Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Tazminat Hukuku Tazminat Davaları Ve Yargılama Usulü

Tazminat Hukuku Tazminat Davaları Ve Yargılama UsulüSayfa Sayısı
:  
1042
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2001
ISBN NO
:  
975-486-357-1

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

TAZMİNAT HUKUKU

TAZMİNAT DAVALARI VE YARGILAMA USULÜ

BİRİNCİ KISIM TAZMİNAT DAVALARI

§ 1. DAVA VE YETENEKLER 53
i. Genel olarak 53
II. Taraf yeteneği 54
1. Genel olarak 54
2. Gerçek kişilerin taraf yeteneği 54
3. Tüzel kişilerin taraf yeteneği 56
4. Tüzel kişiliği olmayan topluluklar 57
III. Dava yeteneği 59
1 Tam yetenekliler yönünden 59
2. Sınırlı yetenekliler yönünden..... 60
3. Tam yeteneksizler yönünden 62
4. Kendisine yasal müşavir atanan yönünden 62
5. Tüzel kişiler yönünden 63
6. Yargılama koşulu olduğu 63
IV. Davada nitelik (sıfat) 67
§ 2.GİDERİM DAVASI VE BU DAVANIN TARAFLARI 68
I. Genel olarak 68
1. Kaynaklara göre sorumluluk 69
A) Sözleşmeden doğan sorumluluk 69
B) Haksız eylemden doğan sorumluluk 69
2. Kusura dayanan sorumluluk ile kusura
dayanmayan sorumluluk ayırımı 70
A) Kusura dayanan sorumluluk 70
B) Kusura dayanmayan sorumluluk 70
3. Giderim davasının konusu 71
II. Davacı olmak 71
1. Sözleşme dışı sorumluluk yönünden 71
A) Kusura dayanan sorumluluk 71
B) Kusura dayanmayan sorumluluk 86

2. Sözleşmeye dayanan sorumluluk yönünden 100
3. Giderim davasında yetenek ve nitelik yönünden 101
Bölümsel dava yönünden 104
5. Davacının faiz isteminde bulunması 108
A) Genel olarak giderim davasında faiz sorunu 109
a) Öğreti 109
aa) Tazminat faizi görüş 109
bb) Gecikme faizi görüşü 115
b) Yargıtay kararlan 121
aa) Tazminat faizi görüşü yönünden 121
bb) Gecikme faizi yönünden 127
c) Değerlendirme 147
B) Özel olarak destekten yoksun kalma
giderimi davasında faiz sorunu 151
a) Yargıtay kararlan 152
b) Öğreti 159
c) Değerlendirme 167
d) Davada faiz için istemde bulunmak gerektiği 171
D) Davacının temerrüt (direnim) faizi için istemde bulunması 172
a) Tanım 172
b) Neliği (mahiyeti) 183
c) Temerrüt faizinin oranı 183
aa) 3095 sayılı yasanın değiştirilmesinden önceki evre 183
bb) 3095 sayılı yasanın değiştirilmesinden sonraki evre 188
d) Temerrüt faizin işlemeye başladığı gün 190
aa) Genel olarak 190
bb) Kuralın ayrığı 190
e) Temerrüt faizi için istemde bulunmak gerektiği 200
6. Davacının ek zarar için giderim isteminde bulunması 204
A) Genel olarak 204
B) Ek zarardan sorumluluğun koşulları 204
a) Alacaklının temerrüt faizini aşan bir zararının
gerçekleşmiş olması 204
aa) Kavram ve tanım 204
bb) Ek zararın gerçekleşmesi ve tanıtlanması 207
cc) Ek zararın kapsamı 215
b) Temerrütle ek zarar arasında
nedensellik bağının kurulmuş olması 242
c) Borçlunun kusursuzluğunu tanıtlayamamış olması 243
C) Ek zarar için giderim 247
a) Giderim istemi ve giderimin belirlenmesi 247
aa) Giderim istemi 247
bb) Giderimin belirlenmesi 248
b) Zamanaşımı 252
III. Davalı omak 2531. Sözleşme dışı sorumluluk yönünden 253
2. Sözleşmeden doğan sorumluluk yönünden 268

A) Genel olarak 268
B) Üçüncü kişilere karşı dava açılması 268

a) Yargısal inançlar 270
b) Öğreti 273
3. Birden çok kişinin davalı olması 277
A) Ortaklaşa kusurla sorumluluk 277
a) Genel olarak , 277
b) Maddenin uygulanması için gerekli olan koşullar 278
aa) Ortaklaşa neden olma (müşterek sebebiyet verme) 278
bb) Birçok kişinin ortaklaşa kusuru 281
cc) Birden çok kişinin haksız eyleme katılması 285
aaa) Önayak olan (müşevvik) 286
bbb) Asıl yapan (fail) \′. 287
ccc) Yardımcı (fer\′an methaldar) 287
ddd) Yataklık eden 288
cc) Bir ve aynı zararın meydana gelmiş olması 290
b) Sorumluluğun hükümleri 291
aa) Zarar gören yönünden 291
bb) Sorumlu olanlar yönünden 294
B) Bir çok kişinin değişik nedenlerle sorumlu olması 295
a) Genel olarak 295
b) Sorumluluğun çeşidi ve dayanağı (dış ilişki) 296
C) Dönme (başvurma = rücû) (iç ilişki) 299
a) Genellikle 299
b) Borçlar Yasasının madde 51/11 deki sıraya göre dönme (rücû) 300
aa) Haksız eylem ile sözleşmeden ötürü
sorumlu olanların birleşmeleri 300
bb) Haksız eylem ile yasa hükmünden ötürü
sorumlu olanların birleşmeleri 301
cc) Sözleşmeden ve yasa hükmünden ötürü
sorumlu olanların birleşmeleri 301
c) Aynı çeşit nedenlerden ötürü sorumlu olmada dönme (rücû) 301
d) Dönmenin (rücûun) gerçekleşmesi ve kapsamı 302
D) Dayanışmalı (müteselsil) sorumlulukta önemli sorunlar 304
a) Zarar görenler yönünden 304
aa) Tam dayanışmalı sorumluluk 304
bb) Eksik dayanışmalı sorumluluk 305
cc) Zarar tutarına ilişkin iradenin yöneltilmesi 306
E) Sorumlular yönünden 307
Her birinin zararın tümünden sorumlu olması 307
a) Sorumluların giderim borcundan kurtulmaları 307c) Sorumluların def\′ileri 306
d) Dayanışmalı sorumluların kişisel eylemleri 319
e) Zamanaşımı 319
f) Kesin hüküm 321
g) Ardıllık (halefiyet) ve dönme (rücû) 321
F) Dönme (başvurma = rücû) davası 325
a) Genel olarak 325
b) Dönme davasında görev ve yetki 328
aa),Zamanaşımı başlangıcı 329
bb) Zamanaşımı süresi 331
d) Zarar görenin açtığı davada verilen kararın
dönme davasına etkisi 336
4. Sorumlulukların karşılaşması 343
A) Haksız eylem sorumluluklarının karşılaşması 343
B) Kusursuz sorumluluğun karşılaşması 344
C) Kusur sorumluluğu ile kusursuz sorumluluğun karşılaşması 344
D) İki motorlu aracın karayolunda çarpışması 344
§ 3. GİDERİM DAVASINDA GÖREV VE YETKİ 345
I. Genel olarak görev ve yetki 345
1. Görev 345
2. Yetki 346
II. Kuralların niteliği 346
1. Görev kuralları 346
2. Yetki kuralları 347
III. Giderim davalarında görev ve yetki 347
1. Görev 347
A) Hukuk Mahkemeleri 347
B) Ticaret Mahkemeleri 349
C) Ceza Mahkemeleri 351
D) Yönetsel (idarî) yargı yeri 355
E) Kamu görevlilerinin (memurların) sorumluluğu ve görev 363
a) 1982 Anayasasından önceki evre 363
b) 1982 Anayasasından sonraki evre 366
aa) Öğreti 366
bb) Yargıtay kararları 370
cc) Genel değerlendirme 380
F) iş Mahkemeleri 384
2. Yetki 385
A) Sözleşme dışı sorumluluğa dayanan giderim davasında yetki 385
B) Sözleşmeden doğan sorumluluğa dayanan giderim davasında yetki 402
a) Ödeme yeri 402
aa) Edimin konusu yönünden 403


bb) Tarafların anlaşmaları yönünden 403
cc) Yasanın özel bir hükmü yönünden 403
dd) BK. md. 73\′deki genel kural yönünden 403
aaa) Para borçlarında ödeme yeri 403
bbb) Parça borçlarında ödeme yeri 405
ccc) Diğer borçlarda ödeme yeri 405
ddd) Bir borç ilişkisinden doğan
birden çok borçta ödeme yeri 405
b) Giderim davasında özel yetki
kuralının uygulanması .\′ 406
aa) Sözleşmenin yerine getirileceği
yer mahkemesinin de yetkili olduğu 406
bb) Sözleşmenin yapıldığı
yer mahkemesinin de yetkili olduğu 408
c) Bu özel yetki kuralının niteliği 408
§ 4. GÖREV VE YETKİ YÖNÜNDEN DAVA DİLEKÇESİNİN
REDDEDİLMİŞ OLMASI 409
I. Genel olarak 409
II. On günlük süreye uyulmaması 410
III. Görevli ya da yetkili mahkemeye kimin başvuracağı 411
§ 5. TANIT YÜKÜ VE KANITLAR (İSPAT KÜLFETİ VE DELİLLER) .412
I. Tanıt yükü (ispat külfeti) 412
1. Genei olarak 412
2. Giderim davasında tanıt yükü 416

A) Sözleşme dışı sorumluluk yönünden 416
B) Sözleşmeden doğan sorumluluk yönünden 431
II. Kanıtlar (deliller) 442
III. Keşif ve bilirkişi incelemesi yapmak 443
1. Keşif 443
2. Bilirkişi 450

A) Genellikle 450
B) Bilirkişi seçimi 456
C) Bilirkişi incelemesi 461
D) Bilirkişi raporu 462

a) Genei olarak 462
b) Bilirkişi raporuna itiraz ve süresi 463
c) Bilirkişi raporunun kanıt olarak değeri 464
d) Öze! olarak alınan raporun değeri 469
E) Bir hukuk davasında verilen raporun yeni davaya etkisi 470
a) Bölümsel (kısmî) davada alınan bilirkişi raporu yönünden 471
b) Dönme (rücû) davası yönünden 471
İKİNCİ KISIM
GİDERİM DAVASININ CEZA DAVASIYLA İLGİSİ VE ZAMANAŞIMI

§ 6. GİDERİM DAVASININ CEZA DAVASI İLE İLGİSİ 477
I. Genel olarak 477
II. Hukuk hâkiminin ceza mahkemesinin kararı karşısındaki durumu 477
1. Bağımsızlık ilkesi 477
A) Kusur ve ayırtım (temyiz) gücü yönünden 478
B) Hukuka aykırılık yönünden 479
C) Nedensellik bağı (illiyet rabıtası) yönünden 482
D) Kusurun ağırlığının ve zarar tutarının belirlenmesi yönünden 484
2. Bağımsızlık ilkesinin ayrığı 485
A) Maddî olaylar yönünden 485
B) Hukuka aykırılık yönünden 487
C) Nedensellik bağı yönünden 488
D) Giderim (tazminat) yönünden 489
III. Ön sorun = bekletici neden (meselei müstehire) 490
§ 2. SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUKTAN DOĞAN
GİDERİM DAVASINDA ZAMANAŞIMI 492
I. Genel olarak 492
1. Uygulama alanı 492
2. Savu olarak ileri sürülmesi gerektiği 497
II. Bir yıllık zamanaşımı 500
1. Zararın öğrenilmesi (bilinmesi) 500
2. Giderim borçlusu kişinin öğrenilmesi (bilinmesi) 510

III. On yıllık zamanaşımı 511
IV. Ceza davasının zamanaşımı 512
V. Giderim faizleri ve zamanaşımı 530
VI. Zamanaşımının kesilmesi 531
1. Hukuk davasının açılması 532
2. Ceza davasının açılması 533

A) Zarar görenin ceza davasına katılıp kişisel hak istemesi 533
B) Ceza hâkiminin giderim konusunda karar vermemesi 533
C) Ceza hâkiminin beraat kararı vermesi 540
D) Ceza davasının zamanaşımı nedeniyle
ortadan kaldırılmasına karar verilmesi 541
3. Zamanaşımı kesilmesinin etkisi 542
VII. Af Yasası ve zamanaşımı 542
VIII. Sürekli savu (daimi defi) hakkı 545
IX. Ek süre 545
X. Kusursuz sorumlulukda zamanaşımı 548
XI. Trafik Yasasında Zamanaşımı 554
1. Zarar gören kişinin alacak hakkı yönünden 554


2. Sigorta giderimi yönünden 556
3. Kesilme yönünden 557
4. Dönme (rücû) hakkı yönünden 557

A) Sigortacının sigorta ettirene dönmesi 557
B) Sigortacının ardıl (halef) olması 557
C) Birden çok işletenin sorumluluğunda dönme 557
D) Garanti fonunda dönme 558
5. iki yıllık sürenin başlangıcı yönünden 558
A) Genel olarak 558
B) Dönme hakkının ihlâl edilmesi , .....558
§ 3. GENEL ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 560
I. Tanımı ve niteliği 560
II. Zamanaşımının koşullan 560

1. Alacağın zamanaşımına bağlı olması 561
2. Zamanaşımı süresinin dolması 561
A) Zamanaşımı süresi 561
a) Normal zamanaşımı süresi 561
b) BK. md. 126 ile öngörülen beş yıliık zamanaşımı süresi 569
B) Zamanaşımı süresinin başlaması ve hesaplanması 574
a) Zamanaşımının işlemeye başlaması 574
b) Zamanaşımı süresinin hesaplanması 582
C) Zamanaşımının durması 582
a) Anlamı 582
b) Zamanaşımını durduran nedenler 583
D) Zamanaşımının kesilmesi 586
a) Anlamı 586
b) Zamanaşımını kesen nedenler 586
aa) Zamanaşımının borçlunun bir eylemi ile kesilmesi 586
bb) Zamanaşımının alacaklının bir eylemi ile kesilmesi 590
cc) Zamanaşımının yargılama ya da koğuşturmaya
ilişkin bir işlemle ya da hâkimin kararı ile kesilmesi 594
E) Zamanaşımının kesilmesinin sonuçları 596
a) Yeni bir sürenin işlemeye başlaması 596
b) Kesilmenin borçludan başka kişilere etkisi 597

3. Ek süre 598
4. Zamanaşımı sürelerinin kesinliği 601

IV. Zamanaşımından vazgeçme 601
V. Zamanaşımının sonuçları 603

1. Zamanaşamının borçlu yönünden sonuçları 603
2. Zamanaşımının alacağın eklentileri yönünden sonuçları 606
VI. Zamanaşımı savunu ileri sürme hakkının kötüye kullanılması 607ÜÇÜNCÜ KISIM İÇTİHATLAR
§ 1. GÖREV 613
!. Anayasa Mahkemesi kararı 613
II. Uyuşmazlık Mahkemesi kararları 613
III. Yargıtay kararları 640
§2. YETKİ 714
I. Sözleşme dışı sorumluluğa dayanan giderim davasında yetki 714
II. Sözleşmeden doğan sorumluluğa dayanan giderim
davasında yetki 728
III. Yetki itirazının ileri sürülmesi 744
§3. DAVA ..: 760
I. Davacı niteliği 760
1. Genel olarak 760
2. Faiz istemi 796
3. Hakların yarışması 835
4. Taşınmaz mâlikine verilen zararın giderimi 841
5. Zilyedin giderim istemek hakkı 851
II. Davalı niteliği 861
1. Genel olarak 861
2. Sözleşme dışı sorumlulukta 872

A) Kusur sorumluluğu yönünden 872
B) Kusursuz sorumluluk yönünden 924

a) Temyiz gücünden yoksun olanın davalı olması 924
b) Adam kullananın davalı olması 927
c) Hayvan güdenin davalı olması 937
d) Yapı ya da inşa eseri mâlikinin davalı olması 941
e) Ev başkanının davalı olması 951

f) Komşuluk hukukuna ihlâl edenlerin davalı olmaları 959
g) Tapu sicilinin tutulmasından sorumlu devletin davalı olması 975
h) Araç işletenin davalı olması 979
3. Sözleşmeden doğan sorumluluk 988
4. Davada düzeltme ve sonradan davanın kapsamını genişletme 1006
5. Birden çok kişinin davalı olması 1009

A) Zarardan tam dayanışmalı sorumlu olanlar yönünden 1009
B) Zarardan eksik dayanışmalı sorumlu olanlar yönünden 1023
C) Kavgada el uzatanın sorumluluğu 1048
D) Tazminat davası 1065
E) Zamanaşımı 1079
a) Zamanaşımı definin etkisi 1079
b) Zamanaşımının kesilmesi ve bunun etkisi 1080