Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Sermaye Piyasası Hukukunda İzahname Sorumluluğu

Sermaye Piyasası Hukukunda İzahname SorumluluğuSayfa Sayısı
:  
149
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5447-5

49,90 TL

KİTAP HAKKINDA
Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan çağrıya halka arz denilmektedir. Sermaye piyasası araçları halka arz edilirken, izahname belgesinin düzenlenmesi gerekmektedir. İzahname, yatırımcıların halka arz edilen sermaye piyasası araçları ve bunların ihraççıları hakkında bilgi edinebileceği en önemli kamuyu aydınlatma belgesidir. İzahnamede açıklanan bilgilerin doğru olması ve gerçeği dürüst bir şekilde yansıtması, yatırımcının korunmasında son derece önemlidir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu m.10 hükmünde yer alan düzenleme uyarınca, izahnamedeki yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden doğan zararlardan öncelikle ihraççı sorumludur. İhraççının bu sorumluluğu kusura dayanmayan bir sorumluluktur. Bununla birlikte, halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider aracı kurum, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilemediği hâllerde sorumluluk bu kişilere yüklenmiştir. Bu çerçevede onlar ancak kusurlarına ve durumun gereklerine göre zarar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludurlar.

"Sermaye Piyasası Hukukunda İzahname Sorumluluğu" konulu bu çalışma, "İzahname ve Halka Arz", "İzahname Sorumluluğunun Hukuki Dayanakları" ve "Zararın Tazmini" olmak üzere üç ana başlıktan oluşmaktadır.

Konu Başlıkları
    İzahname ve Halka Arz
    İzahname Sorumluluğunun Hukuki Dayanakları
    Zararın Tazmini
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Özet  9
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
İZAHNAME VE HALKA ARZ
§1. İZAHNAME KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  21
I. GENEL OLARAK  21
II. İZAHNAMENİN TANIMI  21
III. İZAHNAMENİN TARİHÇESİ  22
A. Anglosakson Hukuk Sisteminde İzahname  22
B. Türkiye’de İzahname  25
IV. İZAHNAMENİN GEREKLİLİĞİ  26
A. Kamuyu Aydınlatma  26
1. Liyakat Sistemi  28
2. Kamuyu Aydınlatma İlkesi  29
B. İzahnamenin İşlevi  30
1. Bilgilendirme İşlevi  31
2. Güvence İşlevi  32
3. Kontrol İşlevi  32
4. Ekonomik İşlevi  33
5. Önleme İşlevi  33
6. Zararı Tazmin İşlevi  34
V. İZAHNAMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ  34
A. Genel Olarak  34
B. Bilgi ve Belge Niteliği  35
1. Öneri Görüşü  35
2. Öneriye Davet Görüşü  37
§2. İZAHNAME BELGESİNİN HAZIRLANMASI VE HALKA ARZ  38
I. İZAHNAME HAZIRLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  38
II. İZAHNAME HAZIRLAMA ESASLARI  40
A. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum  40
B. İzahnamenin Hazırlanması  41
III. İZAHNAMENİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN İNCELENMESİ  43
IV. İZAHNAMENİN TANITIMI, REKLAMLARI, TESCİLİ VE İLANI  46
V. İZAHNAMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER  47
VI. HALKA ARZ  48
VII. HALKA ARZA KONU SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI  49
A. Sermaye Piyasası Araçları  49
B. Sermaye Piyasası Araçları Türleri  51
1. Menkul Kıymetler ve Türleri  52
2. Türev Araçlar  54
3. Yatırım Sözleşmeleri  54
İkinci Bölüm
İZAHNAME SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ DAYANAKLARI
§3. SERMAYE PİYASASI KANUNU’NDAN DOĞAN SORUMLULUK  57
I. GENEL OLARAK  57
II. İZAHNAME SORUMLULUĞU (SerPK m.10)  60
III. KAMUYU AYDINLATMA BELGELERİNDEN SORUMLULUK (SerPK m.32)  62
A. İzahname  63
B. Finansal Raporlar  63
C. Pay Alım Teklifinde Hazırlanan Bilgi Formu  64
D. Özel Durum Açıklaması  65
E. İhraç Belgesi  65
F. Birleşme–Bölünme Duyuru Metinleri  66
G. Borsada İşlem Görme Duyurusu  66
IV. BAĞIMSIZ DENETİM VE DERECELENDİRME KURULUŞUNUN SORUMLULUĞU (SerPK m.63)  67
V. SERMAYE PİYASASI KANUNU’NDAKİ SORUMLULUK HÜKÜMLERİNİN ÇATIŞMASI VE UYGULAMA SIRASI  68
VI. SERPK HÜKÜMLERİNİN ÖNCELİKLE UYGULANMASI  70
§4. DİĞER KANUNLARDA DÜZENLENEN SORUMLULUK HÂLLERİ  71
I. GENEL OLARAK  71
II. BELGELERDEN SORUMLULUK (TTK m.549)  72
III. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU (TBK m.49)  74
A. Hukuka Aykırılık (TBK m.49/f.1)  75
B. Ahlaka Aykırı Kasten Zarar Verme (TBK m.49/f.2)  77
§5. SÖZLEŞME VE SÖZLEŞME BENZERİ SORUMLULUK  78
I. GENEL OLARAK  78
II. SÖZLEŞME SORUMLULUĞU  79
III. SÖZLEŞME BENZERİ SORUMLULUK  81
A. Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumluluk– Culpa In Contrahendo  81
B. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme Sorumluluğu  84
C. Güven Sorumluluğu  86
Üçüncü Bölüm
ZARARIN TAZMİNİ
§6. ZARARIN TAZMİN ŞARTLARI  91
I. YÜKÜMLÜLÜK İHLALİ  92
II. ZARAR  92
A. Doğrudan Zarar  93
B. Dolaylı Zarar  95
C. İzahnameden Doğan Zarar  96
III. KUSUR  96
A. Kusurun Unsurları  97
1. Kast  97
2. İhmal  98
B. Objektif Kusur Teorisi  98
C. Kusurun İspatı  99
IV. İLLİYET BAĞININ KARİNE OLMASI  100
§7. TAZMİNAT DAVASI  101
I. GENEL OLARAK  101
II. DAVACI ZARAR GÖREN  103
III. DAVALILAR  106
A. İhraççı  106
B. Halka Arz Eden  107
C. Garantör  107
D. Aracı Kurum  108
E. Yönetim Kurulu Üyeleri  113
1. Genel Sorumlulukları  113
a. Özen Yükümü  113
b. Sadakat Yükümü  115
c. Eşit Davranma Yükümü  115
2. Özel Sorumlulukları  116
a. Genel Olarak  116
b. Farklılaştırılmış Teselsül Sorumluluğu  117
F. Bağımsız Denetim Kuruluşları  120
G. Bağımsız Derecelendirme Kuruluşları  122
IV. TAZMİNATIN HESAPLANMASI  125
V. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  126
VI. YARGILAMA USULÜ VE DELİLLER  127
VII. ZAMANAŞIMI  128
Sonuç  131
Kaynakça  137
Kavramlar Dizini  147