Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (5)      Kasım (138)      Ekim (55)      Eylül (218)

Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinde Muhasebe Organizasyonu

Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinde Muhasebe OrganizasyonuSayfa Sayısı
:  
192
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1998
ISBN NO
:  
975-316-124-7

30,00 TL

ÖNSÖZ

Ülke ekonomisinde gayri safi milli hasılaya, istihdama, fiyat endeksine, dışsal ekonomiye ve gelir dağılımına etki eden turizm; en kısa tanımıyla geçici yer değişimi ve buna bağlı aktiviteleri içeren bir kavramdır.

Turizm nedeniyle gerçekleşen etkilerin bir bölümü, ekonomik bünye içerisinde yer alan seyahat acentaları ve tur operatörleri tarafından sağlanmaktadır.

Seyahat acentaları ve tur operatörlerinin kurumlaşarak sundukları \\\"ürün\\\" olan aracılık hizmetini daha kaliteli hale getirmeleri hem kendileri hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu çalışmada, bu öneme sahip ve turizm sektörünün önemli kurumlarından olan tur operatörlerinin ve seyahat acentalarının ağırlıklı olarak mali yapıları örnekler verilmek suretiyle incelenmiştir.

Çalışmanın bu konuda öğrenim gören öğrenciler ile uygulamacılara yararlı olması dileğiyle, kitabın hazırlanma aşamasında yardımlarını esirgemeyen ve yetişmemde katkıları olan Sayın Hocalarım Prof. Dr. Ümit Atamana ve Prof. Dr. Halul Sümer\\\′e, kitabın yayınlanmasını sağlayan Sayın M. Faruk Bayra/c\\\′a ve dizgisini yapan Ebru Özel ve Nuri Kaymakçıya, teşekkür ederim.

Yrd. Doç. Dr. Doğan ARGUN

İstanbul, 1998.İÇİNDEKİLER


0. GİRİŞ X
1. KONU İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1
10.SEYAHAT ACENTASI-TUR OPERATÖRÜ KAVRAMLARI
VE TÜRKİYE\\\′DEKİ DÜZENLEME 1
100.Seyahat Acentası - Tur Operatörü Kavranılan ve Farkları 1
lOOO.Seyahat Acentası 1
1001.Tur Operatörü 2
1002 .Seyahat Acentası - Tur Operatörü Farklan 3
101 .Seyahat Acentası ve Tur Operatörü Faaliyetleri 3
lOlO.Seyahat Acentası Faaliyetleri 3
lOlOO.Tur Satışlan 3
lOlOl.Tur Karşılama (lncoming) 3
10102.Otel Rezervasyonu 3
10103.Bilet Satışlan 4
10104.Araba Kiralama 4
10105/IYansfer 4
10106.1 isan Okulları Temsilciliği 4
10107.Diğer Hizmetler 4
1011.Tur Operatörünün Faaliyetleri 4
10110. Yurt İçine Yönelik Faaliyetleri (lncoming) 5
10111. Yurtdışına Yönelik Faaliyetleri (Outgoing) 5
102.Türkiye\\\′deki Düzenleme 5
ll.MUHASEBE 9
110.Muhasebenin Tanımı 9
111.Muhasebe İlkeleri 10
112.Gelir Tablosu İlkeleri 13
113.Bilanço İlkeleri 14
113O.Varhklara ilişkin İlkeler 14
1131.Yabancı Kaynaklara İlişkin ilkeler 15
1132.Özkaynaklara İlişkin İlkeler 16
114. Muhasebede işlem Akışı 17
114O.Dönem İçinde Yapılan İşlemler 17
1141 .Dönemsonunda Yapılan İşlemler 17
1142.Bir Sonraki Dönem Yapılan işlemler 18

VII
2. SEYAHAT ACENTALARI VE TUR OPERATÖRLERİNDE
MUHASEBE ORGANİZASYONU 19
20.MUHASEBE ORGANİZASYONU 19
200.Muhasebe Departmanı Organizasyonu 19
201.Belgeler 19
2010.Belge Tanımı 19
2011. Belgeleme İlkeleri 19
2O12.Belgelerin Yasalardaki Yeri 20
2O13.Belge Çeşitleri \\\′. 22
20130.Mal ve Hizmet Alış - Satışlarına Ait Belgeler 24
20131.Makbuzlar, Bordrolar ve Dekontlar 36
2O132.Genel Nitelikli Belgeler 38
20133.Sektöre Özel Belgeler 42
20134.Ödeme Belgeleri 45
2O2.Defterler 51
2O2O.Defter Sistemleri 51
20200.Defterlerin El İle Yazılması 52
20201.Defterlerin Bilgisayar İle Yazılması 53
2021.Defter Tutma Bakımından Tüccarlar ve Tutacakları
Defterler 53
20210.Bilanço Esasına Göre Defter Tutma 54
20211.İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutma 57
2O212.Yabancı Nakliyat Kurumlannın Hasılat Defteri ....58
2O22.Defterlerin Kayıt Düzeni 59
2O23.Defterlerin Tasdiki 60.
2024.Defter ve Belgelerin Saklanması 61
21.SEYAHAT ACENTASI VE TUR OPERATÖRLERİNDE TUR
MALİYETİNİN OLUŞUMU VE FİYATLANDIRMA 61
210.Seyahat Acentalarında Maliyetlerin Oluşumu ve Fiyatlandırma .63
2100. Seyahat Acentalarında Maliyetlerin Oluşumu 63
2101.Seyahat Acentalarında Fiyatlandırma 63
211.Tur Operatörlerinde Maliyetlerin Oluşumu ve Fiyatlandırma ....63
2110.Tur Operatörlerinde Maliyetlerin Oluşumu 63
2111 .Tur Operatörlerinde Fiyatlandırma 64

VIII
3.SEYAHAT ACENTALARI VE TUR OPERATÖRLERİNE AİT HESAP
PLANI VE MUHASEBE İŞLEMLERİ 69
30.HESAP ÇERÇEVESİ, GENEL HESAP PLANI VE HESAP PLANI
AÇIKLAMALARI 69
3OO.Hesap Çerçevesi 69
301.Genel Hesap Planı 70
3O2.Hesap Planı 70
31. SEYAHAT ACENTASI VE TUR OPERATÖRLERİNDE
UYGULANABİLİR HESAP PLANI 71
32. HESAP PLANINDA ÖZELLİK GÖSTEREN HESAPLARIN
AÇIKLAMASI VE MUHASEBE İŞLEMLERİ 108
32O.Kasa, Çek ve Bankalar İle İlgili Hesaplar 109
32OO.Kasa Hesabı 109
3201 .Alınan Çekler Hesabı 114
32O2.Bankalar Hesabı 116
321.Alacaklar İle İlgili Hesaplar 120
321O.Ahcılar Hesabı 120
321OO.Yurt İçi Alıcılar Hesabı 120
32101.Yurt Dışı Alıcılar Hesabı 130
3111.Alacak Senetleri 135
322.Borçlarla İlgili Hesaplar 137
321O.Döviz Kredisi Hesabı 137
3211.Satıcılar Hesabı 138
3211O.Yurt İçi Satıcılar Hesabı 138
32111.Yurt Dışı Satıcılar Hesabı 140
3212.Ahnan Yurt Dışı Sipariş Avansları Hesabı 143
323.Katma Değer Vergisi İle İlgili Hesaplar 145
3230.İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı 148
3231.Hesaplanan KDV Hesabı 149
3232.Ödenecek Katma Değer Vergisi Hesabı 152
324.Gelir Hesapları 152
3240 .Yurt İçi Satışlar Hesabı 152
0. Tur Satışları 152
1. Yolcu Bileti Satış Komisyonlan 152
3241.Yurt Dışı Satışlar Hesabı 157
3242.Diğer Gelirler Hesabı 157
3243.Komisyonlar Gelirleri Hesabı 157
3144.Kambiyo Karları Hesabı 158
325.Gider Hesaplan 159


IX
325O.Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı 159
3251.Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı 160
32510.Broşür ve Katalog Giderleri Hesabı 160
32511.Yurt Dışı Seyahat Giderleri Hesabı 160
3252.Genel Yönetim Giderleri Hesabı 162
3253 Finansman Giderleri Hesabı 163
3253.Satış İadeleri Hesabı 163
3254.Satış Iskontoları Hesabı 163
3154. Kambiyo Zararlan Hesabı 163
326.Nazım Hesaplar 163
4. VERGİ KANUNLARINDA SEYAHAT ACENTALARINA
(TUR OPERATÖRLERİ) İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER 165
40.KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA SEYAHAT ACENTALARI
(TUR OPERATÖRLERİ) İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 165
400.Seyahat Acentalarında (Tur Operatörleri) Turizm Hasılatı
İstisnası , 165
401.Seyahat Acentalarında (Tur Operatörleri) Asgari Kurumlar
Vergisi 170
41. GELİR VERGİSİ KANUNUNDA SEYAHAT ACENTALARI
(TUR OPERATÖRLERİ) iLE İLGİLİ HÜKÜMLER 172
410.Turizm Hasılatı İstisnası İle İlgili Hükümler 172
411. Profesyonel Turist Rehberlerine Yapılan Ödemeler İle İlgili
Hükümler 172
412. Araç Kiralama Faaliyetleri İle İlgili Hükümler 174
42. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA SEYAHAT
ACENTALARI (TUR OPERATÖRLERİ) İLE İLGİLİ HÜKÜMLER ..175
420.Katma Değer Vergisi Kanununda Outgoing Faaliyetlerle İlgili
Hükümler 175
421. Katma Değer Vergisi Kanununda Incoming Faaliyetlerle İlgili
Hükümler 176
422.Hizmet İhracında KDV İndirimi ve İadesi İle İlgili Hükümler ....178 423.Seyahat Acentalan (Tur Operatörü) Tarafından Yurt Dışından
Sağlananan Hizmetlerde KDV Sorumluluğu 180
5. UYGULAMA 181
50.INCOMING FAALİYETLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA 181
51. OUTGOİNG FAALİYETLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA 185
6. KISALTMALAR 187
7. YARARLANILAN KAYNAKLAR 188
8. SONUÇ 191