Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Tebligat Hukuku

Tebligat HukukuSayfa Sayısı
:  
445
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1990

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Tebligat Hukuku′nu bu basıda daha da işlenmiş ve genişletilmiş olarak sunuyoruz. İlk basının yayımlandığı 1985′den bu yana mevzuatta, doktrinde ve yüksek yargı kararlarında meydana gelen gelişmeler kitaba yansıtıldığı gibi; özellikle kazai tebligatın kapsamı ve ticaret ortaklıklarına tebligat konulan daha etraflı bir şekilde yeniden kaleme alınmış; Çekle Ödemelerin Düzenlenmesine Dair 3167 sayılı Kanunun tebligata ilişkin hükümleri ile Mali tebligata dair 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri ise ilk defa bu basıda incelenmiştir. Ayrıca, kitabın «EKLERyy kısmı da genişletilmiş, Tebligat Kanunu ve Tüzüğü ile bunlara müsteniden çıkarilan Adalet Bakanlığı tebliğine ve Tebligata Dair Uluslararası Sözleşmeler metinlerine ilaveten, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile bunu detiştiren 3220 sayılı Kanunun gerekçelerine ve TBMM. Yetkili Komisyonları raporlarına, Yargıtay′ın çeşitli dairelerinin tebligata ilişkin çok sayıda kararına ve nihayet Posta Kanunu ile Tüzüğü metinlerine de yer verilmiştir. Böylece, Tebligat Hukuku bu basıda tebligatla ilgili başlîca kaynaklan içeren bir eser niteliğini kazanmıştır. Yalnız, 7.12.1988 tarih ve 3506 Sayılı Kanunla artırılan para cezalan Tebligat Kanununun ilgili hükümlerine işlenememiştir. Anılan Kanuna göre bu para cezalarının 3220 sayılı Kanunla (RG. 15.6.1985, Sayı 18785) değişik 7201 sayılı Tebligat Kanununda 3 misli artırılması gerekmektedir (bkz. 3506 s. Kanun, Ek Madde, l/b-7 — RG. 14.12.1988, Sayı 20019). Eserin bu basısını gerçekleştiren Filiz Kitdbevi çalışanlarina çok teşekkür ederiz. Ayazpaşa, 1.12.1989 Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR BİBLİYOGRAFYA BİRİNCİ KİSİM GENEL İLKELER § 1. Tebîigat Kavramı ve Tanım! ... ... ′, 19 § 2. Tebligata ilişkin Hukuk Kurallarının Önemi ve Nitelimi 20 § 3. Tebligat Mevzuatı , 21 1. Genel olarak 21 2. Tebligat Kanunu, Tebligat Tüzüğü ve Uygulama Alanı 22 a) Tebligat Kanunu 22 b) Tebligat Kanununda 3220 sayılı Kanunla yapılan deği- 22 siklik 22 c) Tebligat Tüzüğü 25 d) Tebligat Kanunu ve Tüzüğünün uygulanma alanı 26 3. İki taraflı ve çok taraflı sözleşmeler 26 § 4, Tebligat Türleri 28 § 5. Tebîigat Evrakı ... , ... 32 1. Genel olarak 32 2. Başlıca tebligat evrakı türleri "′ " 33 a) Tebligat mazbatalı zarf ′ 33 b) Tebligat mazbatası 33 c) Davetiyeler _ 35 İKİNCİ KISIM KAZAİ TEBLİGAT Birinci Bölüm YURT İÇİ KAZAİ TEBLİGAT § 6. Kazai Tebligatın Kapsamı ... ... 39 1. Genel olarak 39 2. Mali kaza mercilerince yapılacak tebligat ... ... ... 40 § 7. Tebligatın Hangi Yolla Yapılacağı 43 1. Genel olarak 43 2. P.T.T. veya memur vasıtası ile tebligat 44 3. Memur veya zabıta vasıtası ile tebligatın yapılacağı haller ... 45 4. Doğrudan doğruya tebligat 47 § 8. Tebüğ Evrakının Hazsrîanmasi P.T.T. İşletmesine Tevdii, İncelenmesi ve Kabulü ile Diğer İşlemler 48 1. Tebliğ evrakının hazırlanması 48 2. .Tebliğ evrakının P.T.T. işletmesine tevdii ′ 50 3. Tebliğ evrakmm incelenmesi ve kabulü 50 4. Diğer işlemler 50 § 9. Tebligat Masrafları 51 1. Masrafların tayin ve tespiti ...... 51 a) Tebligat ücreti 51 b) Memur vasıtasıyla yapılan tebligatta zaruri masraflar ... 52 2. Ücret ve zaruri masrafların peşin ödenmesi gerektiği 52 3. TeMiğ evrakının kaybı halinde ortaya çıkacak masraflar ... 54 § 10, Tebligatın Ne Zaman Yapılacağı , 54 § 11. Tebligatın Nerede Yapılacağı 55 1. Kural 55 2. İstisna 56 3. Adres değişikliği : 57 a) Yeni adresin bildirilmesi mecburiyeti 57 b) Yeni adresin bildirilmemesi , 59 aa) Yeni adresin tespit edilmesi 60 bb) Yeni adresin tespit edilememesi 60 § 12. Tebligatın Kimlere Yapılabileceği ... 61 1. Gerçek şahıslara tebligat 61 a) Kural ... 61 b) İstisnalar 68 c) Muhatap yerine kendisine tebligat yapılacak şahsın yaşı ve ehliyeti 69 2. Tüzel kişilere tebligat 70 a) Genel olarak , 70 b) Ticaret şirketlerine tebligat 71 aa) Ticaret ortaklıkları ile adi ortaklık arasındaki fark 71 bb) Genel olarak ticaret şirketlerine tebligat 72 cc) Kollektif şirketlerde tebligat 75 dd) Komandit şirketlerde tebligat 79 ee) Anonim şirketlerde tebligat 81 ff) Limited şirketlerde tebligat 85 gg) Kooperatiflerde tebligat 87 § 13. Tebliğ Mazbatası ... ... ... 89 1. Tebliğ mazbatasının düzenlenmesi ve muhtevası ... ... ... ... 89 2. Tebliğ mazbatasının imzalanması 90 3. Tebliğ mazbatasının düzenlenmemesi veya eksik düzenlenmesi 91 4. Tebliğ mazbatasmdaki kayıtların aksinin iddia ve ispatı ... 92 § 14. Tebligatın Yapılamaması 93 1. Tebellüğ edecek şahsın hasım olması ..′. 93 2. Tebliğ imkânsızlığı ve tebellüğden kaçınma 94 § 15. ilân Yoluyla Tebligat 100 1. Ne zaman ilân yoluyla tebligat yapılacağı ... 100 a) Muhatabın adresinin bilinmemesi ... 100 b) Tebligatın ilân yolu ile yapılması talebi ve tebliğ ücretinin ödenmesi 100 2. İlânın nasıl yapılacağı 102 3. İlânın muhtevası ... 102 4._ İlân yoluyla tebligatta tebliğ tarihi 103 § 16. Tebligatın Usulüne Aykırı Olarak Yapılması (Usulsüz Tebliğ) 103 ′′■i 1. Usulsüz tebliğden ne zaman bahsedilefoileceği 103 2. Usulsüz tebliğin ne zaman geçerli sayılabileceği 104 3. Usulsüz tebliğin öğrenilmesi halinde tebliğ tarihi ... 106 4. Tebliğin usulsüz olduğu iddiasının nerede ve nasıl ileri sü rülebileceği ... 107 İkinci Bölüm YURT DIŞINA VE YURT DIŞINDAN TEBLİGAT 17. Genel Olarak , ... 111 18. Yurt Dışına Tebligat ... 112 A. İç Hukuk Kuralları , 112 I. Genel olarak 112 II. Yabancı ülkelerdeki Türk memurlarına tebligat 113 III. Yabancı ülkelerdeki Türk askeri şahıslarına tebligat ... 113 B. Uluslararası Kurallar 114 I. Genel olarak , 114 II. İki taraflı uluslararası sözleşmeler ... ... 115 İÜ. Çok taraflı uluslararası sözteşmeler 119 1. Hukuk Usulüne Dair Sözleşme 119 a) Genel olarak 119 b) Tebligat usulü ... 119 aa) Tebliğ talebi 120 bb) Tebliğin yapılması 120 c) Diğer tebliğ usulleri ... ... ... ... 121 2. Hukuki veya Ticari Konularda Adli ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Söz leşme ,. ... ... •• 122 a) Genel olarak , ,., ... ... 122 b) Tebligat usulü , ,. 123 aa) Talepname 123 bb) Tebliğin yapılması 124 cc) Tebliğ tasdiknamesi 125 c) Diğer tebliğ usulleri 125 aa) Doğrudan doğruya diplomatik veya konso losluk aracılığı ile tebliğ 125 bb) Tebliğ edilecek adli belgelerin yetkili ma kama konsolosluk aracılığı ile tevdii 125 cc) Başvurulan devletin itiraz etmemesi şartıy la izlenebilecek, tebliğ usulleri , 126 dd) Tebliğ usulü anlaşmaları 126 IV. İlgili, ülke ile Türkiye arasında sözleşme yoksa 126 § 19. Yurt Dışından Türkiye′ye Tebligat 127 A. İç Hukuk Kuralları 127 B. Uluslararası Kurallar 12"7 § 20. Türkiye′de Bulunan Yabancıya Tebligat Yapılamaması 128 A. Muhatabın Türkiye′de Kendisine Tebligat Yapılamayacak Kimselerden Olması 128 B. Adresin «Memleket Dışı» Muamelesi Gören Bir Yer Olması 12P üÇüNCü KISIM MALİ TEBLİGAT 21. Hangi Vesikaların, Kimlere ve Nerede Tebliğ Edileceni 13Î 1. Genel olarak 132 ?. Tebliğ edilecek vesikalar . 13? 3. Tebligatın kimlere yapılacağı 132 4. Tebligatın nerede yapılacağı 133 22. TeMîğ Usulleri -. 134 1. Genel olarak 134 2. Posta ile tebliğ 135 a) Kapalı zarf esası 135 b) Bilinen adreslere tebliğ 135 c) Tebliğ evrakının teslimi ... 135 3. İlân yolu ile tebliğ 136 a) Tebliğin ilân yolu ile yapılacağı haller 136 b) İlânın şekli ve muhtevası 137 c) İlânın sonuçları 137 4. Tebliğ edilen oeîgelerde ve tebliğde usulsüzlük ;. ... 137 DÖRDÜNCÜ KISIM EKLER I. Yargıtay Kararları 14i II. Tebligat Kanunu Gerekçeleri 197 1) 7201 Sayılı Tebligat Kanunu′nun Gerekçesi ve Muvakkat En. cümen Mazbatası 197 2) 7201 Sayılı Kanun′un Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair 3220 Sayılı Kanunun Genel Gerekçesi ve Adalet Komisyonu Raporu , 222 III. Tebligat Kanunu 231 IV. Tebligat Tüzüğü 244 V. 5584 Sayılı Posta Kanunu 274 VI. Posta Tüzüğü 293 VII. 6830 Sas′ilı İstimlâk Kanunu İle 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanu nu′nun Tebligat Hukukuna İlişkin Hükümleri 344 1) 6830 Sayılı İstimlâk Kanunu 344 2) 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 347 VTII. 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun′un Tebligat Hukuku İle İlgili Hü kümleri 350 IX. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu′nun Mali Tebligata İlişkin Hükümleri 351 X. Tebligata İlişkin Uluslararası Sözleşmeler 356 1) Türkiye′nin katıldığı çok taraflı sözleşmeler 356 A. Hukuk Usulüne Dair Sözleşme 356 B. Hukuki veya Ticari Konularda Adli ve Gayri Adli Belge lerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Sözleşme ... 366 2) Türkiye İle Yabancı Devletler Arasında Yapılmış Olan İki Ta raflı Sözleşmelerde Yeralan Tebligata İlişkin Hükümler 393