çağdaki Gelişmeler 28 B-İmtiyazlar Dönemi 31 C- Kanun Yoluyla Fikrî Hakların Düzenlenmesi 33 D-Uluslararası Düzenlemeler 36 1- Bern Sözleşmesi 37 2- Amerika Kıtasındaki Sözleşmeler 38 3- Dünya Telif Hakları Sözleşmesi 38 4- Diğer Sözleşmeler 38 E- Türkiye′deki Gelişmeler 39 III- HAKKIN DEVREDİLMESİ VE KAZANILMASI YOLLARİ 43 A-Hakkın Devri Yolları 43 1- Hakkın Sözleşmeyle Devri 43 a- Malî Hakkın Devrine İlişkin Sözleşme ve Konusu... 43 b- Lisans (Ruhsat) Sözleşmeleri 49 2- Hakkın Miras Yoluyla Geçmesi 53 a- Manevî Hakların Geçmesi 53 b- Malî Hakların Geçmesi 57 c- İştirak Hâlinde Eser Sahipliği ile Müşterek Eser Sahipliğinde Hakkın Devri 58 B- Hakkın Kazanılması Yolları 61 § 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU: TELİF ESER ÜZERİNDEKİ HAKLAR 65 I- TELİF ESER KAVRAMI 65 A-Genel Olarak 65 B- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu′na Göre Eser Kavramı 69 1- Eserin, Sahibinin Özelliğini Taşıması 69 2- Eserin Kanun′da Sayılan Türlerden Olması 73 C- Telif Eser Türleri 76 1- Bilim ve Edebiyat Eserleri 77 " a- Dil ve Yazı ile İfade Olunan Eserler 78 b- Sözsüz Sahne Eserleri 83 c- Teknik ve Bilimsel Fotoğraflar, Resimler, Maketler, Tasarımlar ve Projeler 85 2- Müzik Eserleri 87 3- Güzel Sanat Eserleri 92 a- Yağlı ve Suluboya Tablolar ile Başka Araçlarla Çizilen Eserler, Kaligrafi, Serigrafi Eserleri 94 b- Heykeller, Kabartmalar, Oymalar 95 c- Mimarî Eserler 95 d- El İşleri ve Küçük Sanat Eserleri, Minyatürler ve Süsleme Sanatı Ürünleri ile Tekstil, Moda Tasarımları 97 e- Fotoğrafık Eserler ve Slaytlar 98 f- Grafik Eserler 100 g- Karikatür Eserler 100 h- Tipleme Eser 100 4- Sinema Eserleri 102 5- İşlenmeler ve Derlemeler 107 a- Genel Olarak 107 b- İşlenmeler 107 aa- Tercümeler Yapılması 111 bb-Roman, Hikâye, Şiir ve Tiyatro Piyesi Gibi Eserlerin Birbirlerine Dönüştürülmesi 113 cc- Musikî, Güzel Sanatlar, İlim ve Edebiyat Eserlerinin Film Yapılması veya Filme Alınıp, Sinema, Radyo ve Televizyon Yoluyla Yayımlanmaya Elverişli Hâle Getirilmesi 113 dd- Musikî Aranjman ve Tertiplerinin Yapılması... 114 ee- Güzel Sanat Eserlerinin Bir Şekilden Diğerine Dönüştürülmesi 114 ff- Yayınlanmamış Bir Eserin, Yayınlanmaya Elverişli Hâle Getirilmesi (Editio Princeps) 115 gg-Başkasına Ait Bir Eserin İzahı, Açıklanması, Yorumlanması ve Kısaltılması 116 hh- Bilgisayar Programının Uyarlanması, Düzenlenmesi veya Değiştirilmesi 117 c- Derlemeler 118 aa- Bir Eser Sahibinin Bütün veya Aynı Cinsten Olan Eserlerinin Külliyat Hâline Getirilmesi.... 119 bb-Belli Bir Amaca Göre ve Özel Bir Plân Çerçevesinde Seçme ve Toplama Eserler Düzenlenmesi 120 cc- Veri Tabanlarının Hazırlanması 120 II- TELİF ESER ÜZERİNDEKİ HAKLAR 121 A-Telif Hakkının Hukukî Düzenlemedeki Yeri 121 B-Telif Hakkının Konusu ve Kapsamı 123 C- Telif Eser Üzerindeki Hakkın Niteliğini Açıklayan Teoriler 124 1- Fikrî Mülkiyet Teorisi 125 2- Yansıma (Reflexion) Teorisi 127 3-Kişilik Hakkı Teorisi 127 11 4- Malvarlığı Hakkı Teorisi 129 5- İkici Teori 129 6- Tekçi Teori 130 7- Eser Sahipliği Teorisi 131 D-Telif Hakkının Özellikleri 132 E- Telif Hakkının Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması 133 1- Telif Hakkı- Kişilik Hakkı 133 2- Telif Hakkı- Aynî Hak 135 3- Telif Hakkı - Sınaî Haklar 137 III- HAK ÇEŞİTLERİ 141 A-Genel Olarak 141 B- Eser Sahibinin Manevî Hakları 144 1- Eseri Kamuya Sunma Hakkı 144 a- Eseri Kamuya Sunma Konusunda Karar Verme Yetkisi 147 b- Eseri Kamuya Sunma Zamanını Belirleme Yetkisi 147 -• c- Eserin Kamuya Sunulma Tarzını Belirleme Yetkisi 148 d- Eserin İçeriği Hakkında Bilgi Verme Yetkisi 148 2- Eserin Adını Belirleme Yetkisi 149 3- Eserde Değişiklik Yapılmasını Yasaklama Hakkı 153 4- Eser Sahibinin Malik ve Zilyede Karşı Haklan 157 C-Eser Sahibinin Malî Hakları 160 1- İşleme Hakkı 162 2- Çoğaltma Hakkı 166 3- Yayma Hakkı 170 4- Temsil Hakkı 172 5- Umuma İletim Hakkı 176 6- Pay ve Takip Hakkı 178 IV- TELİF ESER DIŞINDA KORUNAN FİKRÎ ÇALIŞMALAR 183 A-Verimin Himayesi İlkesi 183 B- Haksız Rekabet Yasağı Çerçevesinde Koruma 190 1- Ad, Alâmet ve Çoğaltılmış Nüshaların Şekilleri 190 2- İşaret, Resim ve Ses Nakline Yarayan Araçların Hukukî Korunması 191 C-Kişilik Hakkı Çerçevesinde Hukukî Koruma 192 1- Mektup, Hâtıra ve Benzerleri 193 2- Resim ve Portreler 194 3- Söz 196 İKİNCİ BÖLÜM TELİF HAKKININ DEVRİ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, ŞEKLİ, HUKUKÎ NİTELİĞİ, UNSURLARI VE BENZERİ SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRMASI § 4- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 199 I- GENEL OLARAK 199 II- DEVREDEN 200 A-Yaratıcı Eser Sahipleri 202 1- Bir Kişinin Eser Sahipliği , 202 2- Birden Çok Kişinin Eser Sahipliği 203 a- İştirak Hâlinde Eser Sahipliği 203 b- Müşterek Eser Sahipliği 208 B- Eser Sahibinin Haklarını Kullanmaya Yetkili Sayılanlar 210 1- İşveren 210 2- Tüzel Kişiler 212 3- Sinema Eserlerinde Eser Sahipliği ve Sinema Eseri Üzerindeki Hakkı Kullanmaya Yetkili Kişi 212 C-Eser Sahipliğine İlişkin Diğer Kanunî Karineler 216 1 - Sahibinin Adı Belirtilen Eserlerde Eser Sahipliği 216 2- Sahibinin Adı Belirtilmeyen Eserlerde Eser Sahipliği 217 III- DEVRALAN 218 § 5- SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ 220 § 6- SÖZLEŞMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 227 I- RIZAÎ SÖZLEŞME OLMASI 227 II- SÜREKLİ BORÇ DOĞURAN BİR SÖZLEŞME OLMASI 228 III- KİŞİLİĞE BAĞLI OLMASI 229 IV- AMAÇLI DEVRİ KONU ALAN BİR SÖZLEŞME OLMASI 230 V- TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN BİR SÖZLEŞME OLMASI 231 VI- İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİNDEN OLMASI 233 VII- SÖZLEŞMENİN DİĞER NİTELİKLERİ 233 § 7- SÖZLEŞMENİN UNSURLARI 235 I- ESER ÜZERİNDEKİ HAKKIN DEVRİ 235 II- FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU′NA GÖRE ESERİN VARLIĞI 235 III- DEVREDİLEN HAKKIN KULLANILMASI 236 A-Genel Olarak 236 B- Devralınan Hakkın Başkasına Devredilebilmesi 237 C-Kullanım Süresi 238 § 8- TELİF HAKKININ DEVRİ SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI... 239 I- YAYIN SÖZLEŞMESİ - TELİF HAKKININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ 239 II- LİSANS (RUHSAT) SÖZLEŞMESİ - TELİF HAKKININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ 241 III- ESER SÖZLEŞMESİ - TELİF HAKKININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ 243 IV- HİZMET SÖZLEŞMESİ - TELİF HAKKININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ 244 V- SATIM SÖZLEŞMESİ - TELİF HAKKININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ 246 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR VE HAKLAR, ESER ÜZERİNDEKİ HAKLARIN SINIRLANDIRILMASI VE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ § 9- SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR VE HAKLAR 249 I- ESER SAHİBİNİN BORÇLARI VE HAKLARI 250 A-Eser Sahibinin Borçları 250 1- Eseri Teslim Borcu 250 a- Henüz Meydana Gelmemiş Eserlerde Teslim Borcu 251 aa- Eserin Hazırlanması 252 bb- Teslim Borcu ve Teslim Zamanı 252 cc- Teslim Borcunun İfa Yeri 254 dd- Eserin Tamamlanamaması : 254 b- Tamamlanmış Eserlerde Teslim Borcu 257 aa- Teslim Borcunun İçeriği .′. 257 bb- Teslim Borcunun İfa Zamanı 258 cc- Teslim Borcunun İfa Yeri 259 dd- Eserin Zarar Görmesi veya Tarafların Şahsından Doğan Sebeplerle Teslim Borcunun Yerine Getirilememesi 259 2- Hakkın Varlığını Tekeffül Borcu 260 3- Devredenin Hakkına Zarar Vermeme Borcu 261 a- Tamamlanmış Eserler Bakımından 262 b- Tamamlanmamış Eserler Bakımından 264 B- Eser Sahibinin Hakları 264 1- Eserde Düzeltme Yapma Hakkı 264 2- Kararlaştırılan Bedeli İsteme Hakkı 266 II- DEVRALANIN BORÇLARI ve HAKLARI 266 A-Devralanın Borçları 266 1- Bedel Ödeme Borcu 266 a- Bedel Ödeme Borcunun Niteliği 266 b- Bedelin Belirlenmesi 267 c- Bedel İfa Yer ve Zaman 269 2- Devralman Malî Hakkm Kullanılması Borcu 270 3- İşi Bizzat Yapma Borcu 272 4- Hakkı Kullanırken Devredene Zarar Vermeme Borcu 274 5- Esere Zarar Vermeme Borcu 274 B- Devralanın Hakları 275 1- Devraldığı Hakkı Kullanmak 275 2- Eserin, Kendisine Teslim Edilmesini İstemek 275 § 10- ESER ÜZERİNDEKİ HAKLARIN SINIRLANDIRILMASI 276 I- KAMU DÜZENİNİN KORUNMASI AMACIYLA KONULAN SINIRLAMALAR 276 II- KAMU YARARI GEREKÇESİYLE SINIRLAMALAR 278 A-Eser Üzerindeki Hakkın Süresine İlişkin Sınırlamalar 278 1- Malî Haklarda Koruma Süreleri 279 a- Gerçek Kişilerin Eser Sahipliğinde 279 b- Tüzel Kişilerin Eser Sahipliğinde 280 c- Özel Durumlarda 281 2- Manevî Haklarda Koruma Süreleri 281 3- Sürelerin Hesaplanması 282 B- Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Yargısal Kararlardan Doğan Sınırlama 283 C-Söylevler Hakkında Sınırlama 284 D-Temsil Serbestisi Bakımından Sınırlama 285 E- Alıntı (İktibas) Serbestisi Bakımından Sınırlandırma 286 1- İşleme Eserlerde 288 2- Bilim ve Edebiyat Eserlerinde 290 3- Müzik Eserlerinde 290 4- Güzel Sanat Eserlerinde 292 5- Basında 292 6- Edebiyat Eserlerinden Musikî Eserlerine Yapılacak Alıntılarda 294 F- Radyo-Televizyon Yayınlarına İlişkin Sınırlama 295 III- KİŞİ YARARINA VE ÖZEL MENFAATE DAYANAN SINIRLAMALAR 296 A-Çoğaltma Hakkının Sınırlanması 297 B-Yayma ve Sergileme Haklarının Sınırlanması 298 C- İşleme Hakkının Sınırlanması 298 D-Temsil ve Umuma İletim Haklarının Sınırlanması 299 IV- HÜKÜMETE TANINAN YETKİLERE BAĞLI SINIRLAMALAR 299 A-Meslek Birliklerinin Kurulması 299 B-Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi 301 C- Pay ve Takip Hakkı 302 D-Devletin Yararlanma Yetkisi 302 E- Kamuya Maletme 302 § 11- TELİF HAKKININ DEVRİ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME SEBEPLERİ 304 I- KARARLAŞTIRILAN SÜRENİN DOLMASI 304 II- ESERİN, KUSURSUZ SONRAKİ İMKÂNSIZLIK SONUCUNDA YOK OLMASI 305 III- ESER SAHİBİNİN, ŞAHSINA BAĞLI SEBEPLERLE, ESERİ TAMAMLAMASININ İMKÂNSIZ HÂLE GELMESİ 306 IV- DEVRALANIN İFLÂS ETMESİ 307 V- CAYMA HAKKININ KULLANILMASI 308 VI- KORUMA SÜRELERİNİN DOLMASI 311 VII- FESHİ İHBAR HAKKININ KULLANILMASI 311 SONUÇ 313