Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Sermaye Piyasası Hukuku

Sermaye Piyasası HukukuSayfa Sayısı
:  
366
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-300-882-8

58,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...


İÇİNDEKİLER


 


3. BASKIYA ÖNSÖZ.................................................................................................... 5


2. BASKIYA ÖNSÖZ.................................................................................................... 6


ÖNSÖZ...................................................................................................................... 7


İÇİNDEKİLER.............................................................................................................. 9


KISALTMALAR......................................................................................................... 19


 


SERMAYE PİYASASI HUKUKU


 


§1. SERMAYE PİYASASI VE TARİHÇESİ ............................................................21


I. Sermaye Piyasası..................................................................................... 21


II. Sermaye Piyasasının Tarihçesi................................................................. 24


III. Sermaye Piyasası Kanunu ve Diğer Mevzuat........................................... 27


1. Sermaye Piyasası Kanunu................................................................. 27


2. Diğer Mevzuat .................................................................................. 29


§2. SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN AMACI VE KONUSU ............................31


I. Kanunun Amacı ....................................................................................... 31


II. Kanunun Kapsamı ................................................................................... 32


§3. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI, HALKA ARZ VE SATIŞ ..............37


I. İhraç ve Halka Arza Ait Tanımlar ............................................................. 37


1. İhraç ve İhraççı ................................................................................. 37


2. Alıcı-Müşteri-Yatırımcı-Halk ............................................................. 38


3. Halka Arz .......................................................................................... 40


4. Halka arz eden.................................................................................. 41


5. İzahname.......................................................................................... 42


6. İhraç Belgesi ..................................................................................... 43


II. Halka Arz Usulü ....................................................................................... 46


1. İzahname.......................................................................................... 46


A. İzahnamenin Hazırlanması ........................................................ 46


B. İzahnamenin Onaylanması ........................................................ 48


C. İzahnamenin Değişmesi veya İzahnameye Yapılacak Ekler ....... 51


D. İzahnamenin Yayımlanması ....................................................... 52


 


10 İçindekiler


E. İzahnamenin Geçerlilik Süresi ................................................... 53


F. İzahnameden Sorumluluk ......................................................... 54


III. Doğrudan Doğruya Veya Aracı Kuruluş Vasıtasıyla Halka Arz................. 56


IV. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı......................................................... 59


1. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışına İlişkin Kurallar....................... 59


2. Satış Şekilleri .................................................................................... 60


A. Halka Arz Yoluyla Satış .............................................................. 60


B. Halka Arz Edilmeksizin Satış ...................................................... 61


a) Tahsisli Satış ........................................................................ 61


b) Nitelikli Yatırımcıya Satış ..................................................... 62


C. Satışın Tamamlanması............................................................... 64


V. Halka Arzda Uygulanan Satış Yöntemleri................................................ 65


1. Talep Toplama Yöntemi ................................................................... 65


A. Sabit Fiyatla Talep Toplama ...................................................... 66


B. Fiyat Teklifi Alma Yoluyla Talep Toplanması ............................. 66


C. Fiyat Aralığı İle Talep Toplama .................................................. 66


2. Talep Toplamaksızın Satış Yöntemi .................................................. 67


3. Borsada Satış Yöntemi ..................................................................... 68


VI. Satışta Dağıtım İlkeleri ............................................................................ 69


1. Sabit Fiyat veya Fiyat Aralığı İle Talep Toplamada Dağıtım


İlkeleri .............................................................................................. 70


2. Fiyat Teklifi Alma Yolunda Dağıtım İlkeleri....................................... 72


3. Dağıtımın Sonuçlanması................................................................... 72


§4. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİ............................ 75


I. Genel Olarak ........................................................................................... 75


II. Kaydileştirme Usulü ................................................................................ 78


III. Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarında Hakların Kullanımı............ 80


IV. Kaydileştirmeden Doğan Sorumluluk ..................................................... 81


§5. HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR........................................................ 85


I. Halka Açık Anonim Ortaklık Ve Alâkalı Diğer Kavramlar......................... 85


1. Halka Açık Anonim Ortaklık.............................................................. 85


2. Kayıtlı Sermaye................................................................................. 87


3. Kurumsal Yönetim............................................................................ 90


II. Halka Açık Anonim Ortaklıklarla İlgili Düzenlemeler............................... 92


1. Anonim Ortaklıklarda TTK ile SerPK Hükümleri Arasındaki


Farklar .............................................................................................. 92


 


İçindekiler 11


2. Genel Kurul....................................................................................... 93


A. Toplantıya İlişkin Esaslar............................................................ 93


B. Toplantıya Katılma ve Oy Kullanma........................................... 97


C. Genel Kurul Yetkilerinin Devralınması ..................................... 100


3. Önemli İşlemler ve Ayrılma Hakkı .................................................. 101


A. Ayrılma Hakkı Kavramı ve Hukukî Niteliği................................ 101


B. Önemli İşlemler ....................................................................... 102


C. Ayrılma Hakkının Kullanımı...................................................... 104


D. Ayrılma Akçesi ......................................................................... 105


4. Pay Alım Teklifi ile Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları.............. 107


A. Pay Alım Teklifi ........................................................................ 107


a) Zorunlu Pay Alım Teklifi..................................................... 109


aa) Önemli İşlemler Nedeniyle Zorunlu Pay Alım


Teklifi ......................................................................... 109


bb) Yönetim Kontrolü Nedeniyle Zorunlu Pay Alım


Teklifi ......................................................................... 110


cc) Zorunlu Pay Alım Teklifindn Muafiyet ....................... 112


b) Gönüllü Pay Alım Teklifi..................................................... 113


B. Çıkarma ve Satma Hakkı .......................................................... 114


5. Kâr Payı ve Kâr Payı Avansı............................................................. 117


A. Kâr Payı.................................................................................... 117


B. HAAO’larda Bağış..................................................................... 120


C. Kâr Payı Avansı ........................................................................ 120


6. İmtiyazlı Paylar ............................................................................... 122


7. Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı........................................................ 123


§6. SERMAYE PİYASASINDA KAMUNUN AYDINLATILMASI............................129


I. Kamunun Aydınlatılması İlkesi .............................................................. 129


II. Kamuyu Aydınlatmanın Şekli ve Kapsamı ............................................. 130


1. Birincil Piyasada Kamuyu Aydınlatma ............................................ 131


A. İhraçta Kamuyu Aydınlatma .................................................... 131


B. Organize Piyasalara Başvuru Anında ....................................... 131


2. İkincil Piyasada Sürekli Kamuyu Aydınlatma .................................. 132


A. Periyodik Olarak Aydınlatma ................................................... 132


B. Derhal Kamuyu Aydınlatma..................................................... 135


III. Kamuyu Aydınlatmadan Doğan Sorumluluk ........................................... 137


 


12 İçindekiler


§7. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI............................................................... 143


I. Sermaye Piyasası Aracı Kavramı............................................................ 143


1. Menkul Kıymetler........................................................................... 144


A. Ortaklık ve Alacaklılık Hakkı Sağlaması.................................... 146


B. Belli Bir Meblağı Temsil Etme.................................................. 146


C. Yatırım Aracı Olarak Kullanılma............................................... 147


D. Dönemsel Gelir Getirme.......................................................... 147


E. Misli Nitelikte Olma................................................................. 147


F. Seri Halde Çıkarılma ................................................................ 148


G. İbareleri Aynı Olma.................................................................. 148


H. Kıymetli Evrak Özelliğine Sahip Olma...................................... 148


2. Türev Araçlar.................................................................................. 149


3. Yatırım Sözleşmeleri....................................................................... 153


4. Diğer Sermaye Piyasası Araçları ..................................................... 156


II. Belli Başlı Sermaye Piyasası Araçları ve Özellikle Menkul Kıymetler..... 157


1. Pay Senetleri .................................................................................. 157


A. Adi Pay Senetleri ..................................................................... 159


B. İmtiyazlı Pay Senetleri ............................................................. 160


C. Anonim Ortaklıkların Pay Senedi Çıkarması ve Halka Arz........ 161


D. Pay Senetlerinin Sermaye Piyasasında Satışına İlişkin Bazı


Kavramlar ................................................................................ 163


a) Ön Talep Toplama, Kurul Kaydına Alınma ve Satış............ 163


aa) Ön Talep Toplama ..................................................... 163


bb) Tasarruf Sahiplerine Satış.......................................... 165


b) Halka Açılma Yöntemleri ................................................... 166


aa) Portföyden satış yani mevcut payların halka arzı


ile halka açılma yöntemi ........................................... 166


bb) Sermaye artırımı, yeni pay ihracı yoluyla halka


açılma yöntemi.......................................................... 167


cc) Her iki yöntemin bir arada kullanılarak halka arz


yapılması ................................................................... 167


c) Kapalı Tip Bir Anonim Ortaklığın Sermaye Artırımı


Yöntemi İle Halka Açılması Süreci ..................................... 167


2. Katılma İntifa Senetleri................................................................... 169


A. Genel Olarak............................................................................ 169


 


İçindekiler 13


B. İntifa Senedi Çeşitleri............................................................... 170


C. Katılma İntifa Senedi İhracı ve Kurul Kaydı.............................. 171


3. Borçlanma Araçları ......................................................................... 172


A. Tahvil ....................................................................................... 173


a) Tahvil İhracında Sınır ......................................................... 176


b) Borçlanma Araçlarının İhracında Tebliğ ile Getirilen Sınır .... 176


c) Tahvillerin Sahiplerine Sağladıkları Haklar......................... 179


d) Tahvil Türleri...................................................................... 179


e) Tahvillerin İtfası ................................................................. 183


aa) Genel Olarak.............................................................. 183


bb) DET’in İtfası................................................................ 184


cc) PDT’nin İtfası ............................................................. 184


f) Tahvilde Faiz ...................................................................... 185


g) Tahvilde Kârdan Pay Verilmesi .......................................... 185


B. Finansman Bonoları................................................................. 186


C. Kıymetli Maden Bonoları ......................................................... 187


4. Gayrimenkul Sertifikaları................................................................ 187


5. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri ....................................................... 192


A. Yatırım Fonu ............................................................................ 192


a) Şemsiye Fon....................................................................... 197


aa) Şemsiye Fon İçtüzüğü................................................ 200


bb) Kurucuların Yetki ve Sorumluluğu ............................. 200


b) Emeklilik Yatırım Fonları.................................................... 201


aa) Bireysel Emeklilik Sistemi’nin Özellikleri ................... 202


bb) Teşvikler ve Vergi Düzenlemeleri .............................. 204


aaa) Devlet Katkısı .................................................. 204


bbb) Emeklilik Fonunun Vergilendirilmesi .............. 204


ccc) Fondan Yapılacak Ödemelerin


Vergilendirilmesi............................................. 204


ddd) Diğer Vergiler.................................................. 205


c) Gayrimenkul Yatırım Fonları.............................................. 205


d) Girişim Sermayesi Yatırım Fonları...................................... 206


e) Fon Katılma Paylarının İhracı............................................. 206


6. İpotekli Sermaye Piyasası Araçları.................................................. 208


A. İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler......................................... 208


B. İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler ............................................ 210


 


14 İçindekiler


7. Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler ve Varlığa Dayalı Menkul


Kıymetler........................................................................................ 214


8. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ................................................. 215


9. Varant ............................................................................................ 218


A. Ortaklık Varantı ....................................................................... 220


B. Yatırım Kuruluşu Varantı............................................................ 221


10. Yatırım Kuruluşu Sertifikası ............................................................ 222


11. Kira Sertifikası ................................................................................ 223


A. Varlık Kiralama Şirketi ............................................................. 224


a) Genel Olarak...................................................................... 224


b) VKŞ’nin Yönetimi İle Belge Ve Kayıt Düzeni ...................... 226


c) VKŞ’nin Tasfiyesi ve VKŞ Hakkında Kurulca


Uygulanacak Tedbirler ...................................................... 227


B. Kira Sertifikasının Özellikleri.................................................... 228


a) Varlık Temelli Bir Menkul Kıymetleştirmedir .................... 228


b) Tarafların Karşılıklı Edimleri Bir Para Borcudur ................. 229


c) İfa zamanı İleri Bir Tarihe Bırakılmıştır .............................. 229


§8. SERMAYE PİYASASI KURULU ................................................................. 231


I. Sermaye Piyasası Kurulu ....................................................................... 231


1. Kurulun Oluşumu ........................................................................... 231


2. Kurulun Teşkilat Yapısı ................................................................... 231


3. Kurul Hizmet Birimleri.................................................................... 235


4. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri................. 236


5. Kurul Başkan ve Üyelerinin Sorumluluğu....................................... 238


6. Kurulun Temel Amaçları................................................................. 239


7. Kurulun Görevleri........................................................................... 240


8. Bilgilerin İzlenmesi ......................................................................... 244


9. Kurul İzinleri ................................................................................... 244


10. Kurulun Gözetimi ........................................................................... 245


A. Gözetimin Kapsamı.................................................................. 246


B. Halka Açık Anonim Ortaklıkların Gözetimi .............................. 247


a) Mali Tabloların Revizyonu ................................................. 247


b) Özel Durumların İzlenmesi ................................................ 247


c) Genel Kurul Toplantılarına Katılım .................................... 247


d) Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Gözetimi ........................... 247


 


İçindekiler 15


e) Aracı Kuruluşların Gözetimi............................................... 248


aa) Mali Duruma Yönelik Gözetim................................... 248


bb) İzleme Faaliyetleri ..................................................... 248


f) Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Gözetimi ....................... 248


g) Derecelendirme Kuruluşlarının Gözetimi .......................... 249


h) Piyasa Gözetimi ................................................................. 249


C. İşbirliği ..................................................................................... 249


§9. BORSALAR.............................................................................................251


I. Genel Olarak ......................................................................................... 251


II. Borsalar ................................................................................................. 253


1. Borsa İstanbul Anonim Şirketi (BIST).............................................. 255


A. Borsa İstanbul Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi ....................... 257


B. Şirket Teşkilatı ......................................................................... 258


C. İşlem ve Takas Esasları............................................................. 259


a) Borsalarda İşlem Görecek Araçlar ..................................... 259


b) Borsada Kotasyon ve İşlem Görme.................................... 259


c) Emir ve İşlem Esasları ........................................................ 260


d) İşlem Görmenin Durdurulması ve/veya Kottan


Çıkarma.............................................................................. 260


e) Takas İşlemleri, Takas Merkezi, İşlem Teminatları,


Temerrüt Ve Garanti Fonu ................................................ 261


2. Vadeli İşlemler Piyasası .................................................................. 263


3. İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası............................................... 265


III. Teşkilatlamış Pazar Yerleri .................................................................... 266


§10. SERMAYE PİYASASI HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ .................................267


I. Genel Olarak ......................................................................................... 267


II. Belli Başlı Faaliyetler ............................................................................. 269


§11. SERMAYE PİYASASI KURUMLARI ............................................................277


I. Genel Olarak ......................................................................................... 277


II. Yatırım Kuruluşları.................................................................................277


1. Aracı Kurumlar................................................................................ 277


A. Aracı Kurumların İşlevleri ........................................................ 279


B. Aracı Kurumların Faaliyet Türleri............................................. 280


C. Aracı Kurumların Faaliyete Geçme Süreçleri ........................... 280


D. Aracı Kurumların Yerine Getirmesi Gereken Yasal Görevler...... 282


 


16 İçindekiler


E. Aracı Kurumların Yapamayacakları İşlemler............................ 282


F. Aracı Kurum Seçilirken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar...... 282


G. Aracı Kurumların İşlem Limitleri.............................................. 283


H. Aracı Kurumların Denetimi...................................................... 283


2. Aracı Kurumların Aracılık Faaliyetleri............................................. 283


A. Halka Arza Aracılık Faaliyeti .................................................... 283


B. Halka Arza Aracılık Faaliyetinin Esasları .................................. 284


C. Alım Satıma Aracılık Faaliyeti .................................................. 285


D. Borsa Dışı Piyasalardaki Alım Satım İşlemleri.......................... 285


III. Kolektif Yatırım Kuruluşları ................................................................... 285


1. Genel Olarak .................................................................................. 285


2. Yatırım Ortaklıkları ......................................................................... 286


A. Yatırım Ortaklığı Kavramı ve Türleri ........................................ 286


B. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları ......................................... 287


a) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Faaliyet İlkeleri..... 288


b) Sabit Sermayeli Yatırım Ortaklığı....................................... 288


c) Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklığı ................................ 289


d) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Kuruluş Şartları .... 292


e) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığının Kuruluşu................... 293


f) MKYO Kurucu ve Ortaklarının Özellikleri........................... 294


g) Yatırım Ortaklıklarının Yapamayacakları İşler ................... 295


C. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları............................................. 296


a) GYO’ların Kurulması .......................................................... 297


b) GYO’da Kurucu ve Ortakların Nitelikleri............................ 299


c) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında Aynî Sermaye.......... 300


d) GYO’da Yönetim Yapısı...................................................... 301


e) Yapamayacakları İşler........................................................ 302


f) GYO’larda Belli Başlı Portföy Sınırlamaları ........................ 303


g) GYO Portföyünün Yönetimi............................................... 304


D. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları..................................... 305


a) GSYO Kuruluş ve Dönüşüm Şartları ................................... 305


b) Kurucuların ve Ortakların Nitelikleri.................................. 306


c) GSYO’da Yönetim Yapısı .................................................... 308


e) Faaliyetlere, Yatırımlara ve Portföye İlişkin Esaslar........... 309


f) Girişim Şirketi Ve Girişim Sermayesi Yatırımı .................... 310


 


İçindekiler 17


g) Girişim Sermayesi Yatırımlarına İlişkin Sözleşmeler .......... 311


h) Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkma ..... 311


IV. Portföy Saklama Kuruluşları.................................................................. 313


V. Merkezî Takas Kuruluşları ..................................................................... 315


1. Genel Olarak................................................................................... 315


2. Merkezî Karşı Taraf......................................................................... 316


VI. Diğer Kuruluşlar .................................................................................... 317


1. Yatırımcıları Tazmin Merkezi .......................................................... 317


2. Veri Depolama Kuruluşları.............................................................. 320


§12. SERMAYE PİYASASINDA TEDBİRLER, İDARİ PARA CEZASI


GEREKTİREN FİİLLER VE SUÇLAR .............................................................321


I. Genel Olarak ......................................................................................... 321


II. Sermaye Piyasasında Tedbirler ............................................................. 322


1. Kanuna Aykırı İhraçlarda ................................................................ 322


2. İhraççıların Sermaye ve Malvarlığını Azaltıcı Hukuka Aykırı


İşlemlerinde.................................................................................... 324


3. Kayıtlı Sermaye Sisteminde ............................................................ 327


4. Örtülü Kazanç Aktarımında ............................................................ 328


5. Genel Kurul Toplantılarına Gözlemci Gönderilmesi ....................... 329


6. Sermaye Piyasası Kurumlarının Hukuka Aykırı Faaliyet veya


İşlemlerinde.................................................................................... 329


7. Mali Durumun Bozulması Hâlinde.................................................. 330


8. Tedricî Tasfiye ve İflas Durumlarında ............................................. 333


9. İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyetlerinde......................................... 334


10. Kanuna Aykırı İlan, Reklam ve Açıklamalarda................................. 335


11. Bilgi Suiistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde .............. 335


III. Sermaye Piyasasında İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller...................... 336


1. Genel Esaslar .................................................................................. 337


2. Özel Olarak İdari Yaptırım Konusu Olan İşlem veya Eylemler ........ 338


A. Pay Alım Teklifi Zorunluluğunun Yerine Getirilmemesi ........... 338


B. Elde Edilen Kazancın İadesi Kuralına Aykırılık.......................... 339


C. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin Verdiği Kararlara


Uyulmaması............................................................................. 341


D. Örtülü Kazanç Aktarımı Yapılması............................................ 342


E. Piyasa Bozucu Eylemlere Girişilmesi........................................ 343


3. İdari Para Cezalarının Uygulanması ve İtiraz Usulü ........................ 345


 


18 İçindekiler


IV. Sermaye Piyasasında Suçlar.................................................................. 345


1. Genel Olarak .................................................................................. 345


2. Bilgi Suiistimali ............................................................................... 346


3. Piyasa Dolandırıcılığı ...................................................................... 348


A. Genel Olarak............................................................................ 348


B. İşleme Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı ......................................... 349


C. Bilgiye Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı ......................................... 351


4. Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Sayılmayan Hâller ............ 352


5. Usulsüz Halka Arz ve İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti ................. 353


6. Görevi Kötüye Kullanma ve Sahtecilik............................................ 354


A. Müşteri Varlıkları Üzerinde İzinsiz Tasarruf............................. 354


B. Örtülü Kazanç Aktarımı ........................................................... 355


C. Kayıtların Bozulması, Yokedilmesi veya Değiştirilmesi............ 357


D. Bilgi ve Belge Vermeme, Denetimin Engellenmesi.................. 358


E. Yasal Defterlerde, Muhasebe Kayıtlarında, Finansal Tablo


ve Raporlarda Usulsüzlük ........................................................ 358


F. Sır Saklama Yükümlülüğüne Aykırılık....................................... 359


7. SPK Suçlarında Yazılı Başvuru ve Özel Soruşturma Usulleri ........... 360


KAYNAKÇA ....................................................................................................363


 


KAYNAKÇA


 


Adıgüzel Burak; Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Ayrılma


Hakkı, GÜHFD, Cilt XVIII, Sayı 2, Nisan 2014.


Akbulak Sevinç /Akbulak Yavuz; Türkiye’de Sermaye Piyasası Araçları ve


Halka Açık Anonim Şirketler, İstanbul 2004.


Apak Sudi/Uyar Metin; Türev Ürünler ve Finansal Teknikler, İstanbul 2011.


Arı Zekeriyya; Sermaye Piyasasında Aracı Kurumların Aracılık Faaliyetleri


 


ve Bundan Doğan Hukuki Sorumluluğu, yayımlanmamış yüksek li-


sans tezi, Sivas 1986.


 


Ayoğlu Tolga; “İzahnameden Doğan Sorumluluk”, İsviçre Borçlar Kanu-


nu’nun İktisabının 80.Yılında İsviçre Borçlar Hukuku’nun Türk Tica-


ret Hukukuna Etkileri, İstanbul 2009.


 


Ayoğlu Tolga; Sermaye Piyasası Hukukunda Halka Arz Kavramı ve Halka


Arza Aracılık Sözleşmeleri, İstanbul 2008.


Bahtiyar Mehmet/Hamamcıoğlu Esra; Yeni TTK’ya Göre Anonim Ortaklık


Genel Kurul Toplantıları, İstanbul 2014.


Bahtiyar Mehmet; Anonim Ortaklıkta Kayıtlı Sermaye Sistemi ve Sermaye


Artırımı, İstanbul 1996.


Büyük Ekonomi Ansiklopedisi, Sabah Yayınları, İstanbul 1989.


Chambers Nurgül; Türev Piyasalar, İstanbul 2007.


Çatakoğlu Buket, Türk Sermaye Piyasası Hukuku’nda Borçlanma Araçları,


Ankara 2016.


Çetin Nusret/ Töremiş Ebru Hatice/ Cantimur Zeynep; 6362 Sayılı Sermaye


Piyasası Kanunu’nun Sistematik Analizi, Ankara 2014.


 


Demir H. Erdal; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Anonim Şirketlerdeki Yöne-


tim Kuruluna İlişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri, İstanbul 2013.


 


Destanoğlu Yıldız Burçak; Yatırım Fonu Katılma Belgeleri, Ankara 2004.


Eren Fikret, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 14.Baskı, Ankara 2012.


Ertan N. Füsun; 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Kolektif Yatırım


Kuruluşları Ve Özellikle Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklığı,


İÜHFM C. LXXI, S. 2, İstanbul 2013.


 


364 Kaynakça


Evik Hakan Ali/Evik Sonay Vesile; İçeriden Öğrenenlerinin Ticareti Suçu,


İÜHFM, C.LXIII, S.1-2, 2005.


Heeb-Buck Petra; Kapitalmarktrecht, Heilderberg 2006.


 


Heidelbach Anna/Guenter Doleczik; Kapitalmarktrechts-Kommentar He-


rausgegeben Ebenheart Schwark /Zimmer Dainel, 4.Auflage,


 


München 2010.


 


Heidelbach Anna; Kapitalmarktrechts-Kommentar Herausgegeben Eben-


heart Schwark /Zimmer Dainel, 4.Auflage, München 2010.


 


Hisse Senedinde Manipülasyon, Kullanılan Yöntem Örnekleri, Manipülatif


İşlem Kalıbı Örnekleri, Korunma Yolları, Sermaye Piyasası Kurulu


Yayını, Aralık 2003.


İhtiyar Mustafa; Sermaye Piyasası Hukukunda Kamuyu Aydınlatma İlkesi,


İstanbul 2006.


İlbasmış Özlem; Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Kâr Dağıtımı, Kayseri


2008, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).


 


Kara Sencer; Kamuyu Aydınlatma Belgelerinden Doğan Hukukî Sorumlu-


luk, SÜHFD, C.23, S.2, Konya 2015.


 


Karakaş Tülay, Portföy Yönetimi Sözleşmesi, Ankara 2000.


 


Karslı Muharrem; Sermaye Piyasası Borsa Menkul Kıymetler, 5.Baskı, İs-


tanbul 2004.


 


Kaya Arslan; Halka Açık Ortaklıklarda Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı


(SERPK m.21), Prof. Dr. Ersin Çamoğlu’na Armağan, İÜHFM,


C.LXXI, S.2.


Kendigelen Abuzer; Yeni Türk Ticaret Kanunu, Değişikliler, Yenilikler ve


İlk Tespitler, İstanbul 2011.


Küçüksözen Cemal; Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması: Tür


Sermaye Piyasasının Bu Açıdan Değerlendirilmesi, Sermaye Piyasası


Kurulu Yayınları, Yayın No:131, Ankara 1999.


Kütükçü Doğan, Sermaye Piyasası Hukuku, C.I, İstanbul 2004.


Manavgat Çağlar; Hukuki Bakımdan Halka Açık Anonim Ortaklıklar ve


Halka Arz, Ankara 2016. (HAAO)


Manavgat Çağlar; Menkul Kıymetlerin Merkezi Saklanmasında Kullanılan


Yöntemin Sözleşmenin Hukuki Niteliğine Etkisi, Batider 1996,


C.XXVIII, S.4.


 


Kaynakça 365


Manavgat Çağlar; Sermaye Piyasasında İşleme Dayalı Manipülasyon ve


 


Özel Hukuk Bakımından Sonuçları, Banka Ve Ticaret Hukuku Araş-


tırma Enstitüsü, Ankara 2008. (Manipülasyon)


 


Manavgat Çağlar; Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Halka Açık Anonim


Ortaklıklara Uygulanması Ve Sınırları, İÜHFM C. LXXI, S. 2.


Memiş Tekin/Turan Gökçe; Sermaye Piyasası Hukuku, Ankara 2015.


Moroğlu Erdoğan; Sermaye Piyasası Kanunu Değişikliği Tasarısının Kaydi


Sistemle İlgili Düzenlemesi, Makaleler II, İstanbul 2006.


Nomer Füsun N.; Yatırım Ortaklıkları, 2.Baskı, İstanbul 2003.


 


Özdoğan Ayşegül; Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Ortak-


lıktan Ayrılma Hakkı, Sermaye Piyasası Kurulu, Cumhuriyetin


 


80.Yılına Armağan, Ankara 2004.


Özşahin Kerem Ahmet; Vadeli İşlem Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, SPK


Yeterlilik Etüdü, Ankara 2004.


Penezoğlu Gökhan Yusuf; Hukuki Yönleriyle Vadeli İşlem Sözleşmeleri,


İstanbul 2004.


 


Poroy Reha/Tekinalp Ünal/Çamoğlu Ersin, Ortaklıklar ve Kooperatif Hu-


kuku, İstanbul 2009.


 


Poroy Reha/Tekinalp Ünal/Çamoğlu Ersin; Ortaklıklar Hukuku I, 13.Bası,


İstanbul 2014. (2014)


Pulaşlı Hasan; Corporate Governance Anonim Şirket Yönetiminde Yeni


Model, Ankara 2003.


 


Siegel Mary; Back to The Future: Appraisal Rights in The Twenty First Cen-


tury, Harvard Journal on Legislation, Volume 32, 1995.


 


Smith Adam; Milletlerin Zenginliği, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1.


Baskı, İstanbul 2006.


Soderquist D. Lary/Gabaldon Theresa Securities Law, Second Edition, 2004.


Somer Mehmet; Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerinin Türk Ticaret


Kanunun Tedrici Kuruluş Sistemi Üzerine Etkileri, İstanbul 1990.


Sönmez Ziyaeddin Yusuf; Anonim Ortaklık