Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (0)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (67)

Tapu Sicilinin Aleniyeti

Tapu Sicilinin AleniyetiSayfa Sayısı
:  
563
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-146-252-3

91,80 TL

ÖNSÖZ

Taşınmazlar üzerinde ayni hakkın varlığını gösteren ve bu çerçevede hak ve işlem güvenliğini sağlayan bir vasıta olarak aleniyet, taşınmaz hukukunun en önemli konularından birini teşkil etmektedir. Gerçekten, doğrudan kullanılabilen ve ihlal eden herkese karşı ileri sürülebilen ayni hakların hak güvenliğinin sağlanması ve bunlar dışındaki üçüncü kişilerin de dış görünüşe güvenmeleri sonucu ortaya çıkacak işlem güvenliğinin korunabilmesi, aleniyet sayesinde mümkündür. Taşınmazlarda bu işlevi yerine getiren vasıta ise tapu sicilidir.

 

İÇİNDEKİLER

 • GİRİŞ-1
 
 • Birinci Bölüm
 • TAPU SİCİL HUKUKUNUN GENEL ESASLARIÇERÇEVESİNDE ALENİYET
 • 1. -GENEL OLARAK ALENİYET VE TAŞINMAZLARDA ALENİYETİN SAĞLANMASI-7
 • I. -ALENİYETİN TANIMI-7
 • II. -AYNİ HAKLARDA ALENİYETE DUYULAN İHTİYAÇ-8
 • III. -TAŞINIR EŞYALARDA ALENİYET-10
 • IV. -TAŞINMAZLARDA ALENİYET-12
 • A. -Genel Olarak Taşınmazlarda Aleniyet-12
 • B. -Taşınmazlarda Aleniyeti Sağlayan Başlıca Sistemler-14
 • 1. -Kayıt ve Tespit Sistemi-14
 • 2. -Tasdik Sistemi-16
 • 3. -Torrens Sistemi-18
 • 4. -Tapu Sicil Sistemi-19
 • C. -Türk Hukukunda Kabul Edilen Sistem-20
 • D. -Aleniyet Açısından Tapu Sicil Sistemi ile Diğer Sistemlerin Karşılaştırılması-25
 • 2. -TAPU SİCİL SİSTEMİ VE ELEKTRONİK TAPU SİCİLİ-27
 • I. -TAPU SİCİLİ KAVRAMI-27
 • II. -TAPU SİCİLİNİN ÖNEMİ VE İŞLEVİ-28
 • A. -Ayni Haklarda Aleniyeti Sağlama Bakımından-28
 • B. -Ayni Hakları Devredebilme Bakımından-29
 • C. -Taşınmazların Hukuki Durumunu Tespit Edebilme Bakımından-30
 • D. -Kredi Teminatı Oluşturma Bakımından-31
 • E. -İspat Gücü Bakımından-32
 • III. -ŞEKLİ VE MADDİ TAPU SİCİL HUKUKU-33
 • A. -Genel Olarak-33
 • B. -Şekli Tapu Sicil Hukuku-34
 • 1. -Kavram-34
 • 2. -Şekli Tapu Sicil Hukukuna Hakim İlkeler-34
 • a. -Taşınmaza Sayfa Açılması İlkesi-34
 • b. -Aleniyet İlkesi-36
 • c. -Tescilin Sebebe Bağlılığı İlkesi-37
 • d. -Belirli Sayı ve Tipe Bağlılık İlkesi-40
 • C. -Maddi Tapu Sicil Hukuku-41
 • 1. -Kavram-41
 • 2. -Maddi Tapu Sicil Hukukunda Hakim İlkeler-42
 • a. -Tescil İlkesi-42
 • aa. -Genel Olarak-42
 • bb. -Mutlak Tescil İlkesi-45
 • cc. -Nisbi Tescil İlkesi-46
 • b. -Öncelik İlkesi-49
 • c. -Tapu Siciline Güven İlkesi-51
 • IV. -ELEKTRONİK TAPU SİCİLİ-53
 • A. -Kavram ve Tanım-53
 • 1. -Elektronik Tapu Sicili Kavramı-53
 • 2. -Elektronik Tapu Sicilinin Tanımı-54
 • B. -Klasik Tapu Sicili ve Elektronik Tapu Sicili Ayrımı-56
 • C. -Karşılaştırmalı Hukukta Elektronik Tapu Sicili-59
 • 1. -İsviçre Hukukunda-59
 • 2. -Alman Hukukunda-61
 • D. -Türk Hukukunda Elektronik Tapu Sicili-65
 • 1. -Genel Olarak-65
 • 2. -TAKBİS Projesi-69
 • a. -Genel Olarak TAKBİS Projesi ve Amaçları-69
 • b. -TAKBİS Projesinin Aşamaları-72
 • 3. -Tapu Sicil Tüzüğü ile Getirilen Düzenlemeler-73
 • 4. -Elektronik Tapu Sicilinde Veri Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunmasının Sağlanması-77
 • a. -Genel Olarak-77
 • b. -Veri Güvenliğinin Sağlanması-78
 • c. -Kişisel Verilerin Korunmasının Sağlanması-80
 •  
 • İkinci Bölüm
 • TAPU SİCİLİNİN ŞEKLİ ALENİYETİ
 • 3. -ŞEKLİ ALENİYETİN GENEL ESASLARI-83
 • I. -ŞEKLİ ALENİYET KAVRAMI-83
 • II. -ŞEKLİ ALENİYETİN UYGULAMA ÇEŞİTLERİ-84
 • A. -Genel Olarak-84
 • B. -Mutlak Alenilik-85
 • C. -Nisbi Alenilik-86
 • III. -KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ve TÜRK HUKUKUNDA ŞEKLİ ALENİYETİN DÜZENLENİŞ BİÇİMİ-88
 • A. -İsviçre Hukukunda Şekli Aleniyet-88
 • 1. -İsviçre Hukukunda Aleniyeti Düzenleyen Hükümler-88
 • 2. -Aleniyetin Düzenleniş Biçimi-90
 • a. -Bilgi Alma, İnceleme ve Örnek Talebi Bakımından-90
 • aa. -İlginin İnanılır Kılınması Koşuluna Bağlı İnceleme Hakkı (ZGB Art. 970/I)-90
 • bb. -Koşulsuz Bilgi Alma Hakkı (ZGB 970/II)-91
 • cc. -Yetkiye İlişkin Düzenlemeye Dayanarak Koşulsuz Bilgi Alma Hakkı (ZGB 970/III)-94
 • b. -Tapu Bilgilerinin Yayınlaması Bakımından-96
 • aa. -İsviçre’de Tapu Bilgilerinin Yayınlanması Uygulaması-96
 • bb. -Bazı Tapu Bilgilerinin Yayınlanması (ZGB Art. 970a)-99
 • B. -Alman Hukukunda Şekli Aleniyet-101
 • 1. -Alman Hukukunda Aleniyeti Düzenleyen Hükümler-101
 • 2. -Aleniyetin Düzenleniş Biçimi-102
 • a. -Tapu Sicilini İnceleme ve Örnek Alma (GBO 12)-102
 • b. -Malikler Listesi Oluşturulması ve İşlevi (GBO 12a)-104
 • c. -Elektronik Ortamdaki Tapu Bilgilerine Erişim ve İnceleme (GBO 12b-132-133)-105
 • C. -Türk Hukukunda Şekli Aleniyet-108
 • 1. -Türk Hukukunda Şekli Aleniyetin Düzenleniş Biçimi-108
 • 2. -TMK m. 1020/II Hükmünün Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Karşısındaki Durumu-112
 • a. -Genel Olarak-112
 • b. -Önceki-Sonraki ve Genel-Özel Kanun Çatışması Bakımından-116
 • c. -Özel Hayatın Gizliliği Bakımından-120
 • aa. -Mevcut Durum: Tapu Sicilinin Özel Hayatın Gizliliği Kapsamına Girmesi ve TMK m. 1020/II Hükmünün Yürürlükten Kalkmaması-120
 • bb. -Görüşümüz: Tapu Sicilinin Aleniyeti İhtiyacı Karşısında TMK m. 1020/II Hükmünün Yeniden Değerlendirilmesi Gereği-126
 • 3. -Diğer Resmi Sicil ve Belgeler Karşısında Tapu Sicilinin Şekli Aleniyeti-130
 • a. -Genel Olarak Resmi Siciller-130
 • b. -Kişisel Durum Sicili-132
 • c. -Ticaret Sicili-135
 • d. -Mülkiyeti Saklı Tutma İle Satım Sicili-138
 • e. -İcra ve İflas Dairesi Tutanakları-141
 • 4. -ŞEKLİ ALENİYETİN YERİNE GETİRİLMESİNİ SAĞLAYAN TAPU SİCİLİ UNSURLARI (MADDİ ALENİYET)-145
 • I. -GENEL OLARAK-145
 • II. -ANA (ASLİ) SİCİLLER-147
 • A. -Tapu Kütüğü-150
 • B. -Kat Mülkiyeti Kütüğü-151
 • C. -Yevmiye Defteri-153
 • D. -Resmi Belgeler-155
 • E. -Planlar-157
 • III. -YARDIMCI SİCİLLER-158
 • A. -Aziller sicili-159
 • B. -Düzeltmeler Sicili-159
 • C. -Kamu Orta Malları Sicili-160
 • D. -Tapu Envanter Defteri-160
 • IV. -TAPU SİCİLİ BULUNMAYAN YERLERDE TUTULAN DEFTERLER-161
 •  
 • Üçüncü Bölüm
 • ŞEKLİ ALENİYETİN YERİNE GETİRİLMESİNİNUSUL VE YÖNTEMİ
 • 5. -TAPU SİCİLİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR-165
 • I. -GENEL OLARAK-165
 • II. -HUKUKEN KORUNMASI GEREKEN BİR MENFAATİN (İLGİNİN) BULUNMASI-167
 • A. -Haklı Menfaat (İlgi) Kavramı-167
 • B. -Haklı Menfaat Şartının Ayrıca Aranmadığı Haller-172
 • 1. -Hak Sahibinin İstemi-172
 • 2. -Hak Sahibinin İzni İle Üçüncü Kişilerin İstemi-175
 • 3. -Avukatlara Tanınan İnceleme Hakkı-177
 • C. -Öğreti ve Yargı Kararları Çerçevesinde Haklı Menfaat Çeşitleri ve Haklı Menfaat Sahipleri-182
 • 1. -Haklı Menfaat Çeşitleri-182
 • a. -Genel Olarak-182
 • b. -Hukuki Menfaat-183
 • aa. -Kavram-183
 • bb. -Hukuki Menfaat Çeşitleri-184
 • aaa. -Somut Hukuki Menfaat-184
 • bbb. -Soyut Hukuki Menfaat-186
 • cc. -Hukuki Menfaate Dayalı İncelemenin Kapsamı-188
 • c. -Nitelikli Menfaat-191
 • aa. -Kavram-191
 • bb. -Nitelikli Menfaatin Belirlenmesi-192
 • cc. -Nitelikli Menfaate Dayalı İncelemenin Kapsamı-194
 • dd. -Nitelikli Menfaat Çeşitleri-195
 • aaa. -Ekonomik Menfaat-195
 • bbb. -Bilimsel Menfaat-200
 • ccc. -Sanatsal Menfaat-203
 • ddd. -Ailevi Menfaat-205
 • eee. -Estetiğe Dayalı Menfaat-206
 • fff. -Kişisel Menfaat-206
 • ggg. -Kamusal Menfaat-208
 • 2. -Haklı Menfaat Sahipleri-209
 • a. -Genel Olarak-209
 • b. -Hukuki Menfaat Sahibi Kişiler-210
 • aa. -Somut Hukuki Menfaat Sahipleri-210
 • aaa. -Mülkiyet Hakkı Sahibi Kişiler-210
 • i. -Malik-210
 • ii. -Önceki Malikler-215
 • iii. -Paylı Malikler-216
 • iv. -Elbirliği Halinde Malikler-219
 • bbb. -Rehin Hakkı Sahibi Kişiler-223
 • i. -Tapuya Tescil Edilmiş Rehin Hakkı Sahipleri-223
 • ii. -Tapuya Tescil Edilmemiş Kanuni Rehin Hakkı Sahipleri-230
 • ccc. -İrtifak Hakkı ve Taşınmaz Yükü Sahibi Kişiler-234
 • ddd. -Kişisel Hakları Şerh Edilmiş Kişiler-240
 • eee. -Kütüğe Yazım İşleminden Etkilenen Diğer Kişiler-244
 • bb. -Soyut Hukuki Menfaat Sahipleri-248
 • aaa. -Yasal Mirasçılar ve Atanmış Mirasçılar-249
 • i. -Mirasbırakanın Ölümünden Sonra-249
 • ii. -Mirasbırakanın Ölümünden Önce-255
 • bbb. -Taşınmazın Ölüme Bağlı Tasarrufla Bırakıldığı Kişiler-260
 • ccc. -Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi-262
 • ddd. -Davacılar-264
 • eee. -Alıcı Olarak İlgilenenler-266
 • fff. -Kredi Verenler-270
 • ggg. -Kiracılar-272
 • c. -Nitelikli Menfaat Sahibi Kişiler-277
 • aa. -Ekonomik Menfaat Sahipleri-277
 • aaa. -Alacaklılar-277
 • bbb. -İşçiler-280
 • ccc. -Taşınmaz Simsarları (Emlak Komisyoncuları)-286
 • bb. -Bilimsel Amaç Taşıyan Menfaat Sahipleri-288
 • aaa. -Genel Olarak Bilimsel Amaçlı Menfaat Sahipleri-288
 • i. -Tarihçiler-288
 • ii. -İstatistikçiler-289
 • iii. -Sosyologlar-290
 • iv. -Coğrafyacılar-290
 • v. -Ekonomistler-291
 • vi. -Soybilimciler-292
 • vii. -Hukukçu veya Öğrencilerin Öğrenme Amaçlı İncelemeleri-293
 • bbb. -Bilimsel Amaçlı İncelemelerin Kapsamı ve Yayınlanması-294
 • cc. -Diğer Menfaat Sahipleri-299
 • aaa. -Eşler-299
 • bbb. -Topluluk Üyeleri-303
 • ccc. -Kat Mülkiyetinde Yöneticiler-308
 • ddd. -Komşular-310
 • eee. -Kamulaştırma İşleminde İdare ve Kamulaştırma Muhatapları-314
 • fff. -Yabancı Devlet Vatandaşları ve Yabancı Devletler-317
 • ggg. -Milletvekilleri-320
 • hhh. -Gazeteciler-321
 • III. -MENFAATİN (İLGİNİN) İLERİ SÜRÜLMESİ VE BAŞVURU-326
 • A. -Menfaatin İleri Sürülme Zamanı-326
 • 1. -Güncel Menfaatin İleri Sürülmesi-326
 • 2. -Gelecekteki Beklenen Menfaatin İleri Sürülmesi-328
 • B. -Başvuru-331
 • 1. -Başvuru Merci-331
 • 2. -Başvurunun Şekli-334
 • 3. -Başvurunun Kullanılma Türleri-337
 • a. -İlgilinin Şahsen Başvurusu-337
 • b. -Temsilci Aracılığı İle Başvuru-339
 • 4. -Başvurunun İçeriği-341
 • a. -Genel Olarak-341
 • b. -Bilgi Alma Talebi-342
 • aa. -Sözlü Bilgi Alma-342
 • bb. -Yazılı Bilgi Alma-345
 • c. -İnceleme Talebi-346
 • d. -Örnek Verilmesi Talebi-348
 • aa. -Genel Olarak-348
 • bb. -Onaysız Örnek Verilmesi-350
 • cc. -Onaylı Örnek Verilmesi-352
 • e. -Elektronik Tapu Siciline Özgü Talepler-354
 • 5. -Başvuruya İlişkin Harç ve Ücret Uygulamaları-359
 • a. -Genel Olarak-359
 • b. -Harç ve Ücret Uygulamaları-360
 • aa. -Bilgi Alma ve İnceleme Talebi Bakımından-360
 • bb. -Örnek Talebi Bakımından-362
 • cc. -Tapu Sicil Verilerine Doğrudan Erişim Bakımından-362
 • c. -Harç ve Ücret Muafiyeti-364
 • IV. -TAPU MEMURUNUN MENFAATİN (İLGİNİN) İNANILIRLIĞINI HAKLI GÖRMESİ-365
 • A. -Menfaatin (İlginin) İnanılır Kılınması-365
 • B. -Tapu Memurunun Taktir Yetkisi-368
 • 1. -Kamu Görevlisi Olarak Tapu Memurunun Taktir Yetkisi-368
 • 2. -Tapu Memurunun Taktir Yetkisinin Konusu-370
 • 3. -Tapu Memurunun Taktir Yetkisine Dayalı Kararı-372
 • 6. -KAMUSAL MENFAATE DAYALI TAPU SİCİLİNE BAŞVURMA ve ELEKTRONİK TAPU SİCİLİNE DOĞRUDAN ERİŞİM-376
 • I. -KAMUSAL MENFAATE DAYALI TAPU SİCİLİNE BAŞVURMA-376
 • A. -Genel Olarak Kamusal Menfaat-376
 • B. -Kamusal Menfaate Dayalı İnceleme ve Örnek Alma-379
 • C. -Kamusal Menfaate Dayalı İnceleme ve Örnek Almanın Kapsamı-381
 • II. -ELEKTRONİK TAPU SİCİLİNE DOĞRUDAN ERİŞİM-383
 • A. -Genel Olarak-383
 • B. -Elektronik Ortamdaki Tapu Verilerine Doğrudan Erişim Hakkı-385
 • C. -Doğrudan Erişim Hakkı Karşısında TMK m. 1020/II Hükmünün Uygulanabilirliği-388
 •  
 • Dördüncü Bölüm
 • ŞEKLİ ALENİYETTE TALEBE İLİŞKİN VERİLENKARAR VE SONUÇLARI
 • 7. -TALEBİN KABULÜ VE BUNA BAĞLI İNCELEME VE ÖRNEK ALMANIN KAPSAMI-391
 • I. -TALEBİN KABULÜ-391
 • II. -İNCELEME VE ÖRNEK ALMANIN KAPSAMI-392
 • A. -Genel Olarak-392
 • B. -Ana (Asli) Sicillerde Yer Alan Hukuki İlişkiler Bakımından-394
 • 1. -Tapu Kütüğü ve Kat Mülkiyeti Kütüğünde-394
 • a. -Genel Olarak-394
 • b. -Mülkiyet Sütununda-395
 • c. -İrtifaklar Sütununda-403
 • aa. -İrtifaklar Sütununa Tescil Edilmiş İrtifak Hakları Bakımından-403
 • bb. -İrtifaklar Sütununa Tescil Edilmiş Taşınmaz Yükü Bakımından-407
 • d. -Taşınmaz Rehin Hakları Sütununda-409
 • e. -Şerhler Sütununda-411
 • f. -Beyanlar Sütununda-414
 • g. -Düşünceler Sütununda-418
 • h. -Taşınmazı Tasvir Eden Bilgiler Sütununda-420
 • 2. -Yevmiye Defterinde-423
 • 3. -Resmi Belgelerde-425
 • a. -Genel Olarak-425
 • b. -Resmi Belgelerde İnceleme Yapmanın Koşulları-428
 • aa. -İlginin İnanılır Kılınması Koşulu-428
 • bb. -Ana Kütükle Bağlantılı Olma Koşulu-430
 • c. -Resmi Belgelerde İncelemenin Kapsamı-434
 • aa. -Genel Olarak-434
 • bb. -Objektif Açıdan Serbest Erişilebilirlik Görüşü-434
 • cc. -Belge İçerikleri Arasında Ayrım Yapılması Gerektiği Görüşü-435
 • dd. -Nitelikli Üstün Hakka Dayalı Menfaatlerin Karşılaştırılması Görüşü-437
 • 4. -Planlarda-438
 • C. -Yardımcı Siciller Bakımından-440
 • D. -Tapu Sicili Bulunmayan Yerlerde Tutulan Defterler Bakımından-443
 • 8. -TALEBİN GEÇİCİ OLARAK ENGELLENMESİ ve REDDİ-445
 • I. -TALEBİN GEÇİCİ OLARAK ENGELLENMESİ-445
 • A. -Genel Olarak-445
 • B. -Tapu Memurunca Resen Geçici Engelleme-446
 • C. -Tapudaki Hak Sahiplerinin Şekli Aleniyetin Uygulanması Karşısındaki Durumu-447
 • 1. -Talebin Tapudaki Hak Sahiplerine Bildirilmesi-447
 • 2. -Tapudaki Hak Sahiplerince Talebin Engellenmesinin Mümkün Olmaması-450
 • 3. -Tapudaki Hak Sahiplerinin Geçici Hukuki Koruma Talebi-451
 • II. -TALEBİN REDDİ VE RED KARARINA KARŞI HUKUKİ ÇARELER-454
 • A. -Genel Olarak Talebin Reddi-454
 • B. -Red Kararının İdari İşlemler Arasındaki Yeri-455
 • C. -Red Kararına Karşı Hukuki Çareler-457
 • 1. -Karara İtiraz-457
 • 2. -İdari Yargıda İptal Davası-459
 • a. -İptal Davası Karşısında Tapu Memurunun Taktir Yetkisi-459
 • b. -İptal Davasının Açılması-461
 • c. -İdari Yargı Kararına Bağlı Hüküm ve Sonuçları-463
 •  
 • Beşinci Bölüm
 • TAPU SİCİLİNİN ALENİYETİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
 • 9. -KİMSENİN TAPU SİCİLİNDEKİ BİR KAYDI BİLMEDİĞİNİ İLERİ SÜREMEMESİ KARİNESİ-467
 • I. -GENEL OLARAK-467
 • II. -TAPU KAYITLARININ BİLİNMESİNİN İŞLEVİ-468
 • III. -TAPUDAKİ KAYITLARIN BİLİNDİĞİ KARİNESİNİN UYGULANMASI-471
 • A. -Taşınmazların Kaydedildiği Defterler Bakımından-471
 • B. -Tapu Sicili Unsurlarında Yer Alan Yazımlar Bakımından-472
 • C. -Sicilde Yer Almadığı Halde Bilindiği Varsayılan Hususlar Bakımından-477
 • IV. -KARİNENİN TAŞINMAZLARIN CEBRİ SATIMINA İLİŞKİN İSTİSNASI-478
 • 10. -ŞEKLİ ALENİYETİN DOLAYLI İŞLEVİ: TAPU SİCİLİNE GÜVENİN KORUNMASI-485
 • I. -GENEL OLARAK-485
 • II. -TAPU SİCİLİNE GÜVENİN KORUNMASININ ŞARTLARI-487
 • A. -Genel Olarak-487
 • B. -Objektif Şartlar-488
 • 1. -Tapu Sicilinde Şeklen Mevcut Bir Tescil Bulunmalıdır-488
 • 2. -Tapu Siciline Güvenen Üçüncü Kişi Olmalıdır-489
 • 3. -Üçüncü Kişi Tapudaki Bir Sicil Kaydına Dayanmalıdır-490
 • 4. -İktisap Edilen Hak Ayni Hak Olmalıdır-492
 • 5. -Üçüncü Kişinin İktisabı Geçerlilik Şartlarını Taşımalıdır-493
 • C. -Sübjektif Şart: Üçüncü Kişi İyiniyetli Olmalıdır-494
 • 1. -Genel Olarak-494
 • 2. -Tapu Sicilini İnceleme ve İyiniyetli Olma İlişkisi-495
 • 3. -Tabii Aleniyet ve Tapu Siciline Güven-498
 • a. -Tabii Aleniyet Kavramı-498
 • b. -Öğreti ve Yargı Kararlarında Tabii Aleniyete Yaklaşım-500
 • c. -Görüşümüz-502
 • III. -TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİNİN UYGULAMA ALANI-507
 • A. -İlkenin Siciller Açısından Uygulanması-507
 • 1. -Tapu Sicili ve Kat Mülkiyeti Sicilinde Tapu Siciline Güven-507
 • a. -Klasik Tapu Sicilinde-507
 • b. -Elektronik Tapu Sicilinde-508
 • 2. -Zabıt (Kayıt) Defterinde Tapu Siciline Güven-512
 • B. -İlkenin Sicilde Yapılan İşlemler Açısından Uygulanması-513
 • 1. -Tescil İşlemleri Bakımından-513
 • 2. -Şerh İşlemleri Bakımından-514
 • 3. -Beyanlar Hanesine Yazım İşlemleri Bakımından-516
 • 4. -Taşınmazı Tasvir Eden Bilgiler Bakımından-517
 • IV. -TAPU SİCİLİNE GÜVENİN KORUNMASININ HÜKMÜ-519
 • 11. -TAPU SİCİLİNİN ALENİYETİ ve DEVLETİN SORUMLULUĞU-522
 • I. -GENEL OLARAK-522
 • II. -DEVLETİN TAPU SİCİLİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR-525
 • A. -Tapu Sicilinin Tutulmasına İlişkin Bir Fiil ya da Kaçınma (İçtinap) Bulunmalıdır-525
 • B. -Tapu Sicili Hukuka Aykırı Olarak Tutulmuş Olmalıdır-526
 • C. -Maddi Bir Zarar Meydana Gelmelidir-528
 • D. -Uygun İlliyet Bağı Bulunmalıdır-529
 • III. -TAPU SİCİLİNİN ALENİYETİ KARŞISINDA DEVLETİN SORUMLULUĞU-531
 • A. -Devletin Sorumluluk Şartlarının Aleniyet İlkesince Değerlendirilmesi-531
 • B. -Devletin Tapu Sicilinin Aleniyetinden Doğan Sorumluluk İhtimalleri-534
 • 1. -Tapu Sicilindeki Bir Yolsuz Tescile veya Hatalı Olarak Düzenlenen Tapu Sicil Örneklerine Dayalı Sorumluluk-534
 • 2. -Haksız Olarak İnceleme Hakkının Sağlanması ve Tapu Örneği Verilmesinde Sorumluluk-536
 • 3. -Haksız Olarak İnceleme Hakkının Sağlanmaması ve Tapu Örneği Verilmemesinde Sorumluluk-537
 • 4. -Yanlış Bilgilendirmede Sorumluluk-538
 •  
 • SONUÇ-541
 • YARARLANILAN KAYNAKLAR-549