Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (27)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Tapulu Taşınmaz Mülkiyetinin Tapu Dışı Yollardan Kazanılması

Tapulu Taşınmaz Mülkiyetinin Tapu Dışı Yollardan KazanılmasıSayfa Sayısı
:  
856
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2008
ISBN NO
:  
978-605-4144-23-5

81,00 TL

İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ


Ocak-2008 tarihinde birinci baskısı yayımlanan \\\"Tapulu Taşınmaz Mülkiyetinin Tapu Dışı Yollardan Kazanılması\\\" isimli kitabın mevcudu kısa sürede tükenmiştir.

Kitapta işlenen konular ülkemizde geniş uygulama alanı bulan tapulu taşınmazların tapu dışı yollardan kazanılmasıyla ilgilidir. Maddi hukuka ilişkin bulunan tapulu taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, el değiştirmesi ve kaybedilmesi Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. Anılan kanunda yer alan temel kural uyarınca (TMK.nun md.705) taşınmaz mülkiyetinin kazanılması tescil ile olur. TMK.nun 706, BK.nun 213, TK.nun 26, KMK.nun 10.maddelerine göre de taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması resmi şekilde düzenlenmelerine bağlıdır. Ne var ki, bu tür taşınmazlarla ilgili işlemlerin yapılmasında her zaman bu kurala uyulmamaktadır. İşte bu yolda oluşan fiili durumu hukukileştirmek için kanunların açıkça izin verdiği ve düzenlediği hallerde resmi memur önünde yapılmayan tapu dışı/harici işlemlere belli koşullar altında geçerlilik tanınmıştır. Bu konular kitabımızda ayrıntıları ile işlenilmeye çalışılmıştır. Bu kitapta işlenen konular ana/temel kuralın ayrıcalıklı hallerini oluşturmaktadır.


Günlük yaşamda ortaya çıkan hukuki sorunlann çözümünde çoğu kez yasal düzenlemeler yetersiz kalmaktadır. Uygulamada karşılaşılan bu boşlukları doldurmak için temel ilkeleri zedelemeden uyuşmazlıkların Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Özel Daire kararlarıyla sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturulmasına çalışılmıştır. Kitabımda teoride ileri sürülen düşüncelerde gözönünde tutulmak suretiyle uygulamaya ışık tutan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Özel Daire kararlarıyla getirilen çözümlere de yer verilmiştir. İstek ve ihtiyaç durumu nazara alınarak kitabın ikinci baskısı yapılmıştır.

Kitabın ikinci basımının yayımlanmasını sağlayan Adalet Kitabevi mensuplarına, özenli bir çalışma ile yeni basımı sağlayan Sözkesen Matbaası sahibi Adil Sözkesen ve çocuklarına teşekkür ederim.

Bu eserin ilgi duyan ihtiyaç sahiplerine yararlı olmasını dilerim.


Ankara-Ocak 2009

Süleyman SAPANOĞLU

SUNUŞ


Bu kitapta, tapulu taşınmaz mülkiyetinin tapu dışı yollardan kazanılması işlenmiştir. TMK. nun 705. maddesinde yer alan kural uyarınca \\\"Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur.\\\" Tapu dışı yollardan tapulu taşmmaz mülkiyetinin kazanılması bu kuralın ayrık hallerinden biridir. Bu bağlamda, tapulu taşınmazların olağanüstü zamanaşımı (TMK. 713/2. md. ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 13/B-c md.) tapu dışı yollardan düzenlenen sözleşmeler (3402 sayılı Kadastro Kanununun 13/B-b) ve Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olarak yapılmakta olan bir bağımsız bölümün haricen yapılan satım sözleşmesine (30.08.1988 gün 2/2 sayılı YİBK.) dayanılarak açılan tapu kaydının iptali ve tescili davaları incelenmiştir.

Tapu dışı yollardan mülkiyet hakkının kazanılması yanmda, uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında göz önünde tutulması zorunlu olan tapu kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak ayni hak kazanma ve düzeltim/tapu iptali ve tescil davalarının bağlı olduğu hak düşürücü süreye yer verilmiştir. Uygulamada duraksama yaratan sorunlara ilişkin Yargıtay Kararları özenle seçilerek konularının altına işlenmiştir.


İncelenen konulara kolaylıkla ve kısa sürede ulaşmak için kitabın sonunda kavramlar ve ilgili kanun maddelerini gösteren fihristlere yer verilmiştir.


Kitapta yer alan konulara ilişkin kararların oluşmasında geçmişte büyük emekleri geçen Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin onursal başkan ve üyeleri ile halen birlikte çalışmayı kazanç bildiğim Yargıtay üyeleri ve tetkik hakimlerine teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.


Kitabın hazırlanmasına başladığım ilk günden bu yana açıklamaları, uyarıları ve düzeltmeleriyle büyük katkılarda bulunan seçkin hukukçu, değerli dostum Yargıtay Üyesi A. Yetkin Görbil\\\′i ayrıca minnetle anıyorum.


Kitabın titizlikle basılmasını gerçekleştiren Sözkesen Matbaacılık sahibi Adil Sözkesen ve tüm çalışanlarına teşekkür ederim.

Kitabın ihtiyaç sahiplerine ve uygulayıcılara yararlı olması dileğiyle....


Ocak 2008 - ANKARA

Süleyman SAPANOĞLU


İÇİNDEKİLER

Birinci Bölüm
TAPULU TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASI


Sayfa
1-Genel Olarak; 19
2- Kazanma Koşulları; 23
A- Taşınmaza İlişkin Koşullar; 23
a- Genel Olarak; 23
b- TMK. 713/2. Maddede Öngörülen
Sebepler; 25
aa- Maliki Tapu Kütüğünden
Anlaşılamayan Taşınmazlar; 34
aaa- Malikle İlgili Bilgilerin
Sicile Geçirilmemiş Olması;... 34
bbb- Tapu Kütüğünde
Yazılı Malikin Bilinmemesi;... 35
Yargıtay Kararları; 38
bb- Kayıt Malikinin 20 Yıl Önce
Ölmüş Olması; 60
Yargıtay Kararları; 69
cc- Kayıt Maliki Hakkında Gaiplik
Kararı Verilmiş Olması; 84
Yargıtay Kararları; 86
c- Taşınmazın Kazanılmaya
Elverişli Olması; 92
aa- Kamu Malı Niteliğinde
Olan Taşmmazlar; 92
Yargıtay Kararları; 96
bb- Kanunlar Uyarınca Devlete
Kalan Taşınmazlar; 108
a-Genel Olarak; 108
b- Padişah Malları; 112
Yargıtay Kararı; 112
c- Kaçak ve Yitik Kişilerden
Kalan Taşınmazlar; 113
Yargıtay Kararları; 118
d- Mübadil Rumlardan
Kalan Taşınmazlar; 134
Yargıtay Kararları; 135
e- Batıya Nakledilen Kişilere
Ait Taşınmazlar; 145
Yargıtay Kararı; 145
f- Miras Sebebiyle Devlete
Kalan Taşınmazlar; 148
Yargıtay Kararları; 149
d- Sureyi Uyruklu Kişilere
Ait Taşınmazlar; 163
Yargıtay Kararları; 166
e-Vakıf Taşınmazları; 189
Yargıtay Kararları; 191
B-Zilyetliğe İlişkin Koşullar; 205
a-Genel Olarak; 205
b- Çekişmesiz Zilyetlik; 220
Yargıtay Kararlan; 224
c- Aralıksız Zilyetlik; 243
Yargıtay Kararları;
d- Malik Sıfatıyla Zilyetlik; 265
Yargıtay Kararları; 270
e-Yirmi Yıllık Zilyetlik; 295
Yargıtay Kararlan; 301
C- Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla
Kazanılacak Taşınmaz Miktarı; 312
Yargıtay Kararları; 315
D- Kazanma Koşullarının Oluşmasının Sonuçları;... 318
Yargıtay Kararları; 323
E- Dava Hakkının Devri; 326
Yargıtay Kararları; 328
3-Usule İlişkin Bilgiler; 342
A-Davacı; 342
a- Türk Uyruklu Gerçek Kişiler; 342
aa- Tek Kişi Mülkiyetinde; 342
bb- Birlikte Mülkiyette; 342
aaa- Paylı Mülkiyette; 343
bbb- Elbirliği Mülkiyette; 344
Yargıtay Kararları; 350

Sayfa
b- Tüzel Kişilerin Davacı Sıfatı; 371
aa- Özel Hukuk Tüzel Kişileri; 371
bb- Kamu Tüzel Kişileri; 383
aaa- Genel Olarak; 383
bbb-Hazine; 385
ccc- Köy Tüzel Kişiliği; 387
ddd- Belediyeler; 387
Yargıtay Kararları; 388
c- Yabancı Uyrukluklularm Davacı Sıfatı;.... 401
aa-Genel Olarak; 401
bb-Gerçek Kişiler; 404
cc-Tüzel Kişiler; 409
Yargıtay Kararları; 411
B-Davalı; 418
Yargıtay Kararları; 421
4- Hazinenin Tescil İsteği; 426
Yargıtay Kararları; 427
5- Yargılama Giderleri; 431
Yargıtay Kararları; 433
6-Hak Düşürücü Süre; 443


İkinci Bölüm
SENETSİZ TASARRUFLAR


1-Genel Olarak; 445
2- Yasal Düzenlemeler; 446
a-810 sayılı Kanun; 446
b-501 sayılı TBMM. Kararı; 447
c-1515 sayılı Kanun; 448
d- 766 sayılı Tapulama Kanunu; 451
e- 3402 sayılı Kadastro Kanunu; 451
f-30.09.1988 T., 2/2 sayılı YİBK; 452
3- Tapu Dışı Sözleşmeye Dayalı Tapu İptali ve
Tescil Davaları; 453
a-Tapu Dışı Sözleşme Kavramı; 453
b- 3402 sayılı KK. göre Kazanma Koşulları; 455Sayfa
aa- Tapu Dışı Sözleşmeye İlişkin Koşul; 455
Yargıtay Kararları; 463
bb- Kayıt Sahibi veya Mirasçılarından
Taşınmazın Tapu Dışı Yoldan
Edinilmesi Koşulu; 478
cc- Zilyetliğe İlişkin Koşul; 480
Yargıtay Kararları; 481
4- Kazanma Koşullarının Oluşmasının Hukuki Sonucu; 500
Yargıtay Kararları; 501
5- Geçersiz Sözleşmeye Dayanılarak Açılan
Davanın Kabulü; 505
Yargıtay Kararları; 510
6- Tapu Dışı Sözleşmenin Kanıtlanması; 515
Yargıtay Kararları; 516
7- Satış Parasının İadesi; 519
Yargıtay Kararları; 521
8- Hak Düşürücü Süre; 533


Üçüncü Bölüm
KAT MÜLKİYETİNE TABİ OLARAK YAPILMAKTA OLAN BİR BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TAPU DIŞI YOLDAN SATIŞI


1-Genel Olarak; 555
2- 30.09.1988 T., 2/2 YİBK. na Göre Kazanma Koşulları; 560
a- Taşınmaza İlişkin Koşul; 560
b- Harici Satış; 562
c- Tarafların Borçlarını Yerine Getirmiş Olmaları;.... 562
d-İfa\\\′dan Kaçınmanın Hakkın
Kötüye Kullanılmasına Yol Açması; 562
e- Davalı ve Göreve İlişkin Ayrmtı; 565
Yargıtay Kararları; 567


Dördüncü Bölüm
İYİ NİYETLE AYNİ HAK KAZANMA1-Genel Olarak;
2- Kavramlarm Açıklanması;

593 595

Sayfa
a- Yolsuz Tescil; 595
b- Üçüncü Kişi; 596
c-İyi Niyet; 597
3-Tescilin hükmü; 599
a- Tescilin olumsuz hükmü; 599
b- Tescilin olumlu hükmü; 599
4-Tescile ilişkin ilkeler; 600
a-Sebebe Bağlılık İlkesi; 601
b-Güven İlkesi 601
c- Açıklık (Aleniyet) İlkesi; 601
5- İyi Niyetle Kazanma Koşulları; 601
a- Üçüncü Kişinin Yolsuz Tescile Dayanması; 601
b- Ayni Hakkın Kazanılması; 602
aa- Ayni Haklar; 602
bb-Şerhler; 603
cc- Beyanlar; 604
c- Üçüncü Kişi İyiniyetli Olmalıdır; 605
Yargıtay Kararları; 607
6- İyi Niyete Dayalı Davalarda Kanıtlama Yükümlülüğü;... 636
Yargıtay Kararları; 639
7- İyi Niyetle Ayni Hak Kazanmanın Sonuçları; 644
8- İyi Niyetin Korunmadığı Haller; 644
a- Kamu Mallarında; 644
Yargıtay Kararları; 646
b-Kişisel Haklarda; 653
Yargıtay Kararları; 653
c-Çifte Tapu Halinde; 654
Yargıtay Kararları; 655
d- Kanunen Takyidli Taşınmazlarda; 657
e- Ayni Hakkm Kazanılmasına Yol Açan Hukuki
Sebepteki Sakatlıklarda; 658
f- Ayni Hakkı Devreden Kişinin Kimlik veya
Hukuki Ehliyetindeki Sakatlıklarda; 658
g- Temsil Yetkisindeki Eksiklik ve Sakatlıklarda; 659
h- Kanun Gereği Yapılan İşlerde; 660

Beşinci Bölüm
DAVA AÇMA SÜRESİ1- Genel Olarak;
2- Dava Açma Sürelerinin Türleri;
3- Süreler Arasındaki Farklar;
4- Hak Düşürücü Süre;
a- Genel Olarak;
b- Hak Düşürücü Süreler;
aa- 3402 sayılı KK. nun 12/3.
Maddesindeki Süre;
Yargıtay Kararları;
bb- 3402 sayılı KK. nun 46/son Fıkrası;
Yargıtay Kararları;
cc- 3402 sayılı KK. nun Geçici
4/3. Maddesi;
Yargıtay Kararları; dd- Orman Kanununda
Öngörülen Süreler;
Yargıtay Kararları;
c- Hak Düşürücü Süreye Bağlı Davalar;
Tutanağı Düzenlenen Taşınmazlar;
aa- Davanın Görevsiz Mahkemede
Açılması Halinde;
bb- Davanın Açılmamış
Sayılması Halinde;
cc- Davanın Islahı Halinde;
dd- Davaya Katılma Halinde;
ee- Genel Mahkeme Hükmüyle
Sicilin Değiştirilmesi Halinde;
Yargıtay Kararları; d- Hak Düşürücü Süreyle Kabul
Beyanının Karşılaşması;
Yargıtay Kararları;
e- Hak Düşürücü Süre ile Kesin
Hükmün Karşılaşması;

661 662 663 664 664 665
665 672 686 689
705 708
710 713 736 736
739
741 743 744
746 747
780 781
782

Sayfa
f- Hak Düşürücü Süreye Bağlı Olmayan Davalar;.... 783
aa- Kamu Malları; 783
Yargıtay Kararları; 788
bb- Tespitten Sonraki Sebepler; 797
Yargıtay Kararlan; 798
cc- İkinci Kadastro; 803
Yargıtay Kararı; 806
dd- İdari Yoldan Oluşturulan
Tapu Kayıtları; 807
Yargıtay Kararları; 808
ee- 7269 sayılı Kanuna Göre
Yapılan Kadastro; 811
Yargıtay Kararları; 811
f f- Genel Mahkeme Hükmüne
Dayanılarak Oluşturulan Kayıtlar; 820
Yargıtay Kararları; 821
gg- Çiftçiyi Topraklandırma
Kanunu Hükümleri
Uyarınca Oluşturulan Tapu Kayıtları; 824
Yargıtay Kararları; 824
hh- Çifte Tapu Durumunda; 826
ıı- Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazlar; 828
Yargıtay Kararları; 829
ii- Kömür Havzasındaki Taşınmazlar; 832
Yargıtay Kararları; 834
jj- Teknik Hataların Düzeltilmesi; 837
Yargıtay Kararlan; 837