Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (45)      Kasım (129)      Ekim (123)      Eylül (163)

Şirketler Hukuku Alanında Avrupa Topluluğu Düzenlemeleri Ve Avrupa Şirketi

Şirketler Hukuku Alanında Avrupa Topluluğu Düzenlemeleri Ve Avrupa ŞirketiSayfa Sayısı
:  
116
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
9752954243

120,00 TLGiriş Avrupa Birliği′nin nihai amacı siyasi ve ekonomik bir birlik olmaktır. Adım adım ilerlenen bu yolda gümrük birli¬ğinden ortak pazara, ortak para politikasından tek para biri¬mi olan Euro′ya geçiş nihai amaca doğru atılan adımları oluşturmaktadır. Serbest piyasa ekonomisinin yaratılmasında araç olan rekabet politikasının amaçlarından bir tanesi de Avrupa ser¬maye şirketlerinin dev Amerikan, Japon şirketleriyle rekabet edebilecek sermaye ve teknoloji yapısına sahip olabilmeleri¬dir. Roma Antlaşması bu bağlamda şirketler hukukuyla ilgi¬li düzenlemeleri gerçekleştirirken iki temel yöntem belirle¬miştir. Bunlardan birincisi, Avrupa Birliğindeki dört temel özgürlük kapsamında kişilere, mallara, hizmetlere ve serma¬yeye serbest dolaşım hakkı verilmesidir. Yapılan bu düzenle¬me dolayısıyla şirketlere de serbest dolaşım ve yerleşme hak¬kı tanınmış olmaktadır. Yapılan ikinci temel düzenlemeyle ulusal mevzuatların yakınlaştırılması, uyumlu hale getiril¬mesi ve bu şekilde şirketlerin üye devletler arasında karşılık¬lı olarak tanınması, yabancı şirketlerle ulusal şirketlerin ay¬nı usullere tabi tutulmaları amaçlanmaktadır. Tek Pazarın yaratılmasının bir aşaması olarak yıllardan beri üzerinde çalışılan Avrupa Şirketi, Avrupa Birliği′nin simgelerinden birisi olarak görülmektedir. Ayrıca şirketlerin yeniden yapılandırılmalarına olanak vererek işletme masraf- larmda önemli azalma sağlayacağı öne sürülmüştür. Grup şirketlerinin karmaşık, akıl almaz idari şemaları nedeniyle. icra organlarında mantık sınırlarını zorlayan şekillerde ve içeriklerde kararlar alınmaktadır. Bu yapılanma şeklinin bir çok nedeni vardır. Uluslararası faaliyette bulunan şirketlerin yapısal kar¬maşıklığının nedenlerinden bir tanesi de vergisel avantajlar¬dan faydalanma çabasıdır. Avrupa Birliği sathında henüz yeknesak bir kurumlar vergi sistemi oluşturulmaması, şir¬ketleri farklı ve yaratıcı yapılanmalar içine sokmaktadır. İşte bu yüzden senelerdir üzerinde çalışılan bu tasarının sektö¬rün sorunlarına çözüm getirebilmesi büyük ölçüde vergi hu¬kuku ile de ilintilidir. Prensipte, Avrupa Şirketi vergi hukuku bakımından Av¬rupa Birliği sınırları içinde veya Avrupa Ekonomik Bölgesin¬de faaliyet gösteren herhangi bir şirketten farklı değerlendi¬rilemez. İşte bu sebeple müteşebbislere yeni bir yapılanma şekli sunan hukuki düzenlemeler vergi hukuku bakımından da ele alınmalıdır. Aksi takdirde Avrupa Şirketi, Avrupa Bir-liği′ne üye 25 üye devletin dışında 3 Avrupa Ekonomik Böl¬gesi üyesi ülkenin vergi mevzuatlarına ve bu ülkeler arasın¬da akdedilmiş vergi anlaşmalarına da tâbi olacaktır. Çalışmamızda, Avrupa Birliği′nin şirketler hukuku ala¬nında yaptığı düzenlemeleri detaylarına girmeden belirttik¬ten sonra, asıl konumuz olan Avrupa Şirketini tanzim eden tüzük ve yönerge hükümlerini inceleyerek 8 Ekim 2004 tari¬hinden itibaren yürürlüğe girmiş olan bu mevzuat çerçeve¬sindeki yeni kurumsal sermaye işletme yapısına açıklık ge¬tirmeye çalışacağız. Daha sonra ise latince adıyla Societas Europaea olarak anılan Avrupa Şirketinin kuruluşu ve işle¬yişi aşamalarında Avrupa Birliği ve üye devletler vergi huku¬ku düzenlemelerinden kaynaklanabilecek sorunları inceleye¬ceğiz. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 I. BÖLÜM : AVRUPA ŞİRKETLER HUKUKUNDA UYUM ÇALIŞMALARI VE SOCIETAS EUROPAEA 3 A- ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA YAPILAN AB DÜZENLEMELERİ 3 B- AVRUPA ŞİRKETİ 8 1. - Avrupa Şirketinin Tarihçesi 9 2. - Kabul edilen metinlerin yapısal özellikleri 16 a. - 2157/sayıh 8.10.2001 tarihli Konsey Tüzüğü 16 b.- 2001/86/CE sayı 8.10.2001 tarihli Konsey Yönergesi 17 3. - Avrupa Şirketinin Temel Nitelikleri 17 4. - Avrupa Şirketinin Kuruluşu 21 a. - Birleşme yoluyla Avrupa Şirketi Kurulması 21 b.- Holding Avrupa Şirketi kurulması 26 c- Yavru Şirket Olarak Avrupa Şirketi Kuruluşu 29 d.- Ulusal hukuka tâbi bir anonim şirketin nev′i değiştirmesi yoluyla Avrupa Şirketi Kuruluşu 30 5.- Avrupa Şirketinin İşleyişi 32 a.- Genel Kurul 32 b.- İdare Heyeti 34 II. BÖLÜM : AVRUPA ŞİRKETİNİN VERGİSEL BOYUTU 37 A- AVRUPA ŞİRKETİNİN KURULUŞU AŞAMASINDAKİ VERGİSEL SORUNLAR 37 1. - Birleşme Yoluyla Avrupa Şirketi Kurulması 37 2. - Holding Yoluyla Avrupa Şirketi Kuruluşu 40 3. - Yavru Şirket Şeklinde Avrupa Şirketi Kuruluşu 40 4. - Ulusal Hukuka Tâbi Bir Anonim Şirketin Nev′i Değiştirmesi Yoluyla Avrupa Şirketi Kuruluşu 42 B- AVRUPA ŞİRKETİNİN İŞLEYİŞİ SIRASINDA KARŞILAŞILACAK VERGİSEL SORUNLAR 42 1.- Avrupa Şirketinin Vergi Hukuku Bakımından İkametgah Kavramı 43 2.- Avrupa Şirketini Kayıtlı Şirket Merkezinin Bir Üye Devletten Bir Başkasına Taşınması 46 3.- Avrupa Şirketinin İşleyişi Esnasında Karşılaşılabilecek Genel Vergi Hukuku Sorunları 49 SONUÇ 53 2157/2001/EC Sayılı Tüzük 57 2001/86/EC Sayılı Yönerge 95 KAYNAKÇA 115