Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (4)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (66)

Sosyal Sigortalarda Prim Teşvikleri

Sosyal Sigortalarda Prim TeşvikleriSayfa Sayısı
:  
256
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-605-377-596-6

35,00 TL

ÖNSÖZSosyal sigorta primlerinde işverenler için öngörülen teşvikler, özellikle son yıllarda istihdamı artırma, kayıt dişiliği önleme ve düzenli prim ödemeyi özen¬dirme amacını gerçekleştiren bir politika aracı olmuştur. Bu amacı gerçekleştir¬mek için 2004 yılında bu yana pek çok kanun çıkarılmıştır. Bunlar arasında, özel¬likle 2004 yılında çıkarılan 5084 sayılı \\\"Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun\\\" ve 2008 yılında çıkarı¬lan 5746 sayılı \\\"Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun\\\" uyarınca yararlanılan teşvikler ile yine 2008 yılında 5510 sayılı Kanunun 80. maddesine eklenen bir bent ile öngörülen sosyal sigorta primlerinde beş pu¬anlık indirim uygulamada işverenlerin en fazla yararlandıkları teşvikler olmuştur.Belirtelim ki, işverenlerin yararlanabilecekleri teşvikler bu anılanlarla sınırlı değildir. İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılara ek olarak belirli bir süreden beri işsiz olanları işe almaları halinde yararlanacakları teşvikler yanında, özürlü si¬gortalıların ya da işsizlik ödeneği alanların işe alınması halinde yararlanılan prim teşviklerinin de bu kapsamda zikredilmesi gerekir.İşte bu çalışma bu konuya ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin toplu ola¬rak ele alınması ihtiyacından doğmuştur. Kitapta, faklı farklı kanunlarda öngörü¬len teşviklerin uygulanmasına yönelik olarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ ve ge¬nelgelere de mümkün olduğunca geniş bir biçimde yer verilmeye çalışılmıştır.

Kitabın hazırlanmasında büyük destek ve yardımlarını gördüğüm değerli ça¬lışma arkadaşlarım Ar. Gör. Canan Ünal ile Ar. Gör. Efe Yamakoğlu\\\′na teşekkür benim için zevkli bir görevdir. Ayrıca kitabın dizgi ve kapak tasarımını büyük bir özenle gerçekleştiren Sait Can Kutsal ile Gökhan Ayrancı\\\′ya kısa zamanda ba¬sılmasını sağlayan Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.\\\′nin değerli yöneticisi Sayın Seyhan Satar başta olmak üzere, kitabın basılmasında emeği geçen tüm çalışan¬lara teşekkürü bir borç bilirim.
Nurşen CANİKLİOĞLU

İÇİNDEKİLER


BİRİNCİ BOLUM1.GİRİŞİKİNCİ BOLUM


PRİM KAVRAMI VE 5510 SAYILI KANUNDA DÜZENLENEN
PRİM TEŞVİKLERİ 5
§ 2. PRİM KAVRAMI 5
I. GENEL OLARAK 5
II. PRİM ORANLARI 6
1. Genel Olarak 6
2. Sosyal Sigorta Kolları ve Prim Oranlan 8
a) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı 8
b) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasının prim oram 10
c) Genel sağlık sigortası prim oranları 10
d) İşsizlik sigortası prim oranı 11
3. Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyerek Çalışanlar İçin Ödenmesi
Gereken Prim Oranı 11
4. Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlanacak Sigortalılar
İçin Ödenmesi Gereken Prim Oranı 14
III. 5510 SAYILI KANUNA GÖRE PRİME ESAS OLAN VE
OLMAYAN KAZANÇLAR 16
1. Prime Esas Kazançlar 16
2. Prime Esas Olmayan Kazançlar 17
§ 3. 5510 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN PRİM TEŞVİKLERİ 21
\\\\ BEŞ PUANLIK HAZİNE İNDİRİMİ 21
1. Genel Olarak 21
2. Teşvikten Yararlanma Koşulları 23
a) İşverene ya da işyerine ilişkin koşullar ., 23
aa) Genel olarak 23
bb) 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrasında sayılan
kurum ve kuruluşlardan olmama 25
cc) Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa
ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım
ve yapım işi yapmama 28
dd) Kamu İhale Kanunundan istisna edilen alım ve yapım
işlerine ilişkin iş yapmama 31
b) Sigortalıya ilişkin koşullar 31
aa) 5510 sayılı Kanun m.4/1, (a) bendine göre sigortalı olmak 31
bb) Yurt dışında çalışan sigortalı olmamak 33
aaa) Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde
çalışan sigortalıların durumu 33
bbb) Geçici görevle yurt dışına gönderilenlerin durumu 34
ccc) Libya\\\′da çalışıp da primleri Türkiye\\\′ye transfer
edilen sigortalıların durumları 36
cc) Sosyal güvenlik destek primi ödeyer k çalışmamak 37
c) 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş
aylık prim ve hizmet belgesini kuruma yasal süres>
içinde vermek 38
aa) Genel olarak aylık prim ve hizmet belgesi irme
yükümlülüğü 38
bb) Aylık prim ve hizmet belgesinin kuruma verilme süresi 39
d) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi
içinde ödenmesi 41
e) İşverenin kendisinden ya da alt işvereninden dolayı Kuruma
prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve
gecikme zammı borcu bulunmaması veya yapılandırmış olması 42
aa) İşverenin kendisinin Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu
bulunmaması 42
bb) İşverenin alt işvereninin Kuruma prim, idari para cezası ile
bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu
bulunmaması 44
cc) İşverenin kendisinin ya da alt işvereninin Kuruma olan prim,
idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme
zammı borcunu yapılandırmış olması 46
3. Teşvikin Kapsamı ve Teşvik Miktarının Hesaplanması 47
a) Teşvikin kapsamı 47
b) Teşvik miktarının hesaplanması 48
4. Uygulamada Beş Puanlık Prim Teşvikine İlişkin Olarak Çıkan
Sorunlar 49
a) Daha önce beş puanlık prim teşvikinden yararlanılan aylık
prim ve hizmet belgelerine ilişkin iptal ve ek belge verilmesi
halinde yapılacak işlemler 49
b) Kuruma bir işyerinden borcu bulunan işverenlerin sırf
teşvikten yararlanmak amacıyla yaptıkları muvazaalı işlemler 49
5. Çalıştırdığı Sigortalıyı Kuruma Bildirmeyen İşverenlerin Bir
Yıl Süre ile Teşvikten Yararlanamaması 50
a) Genel olarak 50
b) Bir yıllık yararlanamama süresinin başlangıcı 51
c) Eksik gün ve eksik prime esas kazanç bildirilmesinin
teşvikten yararlanmayı engellememesi 51
d) Alt işverenin kayıtdışı sigortalı çalıştırmasının asıl işverenin
teşvikten yararlanmasına etkisi 52
e) Çalıştırdığı sigortalıyı bildirmediği tespit edilen işverenler
hakkında yapılacak işlemler 52
6. Teşvikin Diğer Teşviklerle Birlikte Uygulanması 53
7. Geçici 20. Madde Kapsamında İşverenlerin Beş Puanlık Prim
Teşvikinen Yararlanmaları 55
a) Genel olarak 55
b) Geçici 20. madde kapsamındaki işverenlerin
teşvikten yararlanabilmeleri için gerekli koşullar 57
c) Geçici 20. madde kapsamındaki işverenlerin teşvikten
yararlanmaları için yapmaları gereken işlemler 58
II. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI PRİM TEŞVİKİ 61
1. Genel Olarak 61
2. Teşvikten Yararlanmak İçin Gerekli Koşullar 63
a) Yatırıma ilişkin koşullar 63
aa) Genel olarak 63
bb) Bölgesel yatırımlar 63
cc) Büyük ölçekli yatırımlar 64
b) İşverene ilişkin koşullar 65
c) Sigortalıya ilişkin koşullar
3. Teşvikin Uygulanması
a) Teşvikin başlangıcı
b) Teşvikin hesaplanması 70!

4. Teşvikin Süresi 711
5. Teşvikin Diğer Teşvikler ile Birleşmesi 73|ÜÇÜNCÜ BÖLÜM4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA DÜZENLENEN


PRİM TEŞVİKLERİ 75|
§ 4. 4447 SAYILI KANUNUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDE
DÜZENLENEN PRİM TEŞVİKİ 751
I. GENEL OLARAK 75
II. GENÇ İŞSİZLİĞİ VE KADIN İŞSİZLİĞİ 77
1. Genç İşsizliği 77
2. Kadın İşsizliği 78
III. TEŞVİKTEN YARARLANMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR 791
1. Genel Olarak
2. İşverene ya da İşyerine İlişkin Koşullar
a) Kamu kurum ve kuruluşu olmamak ya da belirli kanunlara
göre ihale alınan işleri yapıyor olmamak 80
b) İhaleli İşlerde istisna: ihale kapsamı dışında sigortalı
çalıştırma halinde teşvikin uygulanması 81
c) Sigortalıyı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe
almak ve çalıştırmak 82
aa) Genel olarak 82
bb) Altı aylık dönemde sigortalı çalıştırılmayan aylar olması 83
cc) Sigortalının işe alındığı işyerinin yeni açılmış olması 84
dd) Sigortalının işe alındığı tarihten sonra ortalama
sigortalı sayısının değişmesinin teşvike etkisi 84
ee) Ortalama sigortalı sayısının hesabında dikkate
alınacak sigortalılar 86
ff) Alt işverenin bulunması halinde ortalama sigortalı
sayısının hesabı 87
d) Sigortalının alınan eğitime uygun bir işte çalıştırılması 88
e) Daha önce teşvikten yararlanılmayan bir sigortalının
işe alınması 90
f) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde
Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi 9
g) Aylık prim ve hizmet belgesindeki prim tahakkukunun
süresinde ödenmesi 92
h) İşverenin kendisinden ya da alt işvereninden dolayı Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve
gecikme zammı borcu bulunmaması veya yapılandırmış olması 92
3. Sigortalıya İlişkin Koşullar 93
a) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı olma 93
b) 1.3.2011-31.12.2015 tarihleri arasında işe alınmış olması ...., 97
c) Sigortalı erkekse 18-29 yaşları arasında olması, kadınsa
18 yaşından büyük olması 98
d) Sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde
Kuruma verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde
kayıtlı olmaması 99
aa) Genel olarak 99
bb) Son altı aylık dönemde bağımsız çalışan ve devlet
memuru olmanın işsiz sayılmaya etkisi 101
cc) Son altı aylık dönemde çırak, stajyer, üniversitede kısmi
süreli çalışanlar ve İş-Kur kursiyeri olarak aylık prim
hizmet belgelerinde kayıtlı olanların durumu 102
e) Sigortalının fiilen çalışması 104
IV TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRESİ 105
1. Genel Olarak 105
2. 18 Yaşından Büyük ve 29 Yaşından Küçük Erkekler ile
18 Yaşından Büyük Kadın Sigortalılara İlişkin Teşvik Süresi 106
a) Mesleki yeterlik belgesine sahip olması halinde 106
aa) Genel olarak 106
bb) Mesleki yeterlik belgesinin mesleki eğitim belgeleri ile
ilişkisi 107
cc) Mesleki yeterlik belgesinin alınması 109
b) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi
ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme
kursunu bitirenlerin teşvik süresi 110
c) Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve
teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye
İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirme
belgesine sahip olmayanların teşvik süresi 111
3. 29 Yaşından Büyük Erkek Sigortalılara İlişkin Teşvik Süresi 111
4. 18 Yaşını Bitirip Diğer Niteliklere Sahip Olmayan Fakat
Türkiye İş Kurumuna Kayıtlı İşsizlere İlişkin Teşvik Süresi 112
5. Çalışmakta iken Mesleki Yeterlik Belgesi Alanlar veya
Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Orta veya Yüksek Öğretimi
Bitirenler Yönünden Teşvik Süresi 113
a) Sigortalının 01.03.2011 tarihi ile 31.12.2015 tarihleri
arasında işe alınmış olması 113
b) İşverenin teşvik kapsamındaki sigortalısının çalışırken
mesleki yeterlik belgesi alması veya bir eğitim kurumunu
bitirmesi halinde teşvik süresi 115
c) Bu bentten yararlanan sigortalının yaş sınırlamasına
tabi olmaması 116
V TEŞVİKİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR 116
1. Kuruma Başvuruda Bulunulması 116
2. Sigortalıların Sisteme Girilmesi 117
3. Geçici 10. Madde Kapsamında Teşvikten Yararlanmak İçin
Kuruma Verilmesi Gereken Belgeler 119
4. Teşvik Kapsamına Giren Prime Esas Kazançlar 122
5. Teşvikin Hesaplanması 124
a) Önce yüzde beş oranında Hazine teşvikinin • ygulanması 124
b) Teşvikin hesaplanması 125
§ 5. 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 7. M. DDESfr E
DÜZENLENEN KADIN VE GENÇ İŞÇİ (SİGORTALI TİHDAMI
PRİM TEŞVİKİ 126
I. GENEL OLARAK 126
II. TEŞVİKTEN YARARLANMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR 127
1. İşverene İlişkin Koşullar 127
a) İşverenin kamu idaresi olmaması 127
b) Sigortalının 2007/Temmuz-2008/Haziran aylarında
Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe
alınmış olması 130
c) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde
Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi 131
d) Aylık prim ve hizmet belgesindeki prim tahakkukunun
süresinde ödenmesi 131
2. Sigortalıya ilişkin Koşullar 132
a) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı olma 132
b) Sigortalının işe alındığı tarihte erkek ise 18 yaşından büyük
ve 29 yaşından küçük, kadın ise 18 yaşından büyük olması 133
c) Sigortalının. 2008/Ocak-2008/Haziran aylarına ya da
Aralık/2008 ve Ocak/2009 aylarına ilişkin aylık prim ve
hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması 133
d) Sigortalının, 01.07.2008 ile 30.6.2010 tarihleri arasında
işe alınması 134
e) Sigortalının fiilen çalışması 135
3. Kuruma Başvuruda Bulunma 135
III. TEŞVİKİN HESAPLANMASI 136
IV TEŞVİKİN SÜRESİ 137
V ÇALIŞTIRDIĞI SİGORTALILARI KURUMA
BİLDİRMEYEN İŞVERENLERİN TEŞVİKTEN BİR YIL
SÜREYLE YARARLANAMAMASI 138
VI. TEŞVİKİN DİĞER TEŞVİKLERLE BİRLİKTE UYGULANMASI 138
. 6. 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 9. MADDESİNDE
DÜZENLENEN EK İSTİHDAM PRİM TEŞVİKİ 139
I. GENEL OLARAK 139
II. TEŞVİKTEN YARARLANMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR 141
1. İşverene İlişkin Koşullar 141
a) Maddede belirtilen nitelikte işveren olmama 141
b) Sigortalının işe alındığı işyerine ilişkin olup Nisan 2009
ya da Ekim 2009 ayına ait prim ve hizmet belgelerinde
bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması 141
c) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde
Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi 143
d) Aylık prim ve hizmet belgesindeki prim
tahakkukunun süresinde ödenmesi 143
2. Sigortalıya ilişkin koşullar 144
a) 4447 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılması ve teşvik
kapsamı dışında tutulmamış olması 144
b) 18.8.2009 ile 31.12.2009 tarihleri ya da 1.1.2010 ile
31.12.2010 tarihleri arasında işe alınmış olması 145
c) İşe alındığı tarihten önceki üç aylık sürede Kurama verilen
aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması 145
d) Fiilen çalışıyor olması 146
3. Aylık Prim Hizmet Belgesini Süresinde Kuruma Verme ve
Teşvik Kapsamında Olmayan Primleri Süresinde Ödeme 148
4. Kuruma Başvurma 148
III. TEŞVİK KAPSAMINA GİREN PRİMLER İLE PRİME
ESAS KAZANÇLAR .\\\′ 149
IV TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRESİ 149
V MUVAZAALI VE SIRF TEŞVİKTEN YARARLANMAYA
YÖNELİK İŞLEMLER HALİNDE TEŞVİK 150
VI. DİĞER TEŞVİKLERDEN YARALANILMASI HALİNDE
BU TEŞVİKTEN YARARLANMA 150
VII. ÇALIŞTIRDIĞI SİGORTALILARI KURUMA
BİLDİRMEYEN İŞVERENLERLE İLGİLİ OLARAK
YAPILACAK İŞLEMLER 151
§ 7. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAN SİGORTALILARIN
İSTİHDAMI HALİNDE PRİM TEŞVİKİ 152
I. GENEL OLARAK 152
II. TEŞVİKTEN YARARLANMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR 153
1.İşverene İlişkin Koşullar 153
a) Genel olarak 153
b) 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrasında
düzenlenen kurum ve kuruluşlardan olmama 154
c) Sigortalıyı son altı aylık dönemde çalıştırılan ortalama
sigortalı sayısına ilave olarak işe alma 154
d) İşverenin işten çıkardığı sigortalısını tekrar işe
almamış olması 157
e) Alt işveren tarafından işten çıkarılan sigortalının asıl
işverence ya da asıl işverence işten çıkarılan sigortalının
alt işveren işverence işe alınmaması 158
f) İşverenlerin işe alman sigortalıya ilişkin aylık prim
hizmet belgesini süresinde Kurama vermesi 159
g) İşverenlerin aylık prim hizmet belgesinde yer alan
ödemesi gereken işsizlik sigortası primi ile varsa fark
primleri ödemesi 159
2. Sigortalıya İlişkin Koşullar 160
a) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı olma 160
b) İşsizlik ödeneğine alıyor olma 161
c) 1.10.2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olma 163
3. Başvuruda Bulunma 164
III. TEŞVİKİN UYGULANMASI 165
IV TEŞVİKİN SÜRESİ 169
1. Genel Olarak 169
2. Sigortalının İşsizlik Ödeneği Alırken Tekrar Çalışmaya
Başlaması ve Ardından Tekrar İşsiz Kalması Halinde
Teşvikin Uygulanması 170
3. Sigortalının Teşvik Kapsamında Çalışırken Bazı Günler
Çalışmaması ve Bu Günler İçin Ücret Almamış Olması
Halinde Teşvikin Süresi 171
V. BAŞKA BİR TEŞVİKTEN YARARLANAN İŞVERENİN
BU TEŞVİKTEN YARARLANAMAMASI 171

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL KANUNLARDA ÖNGÖRÜLEN PRİM TEŞVİKLERİ 175
§ 8. 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA DÜZENLENEN PRİM TEŞVİKİ 175
I. GENEL OLARAK 175
II. TEŞVİKTEN YARARLANMA KOŞULLARI 178
1. İşverene İlişkin Koşullar 178
a) İş Kanununun 30. maddesinde belirtilen nitelikte ya da
5378 sayılı Kanuna tabi korumalı işyerinde özürlü çalıştırmak 178
aa) İş Kanununun 30. maddesinde belirtilen nitelikte
özürlü çalıştırmak 178
bb) 5378 sayılı Kanuna tabi korumalı işyerinde
özürlü çalıştırmak 181
b) Kamu kurumu niteliğinde işveren olmamak 182
c) Aylık prim ve hizmet belgesini süresinde kuruma
vermek ve içeriğindeki sigorta primlerini süresinde
kuruma ödemek 183
d) Kuruma başvuruda bulunmak 184
aa) Başvuru için gerekli belgeler 184
bb) Başvuru üzerine Kurumca yapılacak işlemler 186
2. Sigortalıya İlişkin Koşullar 187
a) 506 sayılı Kanuna tabi (5510 sayılı Kanuna göre
m.4/I, a bendine tabi) sigortalı olmak 187
b) Özürlü sigortalının yeraltı ve sualtı işlerinde
çalışmaması
c) Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışmamak
ya da yurt dışında çalışmamak «
III. TEŞVİK MİKTARININ HESAPLANMASI
1. Teşvikin Oranı
2. Teşvikin Hesaplanması 1911
IV ÖZÜRLÜ TEŞVİK HÜKÜMLERİNDEN
YARARLANAN İŞVERENLERİN DİKKAT ETMESİ
GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 1931
§ 9. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNDE
ÇALIŞANLAR İÇİN PRİM TEŞVİKİ 194
I. GENEL OLARAK 194 I
II. TEŞVİKTEN YARARLANMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR 195
1. İşverene İlişkin Koşullar 195
a) Ar-Ge sigorta prim teşviki kapsamına giren bir işyeri
ya da işletme niteliğinde olma 195
b) Teknoloji merkezi işletmesi olma 195 \\\′
c) Ar-Ge merkezi olma 196
d) Ar-Ge ve yenilik projeleri kapsamında bir iş olma 201
e) Rekabet öncesi işbirliği projesi olma 202
f) Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde 202
g) 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun
geçici 2. maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinde<■
istisna olan personel 202
2. Sigortalıya İlişkin Koşullar 203
a) Genel olarak 203
b) Ar-Ge personeli olma 203
c) Destek personeli olma 204
d) Kamu personeli olmama ya da sosyal güvenlik destek
primine tabi çalışmama veyahut Yönetmelikte belirtilen
diğer sigortalılardan olmama 205
aa) Kamu personeli olmama 205
bb) Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmama 205
cc) Yönetmelikle kapsam dışında tutulan diğer
sigortalılardan olmama 206
3. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini Süresinde Kuruma Verme 207
4. Kuruma Başvurma 208
III. TEŞVİKİN MİKTARI VE UYGULANMASI 209
1. Teşvik Kapsamına Giren prime Esas Kazançlar ve
Teşvikin Hesaplanması 209
a) Teşvik kapsamına giren prime esas kazanç 209
aa) 5746 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalıların, Ar-Ge
ve yenilik faaliyetlerindeki çalışmalarına ilişkin hak ettikleri
ücretlerinin prime esas kazanç üst sınırını aşmamasına karşın,
Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmalarına ilişkin
hak ettikleri ücretler ile ücret dışındaki ödemeler toplamının
(prim, ikramiye v.s) prime esas kazanç üst sınırını aşması
halinde teşvikin uygulanması 211
bb) 5746 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalıların, Ar-Ge
ve yenilik faaliyetlerindeki çalışmalarına ilişkin hak ettikleri
ücretlerinin prime esas kazanç üst sınırını aşmasına karşın,
Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmalarına ilişkin
hak ettikleri ücretler ile ücret dışındaki ödemeler
toplamının prime esas kazanç üst sınırının altında kalması
halinde teşvikin uygulanması 213
cc) 5746 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalıların, gerek Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerindeki çalışmalarına ilişkin hak ettikleri ücretlerinin, gerekse Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmalarına ilişkin hak ettikleri ücretleri ve ücret dışındaki ödemelerinin prime esas kazanç üst sınırının üzerinde
olması halinde teşvikin uygulanması 214
dd) 5746 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalıların, gerek
Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerindeki çalışmalarına ilişkin
hak ettikleri ücretlerinin, gerekse Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri
dışındaki çalışmalarına ilişkin hak ettikleri ücretleri ve ücret
dışındaki ödemelerinin prime esas kazanç üst sınırının altında
kalması halinde teşvikin uygulanması 215
b) Teşvikin hesaplanması 216
c) Sigortalının Ar-Ge kapsamındaki faaliyetinin kısmi zamanlı
olması halinde aylık prim hizmet belgesinin düzenlenmesi 217
2. Teşvikin Uygulanması 218
IV KAPSAMDAKİ BİR İŞYERİNİN DEVREDİLMESİ HALİNDE
AR-GE TEŞVİKİNİN UYGULANMASI 2l|
V TEŞVİKİN DİĞER TEŞVİKLERLE BİRLİKTE UYGULANMASI 21J
VI. TEŞVİKİN UYGULANMADIĞI DÖNEMLER VE SONA
ERDİĞİ HALLER .\\\′. 218İ
1. Teşvikin Uygulanmadığı Dönemler 211
2. Teşvikin Sona Erdiği Haller 21ü|
§ 10. KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNDE PRİM TEŞVİKİ 21\\\′
I. GENEL OLARAK 219İ
II. TEŞVİKTEN YARARLANMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR 221İ
1. İşverene İlişkin Koşullar 221ı
a) Teşvik kapsamında bir faaliyette bulunmak 2211
b) İşverenin kurumlar vergisi mükellefi olması 2221
c) Kültür yatırım belgesi veya kültür girişim belgesine
sahip olması 2231
aa) Genel olarak 2231
bb) Kültür yatırım belgesi 2231
cc) Kültür girişim belgesine sahip işyerleri 2241
dd) Kültür belgesinin hükümsüzlüğü halinde prim teşvikine
ilişkin uygulama 2241
2. Sigortalıya İlişkin Koşullar 2251
a) 5510 sayılı Kanun m.4/1, (a) bendi uyarınca sigortalı olmak 2251
b) Fiilen çalışmak 2261
3. Kuruma Başvurmak 227
4. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Süresinde Kuruma Verilmesi 227
5. Kuruma Asgari Ücretten Fazla Prim, İdari Para Cezası
ya da Bunlara İlişkin Gecikme Zammı veya Gecikme Cezası
Borcu Olmamak 228
III. TEŞVİKİN UYGULANMASI VE TEŞVİK
MİKTARININ HESAPLANMASI 230
1. Teşvikin Uygulanması 230
2. Teşvik Tutarının Hesaplanması 232
IV TEŞVİKTEN YARARLANILACAK SÜRE 234
V İŞYERİNİN DEVREDİLMESİ HALİNDE YAPILACAK
İŞLEMLER 235
VI. İŞYERİNİN FAALİYETİNİN SONA ERMESİ HALİNDE
YAPILACAK İŞLEMLER 235
VII. İŞVERENİN BİRDEN FAZLA İŞYERİNİN OLMASI
HALİNDE UYGULAMA 236
VIII. KÜLTÜR YATIRIM TEŞVİKİNİN DİĞER
TEŞVİKLERLE BİRLEŞMESİ 236
§ 11. GELİŞMEKTE OLAN BÖLGELERDE YATIRIMIN
VE İSTİHDAMI TEŞVİK AMAÇLI SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 237
I. GENEL OLARAK 237
II. TEŞVİKTEN YARARLANMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR 239
1. İşverene İlişkin Koşullar 239
a) Kanun kapsamına giren illerde Faaliyette Bulunmak 239
b) En az on veya daha fazla sigortalı çalıştırmak 240
c) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmak 242
d) Kamu\\\′kurum ve kuruluşu olmamak 242
e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden
yapılan hizmet ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesine
yönelik faaliyette bulunmamak 242
f) Aylık prim hizmet belgelerinin süresi içinde kuruma vermek 243
g) Aylık prim hizmet belgesindeki primleri süresinde
Kuruma ödemek 243
h) Başvuruda bulunmak 243
2. Sigortalıya İlişkin Koşullar 244
a) 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı olmak 244
b) Fiilen çalışmak 244
III. TEŞVİKİN UYGULANMA SÜRESİ 245
IV TEŞVİKİN MİKTARI VE UYGULANMASI 246
V DİĞER HUSUSLAR 248
VI. TEŞVİKİN DİĞER TEŞVİKLERLE BİRLİKTE
UYGULANAMAMASI 248
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 249KAYNAKÇA 253