Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Sermaye Piyasası Kurulu Kararlarının Hukuki Niteliği Ve Yargısal Denetimi

Sermaye Piyasası Kurulu Kararlarının Hukuki Niteliği Ve Yargısal DenetimiSayfa Sayısı
:  
310
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2008
ISBN NO
:  
978-975-295-786-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Toplum hayatının zorunlu kıldığı hizmetleri yürütmek, ekonomik ve sosyal alanlarda düzenleme ve denetleme yapmak işlevini üstlenen idarenin, işlevine uygun biçimde örgütlenmesi, hukuka bağlılığı, toplum düzeni ve hukukun üstünlüğü açısından yaşamsal öneme sahiptir. Bu nedenle de idarenin yapısı, hukuka bağlılığı, birey ve toplulukları ile ilişkileri hep tartışılıp, sorgulanmış; ortaya çıkan sorunları çözmek için de yeni bir takım tasarımlar ortaya konulmuştur. Teknolojinin hızla gelişmesi, belki ekonomik ve sosyal alanların klasik idari kurum ve kuruluşlarınca düzenlenip, denetlenmesini zorlaştırmış; belirtilen alanlarda, siyasi iktidarın ve günlük siyasetin etkisi ve yönlendirmesi nedeniyle idarenin tarafsızlığını sağlamak güçleşmiştir. Piyasa ekonomisini bütün mekanizmalarıyla kuran Batı ülkelerinde, belirtilen sakıncaları gidermek amacıyla bağımsız idari otorite olarak adlandırılan, bağımsız, özerk kurumlar oluşturulmuştur. Bağımsız idari otoriteler, piyasa ekonomisini oluşturma çabası içinde bulunan ülkemizde de örnek bir model olarak benimsenmiş olup; sayıları giderek artmaktadır. Ancak ülkemizde idarenin, azgelişmişliğin bütün bozulma özelliklerini taşıması nedeniyle bağımsız idari otoritelerin bağımsızlık ve tarafsızlığının kuruluş aşamasında teminata bağlanması zorunludur. Öncelikle anılan kurumların, iktidara, günlük siyasete, çıkar gruplarına karşı bağımsızlıklarının sağlanması; tarafsız, objektif karar alabilecek yapıda oluşturulmaları gerekmektedir. Klasik idari kurumların farklılıklarına karşılık bağımsız idari otoritelerin sonuçta idari kurum oldukları; idare hukuku ilke ve kurallarını uygulayarak işlevlerini yerine getirebilecekleri açıktır. Esasen bağımsız idari otoriteler, ekonomik hayatın ortaya çıkardığı sorunların, olumsuzlukların giderilmesi, başka deyişle ekonomik kamu düzeninin kurulup, korunması amacıyla bir tür ekonomik kolluk görevi üstlenmektedirler. Elbette anılan kurumların idari tasarruflarının hukuka uygunluğu da yargısal denetimle sağlanacaktır. Sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunması ile görevli Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasasını düzenlemek ve denetleme yetkisine sahip bir kurum olarak bağımsız idari otorite niteliğini taşımaktadır. Sermaye piyasasındaki ilişkiler özel hukuk alanına girmekle birlikte Sermaye Piyasası Ku-rulu′nun sermaye piyasasına yönelik düzenleme ve denetleme yönündeki tasarrufları, kamusal müdahale niteliği taşıması nedeniyle idare hukuku kapsamındadır. Danıştay Onuncu Dairesi Tetkik Hakimi, seçkin bir idari yargı mensubu olan Aydın AKGÜL de, Sermaye Piyasası Kurulu′nun işlemlerini idare hukukunun ilke ve kuralları çerçevesinde inceleyip değerlendirerek yetkin bir eser ortaya koymuştur. Sermaye Piyasası Kurulu işlemlerinin hukuki niteliğini, bu işlemlerin yargısal denetiminin özellikleri ve sınırını ayrıntılı biçimde inceleyen bu eserin, sermaye piyasası ile ilgilenenlere ve idare hukukçularına katkı sağlayacağı inancındayım. Henüz mesleğinin başında olan Aydın AKGÜL′ü, yapmış olduğu inceleme ve ortaya koyduğu eser için kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Mehmet ÜNLÜÇAY Danıştay 10. Dairesi Başkanı SUNUŞ Bu çalışma Doç. Dr. Emin MEMİŞ′in danışmanlığında hazırlanarak, 29.6.2006 tarihinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü′nde yüksek lisans tezi olarak Doç Dr. Emin MEMİŞ, Doç. Dr. N. İlker ÇOLAK ve Yrd. Doç. Dr. Tarkan OKTAY′dan kurulu tez jürisi önünde savunulmuş ve jüri tarafından oybirliğiyle başarılı bulunmuştur. Tezin kitap haline gelmesi için bir yılı aşkın süre daha çalışma yapılmıştır. Tez kitaplaştırılırken özünün korunmasına dikkat edilmekle birlikte, tezde konu olarak yer almayan, ancak sermaye piyasası ile ilgilenenlere ve idare hukukçularına yararlı olacağı düşünülen bir çok konu çalışmaya eklenmiştir. Tezde Sermaye Piyasası Kurulu′yla ilgili 1997 yılı ile 2006 yılı arasındaki Danıştay kararları yer almasına karşın, tezin kabul edildiği tarihten kitabın basıldığı tarihe kadar olan Danıştay 13. Dairesi kararları da gözden geçirilerek kitabın yargı kararları ile zenginleştirilmesine çalışılmıştır. Kitabın hazırlanmasında en büyük emeğin, Eşim Semra ile Kızım Pe-lin′e ait olduğunu ve bu çalışmaya başladığım andan kitabın yayınlanmasına kadar geçen 2 yılı aşkın sürede en büyük fedakarlığı onların gösterdiğini belirtmek isterim. Her şeyden önce, Eşim bana çalışmam için ideal bir ortam hazırladı, yazdıklarımı okuyup düzeltmeler yaptı. Kızım da akşam oyunlarından ve gezmelerinden bu süreçte babası hatırına vazgeçmek zorunda kaldı. Onlara engin sabırlarından dolayı teşekkür ederim. Yüksek lisans tezinin tamamlanması aşamasında tezimi baştan sona titizlikle okuyup öneriler getiren tez danışmanım, değerli hocam Doç. Dr. Emin MEMİŞ ve tez izleme komitesi üyesi Doç. Dr. N. İlker ÇOLAK′a, Yrd. Doç. Dr. Tarkan OKTAY′a en içten teşekkürlerimi sunarım. Tezin kitap haline getirilmesi aşamasında büyük destek gördüğüm Danıştay 10. Dairesi Başkanı Mehmet ÜNLÜÇAY′a ayrıca teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Danıştay 10. Dairesi Tetkik Hakimlerinin gerek mesleki gerekse akademik çalışmalarının hep arkasında olduğunu ifade eden, bunu değerli öneri ve fikirleri ile de gösteren değerli Başkanım, kitabın yayınlanması aşamalarını yakından takip etmiş; kitabı yayınlanmadan önce baştan sona okumuş; değerli görüş ve eleştirilerini belirterek bu eserin meydana gelmesine büyük katkıda bulunmuştur. ′&*"*■ Sermaye Piyasası Kurulu işlemleri hakkında verdikleri kararları ile sermaye piyasası alanına yön vererek bu çalışmaya ışık tutan Danıştay 10. ve Danıştay 13. Dairesi′nin değerli Üyelerine; bu kararlara kolayca ulaşmamı sağlayan Danıştay 10. Dairesi ile Danıştay 13. Dairesi Kıdemli Tetkik Hakimlerine, Tetkik Hakimlerine ve çalışanlarına; kitap çalışmamda manevi desteklerini hep yanımda hissettiğim Danıştay 10. Dairesi Üyelerine ve Danıştay 10. Dairesi Tetkik Hakimlerine teşekkürlerimi sunarım. Kitabımın sermaye piyasası ile ilgilenenlere ve idare hukukçularına katkı sağlaması dileğiyle... Aydın AKGUL Ankara, Ocak 2008 GİRİŞ Sermaye piyasası, telekomünikasyon, enerji, ekonomik rekabet, finans ve bankacılık gibi kamusal yaşamın ve ekonominin duyarlı alanlarını düzenleme amacıyla oluşturulan ve kamuoyunda daha çok bağımsız idari otori-te(BİO) olarak bilinen yeni idari kurumların ülkemizde son yıllarda giderek yaygınlaşmakta olduğu gözlenmektedir. Bu kuruluşların, merkezi idarenin hiyerarşik ve vesayet denetimine tabi olmamaları, devlet tüzel kişiliğinden ayrı kamu tüzel kişiliklerinin bulunması, organik yapılarının farklılık göstermesi, kuruluş yasalarında geniş yetkilerle donatılmaları nedeniyle, klasik idari yapılanmadaki belirlenmiş yerlere oturtulmakta güçlük çekilmektedir. Sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, menkul kıymetler ve sermaye piyasasıyla ilgili kuruluşlar hakkında kamunun aydınlatılmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını sağlamak ve Sermaye Piyasası Kanunu′nda öngörülen diğer görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), ülkemizdeki BİO′la-rm ilklerindendir. Sermaye Piyasası Kanunu′nda kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip olduğu açıkça belirtilen Kurulun, ekonominin temel taşlarından olan sermaye piyasasını bağımsız olarak denetlemesi ve bu alana ilişkin düzenlemeler yapması önemini ayrıca artırmaktadır. Ülkemizde, özellikle Rekabet Kurumu′nun kurulmasıyla birlikte, bazı çevrelerce, Rekabet Kurulu′nun, karar alma sürecinde yargılama usulüne benzer bir usul izlemesinden hareketle, Rekabet Kurumu ile ilgili olarak yarı yargısal, hatta yargısal bir kurum nitelemesinde bulunulmuş; kararlarının yargı yerlerince usulen incelenmesi, esas denetime tabi tutulmaması gerektiği belirtilmiştir. Daha sonra, bu görüş diğer BİO′lar açısından da tartışılmaya başlanmıştır. Bundan dolayı, Sermaye Piyasası Kurulu′nca alman kararların hukuki niteliğinin, idare hukuku açısından belirlenmesi, bir idari işlem olan Kurul kararlarına karşı, hangi yargı yoluna nasıl başvurulacağı, yargı yerlerinin SPK kararlarının yargısal denetimindeki yaklaşımı kitabın konusunu oluşturmaktadır. Kitabın amacı ise; Sermaye Piyasası Kurulu′nun bağımsız idari otorite olup olmadığının saptanması yanında, Kurulun Türk idari teşkilatı içerisindeki yerinin de belirlenerek, Anayasa′nın 123 üncü maddesinde belirtilen, idarenin bütünlüğü ilkesini ihlal etmediğini, kararlarının idari karar olma özelliğini ortadan kaldırmadığını ortaya koymaktır. Bunun yanında, idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık olduğunu belirten Anayasa′nın 125 nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu′nca verilen kararların da idari yargının denetimine tabi olduğunu göstermektir. Kitabın birinci bölümünde, sermaye piyasası ile ilgili bazı temel kavramlar üzerinde durularak, sermaye piyasasının önemi ve ekonomideki yeri hakkında bilgi verilecektir. Yine bu bölümde, Sermaye Piyasası Hukukunun gelişimi, bu hukukun diğer hukuk dalları içerisindeki yeri belirlenerek; 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu′nun özellikleri, konusu, amacı ve kapsamı anlatılmaya çalışılacaktır. İkinci bölümde, bağımsız idari otoritelerin özellikleri belirtilerek, SPK′nın bir bağımsız idari otorite olup olmadığı sorusuna cevap bulunmaya çalışılacak ve Kurulun Türk idari teşkilatı içindeki yeri saptanacaktır. Bu saptamadan sonra Kurul, organik açıdan irdelenerek, Kurulun yapısal özellikleri ortaya konmaya çalışılacaktır. Üçüncü bölümde, SPK işlemlerinin hukuki niteliği ortaya konulduktan sonra, idari usul yönüyle SPK işlemlerinin değerlendirilmesi yapılacak ve Kurulun kolluk faaliyetleri başlığı altında SPK′nın aldığı tedbirler ve uyguladığı yaptırımlar anlatılacaktır. Kitabın dördüncü ve son bölümünde, hukuk devleti ilkesi ve idarenin yargısal denetiminin önemi ışığında, Kurul kararlarının yargısal denetiminin gösterdiği özellikler ortaya konularak tartışma konusu yapılacaktır. Yine son bölümde, idarenin hukuki sorumluluğu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu′nun hukuki sorumluluğu belirlenerek, Kurula karşı açılmış tam yargı davalarına ilişkin örnek kararların irdelenmesi ile konunun daha iyi anlaşılmasına çalışılacaktır1. 1 5183 sayılı Danıştay Kanunu′nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Danıştay 13. Dairesi kurularak Bağımsız İdari Otorite kabul edilen kurumların kararlarının yargısal denetimi uzman bir Daireye bırakılmıştır. Daha öncesinde Danıştay 10. Dairesince temyizen bakılan Sermaye Piyasası Kurulu kararlarına, 5183 sayılı Yasadan sonra Danıştay 13. Dairesince temyizen bakılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla, bu kitaptaki Kurul kararlarına ilişkin Danıştay kararlarının bir kısmı Danıştay 10. Dairesine, bir kısmı da Danıştay 13. Dairesine aittir. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V SUNUŞ VII KISALTMALAR XV GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KAVRAMI VE SERMAYE PİYASASI HUKUKU I. SERMAYE PİYASASI KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 3 A) SERMAYE PİYASASI KAVRAMI 3 (1) Piyasa 3 (2) Mali Piyasalar 3 (a) Para Piyasası 4 (b) Sermaye Piyasası 5 B) SERMAYE PİYASASININ ÖZELLİKLERİ 5 C) SERMAYE PİYASASININ UNSURLARI 6 D) SERMAYE PİYASASININ ÇEŞİTLERİ 8 (1) Menkul Değerlerin Sermaye Piyasasında İşlem Görme Şekilleri Bakımından 8 (a) Birincil Piyasalar 8 (b) İkincil Piyasalar 8 (c) Üçüncül Piyasalar 9 (d) Dördüncül Piyasalar 9 (2) Kurumsal Piyasa Yerinin Olup Olmaması Bakımından 9 (a) Örgütlenmiş (Organize) Sermaye Piyasaları 9 (b) Örgütlenmemiş (Serbest) Sermaye Piyasaları 9 (3) Piyasanın Coğrafi Genişliği Bakımından 10 (a) Yöresel Piyasalar 10 (b) Ulusal Piyasalar 10 (c) Uluslararası Piyasalar 10 X (4) Gelişmişlik Düzeyine Göre Piyasalar 10 (a) Kuruluş Aşamasındaki Piyasalar 10 (b) Gelişmekte Olan Piyasalar 11 (c) Olgunlaşmış Piyasalar 11 E) SERMAYE PİYASASININ EKONOMİDEKİ YERİ 11 F) SERMAYE PİYASASININ FAYDALARI VE İŞLEVLERİ 12 (1) Sermaye Piyasasının Faydalan 12 (2) Sermaye Piyasasının İşlevleri 13 (a) Sosyal İşlevi 13 (b) Ekonomik İşlevi 14 (c) Güvence İşlevi 15 (d) Sanayide Yapısal Değişikliği Kolaylaştırma İşlevi 15 G) SERMAYE PİYASASININ TARİHSEL GELİŞİMİ 15 II. SERMAYE PİYASASI HUKUKU VE SERMAYE PİYASASI KANUNU 17 A) SERMAYE PİYASASI HUKUKU VE GELİŞİMİ 18 B) SERMAYE PİYASASI HUKUKUNUN GENEL HUKUK İÇİNDEKİ YERİ . . 19 C) SERMAYE PİYASASI KANUNU′NDAN ÖNCEKİ DURUM 22 D) SERMAYE PİYASASI KANUNU VE ÖZELLİKLERİ 24 (1) Sermaye Piyasası Kanunu′nun Temel Özellikleri 24 (2) Sermaye Piyasası Kanunu′nun Sistematiği 25 E) SERMAYE PİYASASI KANUNU′NUN KONUSU VE AMACI 26 (1) Sermaye Piyasası Kanunu′nun Konusu 26 (2) Sermaye Piyasası Kanunu′nun Amacı 27 F) SERMAYE PİYASASI KANUNU′NUN KAPSAMI 29 (1) Genel Olarak 29 (2) İstisnalar 30 İKİNCİ BOLUM SERMAYE PİYASASI KURULU′NUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER 33 A) "BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTE" KAVRAMI 33 B) ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ 35 C) İŞLEVİ 36 D) BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN ÖZELLİKLERİ 37 (1) Bağımsızlık 38 (2) Regülasyon İşlevi 40 (3) İzleme ve Denetleme Yetkileri 41 (4) Yaptırım Uygulama Yetkileri 41 XI E) OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ 42 F) BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN ANAYASAL KONUMU VE TÜRK İDARİ TEŞKİLATI İÇİNDEKİ YERİ 44 G) İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ AÇISINDAN BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER 50 II. SERMAYE PİYASASI KURULU′NUN NİTELİĞİ 54 A) GENEL OLARAK 55 B) KURULUN İDARİ ÖZERKLİĞİ 55 C) KURULUN MALİ ÖZERKLİĞİ 61 D) SERMAYE PİYASASI KURULU BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTE MİDİR? . .64 III. SERMAYE PİYASASI KURULU′NUN KURULUŞU VE ÖRGÜT YAPISI ... .67 A) "KURUL" VE "KURUM" KAVRAMLARI ÜZERİNE 67 B) KURULUŞ AMACI 68 C) KURULUN OLUŞUMU VE MODEL SORUNU 69 D) KURULUN ÖRGÜT YAPISI 72 IV. SERMAYE PİYASASI KURULU′NUN GÖREV VE YETKİLERİ 74 A) GENEL OLARAK 74 B) KURULUN SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA BELİRTİLEN GÖREV VE YETKİLERİ 74 (1) Düzenleme 75 (2) Denetleme ve Gözetleme 76 (3) İzin ve Bildirim 77 (4) İnceleme ve Koordinasyon 77 (5) İdari Görevleri 78 V. SERMAYE PİYASASI KURULU′NUN FON VE BÜTÇESİ 78 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KURULU′NUN İŞLEMLERİ VE KOLLUK FAALİYETLERİ I. SERMAYE PİYASASI KURULU İŞLEMLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 83 A) KURULUN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ 83 B) KURULUN BİREL İŞLEMLERİ 88 C) KURUL İŞLEMLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 89 II. KARAR ALMA SÜRECİNDE SERMAYE PİYASASI KURULU 92 A) İDARENİN KARAR ALMA SÜRECİ VE İDARİ USULÜN ÖNEMİ 92 (1) Genel Olarak 92 (2) İdari Usul ve Önemi 93 XII (a) İdari Usul Kavramı 93 (b) İdari Usulün Önemi 94 (3) İdari Usul Kanununun Gerekliliği 95 B) İDARİ USUL YÖNÜYLE SERMAYE PİYASASI KURULU İŞLEMLERİ . .96 (1) Genel Olarak 96 (2) Toplantıların Gizli Yapılması 97 (3) Bilgi Edinme ve Belgelere Erişim Hakkı 98 (4) Savunma Hakkı 100 (5) Nihai Karar, Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 104 (6) Sermaye Piyasası Kurulu Kararının Gerekçeli Olması Gerektiği . . .106 (7) Kurul Kararma Karşı Başvuru Yollarının Gösterilmesi Gerektiği . . .113 III. SERMAYE PİYASASI KURULU′NUN KOLLUK FAALİYETLERİ 115 A) İDARİ KOLLUK 115 B) EKONOMİK KOLLUK 116 C) KURULUN KOLLUK YETKİLERİNİ KULLANMA USULLERİ 118 (1) İzin ve Bildirim 118 (2) İzleme ve Denetleme 120 D) KURULUN ALDIĞI TEDBİRLER VE YAPTIRIMLAR 121 (1) Genel Olarak İdari Yaptırım 121 (2) BİO′larm Yaptırım Yetkisi 123 (3) Sermaye Piyasası Kanunu′nda İdari Yaptırım 123 (a) Kurulun Aldığı Tedbirler 124 (i) İhtiyati Tedbir İsteme 124 (ii) Dava Açma 124 (iii) Duyuru 125 (iv) İflasa İlişkin Tedbirler 126 (v) İşyerinin Kapatılmasını, İlan ve Reklamların Durdurulmasını, Toplatılmasını İsteme 127 (vi) Diğer Tedbirler 128 (b) Kurulun Uyguladığı İdari Yaptırımlar 128 (i) İmza Yetkisini Sınırlandırma veya Kaldırma 128 (ii) Faaliyetleri Geçici veya Sürekli Olarak Durdurma 129 (iii) Borsalar ve Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda Sürekli Olarak İşlem Yapma Yasağı 131 (1) Manipülasyon 138 (2) Manipülasyon Dolayısıyla Borsada İşlem Yapma Yasağına Danıştay′ın Yaklaşımı 141 XIII (c) Kurul İdari Para Cezalan 144 (i) Genel Olarak İdari Para Cezaları 144 (ii) Kurul İdari Para Cezalarında Öne Çıkan Hususlar 145 (1) Savunma Alınması Zorunluluğu 148 (2) Gerekçeli Olması Zorunluluğu 149 (3) Miktarın Tespiti 150 (4) Kurul Yaptırımlarında Ölçülülük İlkesi 154 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KURULU KARARLARININ YARGISAL DENETİMİNİN ÖZELLİKLERİ I. YARGISAL DENETİM 157 A) HUKUK DEVLETİ İLKESİ 157 B) İDARENİN YARGISAL DENETİMİNINİN GEREKLİLİĞİ 160 C) YARGI SİSTEMİ 162 D) İDARİ YARGININ GEREKLİLİĞİ ve ÖNEMİ 164 E) ANAYASA MAHKEMESİ AÇISINDAN İDARİ YARGININ GÖREV ALANI 166 F) SERMAYE PİYASASI KURULU KARARLARINA KARŞI GÖREVLİ YARGI YERİ 171 (1) Kurul Kararlarına Karşı İdari Yargı Yeri Görevlidir 171 (2) Kabahatler Kanunu Sonrasında Kurul İdari Para Cezalarına Karşı Açılacak Davalarda Görevli Yargı Yeri 175 (3) Sermaye Piyasası Kurulu Kararlarının, Danıştay′da İlk Derece Mahkemesi Olarak Görülüp Görülemeyeceği Sorunu 183 II. DAVANIN AÇILMASI 187 A) YETKİLİ MAHKEME 188 B) DAVANIN SÜRESİNDE AÇILMASI 189 (1) Genel Olarak 189 (2) Dava Açma Süresi 191 (3) Dava Açma Süresinin Başlangıcı 194 C) TARAFLARA İLİŞKİN KOŞULLAR 197 (1) Davacıya İlişkin Koşullar 197 (2) Davalıya İlişkin Koşullar 200 D) DAVA DİLEKÇESİNİN USULÜNE UYGUN OLMASI 203 III. SERMAYE PİYASASI KURULU KARARLARININ YARGISAL DENETİMİNİN SINIRI 206 A) YARGI DENETİMİNİN SINIRI 206 XIV B) BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN YARGISAL DENETİMİ 209 C) KURUL KARARLARININ YARGI DENETİMİNİN SINIRI 211 (1) Genel Olarak 211 (2) Usul Denetimi 213 (3) Esas Denetim 214 IV. SERMAYE PİYASASI KURULU′NA KARŞI AÇILAN TAM YARGI DAVALARI 219 A) İDARENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 219 (1) Genel Olarak 219 (2) İdarenin Sorumluluk Sebepleri 221 B) İDARENİN TAZMİN BORCU VE TAM YARGI DAVALARI 225 C) SERMAYE PİYASASI KURULU′NUN HUKUKİ SORUMLULUĞU . . . .226 D) SERMAYE PİYASASI KURULU′NA KARŞI AÇILAN TAM YARGI DAVALARINA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLAR 228 (1) Hizmet Kusurunun Bulunmadığına İlişkin Kararlar 228 (2) Hizmet Kusurunun Bulunduğuna İlişkin Kararlar 232 SONUÇ 237 EK: 2499 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU 243 KAYNAKÇA 303