Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Sermaye Piyasası Hukukunda Örtülü Kazanç Aktarımı Suçu

Sermaye Piyasası Hukukunda Örtülü Kazanç Aktarımı SuçuSayfa Sayısı
:  
222
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-315-140-1

68,00 TL

Bu eserde, “Sermaye Piyasası Suçları ve Özellikleri” , “Örtülü Kazanç Aktarımı Suçunun Tarihçesi ve Çeşitli Hukuk Sistemlerine Toplu Bakış”, “Örtülü Kazanç Aktarımı Suçunun Unsurları”,“Örtülü Kazanç Aktarımı Suçunun Yargılama Usulü ve Yaptırımı”  ana başlıkları altında temel olarak ekonomik suçlar, bankacılık suçları, sermaye piyasası suçlarının genel özellikleri örtülü kazanç aktarımı suçunun unsurları, suçun özel görünüm şekilleri ile örtülü kazanç aktarımı suçunda yargılama usulü ve yaptırımı konuları ele alınmıştır.

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ III

ÖZET V

ABSTRACT VII

İÇİNDEKİLER IX

KISALTMALAR XV

GİRİŞ 1

KAVRAM 7


 

BİRİNCİ BÖLÜM

SERMAYE PİYASASI SUÇLARI VE ÖZELLİKLERİ


 

I. SERMAYE PİYASASI SUÇLARI KAVRAMI VE BENZER SUÇ GRUPLARIYLA İLİŞKİSİ 11

A. KAVRAM 11

B. SERMAYE PİYASASI SUÇLARININ BENZER SUÇ GRUPLARIYLA İLİŞKİSİ 12

1. EKONOMİK SUÇLAR 13

a. Genel Açıklamalar 13

b. Ekonomik Suç Kavramı 15

c. Sermaye Piyasası Suçları Yönünden Ekonomik Suçlar 20

d. Ekonomik Suçların Özellikleri 21

e. Kriminolojik Açıdan Ekonomik Suçlar(Beyaz Yaka Suçları) 26

f. Ekonomik Suçların Anayasa’ya Aykırılık Sorunu 29

2. BANKACILIK SUÇLARI 31

a. Genel Açıklamalar 31

b. Bankacılık Suçlarının Özellikleri 31

II. SERMAYE PİYASASI SUÇLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU SUÇLARDA  

    KORUNAN HUKUKİ DEĞER 33

A. GENEL ÖZELLİKLERİ 33

1- ANAYASA VE YASAL DÜZENLEMELERDEN KAYNAKLANAN ÖZELLİKLERİ 33

2- SERMAYE PİYASASINA ÖZGÜ ÖZELLİKLERİ 35

3- YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN ÖZELLİKLERİ 35

B. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 36

1- PİYASANIN İŞLEVSELLİĞİNE YÖNELİK KORUNAN DEĞER 36

2- KAMUYA AÇIKLIK PRENSİBİ GEREĞİNCE KORUNAN DEĞER 37

a- Güven Unsuru Bakımından Korunan Değer 37

b- Şeffaflık Unsuru Bakımından Korunan Değer 37

3- YATIRIMCIYA YÖNELİK KORUNAN DEĞER 38

4- SONUÇ 38

İKİNCİ BÖLÜM

ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI SUÇUNUN TARİHÇESİ VE 

ÇEŞİTLİ HUKUK SİSTEMLERİNE TOPLU BAKIŞ


 

I. ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI SUÇUNUN TARİHÇESİ 41

A. GENEL AÇIKLAMALAR 41

B. ÇEŞİTLİ SİSTEMLERDE TARİHSEL GELİŞİMİ 42

C. TÜRK HUKUKUNDA TARİHSEL GELİŞİMİ 42

II. ÇEŞİTLİ HUKUK SİSTEMLERİNE TOPLU BAKIŞ 46

A. GENEL AÇIKLAMALAR 46

B. ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDEKİ DÜZENLEME 46

C. YABANCI HUKUKLARDAKİ DÜZENLEME 49


 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI SUÇUNUN UNSURLARI


 

I. GENEL AÇIKLAMALAR 53

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 59

III. ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI SUÇUNUN BENZER SUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 61

A. GENEL AÇIKLAMALAR 61

B. TÜRK CEZA KANUNU’NDA YER ALAN BENZER SUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 62

1. DOLANDIRICILIK SUÇU 62

2. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU 63

C. SERMAYE PİYASASI KANUNU’NDA YER ALAN SUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 65

1. PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇU 65

2. BİLGİ SUİİSTİMALİ SUÇU 68

3. BİLGİ VE BELGE VERMEME İLE DENETİMİN ENGELLENMESİ SUÇU 70

4. USULSÜZ HALKA ARZ VE İZİNSİZ SERMAYE PİYASASI FAALİYETİ SUÇU 72

5. ÖZEL GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU 73

6. ÖZEL SAHTECİLİK SUÇU 74

7. YASAL DEFTERLERDE, MUHASEBE KAYITLARINDA VE FİNANSAL TABLO VE 

    RAPORLARDA USULSÜZLÜK SUÇU 75

D. VERGİ SUÇLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI 76

IV. ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI SUÇUNUN UNSURLARI 77

A. KANUNİ UNSUR 78

1. GENEL AÇIKLAMALAR 78

2. FİİLİN BAŞKA KANUNLARDA SUÇ OLARAK DÜZENLENMESİ 79

3. SUÇUN KANUNİLİK İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 80

B. MADDİ UNSUR 84

1. FAİL 85

2. MAĞDUR 87

3. SUÇUN KONUSU 88

4. HAREKET 89

a) Genel Açıklamalar 89

b) Sermaye Piyasası Kanunu Açısından Hareket 91

aa. Genel Olarak 91

bb. SerPK m.110/1-b ve c Bentlerinin Karşılaştırılması 92

aaa. Örtülü Kazancın Halka Açık Ortaklık veya Kolektif Yatırım  

        Kuruluşu ile Bunların İştirak ve Bağlı Ortaklıkları Tarafından  

        Aktarılması 94

bbb. Kazancın veya Malvarlığının Şirket İle Belli İlişkiler İçerisinde  

         Bulunan Diğer Bir Teşebbüs veya Şahsa Aktarılması 98

aaaa. Ortaklık Sıfatı 98

bbbb. Ortağa Bir Çıkar Sağlanması 101

ccc. Yapılan İşlemlerde Emsaline Göre Bariz Şekilde Farklı Fiyat,  

        Ücret veya Bedel Uygulanması 103

aaaa. Örtülü Kazanç Aktarımında Emsal 104

aaaaa. Genel Olarak 104

bbbbb. Emsallerine Uygunluk İlkesi 108

ccccc. Örtülü İşlemler 109

ddddd. Karşılaştırılabilirlik 111

eeeee. Emsal İlkesine Aykırı Örtülü İşlemler 112

aaaaaa. Şirket İçi Emsal 114

bbbbbb. Şirket Dışı Emsal 117

cccccc. Kanuni Emsal 118

bbbb. Edimler Arasındaki Eşitsizlik 119

ddd. Piyasa Teamülleri ve Ticari Hayatın Basiret ve Dürüstlüğüne  

         Aykırılık 120

aaaa. Ticari Hayatın Basiret ve Dürüstlüğü 122

bbbb. Piyasa Teamülleri 123

eee. Örtülü Kazanç Aktarımı Türleri 125

aaaa. Şirket Tarafından Mal ve Hizmet Alım Satımı ve İmalat  

          İnşaat  İlişkilerinin Yapılması ya da Yaptırılması 126

bbbb. Kiralama ve Kiraya Verme İşlemleri 128

cccc. Ödünç Para Verme İşlemleri 128

dddd. Aylık, Ücret, İkramiye Dağıtımı ve Bağışlar 130

c) Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Örtülü Kazanç Dağıtımı 132

aa. Genel Düzenleme 132

bb. Transfer Fiyatlandırılması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 134

cc. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı İle Örtülü  

      Kazanç Aktarımı Suçunun Karşılaştırılması 135

d) Sigortacılık Kanunu Açısından Örtülü Kazanç Aktarımı 136

aa. Genel Düzenleme 136

bb. Sigortacılık Kanununda Örtülü Kazanç Aktarımı Suçu 137

cc. SerPK ve Sigortacılık Kanunu’nda Yer Alan Örtülü Kazanç Aktarımı  

      Suçunun Karşılaştırılması 138

5. NETİCE 139

6. NEDENSELLİK BAĞI 141

C. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 141

1.İLGİLİNİN RIZASI 142

2. ZORUNLULUK HALİ 144

D. MANEVİ UNSUR 144

1. GENEL KAST 145

2. OLASI KAST 146

3. ÖZEL KAST 147

E. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER 148

F. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ 148

1. TEŞEBBÜS 148

a. Genel Açıklamalar 148

b. Gönüllü Vazgeçme 151

2. İÇTİMA 151

a. Genel Açıklamalar 151

b. Zincirleme Suç 152

c. Fikri İçtima 153

d. Asli-Tali Norm İlişkisi 156

3.FAİLLERİN ÇOKLUĞU 158

a. Çok Failli Suçlar 158

b. İştirak 160

aa. Asli İştirak 161

aaa. Müşterek Faillik 161

bbb. Dolaylı Faillik 163

ccc.  Azmettiren 164

bb. Yardım Eden 165

G. ETKİN PİŞMANLIK 165


 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI SUÇUNUN 

YARGILAMA USULÜ VE YAPTIRIMI


 

I. YARGILAMA USULÜ 169

A. GENEL AÇIKLAMALAR 169

B. KOŞULLARI 173

1. KURULUN ÖN İNCELEMESİ 173

2. KURULUN BAŞVURUSU 174

a. Genel Açıklamalar 174

b. Kurulun Başvurusunun Hukuki Niteliği 176

aa. Şikâyet Şartı İle Karşılaştırma 176

bb. İzin Şartı İle Karşılaştırma 177

cc. Müracaat(Talep) Şartı İle Karşılaştırma 178

dd. BDDK-TMSF Tarafından Yapılan Yazılı Başvuru Şartı İle Karşılaştırma 179

c. Kurul Kararlarına Karşı Yargısal Denetim Yolları 180

aa. Kurulun Organik Yapısı 180

bb. Kurulun Karar Alma Usulü 181

cc. Kurulun Yargısal Denetime Tabi Kararları 182

dd. Yargısal Denetimde Görev ve Yetki Sorunu 183

d. Yazılı Başvuru Şartının Sonuçları 184

aa. Kamu Davası Açılmamışsa 184

bb. Ara Muhakeme Aşamasında 186

cc. Kovuşturma Aşamasında 186

C. MAĞDURUN DAVAYA KATILMASI 187

1. GENEL AÇIKLAMALAR 187

2. HİSSEDARIN DAVAYA KATILMASI 188

3. SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN DAVAYA KATILMASI 189

II. YAPTIRIM 191

A.GENEL AÇIKLAMALAR 191

B.YAPTIRIM TÜRLERİ 192

1. HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA 192

2. ADLİ PARA CEZASI 192

3. KAZANÇ MÜSADERESİ 194

4. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI 195

5. İDARİ TEDBİRLER 199

6. DİĞER TEDBİRLER 202

III. GÖREVLİ MAHKEME 203

IV. YETKİLİ MAHKEME 204

SONUÇ 205

 

KAYNAKÇA 213