Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Sosyal Güvenlik Mevzuatı

Sosyal Güvenlik MevzuatıSayfa Sayısı
:  
1529
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-377-266-8

85,00 TL

ÖNSÖZ


Bilindiği üzere, sosyal sigorta tekniğine dayalı Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, birbirinden farklı yasal ve idari düzenlemelere konu olmuştur. Bağımlı çalışanlardan işçilerin sosyal güvenliği, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2926 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, devlet memurlarının sosyal güvenliği 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu, bağımsız çalışanların ise, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu ve 2926 sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu ile düzenlenmişti. Anılan tüm bu düzenlemelerin, sistematik bir bütünlüğe sahip olmadığı, mevzuattaki bu dağınıklığın ciddi sorunları beraberinde getirdiği, ötedenberi tartışılan bir husustu. Çözüm olarak, kurumsal yapıda - tek çatı - ilkesi, sosyal sigorta haklan açısından da - tek yasa - esası önerilmekteydi. Nitekim, 2004 yılında başlatılan sosyal güvenlik sisteminde reform süreci, belirtilen bu modeli gerçekleştirme amacına yönelik bulunmaktaydı. Ancak, bunun tam olarak başarıldığı söylenemeyecektir.


Sosyal Güvenlik alanındaki reform süreci ve yasal düzenleme, karmaşık bir seyir izlemiş ve gelinen aşamada da mevzuattaki dağınıklık varlığını sürdürmektedir. Gerçekten, kurumsal yapıda tek çatı esasını öngören, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu (RG., 20.05.2006,26173), mevcut sosyal güvenlik kurumlarının tüzel kişiliklerini sona erdirerek, - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı - adıyla tek bir kurum oluşturmuştur.


Sosyal sigorta haklarında ise, tek yasa modelini temel alan ve 31.5.2006 tarihinde kabul edilen ve yürürlük tarihi de 1.1.2007 olarak öngörülen, - 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu - nun çok sayıdaki hükmünün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi (AYM, 15.12.2006,111/112,RG., 30.12.2006,26392) üzerine, gecikmeli de olsa, 17.4.2008 t. ve 5754 sayılı Kanunla, bu Kanunda değişiklikler yapılmış, 108. maddede, bazı hükümler açısından farklı yürürlük tarihleri (1.1.2008; 30.4.2008; 1.7.2008) belirlenmiş, diğer hükümleri ise 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girmiştir. Ne var ki, belirtilen tarihlerde yürürlüğe girmiş bulunan 5510 sayılı Kanunun 106. maddesi, bir yandan, yürürlükten kaldırılan kanunları belirtirken, öbür yandan söz konusu kanunların pek çok sayıdaki hükmünü yürürlükte bırakmıştır. Böylece, 5510 sayılı Kanunla somutlaşan \"Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform\" ile izlenen sosyal güvenlikte tek kanun hedefine ulaşılamadığı gibi, aksine bu esastan uzaklaşılmış olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim, 5510 sayılı Kanun dışında, bu Kanunun 106. maddesinde öngörüldüğü gibi; 506, 1479, 2925, 5434, 4447 ve 3201 sayılı Kanunların önemli bazı hükümleri halen yürürlüğünü korumaktadır. Söz konusu durum, bu Derlemede, 5510 sayılı Kanunun yanı sıra, belirtilen kanunların yürürlükte olan hükümlerine de yer vermeyi gerektirmiştir. Öte yandan, Derlemede, 2709 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (ilgili hükümler), 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile 3308 sayılı Meslekî Teknik Eğitim Kanunu (ilgili hükümler) da yer almaktadır.


Kanunların yanı sıra, konuyla ilgili Yönetmelik ve Tebliğlerin önemli bir kısmı da bu Derlemenin kapsamına alınmıştır. Bilindiği gibi, konuyla ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulama açısından büyük önem taşımaktadır. Belirtilen nedenlerle, Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin birçok önemli kanun, yönetmelik ve tebliğ metinlerinin sistematik bir bütünlük içinde, öğrencilerimizin ve diğer ilgili çevrelerin hizmetine sunulması bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır. Bu derleme de belirtilen amaç doğrultusunda hazırlanmıştır.Bu Derlemede, mevzuatın gelişim seyrini daha kolay izleyebilmek amacıyla; mevzuatta yer alan madde, fıkra, cümle ve ibarelerde değişiklik yapan kanunlar, sayı ve kabul tarihleri ile birlikte, ilgili yerlerde parantez içinde belirtilmiş ve sözü edilen değişiklikle

ilişkin gerekli görülen hususlar madde sonlarında özel olarak not-landınlmıştır. Bunların yanı sıra, mevzuatta yer alan düzenlemelere ilişkin Anayasa Mahkemesi\′nin kararlan, madde metinlerinde ilgili yerlerde parantez içinde ve madde sonlarında yer verilen özet bilgilerle belirtilmiştir. Aynca, madde sonlarında, ilgili Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararlarına kısaca yer verilmiş, gerekli olduğu ölçüde maddeler arasında ilgi kurulmuş ve mevzuat ile ilgili olarak önem arz eden diğer bazı hususlara da değinilmiştir.


Derleme kapsamına alman kanunların 1 Nisan 2010 tarihi itibariyle yürürlükteki metinlerinin doğru bir biçimde yansıtılmasına büyük çaba gösterilmiş olmakla birlikte, dikkatimizden kaçmış bazı hataların, yeni basılarda düzeltilmesine, okuyucunun uyarılan da büyük katkı sağlayacaktır.


Bu Derlemenin dizgi ve sayfa düzenlemelerini büyük bir titizlik ve özveriyle gerçekleştiren Gülgonea Çarpık, basım ve yayımı gerçekleştiren Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.\′nin değerli yöneticisi Seyhan Satar başta olmak üzere tüm çalışanlarına ayn ayn teşekkür etmeyi yerine getirilmesi gereken zevkli bir görev saymaktayız.


Prof. Dr. Ali GÜZEL

İstanbul, Nisan 2010
İÇİNDEKİLERANAYASA (Başlangıç ve İlgili Maddeler) 3KANUNLAR

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 15
Sosyal Sigortalar Kanunu (Yürürlükteki Maddeler) 199
Tanm İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu (Yürürlükteki Maddeler) 207
İşsizlik Sigortası Kanunu (Yürürlükteki Maddeler) 217
Bağ-Kur Kanunu (Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu)
(Yürürlükteki Maddeler) 245
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (Yürürlükteki Maddeler)..249
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun 283
Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlannın Yurt Dışında Geçen
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi
Hakkında Kanun 289
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 297
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatınm Sistemi Kanunu 349
İş Mahkemeleri Kanunu 373
YÖNETMELİKLER

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 381
Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği 537
Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri
Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler
Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmelik 601
2925 sayılı Tanm İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun
Uygulanmasına Dair Yönetmelik 605
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik 621
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit
İşlemleri Yönetmeliği 649
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 667
Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik 675
Asgari İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği 687
Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 697
Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler
Hakkında Yönetmelik 711
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirlerce
İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik 717
Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları Yönetmeliği 729
Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Kanununa Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin
Yönetmelik 743
Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkmda Yönetmelik 759
Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının
Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin
Aranması Hakkında Yönetmelik 767
Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin
Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkmda
Yönetmelik 775
Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine
İlişkin Yönetmelik 781
Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (İlgili Maddeler) 797
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik 823TEBLİĞLER

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği 841
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Uyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ 1033


5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar,
Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi
Hakkında Tebliğ 1045
5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar,
Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi
Hakkında Tebliğ 1075
5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının
(a) ve (b) bentleri Kapsamındaki Sigortalılar ile Sadece
Genel Sağlık Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına
Dair Tebliğ 1099
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Çalışan
Sigortalıların Prime Esas Kazancının Tespitine İlişkin Tebliğ 1115
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna
Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 1125
İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğ 1191
Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usûl ve Esasları Hakkında Tebliğ 1197
5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b)
Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar İle Bunların Hak Sahibi
Çocuklarının Mamuliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ 1207
Sigortalının Ölümünde Hak Sahibi Olan Ana ve Babaya
Aylık Bağlanmasının Tespitine İlişkin Tebliğ 1217
Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğ 1221
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin,
Üçüncü Kişilerin ve Sigortalıların Sorumluluğu ile Peşin
Sermaye Değerlerinin Hesaplanmasıyla İlgili İşlemler
Hakkında Tebliğ 1227
5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve
(b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar İle Hak Sahiplerinin
Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ 1235
Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 12) ....1253
Kısa Vadeli Sigorta Kollan Uygulama Tebliği 1263
Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 6) 1291
Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının KDV İade Alacağından Mahsup
Edilmesi Suretiyle Ödenmesi Hakkında Tebliğ 1429İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal
Güvenlik Kurumunda Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin
Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ 1433
Ruhsat Vermeye Yetkili Mercilerce Verilen Ruhsatların Sosyal
Güvenlik Kurumuna Gönderilmesi ile Geçici İskan veya Yapı
Kullanma İzin Belgesinin Verilmesinde İlişiksizlik Belgesinin
Aranılması Hakkında Tebliğ 1437
5510 Sayılı Kanun Gereğince Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız
Çalışanlardan 5 Yılı Aşan Süreye İlişkin Prim Borcu Bulunanlar
İçin Yapılacak İşlemler Hakkında Tebliğ 1441
Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması
Hakkında Tebliğ 1445
Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik
Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ 1457
Kamu Görevlilerinin Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ 1467
Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğ 147 5
5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının
Uygulanması Hakkında Tebliğ 1501

5510 Sayılı Kanunun 100 üncü Maddesinin Uygulanması
Hakkında Tebliğ