Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Sermaye Piyasası Mevzuatı Açıklamalı ve Yorumları

Sermaye Piyasası Mevzuatı Açıklamalı ve YorumlarıSayfa Sayısı
:  
558
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2002
ISBN NO
:  
975-7852-95-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...SELAMI ŞENGUL, 1953 yılında Ankara′da doğdu 1974′de A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi′ni bitiren Şengiil, Maliye Bakanlığı′nda Hesap Uzmanı, Sermaye Piyasası Kurulu′nda Baş Denetçi olarak çalıştı. Hacettepe Üniversitesi ve Ziraat Bankası Bankacılık Okulu ve çeşitli özel ve kamu kurumlarında vergi, bankacılık, muhasebe ve sermaye piyasası konularında dersler verdi. ABD′da University of Pennsylvania Wharton School ve Londra′da sermaye piyasası, borsa ve denetim konularında eğitim gördü. Yeni Yüzyıl Gazetesi′nde köşe yazarlığı yaptı. Vergi, sermaye piyasası, kamu maliyesi ve mali piyasalar konularında 100′ün üzerinde makalesi bulunan Selami Şengül halen Yeminli Mali Müşavirlik yapmaktadır. GİRİŞ Sermaye piyasası mevzuatına ilişkin açıklamaların diğer mevzuatın açıklanmasından iki önemli farkı bulunmaktadır. İlki, Sermaye Piyasası Kanunu bir çerçeve Kanundur. Kanunun öngördüğü çerçeve içinde kalarak düzenleme yapma yetkisi Sermaye Piyasası Kurulunundur. Yapılan düzenlemeler, değiş-tirüinceye veya yargı organınca iptal edilenene kadar ihraçcılar, aracı kurumlar ve sermaye piyasası kurumlarınca uyulmak zorunda olan hukuki metinlerdir. Kanunun çerçevesi açıklansa bile, ayrıca Kurulca yapılan düzenlemeler dikkate alınmak zorunda olduğundan yapılan düzenlemeler olduğu gibi açıklanmak veya aktarılmak zorunluluğu ile karşı karşıya kalınmaktadır. Düzenleme, en başta,Kanun Kurulca çıkarılan Tebliğ ve alınan özel veya genel Kurul ilke kararlarıdır. Bunlara ilave olarak diğer mevzuatın sermaye piyasasını ilgilendiren hükümleridir. İkinci fark, Kanun ve düzenlemelerin mali piyasaların gidişatına bağlı olması ve iktisadi gelişme ve değişimlere dayanmasıdır. Temelde, Kanun, iktisattaki fınansal piyasalara ilişkin "etkinlik kuramına" dayanmakta ve yapılan düzenlemeler ve Kanunun sistematiği kuramın hukuki potadan geçirilerek hayata geçirilmesini hedeflemektedir. Bu nedenle, sermaye piyasası mevzuatının açıklanması, iktisatla birlikte-fınansal teori -etkinlik kuramı- hukuki açıklamaları içermek zorundadır. Yalnızca hukuki metin veya metinlerin açıklanması, Kanunun elde etmek istediği amacın elde edilememesi sonucunu verecektir. Çalışmada bu amaçtan hareket edilerek, iktisadi açıklamalara da yer verilmiş, fakat, faydalamcılann homojen bir yapıda olmadığı ve uygulamanın önemi de dikkate alınarak, fınansal piyasaların iktisadi işleyişine ilişkin açıklamalar, konuya girişi sağlayacak, hukuki düzenlemelerin iktisadi tabanı ile bağlantısı kurularak verilme yoluna gidilmiştir. Çalışma bu yönüyle, genel fınansal piyasalar, mali kurumlar ve ihracın düzenli ve sürekli bilgi aktanm mekanizmasına dayalı ve asimetrik bilgi aktarım sistemine vurgu yapan bir esasta ele alınmış; Kanun sistematiği açıklanırken belirtilen yaklaşıma uyulmuştur. Tebliğ ve özel ve genel nitelikli kararların açıklanması yanında önemli olduğu düşünülen düzenlemeler aynca olduğu gibi verilmiştir. Çalışma, sermaye piyasası mevzuatı yanında, ilgili diğer mevzuatı kapsamakta; 32 Sayılı Karar, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Yasası, Bankalar Kanunu, Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı, Borsa Düzenlemeleri Ve Mevzuatı bu çerçeve içinde çalışmayı bütünlemektedir. Amaç, topluca sermaye piyasası ve ilgili mevzuatın tek bir çalışma içinde yer alması yoluyla uygulamacılara her zaman ellerinin altında bulunacak bir kaynağın sağlanmasıdır. İÇİNDEKİLER SERMAYE PİYASASI MEVZUATI AÇIKLAMA ve YORUMLARI İÇİNDEKİLER v GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM MALİ SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI KANUNUNA GİRİŞ 3 ÜNİTE 1 .....5 MALİ SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI KANUNUN AMACI ....5 İMALİ SİSTEM 5 2 SERMAYE PİYASASI KANUNU′NUN AMACI VE KONUSU 7 ÜNİTE 2 12 TEMEL KAVRAMLAR 12 1 MENKUL KIYMETLER 12 2 İHRAÇ VE HALKA ARZ (SPK M.3/C) 14 3İHRAÇCI 14 4 YABANCI ORTAKLIK 15 5 YABANCI SERMAYE PİYASASI ARACI 15 6 YABANCI HİSSE SENEDİ 15 7 DEPO SERTİFİKASI 15 8HALKAARZ(SPKM.3/C) 16 9 HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIK (SPK M. 3/G) .16 10 KAYITLI SERMAYE ( SPK M. 3/D) 17 11 ARACI KURULUŞLAR (SPK M.3/İ) 19 VI İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI: MEVZUAT VE UYGULAMALAR 21 ÜNİTE 3 23 MENKUL KIYMET İHRACI VE KAYDA ALINMASI 23 1 MENKUL KIYMET İHRACI 23 1.1 Kayda Alma 25 1.2 Halka Arzın Şekli ( SPK m.6) 28 1.3 Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Satışı (SPK m.7 ) 28 1.4 Açıklanan Bilgilerden Sorumluluk 30 1.5 Satışı Yapılan Sermaye Piyasası Aracının Teslimi 30 1.6 Merkezi Kayıt Kuruluşu 31 ÜNİTE 4 ., 32 HİSSE SENETLERİ 32 1 HİSSE SENETLERİNİN İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞI: (SERİ I NO: 26 SAYILI TEBLİĞ) 32 1.1 Tahsisli Satış 34 1.2 Ön Talep Toplama 34 1.3 Kuruluşta Halka Arz 34 1.4 Mevcut Hisse Senetlerinin Halka Arzı 38 1.5 Halka Açık Olmayan Ortaklıkların Sermaye Artırımları Yoluyla Halka Arz 43 1.6 Halka Açık Ortaklıkların Sermaye Artırımları Yoluyla Halka Arz: 46 1.6.1 Şirket esas sermaye sisteminde ise 46 1.6.2 Şirket kayıtlı sermaye sisteminde ise, 46 1.6.3 Yeni pay alma hakkı tamamen veya kısmen kısıtlanıyorsa,...46 1.6.4 İç kaynakların sermayeye eklenmesi 49 1.6.5 Temettünün sermayeye eklenmesi 49 vu 1.6.6 Tahsisli satışlar 49 1.6.7 Bölünme 50 1.6.8 Birleşme ve devralma 50 2 ÖN TALEP TOPLAMA 50 2.1 Duyuru İlanı Yoluyla Ön Talep Toplama : 51 2.2 Duyuru İlanı Yapılmaksızın Ön Talep Toplama: 52 3 KURUL KAYDINA ALINMA: 52 4 İZAHNAMENİN TESCİLİ VE İLANI: 53 5 YENİ PAY ALMA HAKLARININ KULLANDIRILMASI: 53 6 TASARRUF SAHİPLERİ SİRKÜLERİNİN İLANI: 53 7 TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ : 54 8 EK SATIŞ HAKKI: 54 9 SERMAYE ARTIRIMLARINDA VE TEDRİCİ KURULUŞTA SATIŞ SONRASI İŞLEMLER : 54 10 ÖN İZAHNAME, İZAHNAME, ÖN TALEP TOPLAMA DUYURUSU VE SİRKÜLERLER : 55 11 SİRKÜLERLERİN İLAN EDİLECEĞİ GAZETELER : 56 12 HALKA AÇIKLANAN KONULARDA DEĞİŞİKLİKLER : 56 13 İLAN VE REKLAMLAR : 57 14 SATIŞ FİYATI: 57 15 HİSSE SENETLERİNİN TESLİM ZAMANI: 57 16 KURULA BİLDİRİM : 58 17 BORSA′DA İŞLEM GÖRME : 58 18 ARACILIK SÖZLEŞMESİ VE ARACI KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 58 18.1 Kısmi Aracılık Yüklenimi Esasları (Ek Madde 1) 58 Tablo: 1 59 Tablo: 2 60 vııı 18.2 Hisse senetlerinin halka arzına aracılık eden kuruluşlar; 60 19 HİSSE SENETLERİ HALKA ARZ EDİLEN ORTAKLIKLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 61 20 KATSAYI: 61 21 HALKA ARZDA ARACI KURULUŞUN İŞLEVİ: 61 22 İHRAÇCI ORTAKLIK İLE ARACI KURULUŞ ARASINDAKİ ÇIKAR ÇATIŞMASI: 62 23 HALKA AÇIK ORTAKLIKLARA TANINAN MUAFİYETLER : ...63 23.1 İlan Muafiyeti 64 23.2 Kar Dağıtım Muafiyeti: 64 24 HALKA AÇIK ŞİRKETLERİN MALİ TABLOLARINI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ 65 25 İLÂN 66 ÜNİTE 5 67 TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA SENETLERİ İHRACI 67 1 GENEL DEĞERLENDİRME 67 2 TAHVİL İHRACI 72 2.1 Halka Açık Anonim Ortaklıklar 73 2.1.1 Kanun′un 13 üncü Maddesi Uyarınca 73 2. 1.2 Kat Sayı 73 2.2 Halka Açık Olmayan Anonim Ortaklıklar 74 2.2.1. Sermaye Piyasası Kanunu′nun 13 üncü Maddesi Uyarınca: .74 2.2.2 Kat Sayı 74 2.3 Kalkınma Ve Yatırım Bankaları Tarafından Çıkarılacak Banka Bonosu Ve Banka Garantili Bonolar 75 2.4 Halka Arzedilmeksizin Çıkarılan Sermaye Piyasası Aracı Niteliğindeki Borçlanma Senetleri 75 2.5 Tahvil İhracina İlişkin Düzenlemeler 76 2.5.1 Kurul Kaydına Alınmanın Kapsamı 76 IX 2.5.2 Kurul Kaydı 76 2.5.3 Kurula Başvuru 77 2.5.4 Tahvil İhraç Limiti 78 2.5.5 Tahvillerin Vadesi 79 2.5.6 Tahvillerin İtfası 79 2.5.6.1 İhraçcının Talebine Bağlı Erken İtfa 79 2.5.6.2 İhraçcıların Erken İtfa Çağrısı ve Tahvillerin İptali 79 2.5.6.3 Tasarruf Sahibinin Talebine Bağlı Erken İtfa 80 2.5.6.4 Tasarruf Sahiplerinin Erken İtfa Bildirimi 80 2.5.7 Faiz 81 2.5.7.1 Değişen Faizli Tahvil 81 2.5.7.2 Değişen Faizli Tahvillerde Faiz Ödeme Şartları 81 2.5.8 Satılmayan Tahvillerin İptali 82 2.5.9 Aracı Kuruluş Kullanma Zorunluluğu: 82 2.5.10 Satış Süresi: 82 3 FİNANSMAN BONOSU 83 3.1 Finansman Bonolarının Hukuki Niteliği 83 3.2 Finansman Bonolarında Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar ....83 3.3 Vade ve Satış Esasları 83 3.4 İhraç Limiti 84 3.5 Kupür Büyüklüğü 85 3.6 Finansman Bonosu Türleri 85 3.7 Teminatlann Niteliği 85 3.8 Kurul Kaydı 86 3.8.1 Kurul Kaydına Alınmanın Ön Şartı 86 3.8.2 Kurul Kaydına Alınma 87 3.8.3 Kayda Alınma İçin İhraç Başvurusu .....87 3.9 Satılamayan Finansman Bonolarının İptali 88 4 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 88 4.1 İşleme Konu Olabilecek Alacak Türleri 88 4.2 İhraç ve İhraçcılar 89 4.3 Zorunlu Unsurlar 90 4.4 Vekalet İlişkisinin Esasları: 92 4.5 Garanti 92 4.6 Saklama Sözleşmesi 92 4.7 Fon Oluşturulması 93 4.8 İhraç Limiti: 93 4.9 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Satış Esaslan: 93 5 BANKA BONOLARI- BANKA GARANTİLİ BONOLAR 94 5.1 Kurul′a Başvuru Öncesi Yapılacak İşlemler 94 5.2 Tedavül Limiti: 95 5.3 Satış Limiti 95 5.4 Bonolann Kupür Büyüklüğü 96 5.5 Bonolann Satışa Sunulması 96 5.6 Bonolann Satış Esası 96 6 KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ 96 6.1 İhraç Yetkisi ve Limiti 97 6.2 Satış Süresi 97 6.3 Satışa Yetkili Kuruluşlar 97 7 HİSSE SENEDİ İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAHVİL (HDT) 98 7.1 HDT′lerin Vadesi ve Değiştirmenin Başlangıcı 98 7.2 Değiştirme Fiyatı ve Oranı 98 7.3 Değiştirme Oranının Düzeltilmesi 99 7.4 İtfa Planına Bağlı Değiştirme 99 XI 7.5 Ortaklığın Talebine Bağlı Değiştirme 100 7.6 Ortaklığın Değiştirme Çağrısı ve HDT′lerin İptali 100 7.7 Tasarruf Sahibinin Talebine Bağlı Olarak Değiştirme 100 7.8 Tasarruf Sahibinin Değiştirme Bildirimi 101 7.9 Değiştirme Hakkının Kullanım Esaslan 101 7.10 Hisse Senetlerinin Tahsisinde Öncelik Hakkı 101 7.11 İşlemiş Faizler ve Giderler 101 7.12 Değiştirme Hakkının Kalkması 102 8 KÂRA İŞTİRAKLİ TAHVİL (KİT) 102 8.1 Kara İştirakli Tahvil İhracı 102 8.2 Tahvillere Verilecek Kar Payı: 102 8.3 Kar Payının Belirlenmesi ve Kar Payı ve/veya Faizin Ödenmesi Zamanlan: 103 8.4 İşlem Sınırlaması: 103 9 GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI (GS) 104 9.1 Gayrimenkul Sertifikasının Tanımı ve Hukuki Niteliği 104 9.2 İhraçcının Nitelikleri 105 9.3 Zorunlu Unsurlar 105 9.4 Garanti 105 9.5 Sözleşme 106 9.6 İhraçtan Toplanan Paranın Kullanım Şekli 106 9.7 Edimlerin Kullanılması 107 9.8 Projenin Gecikmesi ve Cezai Şartı 107 9.9 Projenin Gerçekleşmemesi ve Cezai Şartı 108 9.10 Satış Sonuçlarının Kurul′a Bildirilmesi 108 9.11 Borsa Kotasyonu 108 10 OYDAN YOKSUN HİSSE SENETLERİ (OYHS) 108 10.1 Paylann İtibari Değeri 109 xiı 10.2 İktisap Yasağı 109 10.3 İhraç Şartlan 109 10.4 İhraç Limiti 110 10.5 Kayda Alma ve Halka Arz 110 10.6 OYHS′lerinin Sağladiği Haklar 110 10.6.1 Kâr Payında İmtiyaz 110 10.6.2 Tasfiye Bakiyesinde İmtiyaz 111 10.6.3 Oy Hakkının Doğması 111 10.6.4 Yeni Pay Alma Hakkı Kullanımı 111 10.6.5 Bedelsiz Pay Alma Hakkı 111 10.6.6 Bilgi Alma Hakkı .112 10.6.7 Genel Kurula Katılma Hakkı 112 10.6.8 OYHS Sahipleri Özel Kurulu 112 10.6.9 Sorumluluk Davası Açma Hakkı 113 10.6.10 Azınlık Haklan 113 ÜNİTE 6 114 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞINA İLİŞKİN TEBLİĞLERİ 14 1 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ HALKA ARZINDA SATIŞ YÖNTEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ SERİ VIII NO 8 114 1.1 TALEP TOPLAMA YÖNTEMİ: 115 a) Sabit Fiyatla Talep Toplama : 115 b) Fiyat Teklifi Alma Yoluyla Talep Toplama : 116 1.2 TALEP TOPLAMAKSIZIN SATIŞ YÖNTEMİ: 118 1.3 BORSADA SATIŞ YÖNTEMİ: 118 a) Sermaye Artırımında Taahhütler : 118 b) Halka Arzda İşlem Yasağı: 119 c) Belirli Satış Yöntemlerini KrUanmak Zorunda Olan İhraçcılar:... 119 d) Halka Açılmak Üzere Hisse Senedi Satışı Yapacak Ortaklıklar:... 119 XIII Hisse Senetleri Borsa′da İşlem Gören Ortaklıklar: 119 Nitelikleri Belirlenmiş Halka Açık Ortaklıklar: 119 2 SATIŞ YÖNTEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ İLGİLİ HÜKÜMLERİ (SERİ VIII NO 22) 120 2.1 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞINA İLİŞKİN KURALLAR 120 TALEP TOPLAMA YÖNTEMİ .′. 122 TALEP TOPLANMAKSIZIN SATIŞ YÖNTEMİ 127 BORSA′DA SATIŞ YÖNTEMİ 128 SERMAYE ARTIRIMINDA TAAHHÜTNAMELER 128 ARACI KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 128 HALKA ARZDA İŞLEM YASAĞI 129 ÜNİTE 7 130 DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOSU 130 1 ÇOKLU FİYAT YÖNTEMİYLE İHALE 130 Vade sonuna kadar bekleme halinde getiri: 131 Vadesinden Önce HB′nun Satılması Halinde Getiri: 131 2 PİYASA YAPICILIĞI SİSTEMİNDE DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ SATIŞ YÖNTEMİ: , 132 2.1 Tanımlar 132 Opsiyon: 133 TAP: 133 Değiştirme: (svvitching) 133 Konsinye İşlem: 133 Geri Alım İhalesi: 133 2.2 DİBS Satış İhalesi-DİBS Satış İhalelerine Katılım: 133 2.3 DİBS Satış İhalelere İlişkin Teminat Şartı: 134 2.4 DİBS Satış İhalesi Alt ve Üst Limitleri: 134 XIV 2.5 DİBS Satış İhalesine İlişkin Diğer Limitler: 134 Örnek 1 135 3 REKABETÇİ OLMAYAN TEKLİF (ROT) SİSTEMİ- KURALLAR 135 Örnek 2 (Bir önceki örneğin devamı): 135 4 OPSİYON SİSTEMİ - KURALLAR 136 Örnek 3 137 İhale listesi ve opsiyon dağılımı: 138 Örnek 4 138 5 DİĞER BORÇ YÖNETİMİ YÖNTEMLERİ: 139 5.1 Tap Yöntemiyle Satış 139 5.2 Halka Arz :. 139 5.3 Geri Alım İhalesi 140 5.4 DİBS Değiştirme İhalesi 140 5.5 Konsinye İşlem 140 5.6 Değişken Faizli Tahvil (DFT): 140 Örnek: 141 6 MENKUL KIYMETLERİN GERİ SATMA VAADİ İLE ALIMI- REPO-TERS REPO 141 6.1 İşlem Konusu Menkul Kıymetler 142 6.2 Vade ve Faiz Oranı 142 6.3 Repo ve Ters Repo İşlemleri Esasları 143 6.4 İşlem Hükümleri 143 6.5 Teslim Esasları 144 6.6 Faaliyet Esasları 144 6.7 İşlem Limitleri 144 6.8 Kayıt Esasları 145 XV ÜNİTE 8 146 SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİNE GÖRE ÖZEL DURUMLARIN AÇIKLANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ 146 1 Ortaklığın Sermaye Yapısı ve Yönetimin Kontrolüne Dönük Olarak Ortaya Çıkan Değişiklik ve Gelişmeler 146 2 Duran Varlıklardaki Değişme 147 3 Ortaklığın Faaliyet Konusundaki Değişiklikler 147 4 Ortaklığın Yatırımlarındaki Değişiklik 148 5 Ortaklığın Mali Yapısındaki Değişiklik 148 6 İştirakler ve İş Ortaklıklarına İlişkin Değişiklikler 148 7 İdari Konularda Değişiklik 149 8 Diğer Değişiklikler 149 9 Özel durumlar nedeniyle yapılacak açıklamalar: 150 10 Gayrimenkullere İlişkin Özel Düzenleme: 151 11İMKB Düzenlemelerine Göre Özel Durumların Açıklanması Yükümlülüğü: 151 12 Örtülü Kazanç ( SPK m. 15) 153 13 Temettü-Temettü Avansı ve Kar Payı Dağıtımı: 154 13.1 Hisse senetleri borsada işlem görmeyen ortaklıklarda birinci temettü oranı ve temettü dağıtımı 154 13.2 Hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklarda birinci temettü oranı ve temettü dağıtımı 155 13.2.1 Temettü dağıtım zamanı 157 13.2.2 Temettü dağıtımında imtiyaz 158 13.2.3 Temettü Avansı Dağıtım Esasları 159 13.2.3.1 Temettü avansı dağıtım kararı 159 13.2.3.2 Dağıtılacak temettü avansı tutarının hesaplanması 159 13.2.3.3 İlan ve bildirim esasları 160 13.2.3.4 Temettü avansı dağıtım zamanı 161 XVI 13.2.3.5 Temettü avansı ödemeleri 161 13.2.3.6 İkinci tertip yedek akçenin hesaplanması 162 13.2.3.7 Birinci temettü tutarının eksik dağıtılmasında sorumluluk 162 13.2.3.8 Temettü avansı dağıtımında sorumluluk 162 13.2.3.9 Bankaların temettü avansı dağıtımı 163 13.2.3.10 Tahsil edilmeyen kâr payı ve temettü avansı bedellerinin zaman aşımına uğraması 163 ÜNİTE 9......................... 164 MALİ TABLOLARIN HAZIRLANMASI KAMUYA AÇIKLANMASI VE BAĞIMSIZ DENETİM 164 1 MALÎ TABLO DÜZENLEME VE KAMUYA AÇIKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ:. 165 2 BAĞIMSIZ DENETLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 165 2.1 Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören Ortaklıklar 166 2.1.1 Yıllık Mali Tablo ve Rapor Düzenleme ve Bağımsız Denetleme , .166 2.1.2 Yıllık Mali Tabloların İlânı ve Kurula Bildirim 167 2.1.3 Yıllık Mali Tabloların ve Periyodik Ara Bilanço ve Gelir Tablosunun Menkul Kıymetlerin İhraç Başvurularında Kullanılması 168 2.1.4 Birleşme, Devir veya Tasfiye Durumunda Düzenlenecek Mali Tablolar ve Bağımsız Denetleme 168 2.2 Hisse Senetleri Borsada İşlem Görmeyen Kayıtlı Sermaye Sistemindeki Ortaklıklar 168 2.2.1 2 Milyar TL Ve Daha Fazla Çıkarılmış Sermayeye Sahip Ortaklıklar. 168 2.2.1.1 Yıllık Mali Tablo ve Rapor Düzenleme ve Bağımsız Denetleme 168 2.2.1.2 Yıllık Mali Tabloların İlanı ve Kurul′a Bildirim 169 XVII 2.2.1.3 Ara Bilanço ve Gelir Tablosu Düzenleme ve Bağımsız Denetleme 169 2.2.1.4 Birleşme, Devir veya Tasfiye Durumlarında Düzenlenecek Mali Tablolar ve Bağımsız Denetleme 169 2.2.2 Çıkarılmış Sermayesi 2 Milyar Liradan Az Olan Ortaklıkları69 2.2.2.1 Yıllık Mali Tablo ve Rapor Düzenleme 169 2.2.2.2 Yıllık Mali Tabloların İlanı ve Kurul′a Bildirim 170 2.2.2.3 Ara Bilanço ve Gelir Tablosu Düzenleme ve Bağımsız Denetleme 170 2.2.2.4 Birleşme, Devir veya Tasfiye Durumunda Düzenlenecek Mali Tablolar ve Bağımsız Denetleme: 170 2.3 Hisse Senetleri Borsada İşlem Görmeyen Ve Kayıtlı Sermaye Sistemi Dışında Hisse Senetleri Halka Arz Olunan Veya Arz Olunmuş Sayılan Ortaklıklar 171 2.3.1 5 Milyar Lira Ve Daha Fazla Ödenmiş Sermayeye Sahip Ortaklıklar 171 2.3.1.1 Yıllık Mali Tablo ve Rapor Düzenleme ve Bağımsız Denetleme 171 2.3.1.2 Yıllık Mali Tabloların İlanı ve Kurul′a Bildirim 171 2.3.1.3 Ara Bilanço ve Gelir Tablosu Düzenleme ve Bağımsız Denetleme 171 2.3.1.4 Birleşme, Devir veya Tasfiye Durumlarında Düzenlenecek Mali Tablolar ve Bağımsız Denetleme 172 2.3.2 Ödenmiş Sermayesi 5 Milyar Liradan Az Ortaklıklar 172 2.3.2.1 Yıllık Mali Tablo ve Rapor Düzenleme 172 2.3.2.2 Yıllık Mali Tabloların İlanı ve Kurul′a Bildirim 172 2.3.2.3 Ara Bilanço ve Gelir Tablosu Düzenleme ve Bağımsız Denetleme 172 2.3.2.4 Yıllık Mali Tablo ve Rapor Düzenleme 173 2.3.2.5 Yıllık Mali Tabloların İlanı ve Kurul′a Bildirim 173 xviii 2.3.2.6 Ara Bilanço ve Gelir Tablosu Düzenleme ve Bağımsız Denetleme 173 2.4 Mevcut Ortakların Pay Satışı ve Sermaye Artırımı Yoluyla Hisse Senedi Arzında Düzenlenecek Mali Tablolar: 174 2.4.5 Borçlanma Aracı İhraç etmek İsteyen Ortaklıklar: 174 ÜNİTE 10 177 VEKALETEN OY KULLANMA ÇAĞRI YOLUYLA VEKALET VEYA HİSSE SENEDİ TOPLANMASI 177 1 Vekil Aracılığıyla Oy Kullanma 177 2 Vekaletnamenin Şekli 178 2.1 Vekaletname Formlarının Gönderilmesi 178 2.2 Vekaletnamenin Düzenlenmesi 179 3 Temsil Yetkisinin Sınırlan 180 4 Vekilin Genel Kurulda Oy Kullanma Yöntemi 180 5 Vekaletnamenin Geçerlilik Süresi ve Sorumluluk 180 6 Pay Sahiplerine Çağrıda Bulunarak Vekalet Toplanmasına İlişkin Esaslar 181 6.1 Çağrıda Bulunarak Vekalet Toplama ve Sınırlan 181 6.1.1 Genel Olarak 181 6.1.2 Oy Sözleşmeleri: 182 6.1.3 Vekalet Toplama Çağrısı 182 6.1.4 Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanmasında Kamuyu Aydınlatma ve Bilgi Verme 182 6.2 Pay sahiplerine Çağrıda Bulunarak Hisse Senedi Toplanması.... 183 6.3 Çağrı Yoluyla Hisse Senedi Toplanmasında Aracılık Sözleşmesi 183 6.4 Çağrıya Karşılık Verilmesi 184 XIX ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KURUMLARI VE FAALİYETLERİ 187 ÜNİTE 11 189 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ VE SERMAYE PİYASASI KURUMLARI 189 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ TAKAS VE SAKLANMASI, DERECELENDİRİLMESİ, 191 ÜNİTE 12 192 ARACI KURUMLAR 192 1 GENEL OLARAK 192 2 KURULCA ARACI KURULUŞLARA İLİŞKİN OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 193 2.1 Aracılık faaliyetlerinin tanımı ve türleri: 193 2.2 Aracı Kurumların Sermaye Piyasası Faaliyetleri 193 2.3 Bankaların Sermaye Piyasası Faaliyetleri : 194 3 ARACI KURUMLARIN KURULUŞ ŞARTLARI: 194 3.1 Ticaret Unvanı Ve İşletme Adı: 195 3.2 Aracı Kurumların Kuruluş İşlemleri: 195 3.3 Faaliyet İzni Ve Esasları- Genel Şartlar : .196 3.4 Başvuru Ve Faaliyet İzni: 198 3.5 Faaliyetler Süresince Uyulması Gereken İlkeler : 200 3.6 Müşteri Tanıma Kuralı: 200 3.7 Çerçeve Sözleşme İmzalama Yükümlülüğü : 201 4 YÜKÜMLÜLÜKLER. 201 4.1 Blokaj Yükümlülüğü : 201 4.2 Borsa Üyeliği: 201 4.3 Ortaklık Yapısı Değişiklikleri: 201 4.4 Tescil Ve İlan Yükümlülüğü : 203 4.5 Kurul′a Bildirim Yükümlülüğü : ..204 XX 4.6 İlan Ve Reklamları Saklama Yükümlülüğü : 205 5 ARACI KURUMLARIN MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ: 205 5.1 Aracı Kurumların Şube Açma Şartları: 205 5.2 Aracı Kurumların İrtibat Bürosu Açma Şartları: 206 5.3 Şube Ve İrtibat Bürosu Ön İzin Ve İzin Süreci: 207 5.4 Aracı Kurum Acenteleri: 207 5.4.1 Acentelik Şartları: 208 5.4.2 Acente İzin Süreci: 209 5.4.3 Acentenin Faaliyetleri Esnasında Uyacağı Esaslar : 209 5.4.4 Acente Aracılığıyla Yapılan İşlemlerde Hukuki Sorumluluk: 210 5.4.5 Aracı Kurumun Acentelik Faaliyetlerini Takibi Ve Bildirim Yükümlülüğü: 211 6 ARACI KURUMLARIN YURT DIŞINDAKİ MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ: 211 6.1 Aracı Kurumların Yurt Dışındaki Merkez Dışı Örgütleri: 211 6.2 Yurt Dışında Merkez Dışı Örgüt Açma İzni: 212 7 İÇ KONTROL İLE TEFTİŞ VE MEVZUATA UYGUNLUK BİRİMİNE İLİŞKİN ESASLAR : 212 7.1 İç Kontrol: 212 7.2 Teftiş Birimi: 213 7.3 Mevzuata Uygunluk Birimi: 213 7.4 Müfettişlerin Atanması Ve Görevden Ayrılması: 214 7.5 Mesleki Yeterlilik ilkesi: 214 8 YURT DIŞINDA YERLEŞİK ARACI KURULUŞLARIN TÜRKİYE′DE FAALİYET ESASLARI 214 8.1 Yurt Dışında Yerleşik Aracı Kuruluşlar : 214 9 HALKA ARZA ARACILIK FAALİYETİ: 215 9.1 Halka Arza Aracılık Faaliyetine ilişkin Özel Şartlar : 217 XXI 9.2 Halka Arza Aracılık Faaliyetinin Esasları: 218 9.3 Halka Arza Aracılık Sözleşmesi: 218 9.4 Aracılık Konsorsiyumu : 219 9.4.1 Konsorsiyum Sözleşmesi: 219 9.4.2 Sözleşme Şartlarının Uygunluğu : 219 10 ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ : 219 11 BORSA DIŞI PİYASALARDAKİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ: 220 12 ELEKTRONİKORTAMDA ALIM SATIM EMİRLERİNİN İLETİMİ: 221 13 MÜŞTERİ HESAPLARINDAKİ NAKİT ALACAK BAKİYELERİNİN KULLANIM ESASLARI: 222 14 YÖNETİMSEL VE MALİ HAKLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR: 223 15 YURT DIŞI PİYASALARDA YAPILACAK ALIM SATIM ARACILIĞINA İLİŞKİN ESASLAR: 223 16 TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK FAALİYETİ 224 17 ARACI KURULUŞLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER: 225 18 İŞTİRAK TANIMI: „ 227 18.1 İştirak Sınırları: 227 18.2 Konsolidasyon Ve Birleşme : 228 19 DEFTER, KAYIT VE BELGE DÜZENİ : 228 20 FAALİYET YETKİ BELGELERİNİN İPTALİ VEYA FAALİYETLERİNİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI: 229 21 ARACI KURUMLARIN SERMAYESİ VE SERMAYE YETERLİLİKLERİ..:. 230 21.1 Özsermaye 231 21.2 Sermaye Yeterliliği Tabanı 231 21.3 Özsermaye ve Sermaye Yeterliliği Tabanının Hesaplanmasında Kullanılacak Değerleme İlkeleri 232 XXII 21.4 Asgari Öz Sermaye Yükümlülüğü 233 21.5 Sermaye Yeterliliği Tabanı Yükümlülüğü 234 21.6 Genel Borçlanma Sının 234 21.7 Likidite Yükümlülüğü: 234 21.8 Risk Karşılığı 235 21.8.1 Pozisyon Riski 235 21.8.1.1 Net Pozisyon .....235 21.8.1.2 Aracılık Yükleniminde Pozisyon Riski 236 21.8.1.3 Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinde Pozisyon Riski 236 21.8.2 Karşı Taraf Riski 237 21.8.2.1 Karşı Taraf Riski İçin Karşılık Ayrılması 237 21.8.2.2 Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemlerinde Karşı Taraf Riski 238 21.8.2.3 Repo ve Ters Repo İşlemlerinde Karşı Taraf Riski.... 23 8 21.8.2.4 Teminatlar 238 21.8.3 Yoğunlaşma Riski 239 21.8.4 Ayrılabilecek Azami Risk Karşılığı 239 21.8.5 Döviz Kuru Riski 239 21.9 Hesaplama Günü ve Kurul′a Bildirim Yükümlülüğü 240 21.9.1 Yükümlülüklere Aykırılıklar 240 21.9.2 Teminat Mektubu 240 ÜNİTE 13 242 MENKUL KIYMETLER TANZİM FONU 242 1 MENKUL KIYMETLER TANZİM FONUNUN KAYNAKLARI 242 2 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİNİN KURULUŞU 243 2.1 Üyelik 243 XXIII 2.2 Birliğin Görev Ve Yetkileri 243 2.3 Birliğin Yapamayacağı İşler 244 2.4 Disiplin Cezalan 245 3 ARACI KURULUŞLAR BİRLİĞİ ÜYELERİNİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİNİ YÜRÜTÜRKEN UYACAKLARI MESLEK KURALLARI 245 3.1 Amaç 246 3.2 Genel İlkeler 246 3.3 Dürüst ve Adil Davranma İlkesi 246 3.4 Mesleki Özen ve Titizlik İlkesi 247 3.5 Saydamlık İlkesi 247 3.6 Kaynaklan Etkin Kullanma İlkesi 247 3.7 Rekabet ve Toplumsal Yaran Gözetme İlkesi 247 3.8 Kara Paranın Aklanması İle Mücadele 247 3.9 Müşteriyi Tanıma Kuralı 247 3.10 Müşteri Talimatlarına Uyma 248 3.11 Bilgi Verme ...248 3.12 Müşteri Menfaatleri 249 3.13 Çıkar Çatışmaları 249 3.14 Sır Saklama 250 3.15 Mesleki Sorumluluk, Dayanışma ve Bilgi Alışverişi 250 3.16 Haksız Rekabetin Önlenmesi 250 3.17 İlan ve Reklamlar 251 3.18 Çalışanlann Genel Nitelikleri 251 3.19 Mesleki Yeterlilik 252 3.20 Mesleki Özen ve Titizlik 252 3.21 Kariyer Gelişimi. 252 3.22 Çalışanlann Müşterilerle İlişkileri 252 XXIV 3.23 Çalışanların Müşteri Olarak İlişkileri 253 3.24 Kurum Bazında Etik Kurallar Belirlenmesi ve Denetimi 253 3.25 Birlik ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İlişkiler 254 3.26 Meslek Kurallarının Geliştirilmesi 254 4 YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ (YKFY): 254 4.1 YKF Yönetmeliğin amacı, 254 4.2 Koruma Kapsamı 254 4.3 Fona Katılım 255 4.4 Fonun İdaresi 255 4.5 Fon Gelirleri 255 ÜNİTEM 257 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ VE PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ 257 1 PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN İLKELER 257 2 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN YAPAMAYACAKLARI İŞLER 259 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ 259 4 PORTFÖY YÖNETİMİNE İLİŞKİN İLKELER 260 5 YATIRIMCIYA AİT VARLIKLAR 261 6 ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ DÜZENLEME ZORUNLULUĞU 261 7 PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNDEN DOĞAN SORUMLULUK: 261 8 PORTFÖY YÖNETCİLİĞİNE İLİŞKİN ETİK KURALLAR 262 8.1 Mesleki Yeterlilik İlkesi 262 8.2 Bağımsızlık İlkesi 262 ÜNİTE 15 264 YATIRIM DANIŞMANLIĞI ( Seri V No 23 Sayılı Tebliğ) 264 1 YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİNDE BULUNABİLECEK KURUMLAR 264 XXV 2 YATIRIM DANIŞMANLIĞI YETKİ BELGESİNE SAHİP KURULUŞLARIN FAALİYETTE BULUNABİLECEKLERİ DİĞER ALANLAR: „ 264 3 YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA SAYILMAYAN HALLER 265 4 YATIRIM DANIŞMANLIĞINA İLİŞKİN İLKELER 265 5 YATIRIM DANIŞMANLIĞI SÖZLEŞMESİ 266 6 YATIRIM DANIŞMANLIĞINA İLİŞKİN ETİK KURALLAR: .267 6.1 Mesleki Yeterlilik İlkesi 267 6.2 Bağımsızlık ilkesi 267 6.3 Mesleki özen ve titizlik ilkesi 268 6.4 Sır saklama 268 ÜNİTE 16 269 KREDİLİ MENKUL KIYMET, AÇIĞA SATIŞ VE MENKUL KIYMETLERİN ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİNİ YAPACAK KURULUŞLAR 269 1 İŞLEM KONUSU MENKUL KIYMETLER VE İŞLEM SINIRI 269 2 KREDİLİ MENKUL KİYMET İŞLEMLERİ 270 3 KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 270 4 MÜŞTERİNİN BAŞLANGIÇTA YATIRMASI GEREKEN ÖZKAYNAK 271 4.1 Menkul Kıymetlerin Değerlemesi 272 4.2 Özkaynağın Korunması 272 4.3 Özkaynak Tamamlama Bildirimi 273 5 İŞLEM YASAĞI : 273 6 MENKUL KIYMETLERİN SAKLANMASI 273 7 AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ 273 7.1 Açığa Satış Çerçeve Sözleşmesi 274 7.2 Açığa Satış Emrinin Bildirilmesi 274 XXVI 7.3 İşlemlerde Fiyat Sınırı 274 8 MENKUL KIYMETLERİN ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ 275 8.1 Ödünç Alman Menkul Kıymetler Karşılığında Teminat Verilmesi 275 9 ARACI KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 275 ÜNİTE 17 277 MENKUL KIYMETLER TANZİM FONU′NUN İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK 277 ÜNİTE 18 286 ARACI KURUMLARIN TEDRİCİ TASFİYE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 286 ÜNİTE 19 295 ARACI KURUMLARIN TEDRİCİ TASFİYE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 295 ÜNİTE 20..... 301 ARACILIK FAALİYETİNDE BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ.. 301 Menkul Kıymet Giriş ve Çıkış Fişleri 304 ÜNİTE 21 318 YATIRIM FONLARI VE YATIRIM ORTAKLIKLARI 318 1 YATIRIM FONU VE YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN KANUN HÜKÜMLERİ: 323 ÜNİTE 22 325 YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN SPK DÜZENLEMELERİ 325 ÜNİTE 23 350 YATIRIM ORTAKLIKLARI HAKKINDA TEBLİĞ HÜKÜMLERİ 350 ÜNİTE 24 354 YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ SERİ VII NO: 10354 ÜNİTE 25.. 384 XXVII YABANCI YATIRIM FONU PAYLARININ KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ 384 ÜNİTE 26 394 EKLER 394 (EK-1) 394 TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİNDE YERALMASI GEREKEN ASGARİ HUSUSLAR: 394 (EK-2) 396 YABANCI YATIRIM FONLARININ BAŞVURULARINDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER: 396 (EK-3) 398 TEMSİLCİ KURULUŞLARIN FONLA İLGİLİ BİLGİLERİ AÇIKLAMALARINDA KULLANACAKLARI TABLO 398 (EK-4) 399 TÜRKİYE′DE YERLEŞİK KİŞİLERİN BU TEBLİĞ KAPSAMI DIŞINDA TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE, FON PAY ALIM SATIMLARINA ARACILIK EDEN KURUMLARIN BİLDİRİMLERİNDE KULLANACAKLARI TABLO 399 (EK-5) 400 YABANCI SERMAYE PİYASASI KURULUŞLARINA İLİŞKİN SİRKÜLER 400 ÜNİTE 27 401 DERECELENDİRME FAALİYETİ İLE DERECELENDİRME KURULUŞLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ 401 ÜNİTE 28 412 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI (GYO) 412 1 TANIMLAR: 412 2 YAPABİLECEKLERİ FAALİYETLER 414 3 YAPAMAYACAKLARI İŞLER: 415 4 YATIRIM FAALİYETLERİ 415 XXVIII ÜNİTE 29 417 RİSK SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 417 1 TANIMLAR: 417 2 YAPABİLECEKLERİ FAALİYETLER 418 3 YAPAMAYACAKLARI FAALİYETLER : 419 4 GİRİŞİM ŞİRKETLERİNE YATIRIM 419 ÜNİTE 30 420 BORSALARIN İŞLEVİ VE KOTASYON 420 1 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) 422 1.1 İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının (İmkb) Amacı, Görev Ve Yetkileri 422 1.2 İmkb′nin Örgüt Yapısı 423 1.3 İmkb′ de Kotasyon Müdürlüğünün Görevi 424 1.4 İmkb Düzenlemelerine Göre Kotasyon Koşulları 424 1.5 Kotasyon Yönetmeliğine Göre, İlk Kotasyon Ve İlave Kotasyon424 1.6 Kotasyon Yönetmeliğine Göre Halka Açıklık ve Halka Açık Hisseler ′. 425 1.7 Kotasyon Yönetmeliğine Göre Halka Açıklık Oranı 425 1.8 Kotasyona Konu Olabilecek Menkul Kıymetler Hangileridir? ....426 1.9 İMKB′de Teşkil Olunmuş Pazarlar 427 2 REPO-TERS REPO PAZARI 429 3 HİSSE SENETLERİ İÇİN KOTASYON BAŞVURUSU 430 4 KIYMETLİ MADEN BORSALARI: 431 5 ARACI KURULUŞLARIN FAALİYET KONULARI 432 6 BORSA ÜYELERİNİN UYMASI GEREKEN ESASLAR: 433 7 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSALARI (VİOB): 434 7.1 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasına İlişkin Yönetmelik Hükümleri:.436 7.2 İşlem Esasları 437 XXIX 7.2.1 Uzun pozisyon, 438 7.2.2 Kısa Pozisyon 438 7.2.3 Ters İşlem (Pozisyon Kapatma) 439 7.2.4 Opsiyon Primi 439 7.2.5 Kullanım Fiyatı 439 7.2.6 Uzlaşma Fiyatı 439 7.2.7 Pozisyon Limitleri 439 7.2.8 Piyasa Yapıcılığı 440 8 TAKAS MERKEZİ: 440 8.1 Takas Üyeliği 440 8.1.1 Başlangıç Teminatı 441 8.1.2 Sürdürme Teminatı 441 8.1.3 Asgari Teminat 441 8.1.4 Garanti Fonu 441 8.1.5 Fark İşlemleri 441 8.1.6 Ödeme ve Teslim Esasları 442 9 DENETİM VE CEZAİ SORUMLULUK 443 9.1 Tedbirler ( SPK m.46): ■ 443 9.2 Cezai Sorumluluk 445 İdari Para Cezaları 452 ÜNİTE 31 453 BANKALAR KANUNU -SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ VE İLGİLİ HÜKÜMLERİ 453 MADDE 50 - 457 ÜNİTE 32 460 SERMAYE PİYASASI KURULU İLKE KARARLARI 460 1 KURUL İLKE KARARLARI 460 XXX 2 YENİDEN DEĞERLEME VE BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ- Seri VIII No 3 461 3 TAHVİL İHRACINDA TAVAN 461 3.1 Kayıtlı Sermaye Tavam 461 4 KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMİ 462 5 KATILMA BELGELERİNİN ALIM SATIM İŞLEMLERİ 463 6 SAKLAMA HİZMETLERİ VE TAKASBANK 464 7 LİMİTED ŞİRKETTEN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞEN ORTAKLIKLARIN HALKA AÇILMASI 465 8 KAR DAĞITIMI 466 9 AÇIĞA SATIŞ VE A TİPİ FON KATILMA BELGELERİ 467 10 KAR DAĞITIMI VE ÖZEL HALLER TEBLİĞİ UYARINCA DUYURULMASI 467 11 HALKA AÇILMADA ASGARİ SERMAYE TUTARLARI 468 12 TALEP TOPLAMA VE BORSADA SATIŞ YÖNTEMİNİN UYGULANMASINDA ASGARİ AKTİF TOPLAMI 469 13 FİNANSAL PİYASALARDA FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERDE HALKA AÇILMA VE KAYITLI SERMAYEDE ASGARİ ÖDENMİŞ SERMAYE 469 14 KAR DAĞITIMI YAPILMAMASI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE TEMETTÜ 469 15 HALKA AÇIK ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAK ETTİĞİ VAKIFLAR VE YAPILACAK BAĞIŞLAR 470 16 İŞLEM SIRASI KAPATILMIŞ HİSSE SENETLERİ VE PORTFÖYLERİN DEĞERLEMESİ 471 17 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA AYNİ SERMAYE İLE SERMAYE ARTIRIMI 472 18 KREDİ KARTI İLE HİSSE SENEDİ ALIMI 472 19 KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMİNDE ÖZ KAYNAK. 472 20 AKTİFLERİN ÜZERİNDEKİ KISITLAR VE SERMAYE YETERLİLİĞİ HESAPLANMASI 473 XXXI 21 2002 YILI İÇİN ASGARİ FON VE SERMAYE TUTARLARI 473 22 2001 YILI İÇİN BORSA ŞİRKETLERİNİN KAR DAĞITIMI SORUNU 474 23 FİNANSAL ŞİRKETLERİN HALKA AÇILMA VE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ BAŞLANGIÇ SERMAYELERİ 474 24 KSS′NDE ASGARİ BAŞLANGIÇ SERMAYESİ 475 25 İHRAÇCILARIN MUAFİYET ŞARTLARI 475 26 KAYITLI SERMAYE TAVANIN AŞILMASI 476 27 2002 YILI İÇİN ARACI KURUMLARIN SAHİP OLMALARI GEREKEN ASGARİ SERMAYELERİ 476 28 İMKB ÜYELİĞİ AİDATLARI 477 29 REPO-TERS REPO İŞLEMLERİNDE ESAS OLAN MENKUL KIYMETLER 477 30 YATIRIM FONU VE ORTAKLIKLARI PORTFÖYÜNE ALINABİLECEK MENKUL KIYMETLER 477 31 HALKA AÇIKLIK ORANI 478 32 YATIRM FONU VE ORTAKLIKLARININ PORTFÖYLERİNDEKİ İŞLEME KAPATILAN SENETLERİN DURUMU 478 33 ARACI KURUMLARDA BAĞLI MENKUL KIYMETLER 479 34 ARACILIK SÖZLEŞMELERİNDE BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR 480 35 EMEKLİLİK YATIRIM FONU 480 EMEKLİLİK YATIRIM FONU TÜRLERİ 481 ÜNİTE 33 483 32 SAYILI KARARIN MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ483 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI HAKKINDA TEBLİĞİ... 484 2 MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ 485 3 32 SAYILI KARARIN MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN YAPTIĞI DÜZENLEME: 486 M XXXII 3.1 Menkul kıymetler 487 ÜNİTE 34.. 488 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ VE KARA PARANIN AKLANMASI KANUNUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 488 1) BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (4208 S.K. MD. 5) 491 2) KİMLİK TESPİTİ:..... 491 2.1 Kimlik Tespitinin İstisnası : 492 2.2 Kimlik Tespitinin Usulü :. 492 2.3 Sorumlular ve Müeyyideler: 493 2.4 Şüpheli İşlem Bildirimi: 494 2.4.1 Şüpheli İşlem Tanımı : 495 2.4.2 Yükümlüler: 495 2.4.3 Şüpheli İşlem Tipleri : 495 2.4.4 Ş.İ.B. Bulunmadan Önce Yapılacak İşlemler: 497 2.4.5 Şib Formunun Doldurulması Ve İmzalanması : 497 2.4.6 Haber Verme Yasağı : 498 2.4.7 Süre (Bildirim Süresi): 498 2.4.8 Bildirimin Yapılacağı Yer : 498 2.4.9 Müeyyide : ....499 SERMAYE PİYASASI MEVZUATI SORULAR 500 BAĞIMSIZ DENETİM VE MESLEK KURALLARI 513