Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Sosyal Güvenlik Kanunları

Sosyal Güvenlik KanunlarıSayfa Sayısı
:  
399
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-377-791-5

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...öNSöZ Bilindiği gibi sosyal güvenlik hakkı Anayasa ile teminat altına alınan temel haklardan olup, istisnasız herkesi ilgilendirmektedir. Sosyal güvenlik huku¬ku, kişinin doğumundan ölümüne kadar ve hatta doğumdan öncesine ve ölü¬münden sonrasma etki eden bir hukuk dalıdır. Sosyal sigorta tekniğine dayalı Türk Sosyal Güvenlik Sistemi de, birbirinden farklı yasal düzenlemelere konu olmuştur. Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından, 5510 sayılı Kanundan önceki dönemde, bağımlı çalışanlardan işçilerin sosyal güvenliği, 506 sayılı Sosyal Si¬gortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, devlet memurlarının sosyal güvenliği 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, ba¬ğımsız çalışanların sosyal güvenliği ise, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu ve 2926 sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu ile düzenlenmekteydi. Norm ve standart birliği¬nin sağlanması hedefiyle, çok yasa yerine tek yasa esasına geçilmesi amacıyla 5510 sayılı Kanunla yeni düzenlemeler getirilmiş olmakla birlikte, bunun tam olarak gerçekleştirildiği de söylenemeyecektir. Gerçekten, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde reform sürecinde, yapılmak istenen yasal düzenleme, karmaşık bir seyir izlemiş, gelinen aşamada da mev¬zuattaki dağınıklık varlığım sürdürmektedir. 31.5.2006 tarihinde kabul edilen ve yürürlük tarihi de 1.1.2007 olarak öngörülen, "5510 Sayılı Sosyal Sigor¬talar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu"nun çok sayıdaki hükmünün Ana¬yasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi (AYM, 15.12.2006,111/112, RG., 30.12.2006,26392) üzerine, gecikmeli de olsa, 17.4.20081, ve 5754 sayılı Kanun¬la, bu Kanunda değişiklikler yapılmış, 108. maddede, bazı hükümler açısın¬dan farklı yürürlük tarihleri (1.1.2008; 30.4.2008; 1.7.2008) belirlenmiş, diğer hükümlerin ise 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe gireceği öngörülmüştür. Ne var ki, belirtilen tarihlerde yürürlüğe girmiş bulunan 5510 sayılı Kanunun 106. maddesi, bir yandan, yürürlükten kaldırılan kanunları belirtirken, öbür yandan söz konusu kanunların pek çok sayıdaki hükmünü yürürlükte bırak¬mıştır. Böylece, 5510 sayılı Kanunla somutlaşan "Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform" ile izlenen sosyal güvenlikte tek kanun hedefine ulaşılamadığı gibi, aksine bu esastan uzaklaşılmış olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim, 5510 sayılı Kanun dışında, bu Kanunun 106. maddesinde öngörüldüğü gibi; 506, 1479, 2925,5434,4447 ve 3201 sayılı Kanunların önemli bazı hükümleri halen yürür¬lüğünü korumaktadır. Söz konusu durum, "Sosyal Güvenlik Kanunları" başlı- ğı taşıyan bu derlemede, 5510 sayılı Kanun yanında, yürürlükte kalan tüm bu kanunların hükümlerine de yer vermeyi gerektirmiştir. Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin kanun metinlerinin ve değişiklikleri¬nin sistematik bir bütünlük içinde, öğrencilerimizin ve diğer ilgili çevrelerin hizmetine sunulması bir gereksinim olarak ortaya çıkmış olup, bu derleme belirtilen amaç doğrultusunda hazırlanmıştır. Derlemede, mevzuatın gelişim seyrini daha kolay izleyebilmek amacıyla, mevzuatta yer alan madde, fıkra, cümle ve ibarelerde değişiklik yapan kanun¬lar, sayı ve kabul tarihleri ile birlikte, ilgili yerlerde parantez içinde belirtilmiş ve sözü edilen değişikliklere ilişkin gerekli görülen hususlar madde sonların¬da özel olarak notlandırılmıştır. Bunların yanı sıra, mevzuatta yer alan düzen lemelere ilişkin Anayasa Mahkemesi′nin kararları, madde metinlerinde ilgil yerlerde parantez içinde ve madde sonlarında yer verilen özet bilgilerle belir tilmiştir. Ayrıca, gerekli olduğu ölçüde maddeler arasında ilgi kurulmuş v< mevzuat ile ilgili olarak önem arz eden diğer bazı hususlara da değinilmiştir Derleme kapsamına alınan kanunların 01 Eylül 2012 tarihi itibariyle yü rürlükteki metinlerinin doğru bir biçimde yansıtılmasına büyük çaba göste rilmiş olmakla birlikte, dikkatimizden kaçmış bazı hataların, yeni basılard düzeltilmesine, okuyucunun uyarıları da büyük katkı sağlayacaktır. Bu derlemenin dizgi ve sayfa düzenlemelerini büyük bir titizlik ve özv« riyle gerçekleştiren Müge Günbaş ile basım ve yayımı gerçekleştiren Beta Be sim Yayım Dağıtım A.Ş.′nin değerli yöneticisi Seyhan Satar başta olmak üzer tüm çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür etmeyi yerine getirilmesi gereken zevk bir görev saymaktayız. Prof. Dr. Ali GÜZEL İstanbul, Eylül 2012 İÇİNDEKİLER ANAYASA (Başlangıç ve İlgili Maddeler) 1 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR 17 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 19 Sosyal Sigortalar Kanunu (Yürürlükteki Maddeler) 255 Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu (Yürürlükteki Maddeler) 263 işsizlik Sigortası Kanunu 273 Bağ-Kur Kanunu (Yürürlükteki Maddeler) 305 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (Yürürlükteki Maddeler) 309 Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Kanunu 349 Bireysel Emeklilik Kanunu 357 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 393