Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Suça Teşebbüs

Suça TeşebbüsSayfa Sayısı
:  
257
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
1994
ISBN NO
:  
975-376-085-8

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR : XI
YARARLANILAN KAYNAKLAR XIII
GİRİŞ , XXXIX


BİRİNCİ BOLUM

SUÇA TEŞEBBÜS KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI VE 20. YÜZYILA KADAR KARŞILAŞTIRMALI

HUKUKTAKİ DURUM
. Tarihsel Gelişim
A. Genel Olarak
I. Eski Yunan Hukuku
II. Roma Hukuku
1. İlk Dönem Roma Hukuku
2. Son Dönem Roma Hukuku

III. Cermen Hukuku
IV. Kanonik Hukuk
V. Ortaçağ İtalyan Hukuku
VI. Carolina ve Müşterek Hukuk
VII. Aydınlanma Çağı ve 19. Yüzyıl Kanunlaştırma Hareketleri
1. Genel Olarak
2. Fransız Hukuku .′.
3. İtalyan Hukuku
4. Alman Hukuku
5. Avusturya Hukuku
6. İsviçre Hukuku
B.Türk Hukuku
I. İslamiyetin Kabulünden Önceki Dönem...:
II. İslamiyetin Kabulünden Sonraki Dönem
1. Genel Olarak
2. İslam Hukuku
3. 1274 (1858) Ceza Kanunnamei Hümayun
C. DeğerlendirmeİKİNCİ BÖLÜM
SUÇA TEŞEBBÜSÜN TEORİK TEMELİ


§2. Teşebbüsün Hukuki Niteliği ve Cezalandırma Nedeni 45
A. Suça Teşebbüsün Hukuki Niteliği 45
B. Teşebbüsün Cezalandınlma Nedenini Açıklayan Teoriler 48
I. Genel Olarak 48
1. Objektif Teoriler 49
a) Suça Teşebbüsün Cezalandınlma Nedenini, Nedensellik
Bağındaki Eksiklikten Hareketle Açıklayan Görüşler 49
b) Teşebbüsün Cezalandınlma Nedeni Uygunluk
. (Adaequanz) Teorisinden Hareketle Açıklayan Görüşler.. 61
c) Teşebbüsün Cezalandınlma Nedenini, Hareketin
Yöneldiği Objektif Amacın Oluşturduğu Tehlikeye
Dayanarak Açıklayan Görüşler 72
2. Sübjektif Teoriler 79
a) Suça Teşebbüsün Cezalandınlma Nedenini, Suça İlişkin
İradeye Dayandıran Görüşler 79
b) Final Hareket Teorisine Dayanan Sübjektif Görüşler 98
c) Teşebbüsün Cezalandınlma Nedenini Failin Tehlike
Haline Dayandıran Görüşler 105
3. Uzlaştıncı Teoriler 107
a) Suça Teşebbüsün Hukuk Düzeni Bakımından Yarattığı
Olumsuz Etkiyi Esas Alan Görüşler (Eindruckstheorie).... 107
b) Teşebbüsün Cezalandınlma Nedenini Hukuk Düzeninin
′ Tehlikeye Düşürülmesi Esasma Dayanarak
Açıklayan Görüşler 115
.- • c) Hareketteki Amacın veya Tehlikeliliğin Olumsuz Bir
Değer İfade Etmesine Dayanan İkici (Düalist)
Teşebbüs Teorisi H8
II. Teorilerin Değerlendirilmesi • 122
1. Objektif Teoriler , 122
2. Sübjektif Teoriler 127
3. Uzlaştıncı Teoriler 134

a) Etki Teorisi 134
b) Diğer Uzlaştıncı Teoriler 139
4. Görüşümüz 139
VIII

a) Sistematik-Metodolojik Hareket Noktası 139
b) Suç Kavramı 144
c) Cezalandınlabilirliğin Normatif Yönü 145
d) Suça Teşebbüste Tipik Neticenin Gerçekleşme İmkanı
Yoluyla Hukuki Yararın İhlali 147
e) Uygunluk İlkesi ve Tipik Neticenin Gerçekleşme
İmkanının-Tehlikenin-Tespiti 149


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SUÇA TEŞEBBÜSÜN UNSURLARI VE TEŞEBBÜSTE VAZGEÇME§3. Suça Teşebbüsün unsurlan 157
A. Genel Olarak 157
B. Suça Teşebbüste Sübjektif Unsur: Kast 158
I. Sübjektif Unsurun Anlam ve Kapsamı 158
1. Özel Kastla İşlenebilen Suçlara Teşebbüs 162
2. Gayn Muayyen Kast Teşebbüse Müsait Midir? 162
3. Tahrikçi Ajanın Teşvik Ettiği Suçun Tamamlanması
Bakımından Kastınm Bulunmamasının Teşebbüse Etkisi 167
4. Suça Teşebbüste Kastın Tespiti 168
II. Yanılma ve Sapma Hallerinin Teşebbüs Aşamasında
Kalan Suçlardaki Etkileri 172
1. Genel Olarak 172
2. Suç Tipinin Eylem Unsurunda Yanılma ve Sapma 174
a) Suçun Konusunda Yanılma (Error in Obiecto-
Error in Persona) 175
b) Eylemde Sapma (Aberratio Ictus) 177
c) Nedensellik Bağında Yanılma 181
C. Suça Teşebbüsün Objektif Unsuru 183
I. Genel Olarak 183
II. "Vesaiti Mahsusa" (Elverişli Araç) Unsuru 185
III. İcraya Başlama Unsuru 194
1. İcra Başlangıcının Tespitine İlişkin Görüşler 194
2. Objektif Teoriler 194
a) İcra Başlangıcını İşlenmek İstenen Suç Tipine Bağlı
Olarak Açıklayan Teoriler 194
IX

aa) Tipik Hareketi İcra Başlangıcı Sayan Görüş 194
bb) Nedensellik Teorisi i 195
cc) Tipik Eylemle Zorunlu Bağlılık İçindeki
Hareketi İcra Başlangıcı Sayan Görüş 197
b) Hukuki Yarar (Suç Konusu) Bakımından Tehlike veya Saldın Oluşturan Hareketi İcra Başlangıcı
Sayan Görüşler 198
2. Sübjektif Teoriler 202
a) Genel Olarak 202
b) Failin Suç Kastını Belirten Herhangibir Hareketini
İcra Başlangıcı İçin Yeterli Sayan Görüş 203
c) Suç Kastını Kesin Biçimde Ortaya Koyan Hareketi İcra
Başlangıcı Sayan Görüşler 204
3. Karma Teoriler 206
4. Görüşümüz 208
IV. Tipik Neticenin Meydana Gelmemesi 220
1. Genel Olarak 220
2. İcra Hareketleri Ne Zaman Bitmiş Sayılır? 222
3. TCK′nın Eksik-Tam Teşebbüs Ayırımına İlişkin
Hükümlerinin Değerlendirilmesi 226
§4. Suça Teşebbüste Vazgeçme 235
A. Genel Olarak 235
B. Vazgeçmenin Cezalandınlmama Nedenini Açıklayan Teoriler 235
I. Vazgeçmeyle Teşebbüsün Hukuki Varlığının Ortadan
Kalktığını İleri Süren Görüşler (Rechtstheorien) 235
1. Sübjektif Teoriler 236
2. Objektif Teoriler 237
II. Vazgeçmenin Cezalandınlmayış Nedenini Suç Politikası
Gerekçeleriyle İzah Eden Görüşler 238
1. Psikolojik Zorlama Teorisi 238
2. Vazgeçmenin Cezalandırmadaki Amaçları Gereksiz
Kıldığını İleri Süren Görüşler (Strafzwecktheorie) 238
3. Af-Mükafat Teorisi (Gnaden-Praemientheorie) 239
III. Görüşümüz 239
C. TCK′nın Gönüllü Vazgeçmeye İlişkin Hükümlerinin
Değerlendirilmesi 241
D. Vazgeçmenin Gönüllü Olması Koşulunun Tespiti 246


SONUÇ 254