Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Tazminat Davalarında Geçici İşgöremezlik Zararları Ve Tedavi Giderleri

Tazminat Davalarında Geçici İşgöremezlik Zararları Ve Tedavi GiderleriSayfa Sayısı
:  
342
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975-8654-60-8

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

SUNUŞ

Bu kitabın konusunu ve ne işe yarayacağını şöyle açıklayabilirim: Diyelim ki, bir trafik kazasında veya herhangi bir hukuka aykın eylem sonucu bir kimse yaralandı. Şükürler olsun ki ölmedi, sakat da kalmadı. Ama iyileşmek için avuç dolusu para harcadı; hastane, hekim, ameliyat, ilaç, gereç masraflarının yanı sıra, üstüne üstlük işinden gücünden kaldı, kazanç kaybına uğradı, dahası tedavi süresince bir takım fırsatlar ve iş olanaklarını kaçırdı, beklediği bir takım yararlardan yoksun kaldı. Bütün bu zararları için dava açacak. Ancak ne var ki, elinde yeterli belge yok. Bu ülkede kolay kolay fatura vermiyorlar. Tedavi harcamalarının pek azı için fatura, makbuz vs. alabildi. Yaptığı masrafların çoğu belgesiz kaldı. Ayrıca kazanç kayıplarını ve kaçırdığı fırsatları belgelemesi de neredeyse olanaksız. Ne yapacak? Gerçek zararlarını karşı taraftan nasıl alabilecek?

İşte, böylesine olumsuz koşullarda \\\"GEÇİCİ tŞGÖREMEZLİK ZARARLARI ÎLE TEDAVİ GİDERLERİ\\\"nin nasıl kanıtlanacağı, ne tür davalar açılacağı, ne gibi kolaylıklardan yararlanılabileceği YARGITAY\\\′m otuz yıl gibi uzun bir zaman diliminde tutarlı ve düzenli bir biçimde sürdürülegelen kararlarında açıklanmış olup, bu kararlarla oluşturulan temel ilkeler ve gösterilen çözüm yolları bu kitapta bir araya getirildi, yararlanmanıza sunuldu.

Böyle bir konuyu ele alıp derleme, toparlama, Yargıtay kararlarını bir araya getirip bir düzene bağlama işine 1993 yılında giriştim. O yıllarda bilirkişilik yapmaya başladığımda, bu tür davaları açan meslektaşlarımın karşılaştıkları zorluklan, tedavi giderlerini kanıtlamada nasıl yetersiz kaldıklannı gördüm. Aynı konuda ben de bir dava aldığımda, önce kapsamlı bir araştırmaya giriştim, bir çok kararlan bulup çıkardım; sonra dava açıp çok iyi bir sonuç alınca, bu bilgileri meslektaşlanma da aktarmaya karar verdim. İlk hazırladığım yazı, 1998 yılında Yargıtay Dergisinde yayınlandı1 Sonra konuyu trafik kazaları yönünden ele alıp ikinci bir yazı hazırladım; bu da 1999 yılında İstanbul Barosu Der-gisi\\\′nde2 yayınlandı. Birçok meslektaşımız bu yazılardan yararlanarak

\\\′ Yargıtay Dergisi, 1998 / Ocak-Nisan, sayı:l-2, sf.130-160 \\\"Geçici İşgöremezlik Zararları ve
Tedavi Giderleri\\\" başlıklı yazı. 2 İstanbul Barosu Dergisi, 1999 / Haziran, sayı:2, sf.349-370 \\\"Trafik Kazalarında Geçici Bedensel
Zararlar ve Tedavi Giderleri\\\" başlıklı yazı.

olumlu sonuçlar aldılar. Ben de bunları görerek, konuyu genişletmeye karar verdim. Böylece bu kitap ortaya çıktı.

Bu arada şunları söylemekten kendimi alamayacağım: Bu kitapta göreceğiniz gibi, Yargıtay\\\′ın çeşitli yıllarda görev yapmış sayın üyeleri, ülke gerçeklerini görerek, somut olayları gözlemleyerek, teraziyi dengelemek gibi gereksiz kaygılan bir yana bırakarak, haksız eylemden zarar görenlere öncelik tanıyıp, hak aramayı kolaylaştırıcı çözümler üretmişler, iyi de yapmışlar. Ama zaman zaman \\\"Yargı, mağdura düşman mı?\\\" dedirtecek türden hak aramanın önüne duvarlar örülmesini; örneğin tazminat davalarında B.K.m.42/2\\\′ye göre yargıcın zararı ve kapsamını doğrudan belirleyip hüküm altına alma işlevine taban tabana zıt bir anlayışla, (ıslah adı altında uygulanmakta olan) haksız eylemden kaynaklanan tazminat davalarında harç tamamlama işleminin yeni bir dava gibi kabul edilip, yargılamanın ilerleyen aşamasında haksızlığı ve sorumluluğu açıkça belli olmuş davalıya (tazminat yükümlüsüne), Medeni Yasa\\\′nm 2/2. maddesine karşın, zamanaşımı savunması fırsatı tanınmasını; yasalarda aykırı bir hüküm bulunmamasına karşın \\\"mal zararları\\\" için delil tesbiti veya tesbit davası olanağı sağlanırken, \\\"CAN ZARARLARI\\\" için böyle bir uygulamaya kapı açılmamasını; davasını kendisi açabilme ve izleyebilme hakkına sahip yurttaşlarımızın bilemeyeceği ve bilmek zorunda olmadıkları, genç hukukçuların da çok sonraları öğrenebildikleri (yasalarda yeri bulunmadığı kanısında olduğum) \\\"fazlaya ilişkin hakkı saklı tutma\\\" konusunda ısrarlı olunmasını anlamakta zorlandığımı belirtmeliyim. Hani amaç (hukukta ne işi varsa, kim ve nasıl simge olarak almışsa) şu teraziyi dengelemek ise, Kaygusuz Abdal\\\′ın ünlü dizelerini biraz değiştirip şöyle diyeceğim:

Bakkal mısın teraziyi neylersin
Mağdurdan yana duruver biraz

Çünkü, suyu bulandıran mağdur değil, suç işleyen ve hukuka aykırı eylemiyle zarar verendir. Ben, \\\"mal\\\"dan yana değil \\\"can\\\"dan yana olduğum için böyle düşünüyorum, yanılıyor olabilirim. Ama, bakınız bu kitapta konu ile ilgili olarak bir araya getirdiğim Yargıtay kararlarında görüleceği üzere, \\\"mağdurdan yana\\\" çözümler üretilmiştir.

Şu \\\"can zararlarının tespiti\\\" önerisini biraz açmak istiyorum: Diyelim ki, trafik kazasında araç hasar gördü. Araç sahibi mahkemeye başvurup \\\"Değişik İş\\\" dosyası üzerinden hasar tespiti yaptırabiliyor ve buna göre dava açıyor. Uygulamada bu her zaman yapıbyor. Buna karşı çıkan yok. Peki, bedensel zarara uğrayan bir kimse,\\\′gerek beden zararı için ve gerekse tedavi harcamaları için neden tespit yaptıramıyor? Belki hiç dava açmayıp, tespit karan ve buna bağlı olarak uzman bilirkişi raporuyla


sigorta şirketine gidip tazminatını alacak. Burada hukuki yarar olduğuna göre böyle bir tespit niçin yapılmasın? Hayır, buna izin yok. Böyle bir istek, şu ünlü \\\"eda davası açılacak yerde, tespit davası açılamaz\\\" saplantısı nedeniyle geri çevriliyor. İsterseniz bir deneyin. Ben çok denedim, bir türlü inadı kıramadım. Ama genç yargıçlarımıza güveniyorum, onlar bir devrim yapacaklar.

Bugün sigorta limitleri epey yüksektir. Çoğu olayda zararın tamamının sigorta poliçesinden karşılanması olanağı var. Ama sigorta şirketleri kesin rapor, kesin belge isterler. Bu belgeleri sağlamak ise hemen her olayda olanaksızdır. O yüzden yargıya başvurulur, davalar yıllarca sürer, bu da sigorta şirketlerinin işine gelir, hemen ödeyecekleri parayı yıllar sonra enflasyonla küçülmüş olarak (yargı kararıyla) öderler.

Oysa, geçici işgöremezlik durumunda bir tespit istendiğinde, mahkeme, üç kişilik bir uzman bilirkişi kurulu oluşturup, yaralanan kişinin \\\"mesleki işten kalma süresi\\\" ile bu süre içinde \\\"olası\\\" kazanç kayıplarını ve iyileşmek için yaptığı ve daha da yapması \\\"gereken\\\" tedavi harcamalarını tespit ettirebilir. Tespit karan ve raporu alan kişi de gidip sigorta şirketinden parasını alır. Bir dava konusu da kalmaz. Eh, zarar gören ayrıca manevi tazminat davası açacaksa onun yargılama süresi kısa, çözümü de kolaydır.

Böyle bir uygulama görünür bir biçimde ortaya çıkan kalıcı sakatlıklar için de olasıdır. Hep söylediğim gibi, kaza geçirip sakat kalan kimse, bir uzman hekim, bir ortopedi uzmanı dahi olsa kendi sakatlık derecesini bilemez. Bu, ayrı bir değerlendirme işidir. Sakat kalan kişi, neden yıllarca sürecek bir dava serüvenine sürüklenir? Bir tespit kararı ile sakatlık derecesi saptanamaz mı? Ayrıca mutlaka Adli Tıp Ku-rumu\\\′ndan rapor almak da şart değildir. Aklı başında her hekim, (Sosyal Sigorta İşlemleri Tüzüğündeki) maluliyet baremlerini değerlendirebilir, sakatlık derecesi belirleyebilir. Tespiti yapacak olan mahkemenin işi aslında kolaydır: Tespit isteyen kişiyi Tıp Fakültelerinin veya Devlet Hastanelerinden birinin sağlık kuruluna gönderip, ivedi sakatlık (maluliyet) derecesinin tespitini ister. Tespit kararını ve raporu alan kişi, gider sigorta şirketinden tazminatını alır. Sigorta şirketinden para alamazsa veya eksik ödeme yapılırsa, o zaman dava açar, ama elinde bir tespit karan ve bir sakatlık raporu vardır; buna göre tazminatı hemen hesaplanır. Böylece dava yıllarca sürmez, haklan zamanaşımına uğramaz.

Ben hep böyle çözümler üretiyorum. Elbet bir gün işe yarar.

Saygılanmla.

ÇELİK AHMET ÇELİK


İÇİNDEKİLER


GENEL OLARAK

KONUYA GİRİŞ, TANIMLAR, AÇIKLAMALAR 11

I- KONU VE ÖNEMİ 11
II- KAVRAMLAR VE TANIMLAR 12

III- ZARAR TÜRLERİ VE DAVA KONULARI 13
IV- KANITLARIN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 14
V- YARGICIN ZARARI VE KAPSAMINI ARAŞTIRMA
YÜKÜMLÜLÜĞÜ 15
VI-YARGITAY\\\′IN İLKE KARARLARI 16
A) GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK KONUSUNDA 16
B) TEDAVİ GİDERLERİ KONUSUNDA 17
C) KAZANÇ KAYBININ HESAPLANMASI KONUSUNDA 17
D) BİLİRKİŞİ SEÇİMİ KONUSUNDA 18


BİRİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK SÜRELERİ 19


I-TAZMİNAT HUKUKU YÖNÜNDEN İYİLEŞME SÜRESİ 19
II-GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 27
A) BEDENSEL ZARARIN KANITLANMASI 27
B) DAVACININ İŞİ, UĞRAŞI HAKKINDA BİLGİLERİN
DERLENMESİ 29
C) GEÇİCİ İŞGÖREMİZLİK SÜRELERİNİN HESAPLANMASI 37
III- GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK SÜRESİ İÇİNDE YARDIMCI KİŞİ
KULLANILMASI 40
İKİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK SÜRESİNDEKİ KAZANÇ
KAYIPLARININ HESAPLANMASI 45
I-TAZMİNAT HESABINA ESAS KAZANÇLAR 45
II-KAZANÇ KAYIPLARININ HESAPLANMASI 57
A)GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK SÜRESİ İÇİNDEKİ KAZANÇ KAYIPLARI 57
B)YARDIMCI KİŞİ GİDERLERİNİN HESAPLANMASI 67
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK SÜRESİ DIŞINDA OLUŞAN BAŞKA
ZARARLAR 71
I-GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK SÜRESİNİ AŞAN VE GELECEĞE
YANSIYAN ZARARLAR 71

II-RUHSAL SARSINTININ VE SİNİRSEL BOZUKLUĞUN YARATTIĞI
ZARARLAR 81
III-YAKINLARIN İŞTEN KALMA ZARARLARI 82
IV-BEDENSEL ZARAR DIŞINDAKİ MADDİ ZARARLAR 83
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK DIŞINDAKİ ZARARLARIN
HESAPLANMASI 85
I-GELECEĞE YANSIYAN ZARARLARIN HESAPLANMASI \\\′ 85
II-RUHSAL SARSINTIDAN KAYNAKLANAN KAZANÇ
KAYIPLARININ HESAPLANMASI 95
III-YAKINLARIN KAZANÇ KAYIPLARI 95
IV-BEDENSEL ZARAR DIŞINDAMKİ KAZANÇ KAYIPLARININ
HESAPLANMASI 96
BEŞİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK SONRASINDA ORTAYA ÇIKAN KALICI SAKATLIK VE ÖLÜM LERDE \\\"ARA DÖNEM\\\"
ZARARLARI 99
I-SONRADAN ORTAYA ÇIKAN KALICI SAKATLIKLARDA 99
II-SONRADAN ÖLÜMLERDE 102
ALTINCI BÖLÜM
TEDAVİ (İYİLEŞTİRME) GİDERLERİ 107
I-KAVRAMLAR 1O7
II-KAPSAM 108
III-MASRAF TÜRLERİ 110
IV-YARGITAY KARARLARI 112
YEDİNCİ BÖLÜM
TEDAVİ GİDERLERİNİN KANITLANMASI VE
DEĞERLENDİRİLMESİ 127
I-GENEL OLARAK 127
II-KANITLAMA VE DEĞERLENDİRME İLKELERİ 128
III-TEDAVİ İLE İLGİLİ KANITLARIN TOPLANMASI 140
IV-YARGICIN ZARARI VE KAPSAMINI ARAŞTIRMA
YÜKÜMLÜLÜĞÜ 145
V-BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 148
VI-TEDAVİ GİDERLERİNİN HESAPLANMASI 151
SEKİZİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ZARARLARI VE TEDAVİ GİDERLERİ
İÇİN DAVA AÇILMASI 153
I-YASAL DAYANAK VE GENEL İLKELER 153


II-DAVA KONULARI 156
A)KAZANÇ KAYIPLARI 156
B)YARDIMCI GİDERLERİNİN İSTENMESİ 160
CVTEDAVİ VE İYİLEŞTİRME GİDERLERİNİN İSTENMESİ 161
D)BAKICI GİDERLERİ 161
E)MANEVİ TAZMİNAT İSTENMESİ 162
III-DAVA AÇILMASI 171
IV-ZAMANAŞIMI 182
DOKUZUNCU BÖLÜM
SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU
(GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ZARARLARI VE TEDAVİ GİDERLERİNİN
SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN İSTENMESİ) 193
I-SİGORTA TÜRLERİ 193
II-ZARAR TÜRLERİ 194
III-GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK VE SİGORTALAR 196
IV-TEDAVİ GİDERLERİ VE SİGORTALAR 201
V-TRAFİK SİGORTASINDAN YARARLANACAK OLANLAR 205
ONUNCU BÖLÜM
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDA
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK VE TEDAVİ GİDERLERİ 211
I-GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK 211
II-TEDAVİ GİDERLERİNDEN KURUM\\\′UN SORUMLULUĞU 212
EK BÖLÜM
I-DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 221
II-BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEKLERİ 245