x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (39)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Sermaye Piyasası Hukukunun Temel İlkeleri ve Gerekçeli Sermaye Piyasası Kanunu - ÜNAL TEKİNALP

Sermaye Piyasası Hukukunun Temel İlkeleri ve Gerekçeli Sermaye Piyasası Kanunu - ÜNAL TEKİNALP

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
270
Kitap Ölçüleri
:  
13.5*9.5
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
9786052203064

350,00 TL

İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ

 

Bu kitabın 1. basısından sonra Sermaye Piyasası Kanunu’nda önemli değişiklikler yapıldı. Bunların başında, 6495 sayılı kanunla değiştirilen SerPK’nın 128’inci maddesinin 1. fıkrasına eklenen (k) bendi gelmektedir. Bu bent ile SPK’ya HAAO’lar da çeşitli sebeplerle oluşan yönetim kurulu üyesi boşluklarını doldurmak için, yönetim kuruluna resen üye atama yetkisiverilmiştir. Ayrıca, aynı değişiklikte, yeni 35A maddesiyle, kitle fonlama platformlarıdüzenlenmiş ve 690 sayılı KHK ile 61A maddesi bağlamında gayrimenkul sertifikasısisteme sokulmuştur.

SerPK’da değişiklik yapan kanunların tam listesi Kanunun başında yer almıştır; bu değişiklikler ilgili maddelere işlenmiştir. “Sermaye Piyasası ile İlgili Seçilmiş Yönetmelikler”ve “Sermaye Piyasası Kurulunun Yürürlükteki Tebliğleri”nin tam listesi, Genel Gerekçe ile Madde Gerekçeleri eserin içerdiği yeniliklerdir.

Bu basıda Ünal Tekinalp tarafından yazılan ve toplam altmış sayfayı bulan “Sermaye Piyasası Hukukunun Temel İlkeleri”başlıklı yazı açılımları da kapsayacak şekilde güncelleştirilmiştir. Mezkur kısımda temel ilkeler bağlamında SerPK’nın kavramsal ve yapısal tam bir resmi verilmiş, ek olarak tebliğlerle düzenlenen sermaye piyasası kurumları ile faaliyetleri, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları, GYO’lar, kaldıraçlı işlemler, fonlar, açığa satış ve kredili işlemler gibi mekanizmalar izah edilmiştir.

 

İkinci bası da, özellikle okuyucuya SerPK’nın son değişikliklerini de içeren güncel ve doğru bir metnini sunma amacını taşıyor.

Dizgi, sayfa ve kitap düzenini her zamanki özeni ile gerçekleştiren Berrin Doğrul’a, uzun yıllara dayanan işbirliğimizin yeni bir ürününü piyasaya sunan Vedat Carbaş’a, düzeltmelerde ve mevzuatın taranmasında yardımcı olan FSMVÜ Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Salih T. İnce’ye teşekkür eder, ikinci basının kullanıcılara yararlı olmasını dileriz.

 

Tekinalp / Çamoğlu

İstanbul / 2018, Temmuz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

İkinci Basıya Önsöz ...........................................................................         V

Önsöz                                                                                                                 VII

Sermaye Piyasası İle İlgili Seçilmiş Yönetmelikler................... XVII

Sermaye Piyasası Kurulunun Yürürlükteki Tebliğleri............. XVII

 

Sermaye Piyasası Hukukunun

Temel İlkeleri

 

A.    Genel Kısım                                                                                            6

        I.    İçyapı                                                                                                6

        II.   Hedefler                                                                                            7

        III.Piyasa Bileşeni Olarak HAAO.                                                   10

        IV.        Yenilikler                                                                                  11

               1.   Şeffaflıkta Yeni Tanımlar                                                    12

               2.   Yeni Yaklaşımlar                                                                   14

  a)  Kurul Kaydına Alma Yerine İzahnamenin

                           Kurulca Onanması                                                              14

                                                                         b)  AO’yu HAAO’ya Dönüştüren  Sayısı                            15                                              

   c)  Borsaya Kapalı AO’ların Borsaya              

                           Açılması Zorunluluğu                                                          15

                           d)  Borsalara Yeni Yaklaşım                                                15 

                                  e)  Piyasa İşleticisi                                                              15      

    f)  Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esasların

                           Düzenlenmesi                                                                    16

                     g)  Diğer Konular                                                                     16

               3.   Yeni Kuruluşlar                                                                       17

                     a)  Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklıkları                     17

                     b)  Yatırımcı Tazmin Merkezi                                             18

                     c)  Veri Depolama Kuruluşları                                             18

                     d)  Birlikler                                                                                18

        V.   Aynı Konunun SerPK’da TK’dan Farklı

               Şekilde Düzenlendiği Hâller                                                        19

               1. HAAO’ların Kendi Paylarını Satın ve

                     Rehin Alması                                                                          20

               2. HAAO’ların Önemli Nitelikte İşlemleri                                 21

               3. İmtiyazlı Paylar                                                                        21

               4. Kâr Payı Avansı                                                                       22

        VI.TK’nın Uygulanmayacağı Hâller                                              22

B.    Özel Kısım                                                                                            23

      I.    Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı                                        23

               1.   Kavramlar                                                                               23

               2.   İzahname                                                                                24

                     a)  Kavram, Nitelendirmeler                                                 24

                     b)  SPK’nın Yetkisi                                                                 24

                     c) İzahnamenin Yayımlanması,

                           İlan ve Reklamlar                                                             25

                     d) İzahnamede Değişiklikler                                                25

                     e) Geçerlilik Süresi                                                                 26

                     f) İzahnameden Sorumlu Kişiler                                        26

               3.   Araçların Satışı                                                                       27

               4.   Kaydileştirme                                                                          28

               5.   Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Esaslar                           28

               6.   Kurumsal Yönetim İlkeleri                                                      29

               7.   Kayıtlı Sermaye Sistemi                                                          30

               8.   Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı                                               32

                     a) Kavram                                                                                  32

                     b) Örtülü Kazanç Aktarımı Sayılma                                         33

               9.   HAAO’ların Önemli Nitelikteki İşlemleri                                 33

                     a) Önemli İşlemler, Usul ve Esaslar                                       33

                     b) SPK Düzenlemelerine Aykırılığın Sonuçları                      35

                     c)  Ayrılma Hakkı                                                                       35

               10.Pay Alım Teklifi                                                                           36

               11.Pay Alım Teklifi Zorunluluğu                                                     36

               12.Ortaklıktan Çıkarma Hakkı ve Satma Hakkı                             38

               13.Oy Hakkında ve Yönetim Kurulu Üyeliğine

                     Aday Gösterme Konusundaki İmtiyazların

                     Kalkması                                                                                 39

               14.Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Esaslar                             40

               15.Genel Kurul Toplantısına Katılım ve

                     Oy Kullanma                                                                           41

               16.Kamuyu Aydınlatma Belgelerinden

                     Doğan Sorumluluk                                                                 42

               17.Sermaye Piyasası Kurumları ve Faaliyetleri

                     Hakkında Genel Bilgi                                                            42

                     a)  Düzenlenen Konular                                                         42

                     b) Sermaye Piyasası Kurumları                                          43

                     c) Diğer Kurumlar                                                                  44

                           c1)  Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM)                        44

                           c2) Tedrici Tasfiye                                                           45

                           c3) Veri Depolama Kuruluşları                                       46

                                    d)  Yatırım Kuruluşları – Aracı Kurumlar                       46         

                           d1) Genel olarak                                                               46

                           d2) Görevleri, İşlevleri                                                     47

                           d3)  Aracı Kurumun Kurulabilmesi ve

                                   Faaliyette Bulunabilmesi İçin Gerekli

                                   Kanuni Şartlar                                                           49

                           d4)  Aracı Kurumların Teminat Yatırmaları 

                                   ve Müşterilerinden Teminat Talep

                                   Etmeleri                                                                   49

                     e)  Yan Hizmetler                                                                  51

               18. Kollektif Yatırım Kuruluşları                                               51

                     a)  Yatırım Ortaklıkları                                                         52

                     b) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları                                   56

                     c) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları                                58

                     d) Yatırım Fonları                                                                 59

                                                                                     

 

                                                                                          Genel Gerekçe                                               61                                          

 Sermaye Piyasası Kanunu

 

Birinci Kısım

Genel Hükümler

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam ve Tanımlar.........................................................           90

 

İkinci Kısım

Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı, Kamunun

Aydınlatılması ve İhraççılara İlişkin Esaslar

Birinci Bölüm

Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı...........................................           96

 

İkinci Bölüm

Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Esaslar...............................        106

 

Üçüncü Bölüm

Halka Açık Ortaklıklar...................................................................        108

 

Üçüncü Kısım

Sermaye Piyasası Kurumları ve Faaliyetleri

Birinci Bölüm

Genel Hükümler...............................................................................        133

 

İkinci Bölüm

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri................................................            135

Üçüncü Bölüm

Yatırım Kuruluşları.........................................................................          140

 

Dördüncü Bölüm

Kollektif Yatırım Kuruluşları........................................................            146

 

Beşinci Bölüm

Konut ve Varlık Finansmanı ile İpotek Finansmanı

Kuruluşları........................................................................................        157

 

Altıncı Bölüm

Bağımsız Denetim, Derecelendirme ve Değerleme

Kuruluşları........................................................................................        165

 

Dördüncü Kısım

Sermaye Piyasalarında Borsalar, Türkiye

Sermaye Piyasaları Birliği ve Diğer Kurumlar

Birinci Bölüm

Borsalar.............................................................................................        167

 

İkinci Bölüm

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Değerleme

Uzmanları Birliği, Merkezi Takas Kuruluşları, Merkezi

Saklama Kuruluşları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu.....................             176

 

 

Üçüncü Bölüm

Diğer Kurumlar.................................................................................        191

 

Beşinci Kısım

Sermaye Piyasalarında Denetim ve Tedbirler

Birinci Bölüm

Denetim, Arama ve El Koyma......................................................            201

 

İkinci Bölüm

Tedbirler............................................................................................        203

 

Altıncı Kısım

İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller

ve Sermaye Piyasası Suçları

Birinci Bölüm

İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller...............................................       212

 

İkinci Bölüm

Sermaye Piyasası Suçları...............................................................        216

 

Yedinci Kısım

Sermaye Piyasası Kuruluna İlişkin Esaslar...........................                224

 

 

 

Sekizinci Kısım

Son ve Geçici Hükümler......................................................                     243

Kavramlar Dizini..........................................................................              265