Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (27)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Şirketler Hukuku

Şirketler HukukuSayfa Sayısı
:  
271
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
975-8326-86-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Üniversitelerin özellikle İİBF ve MYO programlarında okutulan Ticaret Hukuku ve İşletme Hukuku dersleri için ders kitabı olarak hazırlanan bu kitap, öğrencilerin mezuniyet sonrası girecekleri iş sınavları için de uygun bir kaynak niteliğindedir. Bu kitapta Kara Ticaret Hukukunun bir alt dalı olan şirketler hukuku incelenmiştir. Kitaptaki konular yaşayan Türkçe ile olabildiğince kısa ve anlaşılır şekilde ele alınmıştır. Söz konusu derslerin içeriği ve sınavların kapsamı dikkate alınarak yalnızca temel bilgilere yer verilmiş, kitabın hacmini artırmamak için doktrin tartışmaları ile Yargıtay içtihatlarına çok sınırlı olarak değinilmiştir. Kitabın sonuna testlerden ve örnek olaylardan oluşan çalışma soruları konulmuştur. Ticari İşletme Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku kitaplarımızla bir bütün oluşturan bu kitabın esas hedefi, öğrencilerimizin ve diğer ilgililerin şirketler hukukunun temel konularım öğrenmelerine ve başarmalarına küçükte olsa bir katkı sağlamaktır. Bu çalışmanın bir kitap olarak ortaya çıkmasında katkısı olan herkese, ders kitabı ve yardımcı ders kitabı olarak okutan veya tavsiye eden değerli meslektaşlarıma ve yaym-dağıtım işlerini titizlikle gerçekleştiren Detay Yayıncılık sahibi Hüseyin Yıldırım\\\′a içten teşekkür ederim. Kayseri, Şubat 2007 Prof. Dr. İsmail KAYAR ikayar@erciyes.edu.tr İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III İÇİNDEKİLER..... V KISALTMALAR XIX GİRİŞ I - ŞİRKETLER HUKUKUNUN KONUSU 1 II - ŞİRKETLER HUKUKUNUN KAYNAKLARI 2 III - ŞİRKET KAVRAMI 3 A-Kavram 3 B - Benzerleriyle Karşılaştırılması 3 IV - ŞİRKETİN UNSURLARI 6 A- Sözleşme Unsuru 6 1 -Taraflar 7 2-Şekil 7 3 - Tarafların Hak ve Borçlan 8 4-Süreklilik 8 B - Kişi Unsuru 9 C - Sermaye Unsuru 10 D - Ortak Amaç Unsuru 13 E - Ortak Çaba Unsuru (Affectio Societatis) 14 V - ŞİRKETLERİN TASNİFİ 15 A - Düzenlendikleri Yere Göre Şirketler 15 B - Şahıs Şirketleri - Sermaye Şirketleri 16 C - Tüzel Kişiliği Olup Olmamasına Göre Şirketler 17 D - Konularına Göre Şirketler 17 E - Sermaye Yapılarına Göre Şirketler 18 F - Ortakların Şirket Borçlarından Sorumluluğu Bakımından Şirketler 20 1 - Doğrudan Doğmya - İkinci Derecede Sorumluluk 20 2 - Sınırsız - Sınırlı Sorumluluk 21 3 - Basit - Müteselsil Sorumluluk 21 G - Ortak Sayısı Bakımından Şirketler 22 VI ŞİRKETLER HUKUKU BİRİNCİ BÖLÜM ADİ ŞİRKET I - GENEL OLARAK 23 A - Tanımı 23 B -Kuruluşu 23 C - Tüzel Kişilik 24 D - Konu ve Amaç 25 E - Çeşitli Görünüş Şekilleri 26 1 - Klasik Adi Şirket 26 2 - Gizli (Hususi) Şirket 26 3 - İkincil Şirket 28 4 - Joint Venture 28 II - ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER 29 A - Adi Şirkette Mali İlişkiler 29 1 - Sermaye Payları 29 2 - Kar ve Zarara Katılma 31 B - Adi Şirkette Yönetim 32 1 -Adi Şirkette Yönetim Faaliyetleri 32 a - Temel İşlemler 33 b - Olağanüstü İşlemler 33 c - Olağan İşlemler 34 2 - Yöneticilerin Seçimi ve Yönetim Hakkım Kullanması 35 3 - Yöneticilerin Haklan 36 a - İtiraz Hakkı 36 b - Masraf ve Ücret İsteme Hakkı 36 4 - Yöneticilerin Borçlan 37 5 - Yöneticiliğin Sona Ermesi ve Sınırlandırılması 37 C - Adi Şirkette Denetim 39 D - Adi Şirkette Rekabet Yasağı 40 E - Ortaklar Arasında Değişiklikler , 40 1 -Girme 41 2 - Çıkma 41 3 - Çıkarma 42 III - ADİ ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİLER 42 A - Temsil 42 B - Şirket Borçlarından Ortakların Sorumluluğu 43 IV - ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ 44 A - Sona Erme Sebepleri 44 1 - İnfisah Sebepleri 44 a - Şirketin Amacına Ulaşması veya Amaca Ulaşmanın İmkansızlaşması 44 b - Ortağın Ölümü 44 c - Ortağın İflası, Kısıtlanması veya Tasfiye Bakiyesinin Haczi.... 45 d - Sürenin Dolması 46 2 - Fesih Sebepleri 46 a - Ortakların Fesih Kararı 46 b - Ortağın Fesh-i İhbarı 46 c - Haklı Sebeple Fesih 47 B - Sona Ermenin Hükümleri 48 C-Tasfiye 48 1- Tasfiye Memurları 49 2 - Tasfiye İşlemleri 49 İKİNCİ BÖLÜM KOLLEKTİF ŞİRKET I - TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 51 II - KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞU 52 A - Şirket Sözleşmesi 52 1 - Sözleşmenin Şekli 52 2 - Sözleşmede Bulunacak Kayıtlar 53 a - Zorunlu Kayıtlar 53 b - İhtiyari Kayıtlar 53 3 - Sözleşmenin Sakat veya Eksik Olması 54 B - Noter Tasdiki 54 C - Tescil ve İlan 55 1 - Tescil Zorunluluğu 55 2-İlan 56 3 - Tescilden Kaçınma 56 4 - Şirketin Kurulamaması 56 III - ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER 57 A - Uygulanacak Hükümler 57 B - Yönetim İlişkileri 58 1 - Yöneticilerin Seçimi 58 2 - Yönetim İşlerinin Kapsamı 58 a - Temel İşlemler 59 b - Olağanüstü İşlemler 59 c - Olağan İşlemler 59 3 - Yönetim İşlerinin Yürütülmesi 60 4 - İtiraz Hakkı 61 5 - Yönetim Yetkisinin Sınırlandırılması ve Sona Ermesi 62 C - Mali İlişkiler 63 1 - Sermaye Paylan 63 2 - Kar ve Zarar 65 a - Ortağın Kar Payı Hakkı ve Zarara Katılması 65 b - Kar ve Zararı Paylaşma 66 aa - Şirket Sözleşmesine Göre Paylaşma 67 bb - Paylaştırıcı Tayin Etme 67 cc - Kanuna Göre Paylaşma 68 D-Denetim 68 E - Rekabet Yasağı 69 IV - KOLLEKTİF ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİ 71 A - Kollektif Şirketin Temsili 71 1 - Temsilciler 71 2 - Temsil Yetkisinin Kapsamı 73 3 - Temsil Yetkisinin Sınırları 74 a - İşletme Konusu 74 b - Üçüncü Kişilerin Bildiği Sınırlamalar 74 c - Birlikte Temsil 75 d - Merkez-Şube İşleri 75 4 - Temsilcilerin Yaptığı İşlemlerin Etkisi 76 B - Şirket Borçlarından Sorumluluk 76 1 - Şirketin Sorumluluğu 76 2 - Ortakların Sorumluluğu 77 a - Ortakların Sorumluluğunun Şartları 77 aa - Şirket Hakkında Yapılan Takibin Sonuçsuz Kalması 77 bb - Şirketin Sona Ermesi 77 b - Ortakların Sorumluluğunun Özellikleri 78 c - Ortakların Sorumluluğunun Şekli 78 aa - Haciz Yoluyla Takip 79 bb - İflas Yoluyla Takip 79 d - İhtiyati Haciz 80 V - ORTAKLAR ARASINDA DEĞİŞİKLİKLER 80 A - Genel Olarak 80 B~ Çıkma 81 C - Çıkarma 82 1 - Ortağın İflas Etmesi Sebebiyle Çıkarma 82 2 - Ortağın veya Kişisel Alacaklısının Fesh-i İhbarı Sebebiyle Çıkarma 82 3 - Ortağın Kişisel Alacaklısının Şirket Süresinin Uzatılmasına İtiraz Etmesi Sebebiyle Çıkarma , 83 4 - Haklı Sebeple Çıkarma , 84 5 - İki Kişilik Şirketlerde Çıkarma 85 D - Girme 86 E - Payın Devri 86 F - Ortağın Ölümü 87 VI - SONA ERME VE TASFİYE 89 A - Genel Olarak 89 B - Sona Erme Sebepleri 90 1 - İnfisah Sebepleri 90 2 - Fesih Sebepleri 91 C - Sona Ermenin Hükümleri 93 D - Tasfiye 94 1 - Tasfiye Memurları 94 a - Tasfiye Memurlarının Seçimi ve Azli 94 b - Tasfiye Memurlarının Yetkileri 94 c - Tasfiye Memurlarının Hakları, Borçlan ve Sorumluluğu 95 2 - Tasfiye Usulü 96 a - Koruma Tedbirleri ve Defter Tutma 96 b - Tasfiye İşlemleri 97 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KOMANDİT ŞİRKET I - GENEL OLARAK 99 II - TANIMI, ÖZELLİKLERİ ve KURULUŞU 100 III - ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER 101 A - Uygulanacak Hükümler 101 B-Yönetim 101 C-Denetim 101 D - Rekabet Yasağı 102 E - Kar ve Zarar 102 IV - KOMANDİT ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİ 103 A-Temsil 103 B - Şirket Borçlarından Sorumluluk 103 1 - Genel Olarak 103 2 - Komanditer Ortağm Sorumluluğu 104 a - Sınırlı Sorumluluk 104 b - Komanditer Ortağın Sorumluluğunun Genişlemesi 104 c - Komanditer Ortağın Sınırsız Sorumlu Olduğu Haller 105 V - ORTAKLAR ARASINDA DEĞİŞİKLİKLER 105 VI - SONA ERME VE TASFİYE 106 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ANONİM ORTAKLIK 108 I - GENEL OLARAK 107 II - TANIMI VE ÖZELLİKLERİ A-Tanım 108 B - Kurucu-Pay Sahibi Sayısı 109 C - Maksat ve Konu 109 D - Ticaret Unvanı 110 E - Sermaye 111 F - Ortaklık Borçlarından Sorumluluk 113 1 - Şirketin Sorumluluğu 113 2 - Ortakların Sorumluluğu 114 G - Tüzel Kişilik 114 III - ANONİM ORTAKLIĞIN ÇEŞİTLERİ 115 A - Ortak Sayışma Göre 115 1 - Aile Tipi (küçük-kapalı) Anonim Ortaklık 115 2 - Halka Açık Anonim Ortaklık 115 3 - Tek Kişilik Anonim Ortaklık 116 B - Konusuna Göre 118 IV - ANONİM ORTAKLIĞIN KURULUŞU 118 A - Kuruluş Sistemleri 118 B - Kuruluş Usulleri 119 1 - Sermayenin Tamamen Taahhüt Edilip Edilmemesine Göre 120 a - Ani Kuruluş 120 aa - Esas sözleşmenin hazırlanması 120 bb - Noter Tasdiki 121 cc - Tescil ve İlan 121 b - Tedrici Kuruluş 122 aa - Esas Sözleşmenin Hazırlanması 122 bb - Noter Tasdiki 123 cc - SPK Onayı 123 dd - SPK Kaydına Alınma 123 ee - Halka Arz 124 ff - Kuruluş Genel Kurulu 125 gg - Tescil ve İlan 126 2 - Sermaye Türüne Göre 126 a -Nakdi Kuruluş 126 b - Mevsuf (ayni) Kuruluş 126 C - Şirketin Kurulmasının Sonuçlan 127 D - Şirketin Kurulamaması 127 E - Kuruluşta Kanuna Karşı Hile 128 1 - Pay Devri ve Halka Arz Yasağı 129 2 - Kuruluştan Sonra Devralma 129 F - Kuruluştan Doğan Sorumluluk 130 1 - Sorumluluk Sebepleri 130 2 - Sorumluluğu Gerektiren İşlemler 131 a - Belgelerin Doğru Olmaması 131 b - Esas Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar 131 c - Nakit Dışı Sermayeye Değer Biçilmesinde Hile 131 3 - Hukuki Sorumluluk 131 4 - Cezai Sorumluluk 132 V - ANONİM ORTAKLIĞIN TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞİ 133 A - Genel Olarak 133 B - Genel Kurul 134 1 - Genel Olarak 134 2 - Genel Kurulun Yetkileri 135 a - Genel Kurulun Devredemeyeceği Yetkiler 135 b - Genel Kurulun Yetkilerinin Sınırı 136 3 - Genel Kurul Toplantıları 137 a - Olağan Genel Kurul Toplantısı 138 b - Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 138 c - Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar 138 d - Çağrının şekli 139 e - Toplantı Yeri 139 f - Çağrısız Toplantı 139 4 - Genel Kurula Katılabilecekler 140 5 - Gündem 141 a - Gündemin Belirliliği 141 b - Gündeme Bağlılık İlkesi 142 c - Gündeme Bağlılık İlkesinin İstisnaları 143 6 - Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları 143 a - Toplantı Yetersayıları 144 b - Karar Yeter Sayıları 145 7 - Genel Kurulda Oy Hakkı 146 8 - Genel Kurul Toplantılarının Yürütülmesi 146 9 - Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı ve İptali 147 a - Genel Olarak 147 b - Yokluk ve Butlan 148 c-İptal 148 aa - İptal Sebepleri 149 aaa- Kanuna Aykırılık 149 bbb - Esas Sözleşmeye Aykırılık 150 ccc - Dürüstlük Kurallarına Aykırılık 150 bb - İptal Davası Açabilecekler 151 aaa - Pay Sahipleri 151 bbb - Yönetim Kurulu 152 ccc - Yönetim Kurulu Üyeleri 152 ddd- Denetçiler 153 cc - İptal Davasının Özellikleri 153 dd - Uygulamayı Durdurma 154 ee - İptal Kararını Etkisi 155 C - Yönetim Kurulu 155 1 - Genel Olarak 155 2 - Yönetim Kurulunun Oluşumu 156 a - Genel Kurul Tarafından Seçim 156 b - Esas Sözleşme İle Atama 157 c - Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Atama 157 d - Yönetim Kurulu Tarafından Seçim 157 3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Tescil ve İlanı 158 4 - Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 158 5 - Yönetim Kurulunun Çalışma Usulü 160 6 - Yönetim Yetkisinin Paylaşılması ve Devredilmesi 161 a - Yönetim Yetkisinin Paylaşılması 161 b - Yönetim Yetkisinin Terhisi (Devredilmesi) 161 7 - Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları 162 8 - Yönetim Kurulu Kararlarının Geçersizliği ve İptali 164 9 - Şirketin Temsili 165 a - Temsil Yetkisi 165 b - Temsil Yetkisinin Bölünmesi 165 c - Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 166 d - Temsil Yetkisinin Terhisi (Devredilmesi) 168 10-Anonim Ortaklıkta Müdürler 168 aa - Murahhas Müdür 168 bb - Müdür 169 11 - Yönetim Kurulu Üyeliği 170 a - Üyelik Şartları 170 aa - Seçilme Engellerinin Bulunmaması 170 bb- Pay Sahibi Olmak 170 cc - Gerçek Kişi Olmak 171 dd - Tam Ehliyetli Olmak 172 b - Şirketle Yönetim Kurulu Üyesi Arasındaki İlişkinin Niteliği... 172 c - Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev, Borç ve Yükümlülükleri... 172 aa - Yönetim, Temsil, Gözetim ve İnceleme Görevi.... 172 bb - Özen Borcu 173 cc - Rekabet Yasağı 174 dd - Sadakat Borcu 175 aaa - Kendisi ve Yakınlarıyla İlgili Görüşmelere Katılma Yasağı. 175 bbb - Şirketle İş Yapma Yasağı 176 ccc - Sır Saklama Yükümlülüğü 176 d- Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları 177 aa - İdare ve Temsil Hakkı 177 bb - Mali Hakları 177 aaa-Ücret 178 bbb-KarPayı 178 ccc - Huzur Hakkı 179 ddd-İkramiye 179 e - Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi 179 12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu 180 a - Genel Olarak 180 b - Sorumluluğun Niteliği 180 c - Müteselsil Sorumluluk 181 d - Kişisel Sorumluluk 182 e - Sorumluluk Davası 183 f- Sorumluluktan Kurtulma 184 aa - Kusursuzluğun İspatı 184 bb-İbra 184 cc -Zamanaşımı 185 13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Kamu Borçlarından Sorumluluğu 185 D - Denetim Kurulu / Denetçiler 186 1 - Denetçilerin Seçimi 186 2 - Denetçilerin Görevleri 187 3 -Denetçilerin Çalışma Usulü 188 4 - Denetçilerin Haklan 188 5 - Denetçilerin Sorumluluğu 189 6 - Denetçiliğin Sona Ermesi 189 E- Anonim Ortaklıkta Özel Denetçi 189 1 - Genel Olarak 189 2 - Genel Kurul Tarafından Özel Denetçi Atanması 190 3 - Azınlık Hakkı Olarak Özel Denetçi Tayini 191 a - Genel Olarak 191 b - Azınlığın Talebiyle Özel Denetçi Atanmasının Şartları 191 aa - Azınlık Sıfatının Altı Aydır Devam Ediyor Olması 191 bb - Azınlığın Özel Denetçi Atanmasını İsteyebileceği Haller 192 c - Özet Denetçi Tayinine İlişkin Hakkın Kullanılış Şekli 192 aa - Azınlığın Genel Kurula Başvurması 192 bb - Azınlığın Mahkemeye Başvurması 193 d - Özel Denetçilerin Statüsü, Görevleri ve Hakları 194 F - Anonim Ortaklıkta Dış Denetim 195 1 - Kuruluşta İzin 195 2 - STB Denetimi 196 3 - Yönetim ve Denetim Organlarına Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Üye Seçimi 196 4 - SPK-İMKB Denetimi 196 5 - BDDK - TMSF Denetimi 197 6 - Sigorta Murakabe Kurulu Denetimi 197 7 - Öz Düzenleyici Kuruluşların Denetimi 197 VI - ANONİM ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 198 A - Genel Olarak 198 B - İnfisah Sebepleri 199 1 - Şirketin Süresinin Dolması 199 2 - Şirketin Amacına Ulaşması veya Amacına Ulaşmasının İmkansızlaşması 199 3 - Pay Sahibi Sayısının Beşin Altına Düşmesi 199 4 - Esas Sözleşmede Belirtilen İnfisah Sebeplerinin Gerçekleşmesi 200 C - Fesih Sebepleri 200 1 - Esas Sermayenin Üçte İkisinin Kaybı 200 2 - Üçte İki Sermaye Kaybında Alacaklıların Talebiyle Fesih 201 3 -Birleşme ve Devir 201 4-İflas 201 5 - Genel Kurul Kararıyla Fesih 201 6 - Gerçek Pay Sahiplerinin Beşten Az Olması 202 7 - Organların Bulunmaması veya Toplanamaması 202 8 - Kanuna, Esas Sözleşmeye ve Kamu Düzenine Aykırılık 202 D - Sona Ermenin Hükümleri 203 E-Tasfiye 203 1 - Tasfiye Memurları 203 2 - Tasfiye İşleri 204 3 - Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu 206 BEŞİNCİ BÖLÜM LİMİTED ŞİRKET I - GENEL OLARAK 207 II - LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 207 A-Tanımı 207 B - Özellikleri 208 1 -Ortaklar 208 2 - Ticaret Unvanı 208 3 - Konu ve Amaç 209 4 - Tüzel Kişilik 209 5 - Esas Sermaye ve Sermaye Payları 209 6 - Sınırlı Sorumluluk 210 III - LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU 210 IV - LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI 211 A - Ortaklar Genel Kurulu 211 1 - Ortaklar Genel Kurulunun Yetkileri 212 2 - Toplantı ve Kararlar 212 B-Müdürler 213 C-Denetçiler 215 V - ORTAK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ 215 A - Ortak Sıfatının Kazanılması 215 1 - Aslen ve Devren Kazanma 215 2-PayDefteri 216 3 - Ortaklar Listesi 216 B - Ortaklık Sıfatının Kaybedilmesi 217 1 - Payın Devri 217 a - Payın Sözleşmeyle Devri 217 b - Miras ve Kan-Koca Mallarının İdaresinden Dolayı Devir 218 c - Paym Cebri İcra Yoluyla Devri 219 2-Çıkma 219 3-Çıkarma 220 VI - ORTAKLARIN HAKLARI VE BORÇLARI 221 A - Ortakların Hakları 221 1 - Malvarlığı Haklan 221 a - Kar Payı Hakkı 221 b - Bedelsiz Pay ve Yeni Pay Alma Hakkı 223 c - Tasfiye Payı Hakkı 223 2 - Yönetime Katılma Hakları 223 a - Ortaklar Genel Kuruluna Katılma ve Oy Hakkı 223 b - Yönetim ve Temsil Hakkı 224 3 - Koruyucu Haklar 224 a - Denetleme Hakkı 224 b - İptal Davası Açma Hakkı 224 c - Azınlık Hakları 225 d - Çıkma veya Şirketin Feshini İsteme Hakkı 225 B - Ortakların Borç ve Yükümlülükleri 225 1 - Sermaye Koyma Borcu 225 a - Sermaye Borcunun Ödenmesi 225 b - Sermaye Borcunun Ödenmesinde Temerrüt ve Sonuçları 226 2 - Yönetim ve Temsil Borcu 228 3 - Rekabet Yasağı , 228 4 - Şirketin Borçlarından Sorumluluk 228 a - Sınırlı Sorumluluk İlkesi 228 b - Ortağın Sorumluluğunun Genişlediği Haller 229 aa - Karşılığı Ödenmemiş Payların Şirket Tarafından Devralınması ...229 bb - Selef Sıfatıyla Sorumluluk 230 cc - Haksız Ödemeler Sebebiyle Sorumluluk 230 dd - Şirketin Kamu Borçlarından Sorumluluk 230 VII - LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 231 EK : ÖRNEK SORULAR 233 KAYNAKÇA 273