Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)      Mart (140)

Tarihsel Gelişim Sürecinde Güncelleştirilmiş Mülteci Hukuku (Dünya'da ve Türkiye'de İlticanın Gelişim Süreci)

Tarihsel Gelişim Sürecinde Güncelleştirilmiş Mülteci Hukuku (Dünya'da ve Türkiye'de İlticanın Gelişim Süreci)Sayfa Sayısı
:  
464
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786050505542

330,00 TLÖNSÖZ


 


Tarihin derinliklerine kadar uzanan mülteci ve sığınmacı olayları, binlerce yıl toplumları yakından ilgilendirmiştir. Bu olayların içinde yer alan kişilerin yaşadıkları dram geçmişte olduğu gibi günümüzde de tüm ülkeleri ve insanlık âlemini derinden yaralamaktadır. Mülteci ve sığınmacı olaylarından kaynaklanan ve giderek artmakta olan dramatik sorunlar siyasal, sosyal, ekonomik boyutu yanında, ayrıca insan hakları ve insancıl hukuk açısından çeşitli disiplinlere mensup bilim insanları tarafından incelenmekte ve tüm toplumları ilgilendirmeye devam etmektedir.


 


1951 Sözleşmesi ve bölgesel sözleşmeler ile kurumsal bir yapı içinde çözümlenmeye çalışılan, sığınma ve iltica olaylarından kaynaklanan sorunlar yumağının günümüzde de çözümlemesi oldukça güç gibi görünmektedir. Bu nedenle, mülteci ve sığınmacıların yaşadığı sorunlara çözüm getirebilmek için “United Nations-Birleşmiş Milletler (BM)” başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel kuruluşlar çaba harcamakta, ülkeler arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanabilmesi ve ortak tedbirler alınabilmesi için çeşitli düzenlemeler yapılmakta, bildiriler yayımlanmakta ve kararlar alınmaktadır.


 


Ülkemizde ilk kez 1995 yılında AB Komisyonunun katkılarıyla basılıp yayımlanan Mülteci Hukuku, daha sonra da 1996 yılında yine AB Komisyonunun katkılarıyla basılıp yayımlanan Kadın Mülteciler kitabım ile Çocuk Hakları Bağlamında Çocuk Mülteciler ve Vatansızların Hukuki Durumu ve Türk Hukuku kitaplarımın yazımının günümüze değin üzerinden geçen uzun yıllar içinde, mülteci ve sığınmacı olayları giderek artmış, ayrıca bu süre içinde gerek uluslararası hukukta gerekse ulusal hukukumuzda kayda değer ölçüde önemli değişme ve gelişmeler meydana gelmiştir. Bu nedenle, kitabımın güncelleştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.


 


Güncelleştirmiş olduğum yeni kitabımın, bundan sonra yapılacak araştırmalara katkıda bulunmasını, ayrıca bu sorunu yaşamakta olan mülteci ve sığınmacıların çözüm arayışlarına yardımcı olmasını dilerim.


 


İÇİNDEKİLER


 


İÇİNDEKİLER7


KISALTMALAR15


GİRİŞ21


BİRİNCİ BÖLÜM


 


GEÇMİŞ DÖNEMLER İLE MİLLETLER CEMİYETİ DÖNEMİNDE SIĞINMA VE MÜLTECİ OLAYLARINA YAKLAŞIM


 


1.GENEL23


1.1.MÜLTECİLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ VE


MEYDANA GELEN MÜLTECİ OLAYLARINA YAKLAŞIM23


1.2.SEMAVÎ DİNLERDE İLTİCA VE GÖÇ OLAYLARINA YAKLAŞIM30


1.2.1.Musevi ve Hrıstiyan İnancında


İltica ve Göç Olaylarına Yaklaşım30


1.2.2.İslam İnancında İltica ve Göç Olaylarına Yaklaşım32


1.3.YİRMİNCİ YÜZYILDA MÜLTECİ HUKUKUNUN


GELİŞMESİ VE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARININ BAŞLAMASI33


1.3.1.Milletler Cemiyeti Döneminde Yapılan Çalışmalar ve Mülteci Hukukunun Gelişmesi34


1.3.1.1.Milletler Cemiyeti Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Oluşturulması37


1.3.1.2.Mülteciler Uluslararası


Nansen Ofisinin Oluşturulması39


1.3.1.3.Rus ve Ermeni Mültecilere İlişkin Düzenlemeler39


1.3.1.4.1933 Tarihli Mültecilerin Statülerine İlişkin Uluslararası Sözleşme39


1.3.1.5.Almanya’dan Gelen Mültecilere İlişkin Düzenlemeler40


1.3.1.6.Hükümetlerarası Mülteciler Komitesinin Oluşturulması41


1.3.1.7.Birleşmiş Milletler Yardım ve Yeniden Yapılanma Yönetiminin Oluşturulması43


1.4.1920-1951 DÖNEMİNDE MÜLTECİ HUKUKUNUN GELİŞMESİ VE


MÜLTECİ KAVRAMINA YAKLAŞIM43


1.4.1.Hukukî Yaklaşım44


1.4.2.Sosyal Yaklaşım46


1.4.3.Bireyci Yaklaşım46


İKİNCİ BÖLÜM


 


BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÖNEMİNDE


SIĞINMA VE MÜLTECİ OLAYLARINA YAKLAŞIM


 


2.GENEL49


2.1.BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÖNEMİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE


MÜLTECİ HUKUKUNUN GELİŞMESİ49


2.1.1.Uluslararası Mülteci Örgütü50


2.1.2.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi51


2.1.3.Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistinli Mültecilere


Yardım ve Bayındırlık Ajansı53


2.1.4.Birleşmiş Milletler Kore Yeniden Yapılanma Ajanslığı55


2.1.5.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği55


2.1.5.1.Birleşmiş Milletler Mülteciler


Yüksek Komiserliği Ofisi Statüsünde


Komiserliğe Verilen Görevler57


2.1.5.2.Yüksek Komiserliğin Vatansızlarla İlgili


Görevleri59


2.2.1951 TARİHLİ MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA


DAİR SÖZLEŞME62


2.2.1.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Genişletilmiş Yetkisi67


2.2.2.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Genişletilmiş Yetkisi Kapsamında Yürüttüğü


Bazı Faaliyetler70


2.2.3.Yüksek Komiserlik Programı İcra Komitesi75


2.3.1967 TARİHLİ MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR PROTOKOL77


2.4.1967 TARİHLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÜLKESEL SIĞINMA BİLDİRİSİ79


2.5.BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÜLKESEL SIĞINMA SÖZLEŞMESİ TASLAĞI80


2.6.ULUSLARARASI TEAMÜLDE MÜLTECİ KAVRAMINA VE


SIĞINMA OLAYLARINA YAKLAŞIM81


2.7.GERİ GÖNDERMEME İLKESİ VE BAZI ÖRNEK OLAYLAR85


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


AVRUPA’DA VE DİĞER BÖLGESEL DÜZENLEMELERDE MÜLTECİ HUKUKUNA YAKLAŞIM VE UYGULAMALAR


 


3.GENEL91


3.1.AVRUPA’DA MÜLTECİ HUKUKUNA YAKLAŞIM VE UYGULAMALAR91


3.1.1.Avrupa Konseyinde Mülteci Hukukuna Yaklaşım92


3.1.1.1.1977 Tarihli Avrupa Konseyi Ülkesel Sığınma Bildirisi96


3.1.2.Avrupa Ekonomik Topluluğu Döneminde


Mülteci Hukukuna Yaklaşım97


3.1.2.1.14 Haziran 1985 Tarihli Schengen Anlaşması97


3.1.2.2.15 Haziran 1990 Tarihli Dublin Sözleşmesi98


3.1.2.3.19 Haziran 1990 Tarihli Schengen Uygulama Sözleşmesi100


3.1.3.Avrupa Birliği Döneminde Mülteci Hukukuna


Yaklaşım ve Hazırlanan Düzenlemeler104


3.1.3.1.7 Şubat 1992 Tarihli Maastrıcht Antlaşması106


3.1.3.2.1992 Tarihli Londra İlke Kararları106


3.1.3.3.8 Aralık 2000 Tarihli Avrupa Birliği


Temel Haklar Şartı108


3.1.3.4.13 Aralık 2007 Tarihli Lizbon Antlaşması109


3.1.3.5.Avrupa Ortak Sığınma Sistemi Oluşturulmasına İlişkin Diğer Düzenlemeler111


3.1.3.5.1.Avrupa Mülteci Fonunun


Oluşturulmasına İlişkin


Düzenlemeler114


3.1.3.5.2.Kitleler Halinde Yerinden Edilmiş


Kişilere Geçici Koruma ve


Kabul Eden Ülkeler Arasında


Denge Sağlanmasına İlişkin


Asgarî Standartlar Konsey Direktifi117


3.1.3.5.3.Vizeler, Sığınma, Göç ve


Dış Sınırlarda İdari İşbirliğine Dair


Eylem Programının Kabulü Hakkında Konsey Kararı118


3.1.3.5.4.Sığınma Talebinde Bulunanların


Kabulüne İlişkin Asgari Standartlara


Dair Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi Direktifi119


3.1.3.5.5.Ailelerin Birleştirilmesine İlişkin


Konsey Direktifi120


3.1.3.5.6.Üçüncü Ülke Uyruklularına veya Vatansızlara Mülteci Statüsü Verilmesine veya Uluslararası Koruma Gerektiren Kişiler Olarak Belirlenmesine ve Korumanın Muhtevasına İlişkin


Asgari Standartlar Konsey Direktifi122


3.1.3.5.7.Üçüncü Ülke Uyruklularına,


Vatansızlara, Mültecilere ve


İkincil Koruma Verilecek


Kişilere İlişkin Asgari Standartlar


Direktifi123


3.1.3.5.8.Uluslararası Koruma Verilmesine ve


Geri Alınmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi


Ortak Usul ve Esaslar Direktifi124


3.2.DİĞER BÖLGESEL DÜZENLEMELERDE MÜLTECİ HUKUKUNA YAKLAŞIM126


3.2.1.1928 Tarihli Havana Sığınma Sözleşmesi128


3.2.2.1933 Tarihli Montevideo Siyasi Sığınma Sözleşmesi131


3.2.3.1954 Tarihli Karakas Diplomatik Sığınma Sözleşmesi131


3.2.4.Mülteci Sorunlarının Özel Yönlerini Düzenleyen


1969 Tarihli Afrika Birliği Örgütü Sözleşmesi132


3.2.5.1984 Tarihli Cartagena Mülteciler Bildirisi134


3.2.6.Arap Ülkelerinde Mültecilerin Durumunu Düzenleyen


1994 Tarihli Sözleşme136


3.2.7.Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişilerin Korunmasına,


Yardım ve Destek Sağlanmasına İlişkin


2009 Tarihli Afrika Birliği Sözleşmesi139


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


 


MÜLTECİ STATÜSÜNÜN TESPİTİNE


TEMEL TEŞKİL EDEN KRİTERLER


 


4.GENEL141


4.1.YABANCI OLMA KOŞULU: ÜLKESİNİN DIŞINDA BULUNMA141


4.1.1.İki veya Çok Vatandaşlığa Sahip Kişilerin Durumu144


4.1.2.Vatansız Kişilerin Durumu145


4.1.3.Mahallinde-Yerinde Mülteciler-Refugees Sur Place148


4.2.KORKU, BASKI, ZULÜM: BASKI VE ZULME TEMEL TEŞKİL EDEN


NEDENLER151


4.2.1.Korku151


4.2.2.Baskı ve Zulüm153


4.2.3.Baskı ve Zulme Temel Teşkil Eden Nedenler157


4.2.3.1.Kişisel ve Siyasal Nedenler157


4.2.3.1.1.Irk157


4.2.3.1.2.Milliyet160


4.2.3.1.3.Din161


4.2.3.1.4.Siyasal Düşünce163


4.2.3.1.5.Belirli Bir Sosyal Gruba Mensubiyet166


4.2.3.1.5.1.Cinsel Ayrımcılığa ve


Eş Şiddetine Maruz Kalan Kadınların Belirli Bir


Sosyal Grup Kapsamına Alınıp Alınamayacaklarına İlişkin Bazı Yargı


Kararları173


4.2.3.1.5.2.Cinsiyet Organına


Yapılan Operasyon Nedeniyle


Kadınlara Mülteci


Statüsü Verilmesi179


4.2.3.1.5.2.1.Sünnete


Maruz Kaldığı İçin İltica Başvurusunda Bulunan


Bazı Kadın Hikâyeleri183


 


4.2.4.Diğer Nedenler185


4.2.4.1.Adi ve Siyasi Suçlarla İlgili Nedenler185


4.2.4.2.Savaş veya Yaygın Şiddet Hareketlerine


İlişkin Nedenler186


4.2.4.3.Askeri Görevlere İlişkin Nedenler187


 


 


BEŞİNCİ BÖLÜM


 


MÜLTECİ STATÜSÜNÜN KAZANILMASINI ENGELLEYEN NEDENLER, MÜLTECİLİĞİN KAYBEDİLMESİ VE


SONA ERMESİNE İLİŞKİN KRİTERLER


 


5.GENEL191


5.1.MÜLTECİ STATÜSÜNÜN KAZANILMASINI ENGELLEYEN NEDENLER191


5.1.1.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği


Dışında Diğer Birleşmiş Milletler Organı veya Teşekkülünden Himaye ve Yardım Görme192


5.1.2.Uluslararası Koruma İhtiyacı İçinde Olmama193


5.1.3.Barışa Karşı Suç, Savaş Suçu veya İnsanlığa Karşı


Suçların İşlenmesi194


5.1.4.Ağır Genel Suçların İşlenmesi198


5.1.5.Siyasi Suç199


5.1.6.Birleşmiş Milletlerin Amaç ve İlkelerine Aykırı Eylemler206


5.2.MÜLTECİLİĞİN KAYBEDİLMESİNE İLİŞKİN KRİTERLER207


5.2.1.Vatandaşı Olduğu Ülkenin Korumasından


Kendi İsteği İle Yeniden Yararlanma208


5.2.2.Vatandaşlığını Kaybettikten Sonra


Kendi Arzusu İle Tekrar İktisap Etme209


5.2.3.Vatandaşlığı İktisap Edilen Ülkenin Himayesinden


İstifade Etme211


5.2.4.Baskı ve Zulüm Korkusu Nedeniyle Terk Ettiği


Ülkeye Kendi İsteğiyle Tekrar Yerleşmek Üzere Dönme211


5.2.5.Mültecilikle İlgili Koşulların Ortadan Kalkması


Nedeniyle Vatandaşı Olduğu Ülkenin Himayesinden


İstifade Etmeyi Reddedememe213


5.3.SINIR DIŞI EDİLME VE MÜLTECİLİĞİN SONA ERMESİ214


5.3.1.Sınır Dışı veya İade Etme Yasağına İlişkin İstisnalar:


Ulusal Güvenlik ve Kamu Düzeninin Korunması214


5.3.2.Vahim Bir Cürümden Mahkûm Olma ve


Toplum İçin Tehlike Oluşturma217


ALTINCI BÖLÜM


 


AVRUPA ÜLKELERİNDE MÜLTECİ HUKUKUNA YAKLAŞIM VE UYGULAMALAR


 


6.GENEL219


6.1.ALMANYA MÜLTECİ HUKUKU219


6.2.FRANSA MÜLTECİ HUKUKU223


6.3.BELÇİKA MÜLTECİ HUKUKU225


6.4.İSVEÇ MÜLTECİ HUKUKU229


6.5.NORVEÇ MÜLTECİ HUKUKU233


6.6.YUNANİSTAN MÜLTECİ HUKUKU234


6.7.İSPANYA MÜLTECİ HUKUKU236


6.8.İTALYA MÜLTECİ HUKUKU238


6.9.RUSYA FEDERASYONU MÜLTECİ HUKUKU241


YEDİNCİ BÖLÜM


 


TÜRK MEVZUATINDA MÜLTECİ HUKUKUNA YAKLAŞIM VE UYGULAMALAR


 


7.GENEL245


7.1.TÜRK MEVZUATI AÇISINDAN 1951 SÖZLEŞMESİ VE 1967 PROTOKOLÜ248


7.1.1.Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme248


7.1.2.Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Protokol253


7.1.3.Coğrafi Sınırlamanın Kaldırılması254


7.1.4.Geri Kabul Anlaşmaları263


7.1.4.1.Türkiye’nin Taraf Olduğu


Geri Kabul Anlaşmaları265


7.2.MÜLTECİ HUKUKUNA İLİŞKİN DİĞER DÜZENLEMELER269


7.2.1.21 Haziran 1927 Tarihli Askerlik Kanunu270


7.2.2.14 Haziran 1934 Tarihli İskân Kanunu ve


5543 Sayılı İskân Kanunu273


7.2.2.1.Türk Hukuku Yönünden Ulusal Mülteciler275


7.2.3.5 Temmuz 1950 Tarihli Pasaport Kanunu278


7.2.4.15 Temmuz 1950 Tarihli Yabancıların


Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun280


7.2.5.11 Şubat 1964 Tarihli Türk Vatandaşlığı Kanunu281


7.2.6.29 Mayıs 2009 Tarihli Türk Vatandaşlığı Kanunu283


7.2.7.29 Nisan 1983 Tarihli Mülteci Misafirhaneleri


Yönetmeliği285


7.2.8.7 Kasım 1985 Tarihli Evlendirme Yönetmeliği289


7.2.9.30 Kasım 1994 Tarihli İltica ve Sığınma Yönetmeliği292


7.2.10.İdari Yargı Yolunun Çalıştırılması298


7.2.11.22 Haziran 2006 Tarihli İçişleri Bakanlığı


Uygulama Talimatı305


7.2.12.11 Mayıs 2011 Tarihli Kadınlara Yönelik Şiddet ve


Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye


İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi305


7.2.13.4 Nisan 2013 Tarihli Yabancılar ve


Uluslararası Koruma Kanunu325


7.2.13.1.Uluslararası Koruma Kapsamına Giren


Yabancılar354


7.2.13.1.1.Mülteciler356


7.2.13.1.2.Şartlı Mülteciler359


7.2.13.1.3.İkincil Koruma Kapsamına


Giren Yabancılar362


7.2.14.Geçici Koruma ve 13 Ekim 2014 Tarihli


Geçici Koruma Yönetmeliği363


7.2.14.1.Yabancılar ve Uluslararası Koruma


Kanunu İle Geçici Koruma Yönetmeliği Uyarınca Suriyelilere Sağlanan


Geçici Koruma396


7.2.15.17 Mart 2016 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik401


7.3.SAVAŞAN TARAF SİLAHLI KUVVETLER MENSUPLARININ


TARAFSIZ ÜLKEYE SIĞINMALARI403


7.3.1.18 Ekim 1907 Tarihli La Haye Sözleşmesi404


7.3.2.4104 Sayılı Savaşan Taraf Silahlı Kuvvetler


Mensuplarından Türkiye’ye İltica Edenler Hakkında


Kanun407


7.3.3.Muharip Yabancı Ordu Mensuplarından


Türkiye’ye Kabul Edilenler Hakkında Yönetmelik413


7.3.4.Savaşan Taraf Silahlı Kuvvetler Mensuplarından


Türkiye’ye Kabul Edilenlere İlişkin Uygulamalar416


7.4.MÜLTECİ VE SIĞINMACILARA İLİŞKİN TERMİNOLOJİ VE TANIM SORUNU418


 


SONUÇ423