Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Şirketler/El kitabı

Şirketler/El kitabıSayfa Sayısı
:  
266
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
975-6145-61-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

GİRİŞ


İnsanların ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve/veya hiz¬metleri ortaya koymak üzere üretim faaliyetlerinde bulu¬nan iktisadi birimlere işletme adı verilir. İşletmeler eko¬nomik ve sosyal hayatın çekirdeğini oluşturan temel un¬surlardır. Ekonomik kalkınmaya, refaha, kültüre, teknolo¬jiye, gündeme, gündemi belirlemeye giden yolun adı işlet¬meciliktir. Uygulamada çok değişik türde ve özellikte iş¬letmelere rastlanmaktadır.


İşletmeler, artan mal ve hizmet taleplerini karşılaya¬bilmek amacıyla büyüdükçe sermayeye, bu arada iş bölü¬müne ihtiyaçları artar, günümüzde büyük işletmelerin sermaye ve diğer yönetim yetersizlikleri nedeniyle tek ki¬şi işletmeleri şeklinde kurulmaları yada faaliyet göster¬meleri artık mümkün olmamaktadır. Bu durumun sonucu olarak kelime anlamı ile birleşme olan "şirkef′ler ortaya çıkmıştır.


Şirket iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin, ik¬tisadi bir amaca ulaşmak yani ortaklara kâr dağıtmak ve¬ya tasarruf sağlamak amacıyla bir kısım sermayelerini birleştirmeleri hususunda yaptıkları anlaşmadır.


Ülkemizde ekonomik gelişmeye paralel olarak şirket¬lerin sayısı giderek artmaktadır. Bu artışta şahıs şirketle¬rinden sermaye şirketlerine doğru bir gelişme gözlenmek¬tedir. Sermaye şirketleri güç ve itibarını sermayeden alır.
Şirket itibar sağlamış ise bunu sermayesine ve yönetimi¬ne borçludur. Çünkü sermaye şirketlerinde ortakların şahsî servetlerinin ve itibarlarının ve özellikle sorumluluk durumlarının şirkete bir yarar sağlamayacağı açıktır. Şir¬ket itibarının ve gücünün temel kaynağı esas itibariyle sermayesi ve yönetimidir.


Sermaye şirketleri içinde en gelişmiş güçlü ve yaygın olanları ise Anonim şirketlerdir. Bunu Limitet şirketler iz¬ler. Türkiye′de en yaygın sermaye şirketi biçimlerinden bi¬ri olan limitet şirket, iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup ortakla¬rın sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sı¬nırlı ve esas sermayesi muayyen olan şirkete denir, limitet şirketler anonim ortaklıklarının faaliyet gösterdikleri ba¬zı alanlarda faaliyet gösteremezler. Bunlar bankacılık, si¬gortacılık, borsa bankerliğidir.Şirketlerle ilgili bu kitapta, şirketlerin kuruluşunda ve hayatiyetlerini sürdürdükleri süreç içinde ilişki içinde olduğu muhasebe kavramını ta¬nımlayarak başlayıp, kuruluş yerinin seçiminde dikkat edilecek özellikleri izah ederek, Türk ticaret kanunun ta¬nımladığı biçimde işletme kavramı üzerinde duracak şir¬ketler, kuruluş yeri türleri,anlatarak devam edecek ve idare boyutu ile sorumluluk ve yükümlülüklerimizi ta¬nımlayıp olayın hukuki boyutunu irdeleyerek sonuçlandı¬racağız.

ÖNSÖZ


Gerek iş hayatında, gerekse gündelik yaşamda işlerimizi ya¬parken mutlaka her işin ilkesine ve tekniğine göre hareket etmeli¬yiz. Uğraştığımız işin ilke ve tekniklerini bilmek bizleri başarıya götürecektir. Bunun için de sistemli ve programlı olarak çalışma¬mız araştırmamız ve kullanılabilir bilgiye ulaşmamız gerekmekte¬dir. Elinizdeki kitabı uzun yıllardır içinde bulunduğum mesleki tec¬rübelerimin yanında muhtelif kaynaklar ve konu ile ilgili kanunlar¬dan yararlanarak hazırladım.


Bu kitapta şirket ve ticari işletme kavramlarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi boyutu ile anlatıp şirketlerin kuruluşu özellikleri, vergisel sorumluluklarının neler olduğunu kullanılabilir bilgiye dö¬nüştürerek anlattım.


Toplumumuzun en önemli hasletlerinden olan fakat bugün kaybedilmeye başlanmış "Bilgi Paylaşıldıkça Değer Kazanır"
felsefem ile bu kitapla paylaşmanın mutluluğunu yaşamaktayım. Kitabın hazırlamasında desteklerini esirgemeyen değerli meslek¬taşım Emel Batuman ve mesai arkadaşım Arzu Doğan′a katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür eder, okuyucu,uygulayıcı ve müteşeb¬bislere faydalı olmasını dileriz.


Arıkan Yayınevi sahibesi Hamiyet Arıkan′a, dikkatli ve özenli çalışmalarıyla kitabın oluşmasına katkıda bulunan Şerife Uyur′a, zevkli kapak çalışmalarından dolayı Gönül Eray′a ve tüm Arıkan çalışanlarına teşekkür ederim.


Aralık 2005
Nevzat ERDAĞ
Mali Müşavir

-Kuruluş yeri

-T.T.K.da ticari işletme

-Ticari işler ve tabi oldukları ticari kükümler

-Türk ticaret kanunu şirketleri

-Şirketlerin birleşmesi

-Tacirlerin vergi kanununa göre sınıflandırılması

-İşe başlama

-Senetler

-Bordrolar

-Sosyal sigortalar kurumuna ait bildirimler

-Bölge çalışma müdürlüğüne ait bildirimler

-İş ve işçi bulma kurumuna ait bildirimler

-Beyannameler

-Gelir tablosu


-Mali tablolar ilkeleri