Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Sportif Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümü ve SPOR TAHKİM MAHKEMESİ ( CAS )

Sportif Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümü ve SPOR TAHKİM MAHKEMESİ ( CAS )

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
458
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-4446-75-9

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...GİRİŞ Spor Kavramı ve Zaman İçinde Gösterdiği Gelişim Spor, tek ve yeknesak bir tanımı olmayan ve zaman içinde çok değişikli¬ğe uğramış olan bir kavramdır1. Her şeyden önce spor, çok farklı amaçlar¬la yapılabilen bir faaliyettir. Bireyler, fiziksel ve ruhsal açıdan daha sağlıklı olmak, boş vakitlerini değerlendirmek, diğer bireylerle iletişim kurmak için sportif faaliyetlere yönelebilecekleri gibi rekabet etmek veya rekabet edebi¬lir sonuçlar elde etmek amacıyla da spor yapabilirler. Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan Avrupa Spor Şartının (Charte europeenne dıı sport), 2. maddesinde yapılan spor tanımında bu iki amaca da yer verilmiştir. Gerçekten de maddede, fizik ve psişik koşullan açığa vurma veya iyileştirme, sosyal ilişkileri geliştirme veya her düzeyde rekabet edebi¬lir sonuçlar elde etme amacı taşıyan fiziksel faaliyetlerin tümü \\\\\\\\\\\\\\\"spor\\\\\\\\\\\\\\\" ola¬rak kabul edilmiştir2. Doktrinde, ilk grupta yer alan yani herhangi bir rekabet amacı olmaksı¬zın, bireylerin daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek veya sosyal ilişkiler kur¬mak ya da geliştirmek amacıyla yaptıkları sportif faaliyetler kitle sporu (sport de masse, sport ricreativo, gesundheits-breitensport); ikinci grupta yer alan, yani rekabet edebilir sonuçlar elde etmeye yönelik sportif faaliyetler ise rekabet (yarış) sporu {sport de competition, sport agonistico, leistungs-wettkampfsport) olarak adlandırılmaktadır3. İkinci grup sportif faaliyetlerde, rekabet edebilir sonuçların elde edile¬bilmesi, belirli kurallara uyulmasını gerektirirken; ilk grupta yer alan spor¬tif faaliyetlerde böyle bir amaç olmadığından, zorunlu olarak uyulması gere¬ken kurallar da bulunmamaktadır. Örneğin, formda kalmak için her sabah 2 kilometre koşan bir kişinin, bu faaliyetini gerçekleştirirken uyması gereken özel kurallar bulunmazken, dünya atletizm şampiyonasına katılmak isteyenbir koşucunun, sahip olduğu vatandaşlığından, müsabaka öncesi doping test¬lerine, hatta giyeceği ayakkabının teknik özelliklerine kadar birtakım kural¬lara uyması gerekmektedir4. Önceki yüzyıllarda yapılan spor tanımlarında, daha çok kitle sporu tanımı¬na uyan unsurlar ön planda idi. Gerçekten de, 1890 yılında yayımlanan Grand Larousse Ansiklopedisi\\\\\\\\\\\\\\\′n&e, spor, yeterince zengin olduğu için çalışmak zo¬runda olmayan insanların veya işsizlerin boş vakitlerini değerlendirmek veya eğlenmek amacıyla yaptıkları fiziksel bir aktivite olarak tanımlanmıştı5. 1973 yılında yayımlanan Meydan Larousse Ansiklopedisi\\\\\\\\\\\\\\\′nde ise spor, \\\\\\\\\\\\\\\"ferdî veya kolektif oyunlar şeklinde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kesin kurallara göre uygulanan ve ani bir yarar beklenmeyen beden hareketlerinin tümü\\\\\\\\\\\\\\\" olarak tanımlanmıştır6. Görüldüğü gibi bu son tanımda daha çok reka¬bet sporu tanımına uyan unsurlar ön planda yer almaktadır. Günümüzde ise, gerek ekonomik gerekse sosyal boyutuyla rekabet spo¬ru önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik boyutuyla bak¬tığımızda spor, profesyonel sporcular, teknik adamlar, medya kuruluşları, li¬sanslı ürün üreticileri, reklam kuruluşları, spor kulüpleri ve şirketleri gibi birçok kişi ve kuruluşu içine alan ticari bir sektör haline gelmiştir7. En popü¬ler spor dalı olan futbol açısından bu değişimi çok açık bir şekilde tespit et¬mek mümkündür. Gerçekten de, 1980\\\\\\\\\\\\\\\′li yıllara kadar salt bir spor dalı olarak görülen futbol, 199O\\\\\\\\\\\\\\\′lı yıllardan itibaren ticari boyut da kazanmaya başla¬mış ve \\\\\\\\\\\\\\\"futbol ekonomisi\\\\\\\\\\\\\\\", \\\\\\\\\\\\\\\"endüstriyel futbol\\\\\\\\\\\\\\\" gibi kavramlar kullanılma¬ya başlanmıştır8. Bu gelişimi gözler önüne sermek için, günümüz futbol pa¬zarına ilişkin bazı rakamları belirtmek gerekirse, bu pazarın büyüklüğünün, dünyada 150 milyar euroyu, Avrupa\\\\\\\\\\\\\\\′da 10 milyar doları, Türkiye\\\\\\\\\\\\\\\′de ise 500 milyon euroyu aştığı; Türkiye\\\\\\\\\\\\\\\′de üç büyük futbol kulübünün toplam gelirle¬rinin 600 milyon TL\\\\\\\\\\\\\\\′yi geçtiği, dört büyük futbol kulübünün piyasa değerinin 2.7 milyar doları bulduğu belirtilmektedir9. Futbol yanında, olimpiyat oyunlarının da çok ciddi bir ekonomik sek¬tör oluşturduğunu söylemek gerekir. Gerçekten de, en son düzenlenen 2012 Londra Olimpiyat Oyunlarının, ürün satışı, sponsor, bilet satışı ve yayın hak¬kı gelirleriyle 7 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığı, Oyunların İngiltere\\\\\\\\\\\\\\\′ye ekonomik katkısının ise 26 milyar doları bulduğu ifade edilmektedir10. Sosyal boyut açısından görülen en önemli gelişme ise, medya (özellikle televizyon) sayesinde sporun (özellikle futbolun), toplumun geniş kesiminin ilgi duyduğu, popüler bir faaliyet haline dönüşmüş olmasıdır11. Aslında bu iki boyut birbiri ile etkileşim halinde gelişmektedir. Gerçek¬ten de, sporun geniş halk kitlelerine ulaşmasında ve popüler hale gelmesin¬de, televizyon önemli bir rol oynamakta; televizyon kuruluşları, toplumun spora olan ilgisini, yeni spor kanalları açarak veya önemli sportif faaliyetle¬rin yayın haklarını elde etmek için yüksek ücretler ödeyerek12 ayakta tutma¬ya ve bu ilgiden ekonomik olarak yararlanmaya çalışmaktadır. Sportif Hukuk Düzeni Hukukun ilgilendiği sportif faaliyetler, \\\\\\\\\\\\\\\"rekabet sporu\\\\\\\\\\\\\\\" tanımına uyan ve günümüzde ulaştığı ekonomik ve sosyal boyutuyla \\\\\\\\\\\\\\\"hukuk dışı bir alan\\\\\\\\\\\\\\\" olarak kalması mümkün olmayan faaliyetlerdir. Kitle sporu tanımına uyan faaliyetler ise salt sportif faaliyet olarak ele alındığında, hukuksal bir düzen¬lemeyi gerektirmemektedir. Gerçekten de, kitle sporundan farklı olarak rekabet sporunun belirli ku¬rallar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin zorunlu olması, bu kuralların ve bunların ihlali halinde uygulanacak olan yaptırımların, aynı spor dalında fa¬aliyet gösteren herkes açısından yeknesak bir şekilde belirlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle söz konusu kurallar, ulusal yasa koyucular ta¬rafından değil, uluslararası sportif kuruluşlar tarafından konulmakta; bu ku¬ralların ihlali halinde yaptırımlar da büyük ölçüde sportif kuruluşların kendi bünyesinde yer alan yargı organları tarafından uygulanmaktadır. Bu şekilde gerek sportif faaliyetin yerine getirilmesi esnasında uyulma¬sı gereken kuralları, gerekse bu kuralların ihlali halinde uygulanacak olan yaptırımları belirleyen ve uygulayan \\\\\\\\\\\\\\\"spor dünyası\\\\\\\\\\\\\\\", adeta devletlerin hu¬kuk sistemleri yanında ve onlardan bağımsız olarak gelişen bir \\\\\\\\\\\\\\\"sportif hu¬kuk sistemini\\\\\\\\\\\\\\\" oluşturmuştur. Çalışmanın Kapsam ve Planı Çalışmamızın asıl konusu, bu sistemin yargı mekanizmasının günümüz¬de en üst düzeyde kabul gören kuruluşu olan Spor Tahkim Mahkemesi\\\\\\\\\\\\\\\′nin (CASICourt of Arbitration for Sport) incelenmesidir. Ancak bu incelemenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için \\\\\\\\\\\\\\\"sportif hukuk düzenim\\\\\\\\\\\\\\\" oluşturan di¬ğer unsurlardan da bahsedilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede öncelikle, bu düzenin işleyişini sağlayan, kuralları koyan ve yaptırımları uygulayan sportif kuruluşların yapılanmalarından bahsedile¬cek; bu kuruluşların gerek Türkiye\\\\\\\\\\\\\\\′de, gerekse uluslararası düzeyde ne şe¬kilde örgütlendikleri hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra, sportif hukuk düzenini oluşturan kuralların nasıl oluştuğu, bu kuralların niteliği ve diğer hukuk kuralları ile ilişkisi ele alınacaktır. Sonraki bölümde ise, bu kuralların ihlali halinde devreye giren sportif hukuk düzeni¬nin kendine özgü yargı mekanizmaları incelenecektir. Bu şekilde sportif hukuk düzeninin yapısı hakkında bilgi verildikten son¬ra, asıl inceleme konumuz olan Spor Tahkim Mahkemesi gerek yapısı, gerek yargılama usulü, gerekse verdiği kararların hukuki niteliği açısından ayrıntı¬lı bir şekilde incelenecektir. ÖNSÖZ Eşim Ümit KOCASAKAL\\\\\\\\\\\\\\\′ın Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyesi olduğu dönemde, bu sıfatla İsviçre\\\\\\\\\\\\\\\′de düzenlenen bir sempozyuma katılması, bu kitabın yazılması konusundaki ilk düşüncelerin oluşmasına yol açtı. O zamana kadar, profesörlük takdim tezi olarak klasik bir Milletlerarası Özel Hukuk konusunda çalışmayı düşünürken, eşimin heyecanla spor tahkiminin aslında tam da bizim alanla ilgili bir konu olduğunu belirterek bu alanda yazmam konusunda öneride bulunması, spor ile hiç de ilgilenmeyen bir kişi olarak başlangıçta bana çok da cazip gelmemişti. Ancak, eşimin beraberinde getirdiği ve çalışmamda çok yararlandığım, İsviçre\\\\\\\\\\\\\\\′de bu konuda yazılan bir doktora tezini (RIGOZZI, L\\\\\\\\\\\\\\\′arbitrage international en matiere de sport) incelediğimde, gerçekten de Spor Tahkim Mahkemesi (CAS/TAS) tarafından yapılan yargılamanın, özünde klasik tahkim yargılamalarından çok da farklı olmadığını gördüm ve neden olmasın diyerek en azından konuya karşı biraz ilgi duymaya başladım. Daha sonra her ikisi de CAS\\\\\\\\\\\\\\\′da hakem olarak görev yapan TMOK Hukuk Kurulu Başkanı Av. Türker Aslan ve Türkiye Spor Hukuku Enstitüsü Derneği Başkanı Av. Kısmet Erkiner tarafından, düzenlemiş oldukları spor hukuku ile ilgili sempozyumlara konuşmacı olarak davet edilmem, ister istemez ilgimin daha da artmasına yol açtı. Kendilerine bu konuda bana sağladıkları katkılar için içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kitabın yazılması üç yıldan fazla bir süre gerektirdi. Zira \\\\\\\\\\\\\\\"Spor Tahkimi\\\\\\\\\\\\\\\" hakkında bir şeyler yazabilmek için öncelikle \\\\\\\\\\\\\\\"Spor Hukuku\\\\\\\\\\\\\\\" hakkında bilgi edinmek ve bu alanda çalışmak gerekiyordu. Daha önce bu alanda hiç çalışmamış olduğumdan, bu süreç oldukça uzun sürdü. Bu konuda edindiğim bilgileri çalışmamın ilk bölümünde kendi yorumumla aktarmaya çalıştım. İşin tahkim kısmına geldiğimde, kavram olarak bildiğim ancak spora özgü boyutları açısından irdelemem gereken bir alan karşıma çıkmıştı. CAS\\\\\\\\\\\\\\\′ın merkezinin İsviçre\\\\\\\\\\\\\\\′de olması, dolayısıyla birçok noktada akademik çalışmalarım dolayısıyla nispeten aşina olduğum İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu \\\\\\\\\\\\\\\′nun uygulanıyor olması, bu bölümle ilgili çalışmamı daha kolay hale getirdi. Daha sonraki aşamada, CAS kararlarının tahlili ve ilgili kısımlara işlenmesi gibi oldukça zaman alan bir süreç başladı. Tabii ki CAS bünyesinde verilen tüm kararların tahlili gibi imkânsız bir işe kalkışmadım. Sadece bu konuda yapılan çok sayıda karar tahlili (kronik) çalışmasında da üzerinde durulan ve CAS içtihadının gelişimi açısından önemli görülen kararlara değindim. Bunun yanında CAS\\\\\\\\\\\\\\\′in internet sitesinden ulaşabildiğim bazı kararlara da yer vermeye çalıştım. Son olarak İsviçre Federal Mahkemesi\\\\\\\\\\\\\\\′nin CAS kararları hakkında verdiği iptal kararlarını (kitabın yazım aşamasında altı adet idi) inceleyerek ilgili bölümlerde yer verdim. Kitabın yazım aşamasında tereddüt duyduğum bazı hususlar oldu. Bunlardan birincisi, terminoloji ile ilgiliydi. Spor Tahkim Mahkemesi\\\\\\\\\\\\\\\′nin İngilizce karşılığı olan \\\\\\\\\\\\\\\"CAS\\\\\\\\\\\\\\\" terimini mi, Fransızca karşılığı olan \\\\\\\\\\\\\\\"TAS\\\\\\\\\\\\\\\" terimini mi, yoksa Türkçe kelimelerinin baş harflerini kullanarak \\\\\\\\\\\\\\\"STM\\\\\\\\\\\\\\\" şeklinde oluşturulacak bir kısaltmayı mı kullanmam gerektiği konusunda oldukça tereddüt yaşadım ve tamamen pratik gerekçelerle, Mahkeme\\\\\\\\\\\\\\\′nin spor camiasında ve basında yaygın olarak kullanılan ismi bu şekilde olduğu için \\\\\\\\\\\\\\\"CAS\\\\\\\\\\\\\\\" ı tercih ettim. Ancak, gerek CAS\\\\\\\\\\\\\\\′in internet sitesinde yayımlanan kararlarda, gerekse incelemiş olduğum kroniklerde, kararların referansları verilirken, kararın metninin hangi dilde yazıldığının esas alındığını, Fransızca kararlarda TAS, İngilizce kararlarda ise CAS ibarelerine yer verildiğini fark ettim. Çalışmamda, bu küçük ayrıntı ile ilgili herhangi bir değişiklik yapmaya gerek duymadım ve kararların orijinal referans şeklini esas alarak atıflarımı yaptım. İkinci olarak, CAS\\\\\\\\\\\\\\\′in internet sitesinden edindiğim kararlar için ayrıca erişim tarihi bilgisini verip vermeme konusunda tereddüt duydum. Daha sonra, kararların, kronolojik bir sıra halinde ve pdf dosyası şeklinde arşivlendiğini ve bunlara her zaman aynı internet adresinden ulaşılabildiğini gördüğümden, her karar için ayrıca erişim tarihini belirtmeye gerek duymadım. Çalışmamın tamamlanmasında ve kitap haline getirilerek somutlaşmasında katkıda bulunan ve kendilerine teşekkür borçlu olduğum birçok kişi bulunmaktadır. Her şeyden önce eşim Ümit KOCASAKAL\\\\\\\\\\\\\\\′a, \\\\\\\\\\\\\\\"Spor Tahkimi\\\\\\\\\\\\\\\" konusunda kitap yazma fikrini bana verdiği ve ilk etapta gösterdiğim tepkiye rağmen bu konuda yazmam konusunda ısrar ettiği için, Sevgili Anneme, desteğini her zaman yanımda hissetmemi sağladığı için, Şu sıralarda anne olma heyecanını ve sevincini yaşayan Sevgili kürsü arkadaşım Süheyla Balkar BOZKURT\\\\\\\\\\\\\\\′a, gönülden desteği için, Sevgili meslektaşım İpek SARIÖZ\\\\\\\\\\\\\\\′e, kendi tez çalışmaları için bulunduğu İsviçre\\\\\\\\\\\\\\\′de, kaynak listemi tamamlamama yardım ettiği ve kitabın tashihine özverili bir şekilde katkıda bulunduğu için, Sevgili meslektaşım Candan YASAN\\\\\\\\\\\\\\\′a, kitabın tashihi konusundaki içten yardımları için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada, doğumu ile kitabımın yazılmasını geciktiren ancak hayatımı daha anlamlı ve güzel kılan oğlum Kerem\\\\\\\\\\\\\\\′e ve onun Sevgili Ablası kızım Yasemin\\\\\\\\\\\\\\\′e, kısmen de olsa kendilerine ayıracağım zamanlardan çalarak yazmaya çalıştığım bu kitabın başka türlü ortaya çıkamayacağını ileride daha iyi anlayabilecekleri ümidiyle en derin sevgilerimi sunuyorum. Eşim Ümit KOCASAKAL\\\\\\\\\\\\\\\′a sadece tez konusu önerisi dolayısıyla teşekkür etmek yetersiz kalıyor. Ülkemizin daha aydınlık günlere kavuşması için verdiği mücadele dolayısıyla, çocuklarım ve ülkemin tüm çocukları adına kendisine şükranlarımı sunuyorum. Kendisinin de istediği gibi, çocuklarına, gurur duyacakları bir miras bırakacağına inanıyorum. Son olarak, kitabın basımını üstlenen Vedat Kitapçılık sahibi Sayın Vedat Çarbaş\\\\\\\\\\\\\\\′a, dizgi işlemlerini yapan Sayın Erol Barlas\\\\\\\\\\\\\\\′a ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Doç .Dr. Hatice OZDEMIR KOCASAKAL 19.11.2012 İstanbul İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER IX KISALTMALAR XXI GİRİŞ 1 I- Spor Kavramı ve Zaman İçinde Gösterdiği Gelişim 1 II- Sportif Hukuk Düzeni 3 III- Çalışmanın Kapsam ve Planı 4 BÖLÜM I SPORUN ÖRGÜTLENMESİ VE SPORTİF UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ I. SPORUN ULUSAL ve ULUSLARARASI DÜZEYDE ÖRGÜTLENMESİ ve YÖNETİMİ 5 A. Sporun Uluslararası Düzeyde Örgütlenmesi ve Yönetimi 5 1. Genel Olarak 5 2. Federatif Örgütlenme 7 a. Federatif Örgütlenmenin Oluşumu 7 b. Federatif Örgütlenmenin Tekelci (Monopolistik) Özelliği 9 3. Olimpik Hareket ve Olimpik Örgütlenme 10 a. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK) 12 aa. UOK\\\\\\\\\\\\\\\′nin Kuruluşu ve İşlevi 12 bb. UOK\\\\\\\\\\\\\\\′nin Hukuki Statüsü 13 b. Uluslararası Federasyonlar 16 aa. Olimpik Şart Çerçevesinde Uluslararası Federasyonlar 16 bb. Uluslararası Federasyonların Hukuki Statüsü 16 c. Ulusal Olimpiyat Komiteleri 18 d. Olimpik Örgütlenmenin Tekelci Özelliği 20 4. Olimpik ve Federatif Örgütlenme Arasındaki Bağlantılar 22 B. Sporun Ulusal Düzeyde Örgütlenmesi ve Yönetimi 23 1. Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Sporun Ulusal Yönetimi ... 24 2. Türk Hukuku\\\\\\\\\\\\\\\′nda Spor Federasyonlarının Yapısı ve Hukuki Statüsü 25 a. SGM Bünyesinde Örgütlenen Spor Federasyonları 26 b. Türkiye Futbol Federasyonu 30 3. Kulüplerin Hukuki Statüsü 32 4. Sporcuların Hukuki Statüsü 34 II. SPORTİF FAALİYETLERİN TABİ OLDUĞU KURALLAR 38 A. Sportif Kuruluşlar Tarafından Konulan Kural veya Prensipler (Lex Sportiva) 38 1. Genel Olarak 38 2. Lex Sportiva\\\\\\\\\\\\\\\′nm Kaynakları 40 a. UOK Tarafından Konulan Kurallar ve Özellikle Olimpik Şart 41 b. Dünya Dopingle Mücadele Kodu 42 c. Uluslararası Federasyonlar Tarafından Konulan Kurallar 44 aa. Kuralların Türleri 44 aaa. Oyun Kuralları 44 bbb. Diğer Kurallar 48 bb. Uluslararası Federasyonların Kural Koyma Yetkisinin Dayanağı 49 cc. Uluslararası Federasyonlar Tarafından Konulan Kuralların Bağlayıcılığı 51 d. Spor Tahkim Mahkemesi Kararları ile Ortaya Konulan Hukukun Genel Prensipleri 56 aa. Spor Hukukuna Özgü Prensipler 58 aaa. Doping Uyuşmazlıklarında Objektif Sorumluluk Prensibi 58 bbb. Sportif Kuruluşlar Tarafından Yapılan İşlemlerin Kendi Kurallarına Uygun Olması Gerektiği (legalite) Prensibi 63 ccc. Fair-Play (Sportif Dürüstlük) Prensibi 64 bb. Hukukun Genel Prensiplerinin Spor Hukuku Alanındaki Yansımaları 64 aaa. Savunma Haklarına Uyulması Gereği 65 bbb. Eşitlik Prensibi 66 ccc. İyiniyet Prensibi 67 ddd. Suçta ve Cezada Kanunilik (nulla poena sine lege certa) Prensibi 68 eee. Orantılılık (proportionnalite) Prensibi 70 fff. Meşru Bir Amacın Varlığı (legitimite des objectives) . 75 ggg. Aleyhe Bozma Yasağı {reformatio inpejus) 76 hhh. Lehe Kanun (lex mitior) Prensibi 78 iii. Aynı Fiil İçin Birden Fazla Ceza Uygulanamaması (non bis in idem) Prensibi 79 jjj. Oyun Kuralları ile İlgili Uyuşmazlıkların CAS\\\\\\\\\\\\\\\′in Denetim Yetkisinin Dışında Kalması 80 B. Devletler Tarafından Konulan Kurallar 80 C. Lex Sportiva ile Devletlerin Koydukları Kurallar Arasındaki İlişkiler 83 1. Devletlerin Koydukları Kuralların Üstünlüğü 84 2. Uluslararası Sportif Kuruluşlar Tarafından Konulan Kuralların Üstünlüğü 89 3. Konunun Değerlendirilmesi 92 III. SPORTİF UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 96 A. Sportif Yargı Mekanizmaları 98 1. Genel Olarak 98 2. Sportif Yargı Mekanizmalarının Özellikleri 100 a. Tarafsız ve Bağımsız Yargı Mercii Niteliğini Taşımaması 100 aa. Genel Olarak 100 bb. TFF Hukuk Kurullarının Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı 105 aaa. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 106 bbb. Diğer İlk Derece Hukuk Kurulları 108 ccc. Tahkim Kurulu 109 cc. SGM Tahkim Kurulu\\\\\\\\\\\\\\\′nun Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı 110 b. Devlet Yargısını Bertaraf Etmesi 112 aa. Genel Olarak 112 bb. TFF Hukuk Kurullarının ve SGM Tahkim Kurulu\\\\\\\\\\\\\\\′nun Münhasır Yetkisi 115 aaa. Anayasa Mahkemesi\\\\\\\\\\\\\\\′nin İptal Kararlarından Önceki Durum 115 bbb. İptal Kararları Sonrasında Yapılan Yeni Düzenlemeler. 118 aaaa. Anayasa Değişikliği 118 bbbb. TFF Statüsü\\\\\\\\\\\\\\\′nde Yapılan Değişiklik 120 cccc. SGM Tahkim Kurulu Yönetmeliği\\\\\\\\\\\\\\\′nde Yapılan Değişiklik 122 dddd. Değişikliklerin Değerlendirilmesi 124 B. Sportif Yargı Kararlarının Denetimi 126 1. Mahkemeler Tarafından Denetim 126 a. Denetimin Sınırları 127 aa. Sportif Kuruluşlara Tanınan Serbestiden Kaynaklanan Sınırlamalar 127 bb. Oyun Kuralına İlişkin Uyuşmazlıklar 130 cc. Denetimin Yapılabileceği Alanlar 137 b. Denetimin Mahkemeler Tarafından Yapılmasının Yol Açabileceği Sorunlar 138 2. Tahkim Yoluyla Denetim 142 a. Sportif Uyuşmazlıklar Açısından Tahkimin Avantajları 143 aa. Çabukluk 143 bb. Uzmanlık 144 cc. Tarafsızlık 145 dd. Gizlilik 145 ee. Yeknesaklık 146 ff. Ucuzluk 147 gg. Sportif Kuruluşların Beklentilerine Uyması 148 hh. Kararların Tanınması ve Tenfizinde Kolaylık 149 b. Sportif Uyuşmazlıklarda Tahkimin Özellikleri 150 IV. İLK BÖLÜMÜN SONUCU: ULUSLARARASI SPORTİF BİR HUKUK DÜZENİNİN VARLIĞI 152 BÖLÜM II SPOR TAHKİM MAHKEMESİ (COURT OF ARBITRATION FOR SPORT-CASI TRİBÜN AL ARBITRAL DU SPORT- TAS) I. SPOR TAHKİM MAHKEMESİ\\\\\\\\\\\\\\\′NİN ÖRGÜTLENMESİ 157 A. Spor Tahkim Mahkemesi\\\\\\\\\\\\\\\′nin Kuruluşu 157 B. Uyuşmazlıkların Çözümü Konusunda Yetkili Organlar 159 1. Uluslararası Spor Tahkim Konseyi 160 2. Spor Tahkim Mahkemesi 163 II- SPOR TAHKİM MAHKEMESİ\\\\\\\\\\\\\\\′NİN YETKİSİ 168 A. İlk Derece ve Temyiz Tahkim Yargılaması Ayrımının Dayandığı Kriterler 168 B. İlk Derece Tahkim Mercii Olarak CAS\\\\\\\\\\\\\\\′in Yetkili Olabilmesi İçin Gereken Koşullar 177 1. Uyuşmazlığın Spor İle İlgili Olması 178 2. Geçerli Bir Tahkim Anlaşmasının Bulunması 181 a. Genel Olarak 181 b. Tahkim Anlaşmasının Şekil Bakımından Geçerliliği 183 c. Tahkim Anlaşmasının Maddi Açıdan Geçerliliği 186 d. Tahkim Anlaşmasının Kapsamı 187 3. TFF Statüsü Uyarınca CAS\\\\\\\\\\\\\\\′in İlk Derece Tahkim Mahkemesi Olarak Yetkisi 188 4. Spor Genel Müdürlüğü Mevzuatı Uyarınca CAS\\\\\\\\\\\\\\\′a İlk Derece Tahkim Mahkemesi Olarak Başvurma İmkânı 189 C. Temyiz Tahkim Mercii Olarak CAS\\\\\\\\\\\\\\\′ın Yetkisi 190 1.CAS\\\\\\\\\\\\\\\′ın Temyiz Mercii Olarak Yetkili Olabilmesi İçin Gereken Koşullar 190 a. Sportif Kuruluşun Statü veya Tüzüğünde Tahkim Şartının Bulunması 191 aa. Genel Olarak 191 bb. Statü veya Tüzükte Yer Alan Tahkim Şartlarının Sporcular Açısından Bağlayıcılığı 194 aaa. İsviçre Hukukunda Yapılan Değerlendirmeler 194 bbb. Konu ile İlgili CAS Uygulaması 198 cc. CAS\\\\\\\\\\\\\\\′ın Yetkisinin Dayanağı Olarak Doping Uyuşmazlıklarında Uluslararası Yeknesaklık Gereği 203 b. Temyiz Edilebilir Bir Kararın (an appealable decision) Bulunması 205 c. İç Başvuru Yollarının Tüketilmiş Olması 209 2. CAS\\\\\\\\\\\\\\\′ın Temyiz Mercii Olarak Yetkisinin Sınırları 212 3. Türk Spor Mevzuatı Çerçevesinde CAS\\\\\\\\\\\\\\\′ın Temyiz Mercii Olarak Yetkisi 215 a. TFF Statüsü ve SGM Tahkim Kurulu Yönetmeliği 215 b. TMOK Tüzüğü 217 c. Dopingle Mücadeleye İlişkin Düzenlemeler 218 aa. TMOK Dopingle Mücadele Talimatı 219 bb. TFF Dopingle Mücadele Talimatı 220 D. CAS\\\\\\\\\\\\\\\′ın Yetkisi Bağlamında Sportif Uyuşmazlıkların Tahkime Elverişliliği 223 1. Tahkime Elverişlilik (arbitrabilite) Kavramı 223 2. Sportif Uyuşmazlıkların Tahkime Elverişliliği 226 a. Genel Olarak 226 b. Oyun Kuralı İhlalinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 227 aa. Müsabaka Hakeminin Kararları İle İlgili Uyuşmazlıklar ..229 bb. Malvarlığına İlişkin Çıkarları İlgilendiren Uyuşmazlıklar 233 III- CAS KURALLARI ÇERÇEVESİNDE YARGILAMANIN İŞLEYİŞİ 237 A. İlk Derece (Olağan) ve Temyiz Tahkim Yargılaması İçin Ortak Olan Yargılama Kuralları 238 1. Tahkim Yerinin İsviçre/Lozan Olması 238 a. İsviçre Tahkim Mevzuatının Lex Arbitri Olarak Yetkisi 238 b. Tahkim Yerinin CAS Yargılamaları Açısından Önemi 240 2. Tahkim Yargılamasında Kullanılacak Dil ve Tarafların Temsili 244 3. Belgelerin Tebliğinde İzlenecek Yöntem 246 4. Sürelerin Hesaplanması 247 5. Hakemlerin Taşıması Gereken Nitelikler 248 a. CAS Hakem Listesinde Yer Alma 249 b. Bağımsızlık ve Tarafsızlık 251 aa. Genel Olarak Hakemlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı ... 251 bb. Hakemlerin Bağımsızlığını ve Tarafsızlığını Sağlamaya Yönelik Düzenlemeler 253 aaa. Hakemlerin Bildirim Yükümlülüğü 254 bbb. Hakemin Reddi 255 aaaa. Red Usulü 255 bbbb. Red Gerekçeleri 259 aaaaa. Hakemin Tarafsız ve Bağımsız Olmaması 259 bbbbb. Hakemin Gereken Niteliklere Sahip Olmaması 265 c. Kapalı Liste Uygulaması ve CAS\\\\\\\\\\\\\\\′ in Tarafsızlığı 266 6. Geçici ve Koruyucu Tedbirler 268 a. Hakem Heyetinin Tedbir Kararı Verme Yetkisi 268 aa. Tahkim Yargılaması Başlamadan Önceki Aşamada 269 bb. Tahkim Yargılaması Başladıktan Sonraki Aşamada 270 b. Tedbir Kararı Verilebilmesi İçin Gereken Koşullar 273 c. CAS Tarafından Verilebilecek Tedbirler 277 d. Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesi 279 7. Yetki İtirazı ve İncelenmesi 280 8. Hakem Kararının Yorumlanması 285 B. İlk Derece (Olağan) Tahkim Yargılamasına Özgü Kurallar ... 286 1. Tahkim Başvurusu ve Davalının Cevabı 286 2. Hakem Heyetinin Oluşumu 287 3. Üçüncü Kişilerin Yargılamaya Müdahalesi 290 4. Uzlaşma (Sulh) İmkanı 291 5. Yargılamanın Gizliliği 292 6. Hakem Heyeti Önünde Gerçekleşen Tahkim Yargılaması 293 a. Yazılı Aşama 293 b. Sözlü Aşama 295 7. Uyuşmazlığın Esasına Uygulanacak Hukuk 299 8. Hakem Kararı 305 9. Yargılama Giderleri 307 C. Temyiz Tahkim Yargılamasına Özgü Kurallar 311 1. Temyiz Başvuru Dilekçesi ve Temyiz Dilekçesi 311 2. Davalının Cevabı 314 3. Temyiz Süresi ve Hesaplanması 315 4. Temyiz Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Başvurular 319 5. Temyiz Tahkim Yargılamasında Taraflar 322 a. Temyiz Başvurusunda Bulunabilecek Kişiler 322 b. Temyiz Tahkim Yargılamasında Davalı 326 6. Hakem Heyetinin Oluşumu 327 7. Taraflara Uzlaşma İmkânı Tanınması 328 8. Hakem Heyetinin Yeni Bir Karar Verme Yetkisi 329 9. Sözlü Yargılama 331 10. Uygulanacak Hukuk 331 11. Hakem Kararı 339 12. Yargılama Giderleri 342 D. AdHoc Tahkim Yargılamaları 343 1. AdHoc Hakem Heyetlerinin Yetkisi 343 2. Yargılamanın İşleyişi 347 IV. CAS HAKEM KARARLARI ALEYHİNE BAŞVURU YOLLARI 353 A. İptal Davası 354 1. İptal Davasına İlişkin Usuli Sorunlar 355 a. Dava Açabilecek Kişiler 355 b. Aleyhine İptal Davası Açılabilecek Kararlar 358 aa. Nihai Kararlar 359 bb. Ara Kararlan 361 cc. Uyuşmazlığın Değeri İle İlgili Sınırlama 363 c. Dava Açma Süresi 363 d. Dava Dilekçesi 364 e. Yargılama Usulü 365 f. İptal Davası Açma Hakkından Feragat 367 g. Hükmün İcrasının Geri Bırakılması 371 h. Yargılama Giderleri ve Teminat 372 i. İptal Davasının Sonucu 374 2. İptal Gerekçeleri 375 a. Tek Hakemin Tayininde veya Hakem Heyetinin Oluşumunda Usule Aykırılık 376 b. Hakem Heyetinin Yetki Konusundaki Kararının Yanlış Olması 380 c. Hakem Heyetinin Talep Edilenden Fazlasına Karar Vermiş Olması veya Talep Edilen Konularda Karar Vermemiş Olması 383 d. Temel Usuli Prensiplerin İhlal Edilmiş Olması 386 e. Kamu Düzenine Aykırılık 393 B. Yargılamanın İadesi 401 SONUÇ 409 EK: CASın Statüsü ve Tahkim Yargılama Kuralları KAYNAKÇA