Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Tazminat Hukuku Manevî Tazminat

Tazminat Hukuku Manevî TazminatSayfa Sayısı
:  
1016
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2001
ISBN NO
:  
975-486-426-8

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

TAZMİNAT HUKUKU

MANEVÎ GİDERİM
BİRİNCİ KISIM

GİRİŞ
ZARAR İLE GİDERİME (TAZMİNATA) GENEL BAKIŞ

§ 1. ZARAR 45
I. Kavram ve tanım 45
II. Zararın Çeşitleri 46
1. Maddî zarar 46
A) Eylemli zarar 48
B) Kârdan yoksun kalma 49

2. Manevî zarar 56
3. Olumlu (müsbet) zarar - Olumsuz (menfî) zarar 57

A) Olumlu zarar 57
B) Olumsuz zarar 58
4. Kişiye ilişkin zarar - şeye ilişkin zarar 61
§ 2. ZARAR GİDERİMİ 61
I. Giderimin çeşitleri 61
1. Maddî giderim 61
2. Manevî giderim 62
II. Giderimin (tazminatın) biçimleri 62
1. Para ile giderim 62
2. Aynen giderim 62


İKİNCİ KISIM
MANEVÎ TAZMİNAT (GİDERİM)


§ 1. GENEL BAKIŞ 65
I. Yasalardaki hükümler 65
II. Manevî giderimin neliği ve amacı 65
III. Manevî giderimin devri ve mirasçılara geçmesi 67
IV. Manevî giderimin bölünmesi ve istemin çoğaltılması 70

1. Manevî giderimin bölünmesi 70
2. Manevî giderim isteminin çoğaltılması 71
V. Manevî giderime faiz yürütülmesi 74
§ 2. BEDEN VE RUH TAMLIĞININ İHLÂLİ SONUCU OLARAK
MANEVÎ GİDERİM 74
I. Genel olarak 74
II. Hak sahipleri 75
1. Beden ve ruh tamlığı ihlâl edilen kimsenin hakkı 75
2. Ölenin yakınları 90
İli. Manevî giderimin özel koşulları 96
1. Kusurun bir koşul olmadığı.... 96
2. Durumun özellikleri 97
IV. Manevî giderimin tutarının belirlenmesi 100
1. Genel olarak 100
2. Hâkimin takdiri 100

A) Genellikle 100
B) Yargıtayın denetimi 104
§ 3. KİŞİLİK HAKLARININ İHLÂLİ SONUCU OLARAK
MANEVÎ GİDERİM 105
I. Genel bakış 105
II. Kişisel varlıklar ve kişilik hakları 108
1. Kişisel varlıklar (değerler) 108
A) Genel olarak 108
B) Kişisel varlıkların çeşitleri 110
2. Kişilik hakları 110
III. Manevî giderimin koşulları 112


1. Hukuka aykırı olarak kişisel varlıklara saldırıda bulunulması 113
A) Kişisel varlıkların saptaması 113
B) Saldırının hukuka aykırı olduğunun belirlenmesi 113

a) Ruhsal varlıklar yönünden 113
b) Kişinin onur, şerefi ve saygınlığı yönünden 116
aa) Kişinin genel olarak onur, şerefi ve saygınlığı 116
bb) Kişinin meslekî ve ticarî onur ve saygınlığı 117
c) Kişinin gizlilik alanı yönünden 124
aa) Genel olarak 124
bb) Kişinin özel yaşamı ve gizlilik alanı 125
cc) Kişinin yazısı, mektupları ve anıları
üzerindeki hakkı 128
dd) Kişinin resmi (fotoğrafı) üzerindeki hakkı 130
d) Kişinin aile çevresi yönünden 134
e) Atalara yapılan saldırılar yönünden 140
f) Kişinin ekonomik uğraşları yönünden 160
C) Kişilik hakkının korunmasının sınırları 161
2. Kusur sorunu 182
A) Değişiklikten önceki evre 182
a) Kusurun özel ağırlıı 182
b) Zararın özel ağırlığı 186
c) Özel yasa hükmünün uygulanması 187
B) Değişiklikten sonraki evre 187
3. Kusura dayanmayan sorumluluk 189
IV. Manevî giderimde hak sahipleri 198
1. Genel olarak 198
2. Sözleşmenin ihlâli sonucu olarak manevî giderim
istemek hakkı 208
3. Tüzel kişinin manevî giderim hakkı 212
4. Yargı kararlarının yerine getirilmemesi 214
V. Manevî giderim biçimleri 217
1. Değişiklikten önceki evre 217
2. Değişiklikten sonraki evre 220
VI. Manevî giderim davası 220


1. Davada nitelik (davacı ve davalı olmak) 220
2.Tanıt yükü 222
3. Manevî giderim tutarının belirlenmesi 223
4. Yargıtayın denetimi 224
§ 4. KİŞİLİK HAKLARININ BASIN YOLU İLE İHLÂLİ 225
I. Basın özgürlüğü 228
II. Basının hak ve görevleri
III. Basın yolu ile kişilik haklarının ihlâli sonucu olarak
manevî giderim 233
1. Genel olarak 233
2. Hukuka aykırılık sorunu (meselesi) 234
A) Haber verme yönünden 234
a) Genel olarak 234
b) Basın özgürlüğünün kişilik haklarıyla çatışması 237
aa) Haberin gerçeğe uygun olması gerektiği 239
bb) Gerçeğe uygun yanların haber niteliği
taşıması gerektiği 251
cc) Gerçeğe uygun haberlerin yayınlamasında
nesnel ölçülere uyulması gerektiği 255
dd) Haberin veriliş biçimi yönünden ölçülük
bulunması 261
B) Eleştirme yönünden 262
3. Kusur sorunu (meselesi) 270
A) Değişiklikten önceki evre 270
a) Genel olarak 270
b) Birlikte kusur 273
B) Değişiklikten sonraki evre 275
IV. Özel sorumluluk kuralı 276
V. Basında sorumluluk 277
§ 5. NİŞANI BOZMANIN SONUCU OLARAK
MANEVÎ GİDERİM (TAZMİNAT) 281
I. Nişanlanma ve nişanlılık ilişkisi 281
1. Kavram ve tanım 281


2. Nişanlanmada biçim ve tanıt (Şekil ve ispat) 281
II. Manevî giderim (Tazminat) 283
1. Genel olarak 283
2. Manevî giderim isteminin koşulları (şartları) 283
A) Kişilik haklarına ağır ölçüde saldırı olması 283
a) Kişilik hakları 283
b) Saldırının (tecavüzün) ağır olması 284

B) Nişanı bozanda kusur olması 291
C) İstemde bulunan nişanlının kusursuz olması 294

3. Manevî giderimin konusu ve tutarı 295
4. Usule ilişkin hükümler 296

A) Davacı ve dâvâlı olmak 296
B) Görev ve yetki 297
C) Tanıt yükü ve kanıtlar (ispat külfeti ve deliller) 298
5. Zamanaşımı 299
§ 6. BOŞANMA SONUCU OLARAK MANEVÎ GİDERİM (TAZMİNAT) 299
I. Genel olarak 299
II. Manevî giderimin koşulları (şartları) 301
1. Kişilik haklarının ağır ölçüde saldırıya uğraması 301
2. Kendisinden giderim istenen eşin kusurlu olması 311
3. Giderim isteyen eşin kusursuz olması 313
4. Boşanma hükmünün kesinleşmesinden sonra da manevî giderim
isteminin ileri sürülebileceği 316
III. Faiz yürütülmesi 316
IV. Görevli ve yetkili mahkeme 318

1. Görevli mahkeme 318
2. Yetkili mahkeme 319
§ 7. BABALIK DÂVASININ KONUSU OLARAK
MANEVÎ GİDERİM (TAZMİNAT) 319
I. Babalık dâvası 319
1. Genel olarak 319
2. Babalık dâvasının konusu 319
3. Babalık davaları için ortak hükümler 320


14 . İÇİNDEKİLER
A) Dâvanın yanları 320
a) Davacı olmak 320
b) Dâvâlı olmak 322
B) Babalık davalarında hak düşümü süresi 323
a) Davanın doğumdan önce açılması 323
b) Çocuğun doğumundan sonra dâva açılması 323
C) Babalık davalarında tanıt yükü (ispat külfeti) 325
a) Babalık karinesi 325
b) Babalık karinesinin çürütülmesi 326
aa) Baba olma olanaksızlığı (imkânsızlığı) 326
bb) Ciddî kuşkular bulunması 326
cc) Ananın iffetsizliği 327
D) Babalık davalarında kantılar (deliller) 329
E) Yetkili ve Görevli mahkeme 330
4. Kişisel ilişkiler (sonuçlar) doğuran babalık davası 330
II. Babalık davasının konusu olarak manevî giderim (tazminat) 331
1. Genel olarak 331
2. Manevî giderimin koşulları (şartları) 332

A) Dâvâlı erkeğin anaya evlenme vaadinde bulunmuş olması 332
B) Cinsel ilişkinin bir suçu oluşturması .336
C) Erkeğin kadın üzerindeki nüfuzunu kötüye kullanarak
cinsel ilişkinin gerçekleşmiş olması 337
D) Ananın küçük olması 338
3. Manevî giderimde hak sahibi ile borçlu 338
ÜÇÜNCÜ KISIM İÇTİHATLAR
§ 8. BEDEN VE RUH TAMLIĞININ İHLÂLİ SONUCU OLARAK
MANEVÎ GİDERİM 343
I. İnançları birleştirme kararı 343
II. Federal mahkeme kararı 343
III. Hak sahipleri 345
1. Beden ve ruh tamlığı ihlâl edilen yönünden 345
2. Ölenin yakınları yönünden 350


İÇİNDEKİLER

15

3. Beden ve rum tamlığı ihlâl edilenin yakınlarının manevî
tazminat isteyip isteyemiyecekleri 362
IV. Manevî tazminat isteminin mirasçılara geçip geçmiyeceği 379
V. Manevî tazminatın özel koşullan 381

1. Kusurun bir koşul olmadığı 381
2. Durumun özelliklen 383
VI. Manevî tazminat tutarının belirlenmesi 390
VII. Manevî tazminata ilişkin hakkın saklı tutulup tutulmayacağı 414
§ 9. KİŞİLİK HAKLARINA YAPILAN SALDIRILAR SONUCU OLARAK
MANEVÎ GİDERİM 417
I. Anayasa mahkemesi kararı 417
II. Kişisel varlıklar ve kişilik hakları 420
III. Manevî tazminatın koşullan 440
1. Hukuka aykırı olarak kişisel varlıklara saldırıda bulunulması 440
2. Kusurun ve zararın ağır olması 591

IV. Kusura dayanmayan sorumluluk 605
V. Manevî tazminatta hak sahipleri ve bu tazminatın belirlenmesi 610
VI. Manevî tazminatın biçimleri 653
VII. Borca (sözleşmeye) aykırılıkta 656
VIII. Kusursuz Sorumlulukta 658
§ 10. BASIN ÖZÜRLÜĞÜ VE GİDERİM 660
I. Basının hak ve ödevleri 660
II. Basın yoluyla kişilik haklarının ihlâli 689
1. Hukuka aykırılık 689
2. Kusur sorunu 755

III. Basında sorumluluk 769
IV. Zamanaşımı 780
§ 11. HAKSIZ YARIŞMADA MANEVÎ GİDERİM 783
§ 12. NİŞANIN BOZULMASINDA MANEVÎ GİDERİM 808
§ 13. BOŞANMADA MANEVÎ GİDERİM 822
§ 14. BABALIKTA MANEVÎ GİDERİM 854
İLGİLİ YASALAR 861
HUKUK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 993