Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerinin Türk Ticaret Kanununun Tedrici Kuruluş Sistemi Üzerinde Etkileri

Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerinin Türk Ticaret Kanununun Tedrici Kuruluş Sistemi Üzerinde EtkileriSayfa Sayısı
:  
144
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1990
ISBN NO
:  
975-376-015-9

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Sermaye piyasasını hukuki yönden düzenlemek amacı ile yürürlüğe konulan Sermaye Piyasası Kanunu, menkul değerlere yatırım yapan tasarruf sahiplerini korumak amacından hareketle, başlıca, bu menkul değerlerin halka arzı ve satışı olgusunu kendisine odak noktası olarak almış ve düzenlemiştir. Kanunun bu amacının doğal sonucu olarak, anonim ortaklıkların tedrici kuruluşunda ortaklığa katılmak için başvuruda bulunan tasarruf sahiplerinin (müstakbel ortakların) korunması hususu da gündeme gelmiştir. İşte bu noktada Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu arasında ilişkiler ve etkileşim başlamıştır. Türk Ticaret Kanunu′nun Anonim Ortaklıkların Tedrici Kuruluşu′na İlişkin Sistemi′nin "halka basuru" aşaması, Sermaye Piyasası Kanunu ile köklü değişikliklere uğratılmıştır. Kuruluşun diğer aşamaları ise, dolaylı olarak, Sermaye Piyasası Kanunu′nun etkisine maruz kalmıştır. 1989 sonbaharında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi′ne doktora tezi olarak sunduğumuz, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerinin Türk Ticaret Kanunu′nun Tedrici Kuruluş Sistemi Üzerinde Etkileri, Türk Ticaret Kanununun anonim ortaklıkların tedrici kuruluş sisteminin, Sermaye Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra arzettiği görünümü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde, tedrici kuruluş sisteminin Ticaret Kanunumuzdaki düzenlenişinden kaynaklanan (bünyesel nitelikli) yetersizlikleri ve tedrici kuruluşu düzenleyen Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri arasındaki uyum sorunu üzerinde durulmuştur. Akademik hayata atıldığım ilk günden beri yarattıkları hoşgörülü çalışma ortamı ve yararlandığım kıymetli fikirlerinden ötürü, mensubu olmaktan gurur duyduğum Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilimdalı′nın öğretim üyeleri, saygıdeğer hocalarım Prof.Dr.Fahiman TEKİL, Prof.Dr.Merih Kemal OMAG ve Prof.Dr.Güzin ÜÇlŞIK′a şükran duygularımı ifade etmek isterim. Tezimin olumu sırasında değerli fikirleri ile yardımlarını esirgemeyen kıymetli hocam Prof.Dr.Hayri DOMANİÇ′e minnet duygularımı ifade etmekten zevk duymaktayım. Tez danışmanım olarak, tezimi büyük bir sabırla inceleyen ve çok değerli görüşleri ile bana yol gösteren saygıdeğer hocam Prof.Dr.Omer TEO-MAN′a şükranlarımı sunuyorum. Tezimin yayımını içtenlikle üstlenen Kazancı Yayınları sahiplerinden Muharrem KAZANCI′ya ve yayım işini büyük bir titizlikle gerçekleştiren KAZANCI YAYINLARI′nın tüm mensuplarına teşekkür ederim. Yaşantımın tümünde, maddi ve manevi fedakarlıklarını benden esirgemeyen sevgili ablam Muazzez EŞİYOK ile sevgili eniştem Erol EŞİYOK′a ve değerli dostum Tunç ŞANAD′a pek çok teşekkür ediyorum. Levent, Ekim 1990 Mehmet SOMER İÇİNDEKİLER Sayfa GİRİŞ 1 I. SUNUŞ 1 II. KONUNUN ELE ALINIŞ BİÇİMİ VE SINIRLANDIRILMASI 3 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK TİCARET KANUNU SİSTEMİNDE ANONİM ORTAKLIKLARIN TEDRİCİ KURULUŞU § 1. GENEL OLARAK § 2. TEDRİCİ KURULUŞ AŞAMALARI I. ESAS SÖZLEŞMENİN HAZIRLANMASI 11 1. Esas Sözleşmenin Şekli 11 2. Esas Sözleşmenin Muhtevası 12 II. KURULUŞ İZNİ 12 III. HALKA BAŞVURU : . . . 13 1. Halkı Katılmaya Davet (=izahname) 17 2. Halkın Katılımı (=iştirak taahhütnameleri) 18 A. İştirak Taahhütnamelerinin Hukuki Niteliği 18 B. İştirak Taahhütnamelerinin Şekli İS C. İştirak Taahhütnameleri ile Ortaklığa Getirilebilecek Katılma Paylan 19 3. Pay Bedellerinin Ödenmesi . . 20 4. Kuruluş Genel Kurulları Toplantıları 20 A. Birinci Kuruluş Genel Kurulu Toplantısı 21 B. İkinci Kuruluş Genel Kurulu Toplantısı 22 IV. KURULUŞUN TASDİKİ 23 V. ORTAKLIĞIN TESCİL VE İLANI 24 VII İKİNCİBÖLÜM SERMAYE PİYASASININ HUKUKİ YÖNÜ ÜZERİNDE ÜLKEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALARIN ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞUNA İLİŞKİN SİSTEMLERİ § 1. SERMAYE PİYASASI ETÜDÜ § 2. BİRİNCİ TASARI Sayfa I. TASARININ ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞUNA İLİŞKİN SİSTEMİ 38 1. Esas Sözleşmenin Tanzimi 38 2. İzahnamenin Tanzimi 40 3.Taahhüd 40 4. Kuruluş Teminat Akçesi 41 5. Kuruluş İzni 41 6. Tescil ve İlân 42 II. HALKA BAŞVURU 42 III. TASARI HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 43 § 3. İKİNCİ TASARI I. TASARININ TEDRİCİ KURULUŞLA İLGİLİ HÜKÜMLERİ 46 1. Esas Sözleşmenin Tanzimi 46 A. TK. 279 Hükmüne İlaveten Esas Sözleşme Metninde Yer Alması Gerekli Kayıtlar 46 B. Esas Sözleşmede Yer Alamayacak Olan Kayıtlar 47 2. Halka Başvuru - 47 II. TASARI HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 48 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE TEDRİCİ KURULUŞ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ*- § 1. SERMAYE PİYASASI KANUNU I. SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN AMACI VE KONUSU 53 1. Amaç 53 2. Konu 54 II. SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN SİSTEMİ 55 VIII I Sayfa III. SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN UYGULANMA ALANI .... 56 1. Menkul Kıymetlerin Halka Arzı ve Satışı 56 A. Halka Arz 56 a) Halka Arz Kavramı 57 b) Halka Arz Sayılan Haller 57 B. Satış 57 2. Menkul Kıymetleri Halka Arzolunan Anonim Ortaklıklar 58 A. Kavram 58 B. Menkul Kıymetleri Halka Arzolunmuş Sayılan Anonim Ortaklıklar 59 3. Yardımcı Kuruluşlar 59 § 2. SERMAYE PİYASASI KANUNU - TÜRK TİCARET KANUNU İLİŞKİSİ I. GENEL OLARAK 61 II. ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞU BAKIMINDAN 63 1. Ani Kuruluşlu Anonim Ortaklıklar 64 2. Tedrici Kuruluşlu Anonim Ortaklıklar 64 § 3. SERMAYE PİYASASI KANUNU HÜKÜMLERİNİN, TEDRİCİ KURULUŞ SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ DOĞRUDAN ETKİSİ (MENKUL KIYMETLERİN HALKA ARZI VE SATIŞI) I. MENKUL KIYMETLERİN HALKA ARZI (=HALKI KURULMAKTA OLAN ORTAKLIĞA KATILIMA DAVET) 69 1. Halka Arz İzni 69 A. İznin Kapsamına Giren İşlemler 69 a) Kurulu Anonim Ortaklıkların Hisse Senetlerinin Halka Arzları 69 b) Kurulmakta Olan Anonim Ortaklıkların Halka Arz Sayılan İşlemleri 72 B. Halka Arz İçin Gerekli Belgeler 74 a) Ortaklık Esas Sözleşmesi 74 b) İzahname 75 aa) İzahname Muhtevası 75 bb) kahnamenin Denetimi 77 IX Sayfa aaa) Sermaye Piyasası Kumlunun İzahname Üzerindeki Denetimi 77 bbb) Sicil Memurunun İzahname Üzerindeki Denetimi .... 77 cc) İzahnamenin Halka Duyurulması 78 c) Diğer Belge ve Raporlar 79 aa) Taahhüt Belgesi 79 aaa) Taahhüdün Hukuki Niteliği 80 bbb) Taahhüdün Amacı 83 ccc) Taahhüdde Bulunacak Olanlar 84 ddd) Taahhüdün Şekli . . . 84 bb) Teminat Belgesi 85 aaa) Teminatın Amacı 86 bbb) Teminatın Türü 86 ccc) Uyulması Gereken Şekil 87 cc) Verimlilik ve Güvenilirliği Kanıtlayan Belgeler 87 2. İzin İçin Başvuru, İnceleme ve Sonuç . . . 87 A. Başvurulacak Makam 87 B. Sermaye Piyasası Kurulunun Yapacağı İnceleme 89 a) İncelemenin Niteliği 89 b) İnceleme Süresi , 92 C. İnceleme Sonucu 93 a) İzin . . •. 93 b) Geçici Red 93 c)Red 93 3. İzahnamenin Tescil ve İlânı 94 4. Halkın Ortaklığa Katılmaya Davet Edilmesi 94 A. Davetin Şekli ■ 94 B. Davetin Hukuki Niteliği 95 II. MENKUL KIYMETLERİN HALKA SATIŞI (HALKIN KURULMAKTA OLAN ORTAKLIĞA KATILIMI) 96 1. Katılma Payları ve Karşılıklarının Ödenmesi 96 A. Nakden ve Tam Olarak Ödeme Kuralı 96 a) Kuralın Açıklanması 96 X Sayfa aa) Nakden Ödeme , 96 bb) Tam Olarak Ödeme 98 b) Kuralın Amacı 99 c) Kuralın Uygulama Alanı Dışında Kalan Durumlar 101 aa) Halka Arzın Bulunmadığı Haller 101 bb) Hisse Senetleri ve İlmühaberler Dışındaki Menkul Kıymetlerin Halka Arzı 102 cc) Aracı Kurumlar ve Bankalar Tarafından Yapılan Halka Arzlar 102 B. Satış Süresi . 104 2. Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri Karşısında, Ticaret Kanunu′nun İştirak Taahhütnameleri Sisteminin Anlam ve Önemi 105 III. HALKA BAŞVURU AŞAMASINDA HİSSE SENEDİ ÇIKARILMASI 107 IV. HALKA ARZ İZNİ ALINMAKSIZIN YAPILAN HALKA BAŞVURUNUN DOĞURACAĞI SONUÇLAR 109 1. Hukuki Sonuçlar 110 2. Cezai Sonuçlar 112 V. DEĞERLENDİRME 113 § 4. SERMAYE PİYASASI KANUNU HÜKÜMLERİNİN, TEDRİCİ KURULUŞ SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ DOI AYLI ETKİSİ I. KURUCU KAVRAMI 115 1. Ticaret Kanunu Sisteminde 115 2. Sermaye Piyasası Kanunu′nun Düzenlemesi 117 II. ESAS SÖZLEŞME MUHTEVASI 118 1. Esas Sözleşme Muhtevasında, Zorunlu Olarak, Yer Alacak Husus: Kâr Payına İlişkin Düzenleme 118 A. Düzenlemenin ÖngöTülüş Nedeni 119 B. Esas Sözleşmede Yer Alacak Hususlar 121 C. Değerlendirme • • • • 122 2. Esas Sözleşme Muhtevasında Yer Alması İsteğe Bağlı Olan Hususlar 124 A. Kayıtlı Sermaye 124 a) Kayıtlı Sermaye Sisteminin Amacı 124 b) Esas Sözleşmede Yer Alacak Hususlar 125 XI Sayfa B. Tahviller 126 a) Genel Olarak 126 b) Hisse Senedi ile Değiştirilebilir Tahviller 126 c) Kâra İştirakti Tahviller 127 C. Katılma İştirakli Senetleri 127 3. Esas Sözleşme Muhtevasında Yer Alamayacak Hususlar 128 A. Taahhüd Olunan Pay Bedellerinin Ödenme Suret ve Şartlan . . 128 B. Paradan Başka Sermaye Olarak Konan Haklar ve Mallar 129 ffl. KURULUŞ GENEL KURULU TOPLANTILARI . . . . 130 1. Birinci kuruluş Genel Kurulu Toplantısı 130 A. Toplantı Zamanı . . . . 130 B. Toplantı Gündemi 130 2. İkinci Kuruluş Genel Kurulu Toplantısı 131 IV. MAHKEME TASDİKİ 131 V. TESCİL VE İLAN 131 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 132 BİBLİYOGRAFYA . 138