Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (0)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (67)

Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Kamulaştırılması - 4650 Sayılı Kanun Değişikliği Çerçevesinde

Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Kamulaştırılması - 4650 Sayılı Kanun Değişikliği ÇerçevesindeSayfa Sayısı
:  
355
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975-8654-48-9

68,00 TLSUNUŞ

 

Bugün ülkemizde hâlâ Medeni Kanun\′un öngördüğü tapu siciline kaydedilmemiş pek çok taşınmaz bulunmaktadır. Tapuya kayıtlı olmayan bu taşınmazların ise Eşya Hukuku öğretisinin önemli ve ele alınması cesaret isteyen konularından biri olduğu bir gerçektir. Özellikle mülkiyetin kazanılması koşullarına bağlı tartışmalar ve buna ilişkin hukuki sonuçlar yanında, açılması gereken davalar ile kadastro tespitine yönelik mevzuat, uzmanlaşmış hukukçu bilgisini gerektirmektedir. Diğer taraftan Kamulaştırma Hukuku da İdare Hukuku ile özel hukukun bir çok kurum ve mevzuatının birlikte ele alınmasını zorunlu kıldığından, bu alanda da uzmanlaşmış hukukçu bilgisi zorunluluk arz etmektedir. 4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu\′na ilişkin olarak 24.4.2001 tarihli ve 4650 sayılı yasa ile getirilen düzenlemeler ile tapuya kayıtlı olmayan taşınmazların kamulaştırılmasında izlenecek yol ve hak sahipliğinin tespiti önemli değişikliklere uğramıştır. İşte, araştırmacı bu değişiklikler ile köklü yeniliklere uğrayan yeni kamulaştırma usulüne bağlı olarak tapuya kayıtlı olmayan taşınmazların kamulaştırılması konusunu yüksek lisans tezi olarak ele alma cesaretini göstermiş ve konunun Türk hukukunda aydınlatılmasına katkı sağlamıştır. Bu haliyle tez, hem akademik olarak iyi bir çalışma örneği teşkil etmekte, hem de uygulamadaki sorunlara ışık tutması bakımından söz konusu taşınmazların kamulaştırılmasında önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Araştırmacıyı Türk hukuk literatürüne yapmış olduğu bu değerli katkısı nedeniyle tebrik eder, kendisine bundan sonraki bilimsel çalışmalarında ve akademik hayatında başarılar dilerim. Prof. Dr. E. Saba ÖZMEN

 

İÇİNDEKİLER

 

Önsöz 5 Sunuş 7 İçindekiler 9 Kısaltmalar 17 GİRİŞ §1- Genel Olarak Konunun Sunumu 19 §2-Tarihçe 23 §3- Kanuni Düzenleme 25 §4-Terminoloji 29 I- Kayıt ve Tescil Kavramları 30 II- Kadastro ve Kayıt İşlemleri İlişkisi 31 §5- Konunun Sınırlandırılması ve Araştırılması Planı 33 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK KAMULAŞTIRMA §6- Kamulaştırmanın Tanımı 37 §7-Kamulaştırmanın Hukuki Niteliği 40 I- Kamulaştırma İşlemi Hakkında Günümüzdeki Nitelendirme 40 A- Kamulaştırma İşleminin Kamu Hukuku Niteliğinde Olduğu Görüşü 40 B- Görüşümüz; Kamulaştırma Aşamalarına Bağlı Karma Nitelik 42 II- Kamulaştırmanın Hukuki İşlemler Arasındaki Yeri 45 §8- Kamulaştırmanın Şartları 47 I- Geçerli Bir Kamulaştırma İşlemi Mevcut Olmalıdır 47 A- Genel Olarak Yönetimin Yasallığı İlkesi (İdarenin Kanuniliği) Karşısında Kamulaştırma 47 B- Yönetimin Yasallığı İlkesine Bağlı Olarak Kamulaştırma İşleminin Unsurları 50 1- Kamulaştırma Kamu Yararı için Yapılmalıdır (Amaç Unsuru) 50 2- Kamulaştırma Kamu Hizmetinin Görülmesi Sebebine Dayanmalıdır (Sebep Unsuru) 56 3- Kamulaştırma Özel Hukuk Kişilerine Ait Taşınmazlarda Ayni Hakka Yönelik Olmalıdır (Konu Unsuru) 60 a- Kamulaştırmaya Elverişli Mallar Açısından Konu Unsuru 61 aa- Arazi 62 bb- İrtifak Haklan 67 b- Kamulaştırma Muhatabında Bağlı Olarak Konu Unsuru 71 4- Kamulaştırmayı Yapacak İdare Görevli ve Yetkili Olmalıdır (Yetki Unsuru) 73 5- Kamulaştırma Kanunda Gösterilen Kural ve Yöntemlerle Yapılmalıdır (Şekil Unsuru) 76 II- Kamulaştırmanın İvaza İlişkin Esaslı Unsurları Yerine Getirilmiş Olmalıdır 77 A- Kamulaştırma Bedeline İlişkin İdarenin Ödenek Temini Yükümlülüğü 78 B- Kamulaştırma Bedelini Nakden ve Peşin Olarak Ödeme Yükümlülüğü 82 C- Kamulaştırma Bedelinin Taksitle Ödenmesi 84 D- Kamulaştırma Bedelinin Trampa Yolu İle Ödenmesi 88 İKİNCİ BÖLÜM KAMULAŞTIRMA KONUSU OLMASI BAKIMINDAN TAPUYA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR §9- Genel Olarak Medeni Kanunun Öngördüğü Tapu Siciline Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar 93 I- Kamu Malı Niteliğindeki Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar.... 96 A- Tapuya Kaydedilecek Hizmet Mallan 99 B- Özel Sicile Yazılan Orta Malları ~:/. 103 C- Tapuya Kaydedilmeyecek Sahipsiz Mallar 105 D- Kamu Malları ve Kanunlarca Devlete Kalan Taşınmazlar Özel Mülkiyete Elverişli Değildir 109 II- Özel Mülkiyet Konusu Tapuya Kayıtlı Taşınmazlar 120 A- Eski Hukukumuzda Arazi Kayıtlarının Gelişimi 120 B- Eski Hukuktan Gelen Tapu Kayıtlarının Geçerlilik Koşulları (Tapu Kaydı Sayılan Belgeler) 127 C- Kadastro Kanunu 13. Maddesi\′ne Göre Özel Mülkiyet Konusu Taşınmazlar 130 III- Özel Mülkiyete Elverişli Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar 133 §10- Kamulaştırma Konusu Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Belirlenmesi 137 I- Kamulaştırma Konusu Yapılamayacak Kamu Malı Niteliğindeki Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar 139 A- Kamu Malı Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar Kamulaştırma Konusu Edilemez 139 B- Kamu Mallarının KK 30. Maddesi\′ne Göre Ancak İdari Yolla Devri Mümkündür 141 II- KK 8. Maddesi\′ne Göre İradi Yolla Devri Mümkün Özel Mülkiyet Konusu Tapuya Kayıtlı Taşınmazlar 148 III- KK 19. Maddesi\′ne Göre Kamulaştırılacak Özel Mülkiyete Elverişli Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar 152 A- Kadim İskan ve Tarım Arazilerinde Mülkiyet Hakkının Tespiti 152 1- Kadastro Kanunu 14. Madde Hükmünün Genel Hüküm Niteliği 152 2- Kadastro Kanunu 14. Madde Hükmünce İktisap Koşulları.... 156 a- Zilyetlik Malik Sıfatıyla Sürdürülmüş Olmalıdır 156 b- Zilyetlik Davasız (Çekişmesiz) Sürdürülmüş Olmalıdır .... 162 c- Zilyetlik Aralıksız Sürdürülmüş Olmalıdır 165 d- Zilyetlik En Az 20 Yıl Sürmüş Olmalıdır 168 aa- Zilyetlik Süresinin Başlama Anı 169 bb- Zamanaşımı Süresinin Durması 170 cc- Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi 172 dd- Zilyetlik Sürelerinin Eklenmesi 174 aaa- Genel Olarak Zilyetlik Sürelerinin Devre Bağlı Olarak Eklenmesi 175 bbb- Kamulaştırma Konusu Taşınmazda Devre Bağlı Olarak Hak Sahipliğinin Tespiti Sorunu 180 aaaa- Öğretideki Görüşler 182 bbbb- Yargıtaym Görüşü 186 cccc- Görüşlerin Değerlendirmesi ve Görüşümüz 188 1- Sadece Zilyetliğin Varlığına Dayalı Sonuçlar 190 2- Mülkiyet Hakkının Varlığına Dayalı Sonuçlar 194 3- Kamulaştırmaya İlişkin Sonuçlar 196 e- Zilyetliğin Kanun\′da Aranan Koşullarda Sürdüğü İspat Edilmiş Olmalıdır 198 aa- Toplam Yüzölçümü 40-100 Dönüme Kadar Olan Taşınmazlarda Zilyetliğin İspatı 199 aaa- Tanıkla İspat 202 bbb- Bilirkişi İle İspat 203 ccc- Belge İle İspat 204 bb-Toplam Yüzölçümü 40-100 Dönümden Fazla Olan Taşınmazlarda Zilyetliğin İspatı 205 aaa- Kayıt ve Belgelerin Kapsamının Belirlenmesi 206 bbb- 31.12.1981 Tarihine veya Daha Önceki Tarihlere Ait Vergi Kayıtları (Kad. Kan. md. 14/3- A) 211 ccc- Tasdikli İrade Suretleri İle Fermanlar (Kad. Kan. md. 14/3-A) 212 ddd- Muteber Mütevelli, Sipahi, Mültezim Temessük veya Senetleri (Kad. Kan. md. 14/III/C) 214 eee- Kayıtları Bulunmayan Tapu ve Mülga Hazine-i Hassa Senetleri veya Muvakkat Tasarruf İlmühaberleri (Kad. Kanmd. 14/III-D) 215 fff- Tasdiksiz Tapu Yoklama Kayıtları (Kad. Kanmd. 14/III-E) 217 ggg- Mülkname, Muhasebatı Atika Kalemi Kayıtları (Kad. Kan md. 14/III-F) 218 hhh- Mubayaa, İstihkam Ve İhbar Hüccetleri (Kad. Kanmd. 14/III-G) 218 ııı- Evkaf İdaresinden Tapuya Devredilmemiş Tasarruf Kayıtları (Kad. Kan md. 14/III-H) 219 B- İmar İhya Sonucu İktisap Edilmiş Taşınmazlarda Mülkiyet Hakkının Tespiti 220 1- Genel Olarak İmar ve İhya 221 2- İmar ve İhyaya Elverişli Taşınmazlar 224 3- İmar ve İhyanın Unsurları 227 a- Taşınmaza Masraf ve Emek Sarfedilmelidir 227 b- Arazi Tarıma Elverişli Hale Getirilmelidir 228 c- İmar ve İhya Edilen Yer Üzerinde Zamanaşımı İle İktisap Şartlan Tamamlanmış Olmalıdır 230 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TAPUYA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLARIN KAMULAŞTIRILMASI USULÜ §11-Kamulaştırma İşleminin Oluşturulması 233 I- Kamu Yararı Kararı Alınması Zorunluluğu 233 A- Kamu Yaran Kararı 233 B- Kamu Yaran Kararı Vermeye Yetkili Merciler 235 C- Kamu Yaran Karannın Onaylanması 239 II- Kamulaştırmaya Hazırlık İşlemleri 240 A- Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlara Özgü Tespit İşlemi ... 241 1- Genel Olarak 241 2- Bilirkişi Kurulu Oluşturulması 243 3- Tespit Kurulu (Komisyonu) Olarak Çalışma 244 4- Mahallinde Tahkikat Yapılması ve Delillerin Toplanması 245 5- Yapılan Tahkikat Sonucu Toplanan Bilgi ve Belgelerin Tutanağa Geçirilmesi 246 6- Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazda Ölçekli Planın Yapılması 247 B- Kamulaştırma Konusu Taşınmaz Üzerindeki Zilyetliğin Belirlenmesi 248 1- Vergi Kaydına Dayalı Tespit 249 2- Nüfus Kaydına Dayalı Tespit 250 3- Haricen Yapılan Araştırma İle Tespit 250 §12- Kamulaştırma Kararı Alınması Zorunluluğu 251 §13- Mahkemeye Hazırlık Amacıyla İdarece Kamulaştırma Bedelinin Tespiti 253 I- Kıymet Taktir Komisyonunun Oluşumu ve Çalışma Biçimi 255 II- Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmaza İlişkin Kıymet Taktiri 257 §14- Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlarda İradi Yolla Devir Teşebbüsü Yoktur 259 §15- Kamulaştırma Davası Açılması Zorunluluğu 262 I- Kamulaştırma Davasına İlişkin Terminoloji Sorunu 262 II- İdarenin Davaya Hazırlık İşlemleri 263 A- Taşınmazın Kamu Malı Niteliğine Bağlı Tespit 264 B- Zilyetliğe İlişkin Tespit 266 C- Zilyetlikle veya İhya Yolu İle İktisap İddiasına Bağlı Tespit , 267 III- Kamulaştırma Davasından Önce Hak Sahipliğine İlişkin Mevcut Bir Davanın Bulunması 269 IV- Kamulaştırma Davası Açılması 270 V- Kamulaştırma Davasının Mevcut Zilyedin Tasarruf Yetkisine Etkisi 272 §16- Mahkemece Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Usulü 274 I- Genel Olarak 274 II- Değer Tespitini Yapacak Bilirkişilerin Seçilmesi 274 A- Bilirkişileri Listelerinin Oluşturulması 275 B- Bilirkişi Kurulunun Oluşturulması 276 1- Bilirkişileri listeden seçilmesi 277 2- Bilirkişilerin Sayısı ve Niteliği 279 3- Bilirkişi Seçilmeye Engel Durumlar 281 III- Mahkemece Taşınmazın Gerçek Değerinin Belirlenmesi 282 A- Bilirkişilerce Değer Tespiti Yapılması 282 B- Bilirkişi Raporlarının Değerlendirilmesi 284 C-Hakimin Bedeli Hakkaniyete Uygun Olarak Saptaması 286 §17- Mahkemece Taşınmaza İlişkin Hak Sahipliğinin Belirlenmesi Usulü 288 I- Genel Olarak 288 II- Hakimin Zilyetlikle İktisap İddiasını Haklı Görmesi 290 A- Kamulaştırma Beklenen Hakka Bağlı Olarak Yürütülemez ... 293 B- Mülkiyetin Kamulaştırma İşleminden Önce Kazanılmış Olmalıdır 294 III- Kamulaştırma İşleminin İlgililere Tebliğ Edilmesi 298 A- İdareye ve Zilyede Tebliğ Edilmesi 298 B- Taşınmaz Malın Durumunun Mal Memuruna Bildirilmesi 300 C- Mahkemece İlan Yapılması 302 IV- İlan Üzerine İlgililerce Süresinde İtiraz Yapılmaması 303 A- Halihazır Zilyedin Bedele Hak Kazanması 303 B- Taşınmazın İdare Adına Tescili 306 V- İlan Üzerine Hazine veya Üçüncü Kişilerin İtirazı 308 A- İlan Üzerine Yapılacak İtirazlar 7.7.. 309 1- İtiraz Süresi 309 2- İtirazın Şekli 310 3-İtirazın HUMK Karşısındaki Yeri 311 4- İtiraz Hakkı Sahipleri 312 5- İtiraz Nedenleri 313 B- Süresinde Yapılan İtiraz Sonrası Mahkemece Yapılacak İşlemler 316 1 - Yapılan İtirazın Mahkemece Değerlendirilmesi 316 2- Kamulaştırma Bedelinin Vadeli Hesapta Tutulması 318 3- İtiraz Üzerine Vadeli Hesaba Yatırılan Paraya İlişkin Talepler 320 a-Üstün Hak İddiasına İli skin Tespit Davası Açılması 320 b- Davanın Niteliği ve Süresi 321 C- İtiraz Sebebiyle Zilyedin Bedeli Geç Tahsil Etmesine Bağlı Talepleri 322 §18- Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesine İlişkin Hüküm ve Sonuçlar 324 I- Bedelin Hak Sahibine Ödenmesi 324 A- Bedelin Nakden ve Peşin Olarak Ödenmesi 324 B- Bedelin Taksitle Ödenmesi 326 1-İlk Taksitin Ödenmesinde Yetki ve Vade Sorunu 327 2-Taksit Aralığının Saptanması 328 3-Taksitle Ödeme Halinde İdarenin Faiz Yükümlülüğü 329 a- Kapital Faizi Ödeme Yükümlülüğü 329 b- Temerrüt Faizi Ödeme Yükümlülüğü 331 4- Küçük Çiftçiye Ait Taşınmazlara Getirilen İstisna 334 II- Bedelin Hak Sahibine Ödenmesinden Sonra Üçüncü Şahısların Üstün Hak İddiaları 336 A- Genel Olarak 336 B- Davanın Niteliği ve Süreler 337 SONUÇ 341 YARARLANILAN KAYNAKLAR 349