x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (39)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Şirketler Hukukunda Neler Değişti?

Şirketler Hukukunda Neler Değişti?Sayfa Sayısı
:  
424
Kitap Ölçüleri
:  
13.5*19.5
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
9789750228551

38,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

Yedinci Baskıya Önsöz

 

Şirketler Hukukunda Neler Değişti kitabımızın altıncı baskısı­nın da tükenip yedinci baskısının yapılması vesilesiyle siz değerli okurlarıma bir kez daha şükranlarımı arz etme fırsatı buluyorum.

  Kitabımızın altıncı baskıya girdiği 30 Eylül 2012 tarihinden sonra Türk Ticaret Kanunu'na ilişkin ikincil düzenlemelerden Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ, Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ, Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltme­lerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Buluna­cak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetme­lik; Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ; Münfesih Olmasına Veya Sa­yılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirket­ler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 30 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 sayı­lı yeni Sermaye Piyasası Kanunu ile halka açık anonim ortaklıklara ilişkin önemli değişiklik ve yenilikler getirildi; 1981 yılından beri uygulanmakta olan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu yürürlük­ten kaldırıldı. 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile bağımsız denetime tabi şirketler ilan edildi. 27 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete'de de Ticaret Sicili Yö­netmeliği yayımlanarak yürürlüğe girdi. 28 Mart 2013 tarihinde kabul edilen 6455 sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile TTK'nm defterlerin kapanış onaylarına, anonim şirketin yönetim kuruluna ve denetimine ilişkin maddelerinde bir dizi değişikliğe gidildi. 31 MayıSı2013 tarihinde Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 29 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile anonim ile limited şirketlerin sözleşmelerini TTK'ya uyumlaştırmalan için öngörülen süre 1 Temmuz 2014 tarihine kadar uzatıldı. 12 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilen ve 2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gaze­te'de yayımlanan 6495 sayılı Torba Kanun ile de Türk Ticaret Ka-nunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve 660 sayılı Kamu Göze­timi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı madde­leri değiştirildi.              Bildiğiniz üzere, Şirketler Hukukunda Neler Değişti kitabımız­da yeni TTK'nın getirdiği düzenlemeleri ana hatlarıyla bilmek iste­yen okurların taleplerini karşılama düşüncesi ön planda tutulmuştu. Bu nedenle, kitabımızın bu baskısına öncelikli olarak TTK'da yapı­lan değişiklikler işlenmiş, yukarıda sayılan ikincil düzenlemeleri işleyerek kitabın hacmini artırmaktan imtina edilmiş, bu düzenleme­lerden sadece belirtilmesi zorunlu olanlara kitapta yer verilmiş, mez­kûr düzenlemeleri Anonim Şirketler, Limited Şirketler ve Şirket Denetimi kitaplarımızda ele almanın daha uygun olacağı düşünül­müştür. Böylece, kitabımızın yedinci baskısının da TTK'nın son haline göre güncellenmesine özen gösterilmiştir.  

Saygılarımla,

Soner ALT

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi

(E. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi) Ankara, 22 Mart 2014 KİTAP HAKKINDA   1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, yarım asrı askın bir süredir uygulanmakta olan 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu'nun Şirketler Hukukuna ilişkin düzenlemelerini neredeyse bastan sona değiştirmiş ve birçok alanda yenilikler öngörmüştür. Ticaret şirketlerinin kuruluşlarından sona ermelerine, sermaye şirketlerinin genel kurullarından yönetimlerine, denetimlerinden finansal tablolarına, muhasebe standartlarından bilgi toplumu hizmetlerine, ortaklara ve pay sahiplerine sağlanan haklardan getirilen yükümlülüklere, hukuki sorumluluk hallerinden yeni getirilen ceza hükümlerine, birleşmeden bölünmeye, tür değiştirmeden pay senetlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alan bu değişiklikler ve yenilikler ile yeni dönemde çok farklı kurallar içeren bir Şirketler Hukuku karsımıza çıkmaktadır.

Soner ALTAŞ tarafından kaleme alınan ve 6335,6455 ve 6495 sayılı kanunlar ile yapılan değişikliklere ve yeni Sermaye Piyasası Kanunu'na göre güncellenen bu kitapta, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun kollektif, komandit, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlere, birleşmeye, bölünmeye, tür değiştirmeye, bağımsız denetime, özel denetime, internet sitesi yükümlülüğüne, şirketlerin ölçek bazında sınıflandırılmasına, defter ve belge düzenine, finansal raporlamaya, muhasebe standartlarına, şirketler topluluğuna, hukukî ve cezaî sorumluluğa ilişkin hükümleri, eski TTK ile kıyaslanarak, en son haliyle ve ana hatlarıyla ele alınmıştır. Böylece, yeni TTK'nın getirdiği düzenlemeleri ana hatlarıyla bilmek isteyen okurların talepleri karşılanmaya çalışılmıştır.  
Konu Başlıkları
 

 • Kollektif Şirket
 • Komandit Şirket
 • Anonim Şirket
 • Limited Şirket
 • Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
 • Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme
 • Denetçi, Özel Denetçi
 • İnternet Sitesi Yükümlülüğü
 • Şirketlerin Ölçek Bazında Sınıflandırılması
 • Defter ve Belge Düzeni
 • Finansal Tablolar ve Raporlar
 • Şirketler Topluluğu
 • Hukukî ve Cezaî Sorumluluk