Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)      Mart (140)

Sosyal Medya Paylaşım Sorumluluğu

Sosyal Medya Paylaşım SorumluluğuSayfa Sayısı
:  
757
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786050505580

750,00 TL


İÇİNDEKİLER


SOSYAL MEDYA PAYLAŞIM SORUMLULUĞU25


A. SUÇ VE SOSYAL MEDYA:26


B. KOPYA SUÇLAR:28


C. GÖSTERİ SUÇLARI: 29


Ç.MEDYA VE DUYGULAR: 29


a. 2-7 yaş grubu çocuklarda korku: 31


b. 07-11 yaş grubu çocuklarda korku: 31


c. 12 yaş ve üstü çocuklarda korku: 31


ç.Çocuklara Yönelik Sosyal Medya Tehditleri32


D.TİCARET VE REKLAM: 32


E. CİNSELLİK33


F. EĞİTİM: 35


G. SOSYALLEŞME: 36


Ğ.DİJİTAL OYUNLAR: 37


BİRİNCİ BÖLÜM


CİNSEL TACİZ SUÇU39


I. GENEL OLARAK39


II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER39


III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI39


a- Suçun Faili39


b-Suçun Mağduru40


c- Hareket40


IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU41


V. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ41


VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ42


a- Teşebbüs42


b- İştirak42


c- İçtima42


VII. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ42


a- Genel olarak42


b. Hakkın Kullanılması43


c- Mağdur Rızası45


VII. KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI48


a- Kovuşturma:48


b- Görevli Mahkeme:50


c- Suçun Yaptırımı:50


ç- Dava Zamanaşımı:50


d- İspat ve Sübuta İlişkin Özel Durum:50


VIII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI52


FACEBOOK52


İKİNCİ BÖLÜM


TEHDİT61


I. Metninde “tehdit” sözcüğü bulunan diğer TCK maddeleri61


II. GENEL OLARAK62


III. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER62


IV. SUÇUN MADDİ UNSURLARI62


a- Fail62


b- Mağdur63


c- Hareket63


ç- Tehdit Açısından Aranan Özellikler63


aa- Gerçekleştirilecek Saldırının Haksızlığı63


bb- Zararın Ağırlığı veya Hafifliği64


cc- Tehdidin Elverişliliği64


çç- Tehdidin Yöneltileceği Kimse64


dd- Tehdidin Mağdura Bildirilmesi64


ee- Tehdidin Konusunu Oluşturan Durumlar65


aaa- Hayat65


bbb- Vücut Dokunulmazlığı65


ççç- Malvarlığı65


ddd- Sair Kötülük Bildirimi65


V. SUÇUN MANEVİ UNSURU66


VI. CEZA SORUMLULUĞUNU AZALTAN VEYA KALDIRAN NEDENLER66


VII- TEHDİT SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ 67


1- Suçun silahla işlenmesi67


2- Suçun kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle işlenmesi67


3- Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi68


4- Suçun var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi68


VIII- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ70


a- Teşebbüs70


b- İştirak70


c- İçtima71


IX- SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI71


a- Soruşturma Kovuşturma71


b- Görevli Mahkeme71


c- Yaptırım71


ç- Zamanaşımı71


FACEBOOK: 72


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


ŞANTAJ83


I. GENEL OLARAK83


II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER83


III. SUÇUN KONUSU83


IV. SUÇUN FAİL VE MAĞDURU83


V. SUÇUN MADDİ UNSURU83


VI. SUÇUN MANEVİ UNSURU84


VII. HUKUKA AYKIRILIK84


VIII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ84


a- Teşebbüs:84


b- İştirak:84


c- İçtima:84


IX. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER85


X. KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI85


a- Kovuşturma:85


b- Görevli Mahkeme:86


c- Suçun Yaptırımı:86


ÖRNEK YARGITAY KARARLARI86


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZMA105


I. GENEL OLARAK105


II- SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER105


III. SUÇUN MADDİ UNSURU105


a- Fail ve Mağdur105


b- Hareket106


IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU108


V. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER108


VI. HUKUKA AYKIRILIK108


VII- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ109


a- Teşebbüs109


b- İştirak110


c- İçtima110


VIII- KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN


YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI111


a-Soruşturma-Kovuşturma111


b- Görevli Mahkeme112


c- Suçun Yaptırımı112


ç- Dava Zamanaşımı112


IX. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI113


BEŞİNCİ BÖLÜM


HAKARET123


I. GENEL OLARAK123


II. SUÇ İLE KORUNAN HUKUKİ DEĞER123


III. SUÇ İLE KORUNAN HUKUKİ DEĞER124


IV. SUÇUN UNSURLARI124


a. Suçun Maddi Unsurları124


1- Hareket124


aa- Söz, resim, karikatür, jest, mimik, hareket:125


bb- Çocuk, akıl hastası ya da hayvanların kullanılması: 126


cc- İhmal suretiyle hakaret: 126


çç- Kaba ve nezaketsiz davranışlar: 126


dd- Diğer Kaba ve nezaketsizce söz ve davranışlar: 128


ee- Beddua niteliğindeki Sözler:134


ff- İsnatlar: 137


gg- Ortaya Söylenen Sözler: 138


2- Fail139


aa- Ceza Ehliyeti Olmayanlar140


bb- Yaşayan Kişiler140


cc- 5187 Sayılı Basın Kanunu ve Faillik140


çç- Yasama Sorumsuzluğu Kapsamındaki Kişiler141


3- Mağdur141


aa- Ölüler Açısından143


bb- Geçmişteki Hallerine Göre Mağdurlar143


cc- Kişisel Kusurlar144


çç- Mağdurun Kamu Görevlisi Olması144


dd- Mağdurun Kurul Olması145


ee-Mağdurun Belirli Olması145


ff- Dolaylı Hakaret: 145


gg- İhtilat öğesinin gerçekleşmesi açısından: 147


b- Suçun Manevi Unsuru147


c- Hukuka Aykırılık 147


aa- Eleştiri ve hakaret148


bb- Haber verme Hakkı: 151


cc- İfade Özgürlüğü154


çç- Şikâyet Hakkı ve Hakaret154


dd -Savunma Dokunulmazlığı154


ee- Terbiye Etme Hakkı155


gg- Kanun Hükmünün veya Amirin Emrinin Yerine


Getirilmesi156


hh- Mağdur Rızası157


V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ158


a-İçtima158


aa- Gerçek İçtima158


bb- Bileşik Suç158


cc- Zincirleme Suç158


b- Teşebbüs159


c- İştirak159


VI. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ159


VII - CEZAYI HAFİFLETEN YA DA KALDIRAN HALLER160


a- Suçun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi,


TCK m. 129/1160


b- Suçun Kasten Yaralama Suçuna Tepki Olarak İşlenmesi,


 TCK m. 129/2162


c- Hakaret Suçunun Karşılıklı Olarak İşlenmesi,


TCK m. 129/3,162


VIII. HAKARET SUÇUNDA GERÇEĞİN İSPATI


 (TCK m.127)163


a- Genel Olarak163


b- Bekletici Mesele164


c- Hüküm166


IX. SORUŞTURMA- KOVUŞTURMA166


a- Soruşturma-kovuşturma166


aa- Soruşturma-kovuşturma izni: 166


bb- Şikâyet Hakkı166


cc- Şikâyet Süresi: 166


çç- Şikayetten Vazgeçme: 167


dd- Uzlaşma167


ee-) Basit Yargılama 169


b- Görevli Mahkeme169


c- Yaptırım 170


ç- Zamanaşımı173


FACEBOOK: 174


I. TÜZEL KİŞİLER VE KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ184


TWITTER: 190


YOUTUBE196


İNTERNET: 197


ALTINCI BÖLÜM


HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL


I.GENEL OLARAK199


II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR201


III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 201


a-) Suçun Konusu201


b-) Suçun Faili201


c-) Suçun Mağduru 202


d-) Hareket 202


IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 203


V. HUKUKA AYKIRILIK204


VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ205


a-) Teşebbüs205


b-) İştirak 205


c-) İçtima205


VII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA205


a-) Soruşturma: 205


b-) Yaptırım206


c-) Zamanaşımı206


YEDİNCİ BÖLÜM


KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU


I. GENEL OLARAK 215


II. HUKUKİ YARAR215


III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI215


a-) Suçun Konusu:215


b-) Suçun faili: 216


c-) Suçun mağduru: 216


d-) Hareket: 216


IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU216


V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 216


VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ217


a-) Teşebbüs:217


b-) İştirak: 217


c-) İçtima: 217


VII- SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI217


a- Soruşturma Kovuşturma217


b- Görevli Mahkeme217


c- Yaptırım217


ç- Zamanaşımı218


SEKİZİNCİ BÖLÜM


ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL


I. GENEL OLARAK 221


Kamuya Açık Alan223


Kişinin Özel Hayat Alanı223


Özel hayatın korunması açısından Türk Hukukunda dikkat çeken düzenlemeler225


1- Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu225


2- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu228


3- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu228


4- Diğer Yasalarda Özel Hayat230


II. SUÇUN KONUSU 234


III. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER234


IV. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 234


a- Fail234


b- Mağdur235


c- Hareket235


I- Gizliliğin İhlâl Edilmesi TCK 134/1, 1. cümle235


II. Gizliliğin Görüntü veya Seslerin Kayda Alınması Suretiyle İhlâli TCK 134/1, 2. Cümle (Kaydetme Suçu)236


III. Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa etme, (TCK m. 134/2) 240


FACEBOOK243


V- NETİCE VE NEDENSELLİK BAĞI245


VI- SUÇUN MANEVİ UNSURU 245


VII. HUKUKA AYKIRILIK 243


VIII- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ252


a-) Teşebbüs252


b-) İştirak252


c-) İçtima252


IX. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA257


a- Soruşturma ve Kovuşturma257


b- Görevli Mahkeme259


c- Yaptırım260


ç- Zamanaşımı260


ÖRNEK YARGITAY KARARLARI260


FACEBOOK260


GOOGLE 264


YOUTUBE268


DOKUZUNCU BÖLÜM


KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ


I-GENEL OLARAK 273


AVRUPA KONSEYİ DÜZENLEMELERİ:273


6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU274


Veri Sorumlusuna Başvuru:278


Verileri Koruma Kurulu’na Başvuru278


i- Kişinin kendisi ve aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili veriler:279


ii- Araştırma, planlama, istatistik faaliyetleri:279


iii- Sanat, edebiyat ve bilimsel amaçlar: 279


iv- Önleyici, koruyucu, istihbari faaliyetler: 280


v- Yargı işlemleri: 280


II-SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER281


III- SUÇUN HUKUKİ KONUSU 281


IV- SUÇUN MADDİ UNSURLARI 284


a-) Suçun Faili284


b-) Suçun Mağduru284


c-) Hareket285


V- SUÇUN MANEVİ UNSURU 289


VI- HUKUKA AYKIRILIK289


a- Rıza289


b- Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi290


VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ291


a-Teşebbüs291


b- İştirak291


c- İçtima291


VIII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA293


a- Kovuşturma293


b- Görevli mahkeme293


c- Suçun yaptırımı293


ç- Dava zamanaşımı294


ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 294


İNTERNET299


ONUNCU BÖLÜM


VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME YA DA ELE GEÇİRME SUÇU


I- GENEL OLARAK301


II- SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER301


III-SUÇUN MADDİ UNSURLARI 301


a- Hareket301


b- Fail302


c- Mağdur 302


IV-SUÇUN MANEVİ UNSURU 302


V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 303


Rıza 303


VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 306


a-Teşebbüs306


b-İştirak307


c-İçtima307


VII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA308


a- Kovuşturma308


b- Görevli mahkeme309


c- Suçun yaptırımı309


ç- Dava zamanaşımı309


VIII. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ309


1- Kamu görevlisi tarafından, görevin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi309


2- Belirli bir meslek ya da sanatın verdiği kolaylıktan istifade edilmek suretiyle işlenmesi310


ONBİRİNCİ BÖLÜM


VERİLERİ YOK ETMEME SUÇU


I-GENEL OLARAK 327


II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR327


III. SUÇUN KONUSU 327


IV. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 327


a- Fail327


b-Mağdur328


c-Hareket328


V. SUÇUN MANEVİ UNSURLARI328


VI. HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ 329


VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ329


a- Teşebbüs329


b- İştirak329


c- İçtima329


VIII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA 330


a- Kovuşturma330


b- Görevli mahkeme330


c- Suçun yaptırımı330


ç- Dava zamanaşımı330


ON İKİNCİ BÖLÜM


DOLANDIRICILIK


I. GENEL OLARAK332


II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR334


III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI334


a-) Suçun konusu 334


b-) Suçun faili334


c-) Suçun mağduru 334


ç-) Hareket335


IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU335


V. HUKUKA AYKIRILIK335


VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ335


a- Teşebbüs:335


b- İçtima:335


c- İştirak:337


ç- Tekerrür:337


VII- SORUŞTURMA - KOVUŞTURMA 337


a- Soruşturma-Kovuşturma:337


b- Görevli Mahkeme:338


c- Yaptırım:338


ç- Zamanaşımı:340


ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 341


 


 


ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME (TCK M. 215)


I. GENEL OLARAK349


II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER349


III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI349


a-) Suçun faili349


b-) Suçun Mağduru349


c-) Suçun konusu349


ç-) Hareket: 349


IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU351


V. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU351


VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ351


a-) Teşebbüs351


b-) İştirak351


c-) İçtima351


VIII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA351


a-) Soruşturma: 351


b-) Görevli mahkeme:351


c-) Yaptırım: 352


d-) Zamanaşımı: 352


ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 352


ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETME VEYA AŞAĞILAMA


I. GENEL OLARAK 367


II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER367


III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 367


a-) Fail367


b-) Mağdur367


c-) Hareket, Netice ve Nedensellik Bağı368


IV. MANEVİ UNSUR 368


V-SUÇUN ÖZEL GÖRÜŞÜN BİÇİMLERİ368


a-) Teşebbüs: 368


b-) İştirak368


c-) İçtima369


VI. HUKUKA AYKIRILIK 369


VII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA369


a-) Soruşturma: 369


b-) Yaptırım:369


c-) Zamanaşımı 369


ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 369


ON BEŞİNCİ BÖLÜM


SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA


(SOSYAL MEDYA SORUMLULUĞU AÇISINDAN PROPAGANDA  SUÇU TCK M. 220/8)381


I. GENEL OLARAK382


II- SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER384


III- SUÇUN MADDİ UNSURLARI384


a-) Suçun Faili:384


b-) Mağdur:384


c-) Hareket:384


IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU384


V- HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ385


VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ385


a-) Teşebbüs:385


b-) İştirak:385


c-) İçtima:385


VII. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER386


a-) Kovuşturma:386


b-) Görevli Mahkeme:387


c-) Suçun Yaptırımı:387


ç-) Zamanaşımı:387


ÖRNEK BAM KARARLARI 387


ON ALTINCI BÖLÜM


MÜSTEHCENLİK391


I. GENEL OLARAK392


II. ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE MÜSTEHCENLİK392


III. MÜSTEHCENLİKLE İLGİLİ DİĞER KANUNLAR394


a-) 1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu394


b-) 5187 Sayılı Basın Kanunu394


c-) 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu


 (TRT Kanunu)394


d-) 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun (RTKYHK)394


e-) 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (İnternet Kanunu)394


f-) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu (PVSK)395


IV. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER395


V. SUÇUN MADDİ UNSURLARI395


a-) Suçun Fail395


b-)Suçun Mağduru395


c-) Hareket396


i. Birinci fıkra yönünden396


ii. İkinci Fıkrada Düzenlenen Suçun Maddi Unsurları 401


iii. Üçüncü Fıkrada Düzenlenen Suçun Maddi Unsurları401


iv. Dördüncü Fıkrada Düzenlenen Suçların Maddi


 Unsurları403


v. Beşinci Fıkrada Düzenlenen Suçun Maddi Unsurları405


VI. SUÇUN MANEVİ UNSURU405


VII. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU405


VIII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ406


a- Teşebbüs406


b. İştirak407


c. İçtima407


IX. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER407


X. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA408


a. Soruşturma-Kovuşturma408


b. Görevli Mahkeme408


c. Yaptırım408


ç. Zamanaşımı409


XI. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI409


ON YEDİNCİ BÖLÜM


BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU417


I. GENEL OLARAK417


II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER417


a-) Suçun Konusu418


b-) Suçun Faili:418


c-) Suçun Mağduru:418


d-) Hareket: 418


IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU418


V. HUKUKA AYKIRILIK418


VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ419


a-) Teşebbüs419


b-) İştirak: 419


c-) İçtima: 419


VII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA419


a-) Soruşturma-Kovuşturma419


b-) Görevli Mahkeme419


c-) Yaptırım: 419


d-) Zamanaşımı:420


ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 420


ON SEKİZİNCİ BÖLÜM


SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME425


I.GENEL OLARAK425


II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER425


III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI426


a-) Suçun Konusu426


b-) Suçun Faili426


c-) Suçun Mağduru426


d-) Hareket: 426


IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU426


V. HUKUKA AYKIRILIK426


VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ427


a-) Teşebbüs427


b-) İştirak: 427


c-) İçtima: 427


VII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA427


a-) Soruşturma-Kovuşturma427


b-) Görevli Mahkeme427


c-) Yaptırım: 427


d-) Zamanaşımı: 428


VIII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 428


ON DOKUZUNCU BÖLÜM


CUMHURBAŞKANINA HAKARET


I. GENEL OLARAK441


II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER441


III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 441


a-) Fail441


b-) Mağdur441


c-) Fiil441


IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 442


V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ447


a-) Teşebbüs447


b-) İştirak447


c-) İçtima447


VI-Soruşturma-Kovuşturma-Zamanaşımı 4447


a-) Soruşturma: 447


b-) Görevli mahkeme: 447


c-) Yaptırım:448


ç-) Zamanaşımı 448


VII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI448


YİRMİNCİ BÖLÜM


DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNİ AŞAĞILAMA


I. GENEL OLARAK451


II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER453


III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 453


a-) Fail453


b-) Mağdur454


c-) Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı454


Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılama: 454


İstiklal Marşını alenen aşağılama: 454


IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU454


V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 455


a-) Teşebbüs: 455


b-) İştirak455


c-) İçtima455


VI. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA456


a-)Soruşturma: 456


b-) Görevli Mahkeme456


c-) Yaptırım: 456


ç-) Zamanaşımı 456


VII. ÖRNEK BAM KARARI 456


YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM


TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ,


DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA


SUÇU 459


I. GENEL OLARAK 459


II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR459


III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI460


a-) Fail460


b-) Mağdur460


c-) Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı460


IV. MANEVİ UNSUR461


V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ461


a-) Teşebbüs: 461


b-) İştirak461


c-) İçtima461


VI. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA461


a-) Soruşturma: 461


b-) Görevli mahkeme462


d-) Zamanaşımı 462


f-) Hükümet’in İlk İtirazı470


g-) AİHS 10. maddesi İhlâl İddiası470


h-) Tarafların beyanları471


(a) Başvurucu471


(b) Hükümet472


j-) Müdahalenin Hukuken Öngörülüp Öngörülmediği478


k-) Sözleşmenin Diğer İhlâli İddiaları480


l-) Zarar480


m-) Değerlendirilmesi481


VII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI482


 


 


YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM


ATATÜRK'E HAKARET


I. GENEL OLARAK473


II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER473


III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI473


a-) Fail473


b-) Mağdur474


c-) Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı474


IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU474


V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 474


a-) Teşebbüs: 474


b-) İştirak474


c-) İçtima474


VI. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA474


a-)Soruşturma: 474


b-) Yaptırım: 474


c-) Zamanaşımı 474


YİRMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


MAHKEME KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI


I- OLAĞAN KANUN YOLLARI 477


a- İtiraz477


b-) İstinaf479


c- Temyiz480


II. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI481


a-) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı İtirazı481


b-) Kanun Yararına Bozma481


i) Davanın esasını çözmeyen kararlar: 482


ii) Savunma hakkına ilişkin işlemler: 482


iii) Mahkumiyet dışındaki hükümler:482


iv) Sanık lehine uygulamalar: 482


c-) Yargılamanın Yenilenmesi482


ç-) BAM Cumhuriyet Savcısının İtiraz Yetkisi 483


d-) Bireysel Başvuru483


e-) Kamu Denetçiliği 488


f-) Uluslararası Başvuru Yolu AİHM489


YİRMİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


ÖZEL HUKUKTA SOSYAL MEDYA


HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU


A. GENEL OLARAK505


B. HAKSIZ FİİL UNSURLARI506


1- Hukuka Aykırı Fiil506


a- Fiil506


b- Hukuka Aykırılık506


c- Hukuka Uygunluk Sebepleri506


ç- Özel hukuka uygunluk nedenleri507


2- Zarar507


a- Genel Olarak507


b- Zararın ispatı508


c- Zararın Türleri509


aa- Maddi ve manevi zarar 509


 


bb- Mal varlığı zararı – şahıs varlığı zararı510


 


cc- Manevi Zarar510


 


çç- Fiili zarar- Yoksun Kalınan Kâr-Normatif Zarar512


 


dd- Diğer kişisel varlık zararları512


 


ee- Doğrudan doğruya zarar513


 


ff- Yansıma Yoluyla Zarar Nedeniyle Tazminat514


 


3- İlliyet Bağı514


a- Genel Olarak514


b- Uygun İlliyet Bağı Teorisi:515


4- Kusur515


a- Kasıt: 516


b- Ağır ihmal:516


c- Hafif ihmal:516


ç- Kusurun derecesi ve önemi:516


C. HAKSIZ FİİLİN HÜKÜM VE SONUÇLARI517


1- Zarar ve Miktarı517


2- Tazminatın Hesaplanması518


a- Saldırının ağırlığı:518


b- Kusurun ağırlığı:519


YİRMİ BEŞ BÖLÜM


BASIN SUÇLARINDA MANEVİ TAZMİNAT521


a- Basın yoluyla kişilik haklarının saldırıya uğramasında manevi tazminat şartları:522


1- Öze ilişkin koşullar523


2- Görünür Gerçeklik524


3- Güncellik527


4- Kamu Yararı ve Toplumsal İlgi527


YİRMİ ALTI BÖLÜM


CEZA DAVASINDA ŞİKÂYETTEN VAZGEÇME VE


TAZMİNAT531


SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN ÖZEL HUKUK YARGITAY KARARLARI533


ÖRNEK DANIŞTAY KARARLARI690


 


KAVRAM DİZİN750