Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Tazminat Hukuku Maddi Tazminat

Tazminat Hukuku Maddi TazminatSayfa Sayısı
:  
1042
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2001
ISBN NO
:  
975-486-425-X

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

TAZMİNAT HUKUKU
BİRİNCİ KİTAP
MADDÎ TAZMİNAT
BİRİNCİ KISIM
GİRİŞ
ZARAR İLE GİDERİME (TAZMİNATA) GENEL BAKIŞ
§ 1. ZARAR 53
I. Kavram ve tanım 53
II. Zararın Çeşitleri 54
1. Maddî zarar 54
A) Eylemli zarar 55
B) Kârdan yoksun kalma 57

2. Manevî zarar 63
3. Olumlu (müsbet) zarar - Olumsuz (menfî) zarar 64

A) Olumlu zarar 64
B) Olumsuz zarar 65
4. Kişiye ilişkin zarar - şeye ilişkin zarar 68
A) Kişiye ilişkin zarar 68
B) Şeye İlişkin zarar 68
§ 2. ZARAR GİDERİMİ 68


.--y10 İÇİNDEKİLER
I. Giderimin çeşitleri 68
1. Maddî giderim 68
2. Manevî giderim 69
II. Giderimin (tazminatın) biçimleri 69
1. Para ile giderim 69
2. Aynen giderim 69
İKİNCİ KISIM MADDÎ GİDERİM (TAZMİNAT)
§ 1. ZARARIN BELİRLENMESİ (TAYİN EDİLMESİ) 71
I. Zararın varlığı ve tutarı 71
1. Tanıt yükü (ispat külfeti) 71
2. Tanıtlama olanağı yoksa 72

A) Genel olarak 72
B) Hâkimin takdir hakkı 74
II. Zararın hangi günde ve yerdeki ekonomik değere göre
belirleneceği 77
1. Zararın belirlenmesinde temel alınan an 77
2. Zararın hangi yerdeki ekonomik değere göre belirleneceği 80
III. Faiz sorunu 82
1. Görüşlerin belirlenmesi 82
A) Öğreti 83
a) Tazminat faizi görüşü 84
b) Gecikme faizi görüşü 89
B) Yargıtay kararları 96
a) Tazminat faizi görüşü yönünden 96
b) Gecikme faizi görüşü yönünden 102

2. Görüşlerin değerlendirilmesi 122
3. Faiz için istemde bulunmak gerektiği 130
IV. Zarar tutarından yararların düşülmesi
(= Denkleştirme sorunu) 133

İÇİNDEKİLER

11

1. Hukuksal dayanağı 133
2. Denkleştirmenin öğeleri (unsurları) 135
A) Zararla denkleştirecek bir yararın bulunması
gerektiği 135
a) Kavram ve tanım 135
b) Zararla denkleştirilecek yararlar 135
c) Denkleştirmenin uygulanamıyacağı durumlar 141
B) Nedensellik bağının bulunması gerektiği...\′ 142
3. Tazminat davası ve denkleştirme 146
V. Eşyaya (şeye) ilişkin zararların belirlenmesi 148
1. Objektif hesaplama yöntemi 148
2. Sübjektif hesaplama yöntemi 149
3. Malın (şeyin) tamamının yok olması ya da yitirilmesi 150
4. Onarım giderleri ya da şeyin yerine yenisinin alınması 152
5. Zararın belirlenmesinde gözönünde tutulması
gereken öteki yönler 153
§ 2. BEDEN VE RUH TAMUĞININ İHLÂLİNDEN DOĞAN
ZARAR GİDERİMİ 153
I. Genel olarak 153
II. iyileştirme (tedavi) giderleri 157
III. Çalışma gücünün azalması ya da tüm olarak yitirilmesi 163

1. Zarara uğrayanın tam iyileşmiş olması 164
2. Zarar görenin henüz tam iyileşmemiş olması 166
aa) Yargıtay kararları 173
bb) Öğreti 190
cc) Değerlendirme 249
IV. Ekonomik geleceğin tehlikeye girmesi 263
V. Asabî (ruhî) şoktan doğan zarar 266
VI. Zarar gideriminin biçimleri 275
VII. Hâkimin kararın değiştirilmesini saklı tutması 276

12 İÇİNDEKİLER
§ 3. ADAM ÖLMESİNDEN DOĞAN ZARAR GİDERİMİ 277
I. Genel olarak 277
II. Giderimi öngörülen zararlar 279
1. Cenaze giderleri 279
2. iyileştirme giderleri 280
3. Gelirden (kazançtan) yoksun kalma 280
§4. DESTEKTEN YOKSUN KALMA GİDERİMİ 281
I. Genel olarak 281
II. Giderimin neliği (mahiyeti) 282
III. Sorumluluğun koşulları 284
1. Destek olanın ölmesi 284
A) Destek kavramı 284
B) Gerçek (eylemli) destek - varsayımlı (farazî) destek 287
; a) Gerçek (eylemli) destek 287
b) Varsayımlı (farazî) destek 288
2. Kimlerin destek olacağı 288
A) Baba ve ananın çocuklara destek olması 288
B) Eşlerin birbirlerine destek olmaları 289
C) Çocukların ana babaya destek olmaları 291
Ç) Kardeşlerin birbirlerine destek olmaları 295
D) Nişanlıların birbirlerine destek olmaları 296
E) Yasa dışı yaşayanların birbirlerine destek olmaları 297
3. Bakım gücü ve bakım ihtiyacı bulunması 298
A) Bakım gücü 298
B) Bakım ihtiyacı 300
C) Bakım gücü ve bakım ihtiyacının tanıtlanması 301

a) Ölenin bakım yükünün olması 301
b) Ölenin bakım yükümü yoksa 304
IV. Destekten yoksunluk zararının belirlenmesi 304
1. Genel olarak 304
2. Desteğin geliri 305


İÇİNDEKİLER 13
3. Gelirin dağıtımı 307
A) Gelirin netletirilmesi 307
B) Yardım tutarı 307
C) Gelirin dağıtımı (paylaştırılması) 308
4. Bakımın (yardımın) devam süresi 310
A) Bakım gücünün devam süresi 311
B) Bakım ihtiyacının devam süresi 315

a) Sağ kalan eş 315
b) Sağ kalan nişanlı 321
c) Küçük çocuklar 321
d) Ana ve baba 323

5. Nafaka ile yükümlü başka kimselerin varlığı 324
6. Zarar tutarından indirim yapılması 324
A) Yeniden evlenme şansının etkisi 326
a) Kadın yönünden 326
b) Koca yönünden 327
B) Zarar tutarından indirim nedenleri 327
a) Sigorta giderimi 328
b) Dul - yetim aylıkları 329
c) Destek için artık ileride yapılması gerekmiyen
giderler 330
d) Miras ve geliri 332
7. Zararın belirlenmesinde hangi anın göz önünde tutulacağı 335
8. Zarar tutarının belirlenmesinde verilerin toplanması 335
V. Destekten yoksun kalma gideriminin belirlenmesi ve biçimi 338
1. Giderimin belirlenmesi 338
A) Genellikle 338
B) Kusur ve birlikte kusur 338
C) Yanların ekonomik durumu 340
2. Giderimin biçimleri 340
A) Gelir (irad) biçiminde giderim 34114 İÇİNDEKİLER
B) Sermaye biçiminde giderim 342
işgöremezlik ve destekten yoksunluk zararının ve gideriminin belirlenmesinde yararlanılan
tablo ve cetveller 372
3. Faiz yürütülmesi 418
A) Yargıtay kararları 418
B) Öğreti 425
C) Değerlendirme 433
§ 5. NİŞANI BOZMANIN SONUCU OLARAK MADDÎ TAZMİNAT 437
I. Nişanlanma ve nişanlılık ilişkisi 437
1. Kavram ve tanım 437
2. Nişanlanmada biçim ve tanıt (şekil ve ispat) 438
3. Nişanlanma yeteneği 440

A) Tam yetenekliler (ehliyetliler) 440
B) Sınırlı yetenekliler (mahdut ehliyetliler) 440
C) Tam yeteneksizler (ehliyetsizler) 441
D) Sınırlı yeteneksizler (mahdut enliyetsizler) 441

4. Nişanlanma iradesi 442
5. Nişanlanma engelleri 443
6. Nişanlılık ilişkisini sona erdiren nedenler 443
A) Evlenme 443
B)Ölüm 444
C) Karşılıklı anlaşma 444
D) Tek yanlı irade açıklaması 444
E) Evlenme yasağı 444
F) iradeyi bozan nedenler 444
G) Ayırtım gücünün (temyiz kudretinin) bulunmaması 445
H) Bozucu koşulun (infisahî şartın) gerçekleşmesi 445
II. Maddî giderim (Tazminat) 445
1. Genel olarak 445
2. Maddî giderimin koşulları (şartları) 445

İÇİNDEKİLER 15
A) Nişandan dönmeye ilişkin koşul 446
a) Haklı bir neden olmaksızın nişanın bozulması 446
b) Kusuru ile nişanın bozulmasına sebebiyet
verilmiş olması 448
B) Giderilecek (tazmin edilecek) zarara ilişkin koşul 448
a) Evlenmenin yapılacağı kanısının bulunması 448
b) iyi inançlı olmak 455

3. Maddî giderimin niteliği ve kapsamı 455
4. Usule ilişkin hükümler 456

A) Davacı ve dâvâlı olmak 456
B) Tanıt yükü ve kanıtlar (ispat külfeti ve deliller) 457
C) Görevli ve yetkili mahkeme 457
5. Zamanaşımı 457
§ 6. BOŞANMA SONUCU OLARAK MADDÎ GİDERİM (TAZMİNAT) 458
I. Genel olarak 458
II. Maddî giderimin koşulları (Tazminatın şartları) 459
1. Zarara ilişkin koşul 459
2. Taraflara ilişkin koşul 466

A) Kendisinden giderim istenen eşin kusurlu olması 466
B) Giderim isteyen eşin kusursuz olması 469

3. Giderimin (Tazminatın) takdiri 470
4. Giderimin boşanma davasından sonra istenip
istenemiyeceği 470
5. Faiz yürütülmesi 471
6. Zamanaşımı 471
III. Görevli ve yetkili mahkeme 474
1. Görevli mahkeme 474
2. Yetkili mahkeme 474
§ 7. MALİKİN UĞRADIĞI ZARAR GİDERİMİ 474
I. Medenî Yasanın 931 inci maddesine genel bakış 47416 İÇİNDEKİLER
1. Üçüncü kişinin yolsuz bir tescile dayanması 474
2. Aynî hakkın iyi inançla kazanılması 478

A) Kapsam 478
B) iyi inanç 479
C) Çitte tapu 485
3. İyi inançla aynî hak kazanmanın sonuçlan 486
II. Malikin zarar giderim istemi (tazminat talebi) 486
1. Genel olarak 486
2. Zarar giderim hakkının neliği (mahiyeti) 486
3. Malikin dâva hakları 487
4. Zararın hesaplanması 488
5. Zamanaşımı 490
§ 8. ZİLYEDİN GİDERİM İSTEMİ 492
I. Öğretideki görüşler 492
II. Yargısal inançlar 493
III. Görüşlerin değerlendirilmesi 496
§ 9. MADDÎ GİDERİMİN BİÇİMLERİ 498
I. Kavram ve tanım 498
II. Giderimin biçimleri 498
1. Aynen giderim 498
2. Para ile giderim 502
§ 10. GİDERİM TUTARININ BELİRLENMESİ
(TAZMİNATIN HESAPLANMASI) 502
I. Genel olarak 502
II. Hâkimin kusurun derecesini ve durumun özelliklerini
göz önünde tutması 509
1. Kusurun derecesi 509
2. Durumun özellikleri 513

III. Giderim tutarının yasaca belirlenmiş olması 523
IV. Giderimin indirimi ya da tüm kaldırıması 524