Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Sermaye Şirketleri Rehberi

Sermaye Şirketleri RehberiSayfa Sayısı
:  
464
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
9944-416-14-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ

Türkiye Cumhuriyetinin 07.11.1982 gün ve 2709 sayılı Anayasasının 48. maddesinde; \\\\\\\"Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.\\\\\\\" hükmü yer almaktadır.

Yasal düzenlemelere uymak kaydıyla gerçek veya tüzel kişiler şirket kurmaktadırlar.

10 Ekim 2006 gün ve 26315 sayılı Resmi Gazete\\\\\\\′de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansal Şirketlerin Kuruluş ve Faaliyet esasları hakkında Yönetmelik Kitabımız ekleri arasındadır.

22 Eylül 2006 gün ve 26297 sayılı Resmi Gazete\\\\\\\′de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32) kitabımız ekleri arasındadır.

21 Haziran 2006 gün ve 26205 sayılı Resmi Gazetede 13 Haziran 2006 kabul tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun İla maddesi uygulamasında, anonim ve limited şirketler sermaye şirketleridir.

4054 sayılı Yasa uyarınca anonim ve limited şirketlerin yapacakları ödemelere ilişkin esaslar Rekabet Kurumu tarafından belirlenerek 01 Ekim 2004 gün ve 25600 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

25 Temmuz 2003 gün ve 25179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (İç Ticaret-2003/3) madde 5 metninde aynen;

\\\\\\\"4884 sayılı Kanunun 2\\\\\\\′nci maddesiyle değişik Türk Ticaret Kanunu\\\\\\\′nun 273\\\\\\\′üncü maddesi gereğince; bankaların, özel finans kurumlarının, sigorta şirketlerinin, finansal kiralama şirketlerinin, faktoring şirketlerinin, holdinglerin, döviz büfesi işleten şirketlerin, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketlerin, Sermaye Piyasası Kanununa tabi ve halka açık şirketlerin, serbest bölge kurucusu ve işletici şirketlerinin kuruluşları ve ana sözleşme değişiklikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir.

Yukarıda belirtilen şirketlerin kuruluşunda; ticaret siciline tescilinden önce, ana sözleşme değişikliklerinde ise değişikliğin karara bağlanacağı genel kurul toplantısından önce, Bakanlığa (İç Ticaret Genel Müdürlüğü) müracaat edilerek izin alınır. Bu şirketlerin kuruluş ve ana sözleşme değişikliğine ilişkin diğer işlemleri bu Tebliğin 3\\\\\\\′üncü maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.\\\\\\\"

Hususları yer almaktadır.

Yukarıda sayılan anonim şirketler dışında kalan anonim şirketlerin kuruluşlarında, ana sözleşme değişikliklerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin almak mecburiyeti yoktur.

Ayrıca, limited şirketlerin kuruluşlarında, ana sözleşme değişikliklerinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin almak mecburiyeti yoktur.

17 Haziran 2003 gün ve 25141 sayılı Resmi Gazete\\\\\\\′de yayımlanan 11 Haziran 2003 kabul tarihli ve 4884 sayılı Yasa ile anonim ve limited şirketlerin kurulmasında kolaylıklar getirilmiştir. 4884 sayılı Yasanın genel gerekçesinde belirtildiği üzere (19) aşamadan oluşan kuruluş işlemleri (3) aşamaya indirilmiş, aynı gün ve tek merkezde sonuçlandırılması sağlanmıştır.

Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (İç Ticaret -2003/3) 25 Temmuz 2003 gün ve 25179 sayılı Resmi Gazete\\\\\\\′de yayımlandı. İç Ticaret 2004/2 sayılı tebliğ değişikliklerini metne işledim.

Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ 16 Eylül 2003 gün ve 25231 sayılı Resmi Gazete\\\\\\\′de yayımlandı.

Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik 07 Ağustos 1996 gün ve 22720 sayılı Resmi Gazete\\\\\\\′de yayımlandı. 2005 ve 2006 yıllarında Yönetmelik hükümlerinde yapılan değişiklikleri metne işledim.

Uygulamaya yönelik bilgileri, ana sözleşme ve diğer belgelerin örneklerini de içeren bu çalışmamız; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir, Avukat mesleklerinde çalışanlara, iş adamlarına ve öğrencilere yöneliktir.

Maliye Bakanlığı Gelirler Baş Kontrolörü olarak, \\\\\\\"Sermaye Şirketleri Kuruluş ve Genel Kurul Rehberi\\\\\\\" isimli Kitabımızın daha önceki 1,2 ve 3 no.lu baskılarını yayımladığımdan katkıları için okurlarıma, bu çalışmamızı da kitap olarak okurlara sunan Adalet Yayınevi sahibi Sayın Hakan KARAASLAN\\\\\\\′A teşekkür ederim.

Yararlanılması dileğiyle ve Saygılarımla.

ALİ ABDULLAH DOĞAN

İÇİNDEKİLER

ONSOZ


BİRİNCİ KISIM
ŞİRKETLERE İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERE KURUCU ORTAK OLABİLECEKLER
BİRİNCİ BÖLÜM
ŞİRKETLERE İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER


I- ŞİRKET KAVRAMI - - - ----- - -- -25
II- ŞİRKETLERİN ORTAK UNSURLARt - - -25
III - ŞİRKETLERE SERMAYE OURAK NELER KONULABİLİR?-- - 26
IV- ŞİRKETLERİN TÜRLERİ - - - - - - - 27
A) Borçlar Kanununa Göre Kurulan Şirketler------ -- - - - --27
B) Türk Ticaret Kanununa Göre Kurulan Şirketler---- - - ---- -27
C) Özel Statülü Kurumlar— — -— - - - 28
D) Anonim Şirket Şeklinde Kurulması Zorunlu Özel Statülü Kurumlar 29
V - KURULUŞUNDA, ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNDE SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞINDAN İZİN ALMAK MECBURİYETİ OLAN ANONİM ŞİRKETLER --30


İKİNCİ BÖLÜM
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETİN KURUCU ORTAKLARI VE MEMURLARIN KURUCU ORTAK OLMASI

I - ŞİRKETLERİN TANIMI VE ORTAK SAYISI - - -31
II - GERÇEK KİŞİLERİN KURUCU ORTAK OLMASI -32
A) Hak Ehliyeti - - - - - 32
1- Yaş -- - - 33
2- Cinsiyet - - - - - --33

3 - Temyiz Kudreti (Ayırt Etme Gücü)---- - - -33
4 - Şeref ve Haysiyete Aykırılık---- --- - - - -34
5 - Yabancı Uyruklu Olma --- - --- — --34
B) Fiil Ehliyeti—- - - - -- - 34
1- Rüşt (Reşit Olmak) (Erginlik) - - - -34
a) Normal Rüşt (Erginlik) - 34
b) Evlenme ile Kazanılan Rüşt (Erginlik)- - —35
c) Kazai Rüşt (Erginlik)- - 35
9

Sermaye Şirketleri Rehberi
2 - Temyiz Kudreti (Ayırt Etme Gücü) — — — - -36
3- Kısıtlı Olmamak- - - - 36
C) Veli, Vasi, Kayyım, Kanuni Müşavir Tanımları-- - --- 37
1- Veli - - - 37
2- Vasi - — -- -- ----- - 37
3- Kayyım (Kayyum) - — - - —- - - 38
4- Kanuni Müşavir (Yasal Danışman)--- —- - - - 38
D) Gerçek Kişilerden Kimler Anonim ve Limited Şirkete Kurucu Ortak Olabilir?- 38
E) Memurlar Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Üyesi, Denetçi Olabilir mi? —40
Danıştay Kararı— - - - - —41
III - TÜZEL KİŞİLERİN KURUCU ORTAK OLMASI - - --- 42
A) Türk Ticaret Kanununa Göre Kurulan Tüzel Kişilerin Kurucu Ortak Olması - - 42
B) Kamu Kuruluşlarının Kurucu Ortak Olması — 43

1 - Kamu iktisadi Teşebbüsü (KİT)-— —- —- —- — 43
2 - iktisadi Devlet Teşekkülü (İDT)—- —- - 43
3 - Kamu iktisadi Kuruluşu (KİT)— -- -— 45

4- Müessese —- - - — - 45
5- Bağlı Ortaklık- -- — —- - 45
6- İştirak - —- 45
7- işletme 46
C) Belediyeler ve il Özel idareleri ile Bunların Kurdukları Birliklerin Kurucu Ortak Olması 46
1 - Belediyeler - -46
2 - il Özel idareleri - —- - — 46
3- Birlikler - -- - -47
D) Odalar, Sendikalar, Dernekler, Vakıflar ve Kooperatiflerin Kurucu Ortak Olması ----47
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ŞİRKET KURULUŞLARINDA KULLANILAN MATBU EVRAKLARIN ÖRNEKLERİ
I - ANONİM ŞİRKET, LIMITED ŞİRKET, KOOPERATİF VE ŞAHIS KURULUŞLARI İÇİN
MÜKELLEF YENİ KAYIT TALEP FORMU ----- - 48
A) Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu - — 50
B) Şirketin Kurucuları ve Organlardaki Görevleri Formu - - 51
C) işyeri ile ilgili Bilgiler Formu— - — 52
D) SM/SMMM/YMM Avukat Bilgileri Formu - --53
E) Sicil Tasdiknamesi Formu —- --- - —54
F) Taahhütname Formu - - -— -55
G) Şirket ve Şahıs Şube Kuruluşları için Mükellef Yeni Kayıt Formu ---- 56
10

Sermaye Şirketleri Rehberi
İKİNCİ KISIM
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINCA YAYIMLANMIŞ VE YÜRÜRLÜKTE OLAN TEBLİĞLER İLE DİĞER HUSUSLAR
A) 25 Temmuz 2003 tarih ve 25179 sayılı Resmi Gazete\\\\\\\′de Yayımlanan iç Ticaret -
2003/3 Tebliğ - 59
B) 16 Eylül 2003 tarih ve 25231 Sayılı Resmi Gazete\\\\\\\′de Yayımlanan Maliye Bakanlığı ile
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tebliği— ---79
C) 3 Haziran 2004 tarih ve 25481 sayılı Resmi Gazete\\\\\\\′de Yayımlanan iç Ticaret -
2004/2 Tebliğ - - ----- - - -85
D) 30 Aralık 2005 tarih ve 26039 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İç Ticaret -
2005/2 Tebliğ - - - - «7
ÜÇÜNCÜ KISIM
REKABET KURUMUNCA YAYIMLANAN VE YÜRÜRLÜKTE OLAN ESASLAR
A) Onbinde Dört Oranında Ödemeye ilişkin Yazı --- 91
B) 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere
İlişkin Esaslar --- 91
DÖRDÜNCÜ KISIM
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ANA SÖZLEŞME
DEĞİŞİKLİĞİNDE ARANILAN BELGELER, ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ VE
DİĞER BELGELERİN ÖRNEKLERİ
ı - ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞ İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER - 99
II - ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE İSTENEN
BELGELER - —-\\\\\\\′- 102
III - ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ- - -—- -104
IV- BİR TİCARET ŞİRKET NEVİNİN ANONİM ŞİRKET NEVİNE ÇEVRİLMESİ ÖRNEĞİ 110
V- KURULACAK ANONİM ŞİRKETE AYIN NEVİNDEN SERMAYE KONULMASI ÖRNEĞİ -111

VI - KURULACAK ANONİM ŞİRKETİN FERDİ BİR İŞLETMEYİ DEVRALMASI ÖRNEĞİ 112
VII ■ ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYENİN NAKİT OLARAK ARTIRILMASI ÖRNEĞİ 113
VIII -ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMINA AYIN NEVİNDEN SERMAYE
KONULMASI ÖRNEĞİ - - - - - 114
IX - ANONİM ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMINDA FERDİ İŞLETMENİN DEVİR ALINMASI
ÖRNEĞİ - - —- -115
X- LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ - 116
11

Sermaye Şirketleri Rehberi
XI • BİR TİCARET ŞİRKET NEVİNİN LİMİTED ŞİRKET NEVİNE ÇEVRİLMESİ ÖRNEĞİ 119
XII - KURULACAK LİMİTED ŞİRKETE AYIN NEVİNDEN SERMAYE KONULMASI ÖRNEĞL 120
XIII ■ LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYENİN NAKİT OLARAK ARTIRILMASI ÖRNEĞİ 121
XIV- LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMINA AYIN NEVİNDEN SERMAYE
KONULMASI ÖRNEĞİ — - - - 122
XV-KOMİSER GÖREVLENDİRİLMESİ İSTEMİNE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ 123
XVI -ORGANSIZ KALAN ŞİRKETLERİN KOMİSER İSTEMİNE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ 124
XVII-HAZİRUN CETVELİ ÖRNEĞİ — - - - - -125
XVIII-VEKALETNAME ÖRNEĞİ- 126
XIX- GENEL KURUL TUTANAK ÖRNEĞİ - - - -127
BEŞİNCİ KISIM
HOLDİNG ANONİM ŞİRKET KURULMASI VE ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ
BİRİNCİ BOLUM
HOLDİNG ŞİRKETİN KURULUŞ NEDENLERİ VE HOLDİNG KAVRAMI
I ■ HOLDİNG ŞİRKET KURULMASINDA PSİKOLOJİK VE EKONOMİK NEDENLER 131
II- HOLDİNG KAVRAMI - - - -- 131
A) Genel Olarak Holding Kavramı - — - - - 131
B) Türk Ticaret Kanununda Holding Kavramı - -----132
C) Ana Ortaklık, Yatırım Ortaklıkları, Normal Anonim Şirketler ile Holding Şirketlerin
Kavram Olarak Karşılaştırılması— --- 132
İKİNCİ BÖLÜM
HOLDİNG ŞİRKETLERİN FİNANSAL AVANTAJLARI YARARLARI VE ZARARLARI
I- HOLDİNG ŞİRKETLERİN FİNANSAL AVANTAJLARI— -- - - -135
A) Belirli Miktarda Bir Yatırımla Başka Şirketler Kontrol Edilir ve Yönetilir- - 135
B) Risk Dağıtılır ya da Azaltılır - —- 135
C) Fonların En iyi Bir Şekilde Kullanılması Sağlanır- - 136
D) Şirketlerin Gereksinim Duydukları Hizmetler Tek Merkezden Sağlanır- 136
E) Rasyonel Yatırım Kararlarının Verilmesi Mümkün Olabilir- --- - 136
II - HOLDİNGLERİN YARARLARI VE ZARARLARI— -137
12

Sermaye Şirketleri Rehberi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HOLDİNG ŞİRKETLERİN TÜRLERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ KURULUŞ MUHASEBE KAYITLARI
I • HOLDİNG ŞİRKETLERİN TÜRLERİ - -- - - -139
A) Saf Holdingler- —- - — — — ----- —-139
B) Karışık (İşletme) Holdingler- — — - —- 139
C) Karma Holdingler- - - - — - —- 139
D) Tek Holdingler - — —- - - - 139
E) Salkım Holdingler - - — - —- - 139
F) ikametgâh Holdingler - - - - - 139
G) Yatay Holdingler— - - —- — — — —- 140
H) Dikey Holdingler— - - - -— —-140
I) Hakim Holdingler — — - - — 140
J) Kamu Holdingleri- - - —- - - -140
II - HOLDİNG ŞİRKETLERİN KURULUŞ İŞLEMLERİ— - -140
A) Holding Şirketlerin Kuruluş Gayesi - - - - --140
B) Holdingin Kuruluşu Anonim Şirketler Gibidir - - - -—141
III - HOLDİNG KURULUŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI - 142
A) Aynî Sermaye Taahhüdü Yoluyla Kuruluşa ilişkin Uygulama- - - 143
B) Nakdî Sermaye Taahhüdü Yoluyla Kuruluşa ilişkin Uygulama -- — 144
C) Hem Aynî Hem de Nakdî Sermaye Taahhüdü Yoluyla Kuruluşa ilişkin Uygulama 145
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HOLDİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ - - - - -147
ALTINCI KISIM
ANONİM ŞİRKETLERİN ANİ VE TEDRİCİ KURULMASI
BİRİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLERİN KURULMASI
I ■ ANONİM ŞİRKETLERİN KURULMASI - - —-163
A) Anonim Şirketin Tanımı—- - - — - - - 163
B) Anonim Şirket Türleri— - - - - - -163
C) Anonim Şirketlerin Kuruluşu - - - - 165
II - ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI - 165


13

Sermaye Şirketleri Rehberi
İKİNCİ BOLUM
ANONİM ŞİRKETLERİN KURULMASINDA İZLENECEK SAFHALAR
I - ANA SÖZLEŞMENİN NOTERE ONAYLATTIRILMASI - 166
II - ANONİM ŞİRKETİN TİCARET SİCİLİNE TESCİLİ VE İLANI —- - 171

A) Anonim Şirket Kuruluşunda Gerekli Belgeler- — — - 171
B) Anonim Şirket Ana Sözleşme Değişikliğinde Gerekli Belgeler - -... 173

III- ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ-- -176
IV- BİR TİCARET ŞİRKET NEVİNİN ANONİM ŞİRKET NEVİNE ÇEVRİLMESİ ÖRNEĞİ 182
V - KURULACAK ANONİM ŞİRKETE AYIN NEVİNDEN SERMAYE KONULMASI ÖRNEĞİ- 184
VI - KURULACAK ANONİM ŞİRKETİN FERDİ BİR İŞLETMEYİ DEVRALMASI ÖRNEĞİ-- 185
VII - ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYENİN NAKİT OLARAK ARTIRILMASI ÖRNEĞİ- 186
VIII -ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMINA AYIN NEVİNDEN SERMAYE
KONULMASI ÖRNEĞİ -- - - 187
IX - ANONİM ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMINDA FERDİ İŞLETMENİN DEVİR ALINMASI ÖRNEĞİ- -188
X - ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ--- - 189
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI GENEL KURULUN YETKİLERİ PAY SAHİPLERİNİN GENEL KURULA KATILMA VE OY HAKKI TOPLANTI ÇEŞİTLERİ BELGE ÖRNEKLERİ TOPLANTI YERİ
I - GENEL KURULA İLİŞKİN AÇIKLAMA - - - 192
II ■ GENEL KURULUN YETKİLERİ ----- --- - 196

III - PAY SAHİPLERİNİN GENEL KURULA KATILMA VE OY HAKKI-- -- 199
IV - GENEL KURUL TOPLANTI ÇEŞİTLERİ VE BELGE ÖRNEKLERİ- -201

A) Genel Kurul Toplantı Mahallinde Bulundurulacak Belgeler - — 202
B) Belge Örnekleri - - —- - — ---203
ÖRNEK 1 - KOMİSER İSTENMESİ- ----- - — ~~ —-203
ÖRNEK 2-HAZİRUN CETVELİ - -- - 204
ÖRNEK 3-VEKALETNAME - 205
ÖRNEK 4 - UYGULAMADA, TOPLANTIYA ÇAĞRI VE VEKALETNAME ŞEKLİ 205
V - OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VE DAVETE YETKİLİLER -207
VI - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI VE DAVETE YETKİLİLER - 208
VII - İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI 210
VIII-TEDRİCİ KURULUŞTA GENEL KURUL TOPLANTISI -210
IX- GENEL KURUL TOPLANTI YERİ - - - - - -211
X- GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ŞEKLİ- — 211
A) ilân Verilerek Toplantıya Davet-- - -- - 211
14

Sermaye Şirketleri Rehberi
B) Taahhütlü Mektupla Toplantıya Davet- 213
C) İlansız Toplantı - —-213
XI - GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI (NİSABI) 214
A) Anonim Şirketler Genel Kurulu Toplantı ve Karar Yeter Sayısı (Nisabı) 215
B) Limited Şirketlerde Toplantı ve Karar Yeter Sayısı (Nisabı) 216
XII - TOPLANTININ AÇILMASI VE TOPLANTI MAHALLİNDE BULUNDURULACAK BELGELER -217
A) Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi Nedenleri---- 217
B) Genel Kurul Toplantısının Yapılmamasını Gerektiren Nedenler— 218
C) Toplantı Mahallinde Bulundurulacak Belgeler ---- — —218
XIII-GENEL KURUL GÜNDEMİ 219
XIV -TOPLANTI TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ VE TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ - 222
XV- YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNE SEÇİLECEKLERDE ARANILACAK ŞARTLAR 225
XVI -DENETÇİ YA DA DENETİM KURULU ÜYELİKLERİNE SEÇİLECEKLERDE
ARANILACAK ŞARTLAR - 226
XVII-FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSAL ANONİM ŞİRKETLERDE
SEÇİLECEKLERDE ARANACAK NİTELİKLER 227
XVIII-DÖVİZ, KIYMETLİ MADEN ALIM-SATIMI ANONİM ŞİRKETLERDE SEÇİLECEKLERDE
ARANILACAK NİTELİKLER --- 227
XIX -KOMİSER İSTENMESİ YAZISI VE BU YAZIYA EKLENECEK BELGELER 227
A) Komiser istenmesi ve Görevlendirilmesi- - - - 227
B) Komiserin istenmesi Dilekçesini imzalayacaklar--- - — -228
C) Komiser istenmesi Dilekçesine Eklenecek Belgeler 228
D) Komiser Ücretinin Bankaya Yatırılması — 229
XX-KOMİSERLERİN NİTELİKLERİ GÖREV VE YETKİLERİ 230
A) Komiserlerin Nitelikleri — - — - 230
B) Toplantı Başlamadan Önce Komiserin Görev ve Yetkileri — 230
C) Toplantı Başladıktan Sonra Yani Toplantı Sırasında Komiserin Görevleri 231
D) Toplantıdan Sonra Komiserin Yapacağı işler 233
XXİ-KOMİSERLERİN SORUMLULUĞU 233
YEDİNCİ KISIM
LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULMASI VE ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULMASI

İ - LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI, ORTAK SAYISI VE SERMAYESİ
İİ - LİMİTED ŞİRKETİN KURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR-

-237 -238

15

Sermaye Şirketleri Rehberi
m - LİMİTED ŞİRKETLERE YASAKLANAN İŞLER - - ~~~ 241
IV- ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMASI- 241
v - LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞUNDA İZLENECEK SAFHALAR- - - - 244
A) Unvanın Belirlenmesi- - - - 244
B) Ana Sözleşmenin Notere Onaylattırılması -- - - - --245

VI ■ LİMİTED ŞİRKETİN KURULMASI - - - - 246
VII - LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKLİ HUSUSLAR - - 247
VIII-LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ -253
IX ■ BİR TİCARET ŞİRKET NEVİNİN LİMİTED ŞİRKET NEVİNE ÇEVRİLMESİ ÖRNEĞİ 256
X - KURULACAK LİMİTED ŞİRKETE AYIN NEVİNDEN SERMAYE KONULMASI ÖRNEĞİ -257
XI - LİMİTED ŞİRKETİN SERMAYE ARTIRIMINDA FERDİ İŞLETMENİN DEVRALINMASI ÖRNEĞİ-258

XII • LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYENİN NAKİT OLARAK ARTIRILMASI ÖRNEĞİ 259
XIII - LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMINA AYIN NEVİNDEN SERMAYE
KONULMASI ÖRNEĞİ- - - -260
XIV-LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA- - - -261
XV - LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI - 261
İKİNCİ BÖLÜM
LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN VE MÜDÜRLERİN SORUMLULUKLARI
I - LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU - - -264
II ■ LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU - - - 264

A) 6183 sayılı AATUHK\\\\\\\′nun 35.maddesinde Hükme Bağlanan Sorumluluk - 267
B) 6183 sayılı AATUHK\\\\\\\′nun Mükerrer 35.maddesinde Hükme Bağlanan Sorumluluk 269
C) 213 sayılı VUK\\\\\\\′nun 10.maddesinde Hükme Bağlanan Sorumluluk --271
SEKİZİNCİ KISIM
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRILMASI AZALTILMASI ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ BİRLEŞME VE TASFİYE
BİRİNCİ BÖLÜM
SERMAYENİN ARTIRILMASI AZALTILMASI ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
I - ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRILMASI AZALTILMASI VE ANA SÖZLEŞME
DEĞİŞİKLİĞİ - - - - - - 275
A) Mevcut Sermayenin Ödenmesi - - - -- 275
B) Sermaye Artırımı Şekilleri - - - - - - - - 275
C) Sermaye Artırımı Ya da Azaltılmasında izlenecek Yollar - - - - 276
16

Sermaye Şirketleri Rehberi
ıı - LİMİTED ŞİRKETLERDE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ SERMAYENİN ARTIRILMASI
VEYA AZALTILMASI 276
A) Sermaye Artırımında izlenecek Safhalar- 277
B) Sermaye Artırımı Gerçekleşme Durumları — - 277
C) Sermaye Azaltılması Nedenleri — 277
D) izlenecek Safhalar 278
İKİNCİ BÖLÜM
ŞİRKETLERDE BİRLEŞME
I - ANONİM ŞİRKETLERDE BİRLEŞME -279
ıı - LİMİTED ŞİRKETLERDE BİRLEŞME - ~~ 281

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ŞİRKETLERDE TASFİYE
I - ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE —- 282
II - SONA ERME NEDENLERİ - - 284

1. Sürenin Sona Ermesi — —284
2. Maksadın Elde Edilmesi Ya da Olanaksız Duruma Gelmesi — - -284
3. Ana Sözleşmede Öngörülen Fesih Nedenlerinin Gerçekleşmesi --285
4. Şirket Sermayesinin Üçte ikisinin Kaybı-- - 285
5. Şirketin iflasına Karar Verilmesi 285
6. Genel Kurulca Feshe Karar Verilmesi 286
7. Şirketin Diğer Bir Şirketle Birleşmesi- 286
8. Pay Sahiplerinin Sayısının Beşten Aşağı Düşmesi - -286
9. Kanuni Organlarından Birinin Mevcut Olmaması 286
10. Genel Kurulun Toplanamaması - 287
11. Esas Sermayenin Üçte İkisinin Kaybı Halinde Şirket Alacaklarının iflas İstemesi 287
III - TASFİYE KAVRAMININ TANIMI - - - --287
IV- TASFİYESİZ İNFİSAH 287
V - TASFİYE AŞAMALARI VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR 288
A) Tasfiye Sürecine Giren Anonim Şirketin Tüzel Kişiliği, Amacı, Şirket Organlarının
Yetkilerinde Kısıtlamalar - 290
B) Tasfiye işlemlerinin İlânı 291
C) Tasfiye Memurlarının Atanması, Azli ve Ödenecek Ücret 291

■-; -;r.\\\\\\\′■

17

Sermaye Şirketleri Rehberi
D) Tasfiye Memurlarının Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları - 292
E) Tasfiye Dönemi Beyannameleri— - - -294
F) Tasfiye Kârı- —- — - 295
G) Tasfiye Bilançosu ve Beyannamesi-- - 295
vı - LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYE 296
VII - 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU\\\\\\\′NA GÖRE TASFİYE 297
VIII -ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ - 297

IX - ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE BİRLEŞME VE DEVİR - 298
X - ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KISMİ BÖLÜNME -299
XI - ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KISMİ BÖLÜNMELERİNDEKİ İŞLEM VE
UYGULAMA SÜRESİ - - - - - 300
XII - FESİH VE TASFİYE İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER - 301
DOKUZUNCU KISIM
EKLER
EK: 1 - SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARI VE BU TOPLANTIDA
BULUNACAK SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ HAKKINDA
YÖNETMELİK - - - - 307
EK: 2 - ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞ VE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İÇ TİCARET: 2003/3)-- 339
EK: 3 - ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KISMİ BÖLÜNME İŞLEMLERİNİN USUL VE
ESASLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ—- - - -—362
EK: 4 - 4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA ÖDENECEK
ONBİNDE DÖRT ORANINDA ÖDEME- —370
EK: 5 - ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ MİKTARLARA
YÜKSELTME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İÇ TİCARET 2005/2)- - - 375
EK: 6 - DÖVİZ, KIYMETLİ MADEN, TAŞ VE EŞYALARA İLİŞKİN ANONİM ŞİRKETLER İÇİN
TÜRK PARASINI KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA TANIMLANAN YETKİLİ
MÜESSESELERİN KURULUŞ, ŞUBE AÇMA, FAALİYET, YÜKÜMLÜLÜK VE
DENETİMLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR (TEBLİĞ NO: 2006-32/32) (22 EYLÜL 2006
GÜN VE 26297 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.)- - 376
EK: 7 - FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSAL ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ
VE FAALİYET ESASLARI (10 EKİM 2006 GÜN VE 26315 SAYILI RESMİ
GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.)- - - 390
EK: 8 - MERKEZLERİ YURT DIŞINDA BULUNAN, SERMAYELERİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ
ŞİRKETLER HAKKINDA USUL VE ESASLAR — 419
EK: 9 - 4875 SAYILI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU 423
18

Sermaye Şirketleri Rehberi
EK:10 - 4884 SAYILI YASA VE GENEL GEREKÇESİ - ----- —- 428
EK:11 - 4046 SAYILI ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUNUN 13 VE 26
NO.LU MADDELERİ - - --432
EK:12 - 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 1,2,17,18,19 VE 20 NO.LU
MADDELERİ-- 433
EK:13- KURULUŞUNDA, ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNDE, SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞINDAN İZİN ALMAK MECBURİYETİ OLAN ANONİM ŞİRKETLER- -442
EK:14- ANONİM ŞİRKETLERDE KARAR ÖRNEKLERİ - - - - 444
EK:15 - LİMİTED ŞİRKETLERDE KARAR ÖRNEKLERİ - - — 451
EK:16 - ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞ İŞLEMLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER-460
EK:17 - ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE
İSTENEN BELGELER-- - - - 463