Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (171)      Ocak (191)      Aralık (151)      Kasım (137)

Seyahat Acentaları, Turizm İşletmeleri Mevzuatı ve Uygulaması

Seyahat Acentaları, Turizm İşletmeleri Mevzuatı ve UygulamasıSayfa Sayısı
:  
561
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
1998

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

Ülkemize ve toplumumuza faydalı olmak için çalışma ve iş hayatı ile ilgili 30 yıllık pratik ve teorik tecrübelerim sonucu büyük emek vererek hazırladığım bu kitapta; Seyahat Acentaları ve Turizm İşletmeleri mevzuatı ve uygulaması konusunda; bu sektörde iş kurmak isteyenlere, çalışanlara hak ve yükümlülükleri konusunda ışık tutmaya çalıştım.


Ülkemizde ekonomik kalkınma ile birlikte kentleşmenin artan bir hızla çoğalması nedeniyle; seyahat gereksinimi ve buna bağlı turizm etkinlikleri de büyük bir sektör olarak gelişimini büyük bir hızla sürdürmektedir.


Bu nedenle; konu ile ilgili işletmeci, yönetici, çalışan işçiler, hukukçular, Belediye Başkanlıkları ve diğer kamu görevlileri, mali müşavirler, serbest muhasebeciler için bir başvuru ve mevzuatı toplu olarak izleme fırsatı vermeyi amaçlayan bu kitap; uygulama ağırlıklı ve özlü bir şekilde hazırlanmıştır...

(Önsöz\\\′den)
SEYAHAT ACENTALARI
TURİZM İŞLETMELERİ
MEVZUATI VE UYGULAMASI

İÇİNDEKİLER

SAYFA

KAPAK l-ll
ÖNSÖZ : ııı-vı
İÇİNDEKİLER VII-XI


I.BÖLÜM
SEYAHAT ACENTALIĞININ GENEL ESASLARI


A - SEYAHAT ACENTALIĞI
1. Seyahat Acentalannın Tanımı 1
2. Seyahat Acentaiannın Çeşitleri 1
3. Seyahat Acentalannın Görevleri 1
4.Seyahat Acentalannın Kuruluşu 3
5.Seyahat Acentalan Personelinin Nitelikleri 3
6.Seyahat Acentası İşyerinin Nitelikleri 4
B - TUR OPERATÖRLÜĞÜ
1. Tur Operatörlüğünün Tanımı 4
2. Tur Operatörlerinin işlevleri 5
3. Tur Operatörleri ile Seyahat Acentalan Arasındaki Farklar 5

II.BÖLÜM
TURİZM İŞLETMECİLİĞİNİN GENEL ESASLARI

1.Turizmin Tanımı 6
2. Turizm Çeşitleri 6
3. Turizm İşletmelerinin Genel Nitelikleri 7
4. Konaklama Tesislerinin Genel Nitelikleri 8


4. BÖLÜM
SEYAHAT ACENTALARI VE TURİZM İŞLETMELERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT


1. Seyahat Acentalan ve Seyahat Acentalan Birliği Kanunu 11
2. Seyahat Acentalan Birliği Yönetmeliği 26
3. Seyahat Acentalan Yönetmeliği 35
4. Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımalan Hakkında Yönetmelik.. 52
5. Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında
Yönetmelik 68
6. Haftalık iş Sürelerine Bölünemiyen Çalışma Süreleri Tüzüğü 89
7. Seyahat Acentalarının Hac Seferi Düzenlemelerine Dair Esasları
Belirleyen Yönetmelik 93
8. Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Dinayet İşleri
Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik 97
9. Turist Gemilerinden Alınan Resimlerden Bazılarının Affına ve
Bazılarının indirilmesine Dair Kanun 110

10. Yabancıların Türkiye\\\′ de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun.. 111
11. Yabana Uyruklu Kişilerin, Turizm Bölge Alan ve Merkezlerinde
Taşınmaz Mal İktisaplarında Uygulanacak Esaslar 119
12. Turizmi Teşvik Kanunu 12013. Turizm Yatınm ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği 137
14. Turizm Yatırım, işletme ve Kuruluşlannın Denetimi Hakkında
Yönetmelik 191
15. Turizm işletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve Müşterileriyle
ilişkileri Hakkında Yönetmelik 202
16. Profesyonel Turist Rehberi Yönetmeliği 218
17. İçkili Yerlere Verilecek izinlerde Gözönünde Bulundurulacak
Esaslara Dair Yönetmelik 235
18. ispirto ile Bira ve Şarap Dahil Her Çeşit ispirtolu içki Satmak
isteyenlere Tekel idaresince Verilecek Ruhsatnamelere
Dair Yönetmelik 241
19. Belgeli Turizm İşletmelerinde Yabancı Personel ve Sanatkarların
Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik 246
20. Turizm işletmelerine Personel Yetiştirme Temel Eğitim Kurslan
Yönetmeliği 249
21. Pratik Otelcilik ve Turizm OkuluYönetmeliği 262
22. Yüzdelerden Toplanan Paralann İşçilere Dağıtılması Hakkında
Yönetmelik 270
23. Kara Avcılığı Kanunu 274
24. Av Turizmi Yönetmeliği 279
25. Yat Turizmi Yönetmeliği, 283
26. Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara
İlişkin Yönetmelik 304
27. Turizm Alan ve Merkezlerinde Yer Alan Termal Suların Kullanma
Hakkı ve İşletilme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 309
28. Kıyı Kanunu 328
39. Kıyı Kanunu\\\′nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 335
30. Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında
Yönetmelik 357


SAYFA
31. Turizm Alanlarında ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlannın
Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik 370
32. Turizm Uygulama Kurulunun Çalışma Esaslan Hakkında
Yönetmelik 374
33. Turizm Bölgeleri,Turizm Alanlan ve Turizm Merkezlerinin
Belirlenmesi için Çalışma Gruplannın Oluşturulması, Görev ve
Yetkileri İle Çalışma Şekline İlişkin Yönetmelik 377
34. Turizmi Teşvik Kanunu\\\′nun Cezai Hükümlerinin Uygulanması
Hakkında Yönetmelik 381
35. Turizmi Teşvik Kanunu Gereğince Uygulanacak Para
Cezalannın Tahsili ve Turizmi Geliştirme Fonuna Aktanlması
Hakkında Yönetmelik 385
36. Turizmi Geliştirme Fonu\\\′nun Denetlenmesine Ait Yönetmelik.... 387
37. Türk Ceza Kanunu (İlgili Maddeler), 389
38. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu (ilgili Maddeler) 393
39. Kimlik Bildirme Kanunu 399
40. Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik... 404
41. Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname 423
42. Turizm Bakanlığı Turizm Müdürlüklerinin Görev - Yetki
Sorumluluk ve Çalışma Esaslan Hakkında Yönetmelik 440
43. Turizm Bakanlığınca Mahalli, Milli ve Milletlerarası Turizm
Faaliyetlerini Düzenleyen İl Özel idarelerine Yapılacak Yardım
Yönetmeliği 447
44. Turistik Yöreler Belediyelerine Vıdanjör, Arazöz ve Çöp Kamyonu .
Sağlanması Konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yapılacak
Yardımlara ilişkin Yönetmelik 452
45. Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği 455
46. Dünya Turizm örgütü (DTÖ) Tüzüğü 462


IV. BÖLÜM

SEYAHAT ACENTALARI VE TURİZM İŞLETMELERİ
İŞVERENLERİ İLE PERSONELİNİN HAK VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ


1. Personelin İşe Alınması 447
2. işverenin işyeri Bildiriminde Bulunması 476
3. Personelin Sigorta Kaydının Yapılması : 478
4. Personelin Çalışma Şartları
4.1-Personelin Ücreti 480
4.2- İş Süresi 485
4.3- Hafta Tatili ve Ücreti 487
4.4- Genel Tatil ve Ücreti 489
4.5- Fazla Çalışma ve Ücreti 491
4.6- Yüzde Usulünün Uygulandığı Müesseselerde Yüzdelerin
Ödenmesi 493
4.7- Yıllık Ücretli İzin 495
4.8-Yıllık izinde Çalışma Yasağı 501
4.9- Akdin Feshinde Yıllık İzin Ücreti 501
4.10- Ücret Hesap Pusulası 502
4.11- Ücretin Saklı Kısmı 503
4.12-Zarar Karşılığı Kesinti 503
4.13- Ücret Kesintisi 504
5. İşverenin iş Kanunu Sosyal Sigortalar Kanunu ve İlgili Mevzuata
Göre Yapması Gereken işlemler ve Yükümlülükleri 505
6. Personelin İşine Son Verilmesi İhbar ve Kıdem Tazminatı Şartlan 513
7. Personelin İşi Bırakması veya Bildirimsiz Fesih Hakkını Kullanması. 526
8. EKLER (Belge - Form - Yazı Örnekleri) 529