Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi ( 6102 Sayılı TTK İle Yapılan Değişiklikler İşlenmiş )

Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi ( 6102 Sayılı TTK İle Yapılan Değişiklikler İşlenmiş )Sayfa Sayısı
:  
498
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-605-5412-48-7

59,40 TL

GİRİŞ
İnsanoğlu, elde ettiği kazancın bir kısmını, çeşitli nedenlerle biriktirmektedir. İnsanoğlunun bu birikimlerine, tasarruf adı verilmektedir. Tasarruflarının atıl kalmasını istemeyen kişiler, bunları yatırıma dönüştürmektedir. Tasarruflarını yatırıma dönüştüren kişiler (yatırımcılar), bu tasarruflarını para piyasalarında ya da sermaye piyasalarında değerlendirebilmektedir.Para piyasaları, genellikle bir yıldan kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı ya da fonların el değiştirdiği piyasalardır. Sermaye piyasaları ise, genellikle süresi bir yıldan fazla olan, orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı ya da fonların el değiştirdiği piyasalardır. Sermaye piyasalarında fon aktarım işlevi (tasarrufları yatırıma dönüştürme işlevi), sermaye piyasası araçları vasıtasıyla yerine getirilmektedir.Sermaye piyasalarına yapılan yatırım, para piyasalarına göre, daha uzun vadeli olduğu için, yatırımcıların sermaye piyasalarından olan kazanç beklentisi daha yüksektir. Bu nedenle yatırımcılar, sermaye piyasalarına yönelmeyi tercih etmektedir. Sermaye piyasalarına olan yöneliş arttıkça, piyasaya giren yatırımcı sayısı ve piyasadaki sermaye piyasası araçlarının sayısı artmaktadır. Bu artışa paralel olarak sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlem sayısı da fazlalaşmaktadır. Böylece sermaye piyasaları genişlemekte ve derinleşmektedir. Söz konusu genişleme ve derinleşme ile birlikte, sermaye piyasalarına ilişkin bazı yenilikler de yapılmaktadır.


Birçok yatırımcıya ait çeşitli sermaye piyasası araçlarının sayılarının artması, bunların muhafazasının ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kaygıları da beraberinde getirmektedir. Bu noktada sayıları git gide artan sermaye piyasası araçlarının nerde ve nasıl saklanacağı, ciddi bir problem olarak yatırımcıların karşısına çıkmaktadır. Sermaye piyasası araçlarının saklanmasına ilişkin problemlerin halledilmesi de tek başına çözüm sağlamamaktadır. Bunun nedeni, saklanan sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerin yapılmasının da problem teşkil etmesidir. Çünkü saklanan fiziki bir sermaye piyasası aracına ilişkin herhangi bir hukuki işlemin yapılabilmesi için, sermaye piyasası aracının saklandığı yerden alınması, hukuki işlemin yapılacağı karşı tarafın bulunduğu yere getirilmesi ve işlem gerçekleştirildikten sonra tekrar saklanmak üzere götürülmesi gerekmektedir. Bu süreç içerisinde ise, sermaye piyasası araçları her zaman çalınma, kaybolma, yıpranma ve sahtesinin basılması gibi riskler ile karşı karşıyadır. Ayrıca çok sayıdaki sermaye piyasası araçlarını saklayacak yer temini ve saklama işlerini yürütecek personel istihdamı ciddi bir problemdir. Öte yandan sermaye piyasası araçlarına ilişkin saklama maliyetleri yatırımcıların bekledikleri kazanç miktarını azaltmaktadır.Sermaye piyasalarında ortaya çıkan yeniliklerle birlikte yukarıda yer verilen söz konusu problemlerin aşılması adına sermaye piyasası araçlarının saklanmasına ve saklanan bu araçlarla ilgili işlemlerin yapılmasına ilişkin çeşitli rasyonalizasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının saklanmasına ilişkin çeşitli yöntemler ve bu araçlarla ilgili işlemlerin yapılmasına ilişkin çeşitli sistemler geliştirilmiştir. Kaydi sistem de söz konusu rasyonalizasyon çalışmaları çerçevesinde geliştirilen sermaye piyasası araçları açısından bir saklama sistemidir. Kaydi sistem kavramı, kıymet hakkı, kaydi değer ve evraksız kıymetli evrak gibi kavramların oluşmasıyla gündeme gelmiş ve gelişmiştir. Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi ile birlikte de hayata geçirilmiştir.
Bu çalışmada söz konusu -Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi- konu edilmiştir. Çalışma toplam üç bölümden oluşmaktadır.


Birinci Bölümde; temel kavramların tanımlanarak diğer bölümlere kaynaklık edebilmesi, sistemin tarihsel gelişiminin anlaşılabilmesi ve farklı ülkelerdeki kaydi sistem uygulamalarına ilişkin bilgi edinilebilmesi için; -Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesine İlişkin Temel Kavramlar ve Kaydi Sistemin Tarihsel Gelişimi- incelenmiştir.
İkinci Bölümde; Türkiye’deki kaydi sistem, sistemin kapsamı, sistemin getirdiği yenilikler ve ortaya çıkabilecek problemler ile sistemin yürütücüsü olan Merkezi Kayıt Kuruluşu’na ilişkin ayrıntıların tespit edilebilmesi ve kaydi sistemin işleyişinin anlaşılabilmesi için, -Türkiye’de Kaydi Sistem ve İşleyişi- incelenmiştir.Üçüncü Bölümde; merkezi kaydi saklama sözleşmesi ile kaydi sistemdeki kayıtların hukuki niteliğinin belirlenebilmesi ve kaydi sermaye piyasası araçlarına ilişkin haklar ile hukuki işlemlerin ayrıntılarının anlaşılabilmesi için, -Merkezi Kaydi Saklama Sözleşmesinin ve Kaydi Sistemdeki Kayıtların Hukuki Niteliği ile Kaydi Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Haklar ve Hukuki İşlemler- incelenmiştir.

İnceleme sırasında Türk Hukuku’nda yürürlükte olan hukuki düzenlemeler ve uygulamalar esas alınmıştır. Ancak gerektiği yerlerde karşılaştırma yapılabilmesi için diğer bazı ülkelerdeki uygulamalara ve uluslar arası düzenlemelere de yer verilmiştir.
İÇİNDEKİLER :


BİRİNCİ BÖLÜMSERMAYE PİYASASI ARAÇLARININKAYDİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLARVE KAYDİ SİSTEMİN TARİHSEL GELİŞİMİ


1. -SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR-7
I. -SERMAYE PİYASASI ARACI-7
A. -Menkul Kıymetler-9
1. -Tanım-9
2. -Özellikleri-11
a. -Misli Nitelikte Olma-12
b. -Kıymetli Evrak Özelliği Taşıma-14
3. -Türleri-16
B. -Diğer Sermaye Piyasası Araçları-17
1. -Tanım-17
2. -Özellikleri-18
3. -Türleri-19
II. -KAYDİLEŞTİRME-21
III. -KIYMET HAKKI ve KAYDİ DEĞER-24
IV. -EVRAKSIZ KIYMETLİ EVRAK-27
V. -KAYDİ SERMAYE PİYASASI ARACI-33
VI. -HAREKETSİZLEŞTİRME-35
VII. -ÜYE-38
VIII. YATIRIMCI ve KATILIMCI-41
2. -KAYDİ SİSTEMİN TARİHSEL GELİŞİMİ-43
I. -MERKEZİ SAKLAMA-43
A. -Merkezi Saklama Kuruluşları-45
B. -Merkezi Saklamada Sahiplik Sistemleri-48
1. -Doğrudan Sahiplik Sistemi-49
2. -Dolaylı Sahiplik Sistemi-52
3. -Karma Sahiplik Sistemi-58
C. -Merkezi Saklama Yöntemleri-60
1. -Aynen Saklama-60
2. -Mislen Saklama-61
3. -Müşteri Kod Numarasına Göre Saklama-63
4. -Müşteri İsmine Saklama-64
II. -KAYDİ SİSTEME GEÇİŞ SÜRECİ-69
A. -Kapalı Saklama Sistemi-69
B. -Açık Saklama Sistemi-72
C. -Münferit Saklama Sistemi-75
D. -Toplu Saklama Sistemi-77
E. -Toplu Senet Sistemi-85
F. -Kaydi Sistem-93
III. -ULUSLARARASI KURULUŞLAR ve ÖNERİLERİNİN KAYDİ SİSTEMİN GELİŞİMİNE ETKİLERİ-98
A. -Otuzlar Grubu (Group of Thirty)-99
B. -IOSCO-101
C. -ISSA-104
D. -UNIDROIT-106
E. -CESR-107
F. -Önerilerin Kaydi Sistemin Gelişimine Etkileri-109
IV. -ÇEŞİTLİ ÜLKE UYGULAMALARINDA KAYDİ SİSTEMİN GELİŞİMİ-110
A. -Genel Olarak-110
B. -Avusturya-112
C. -Almanya-114
D. -Fransa-117
E. -İsviçre-120
F. -İngiltere-122
G. -Norveç-124
H. -Yunanistan-127
I. -Amerika Birleşik Devletleri-129
V. -TÜRKİYE’DE KAYDİ SİSTEMİN GELİŞİMİ-134
A. -Kaydi Sisteme Geçiş Süreci-134
B. -Kaydi Sisteme İlişkin Gerçekleştirilen Hukuki Düzenlemeler-141
C. -Kaydi Sisteme İlişkin İlke Karar ve Kurallar-147
1. -Sermaye Piyasası Kurulu’nun İlke Kararları-147
2. -Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları-148
D. -Kaydi Sisteme Geçişin Aşamaları-150
1. -Birinci Dönem - Yeni Fiziki Sermaye Piyasası Aracı Basılmasının Mümkün Olduğu Dönem-151
2. -İkinci Dönem - Yeni Fiziki Sermaye Piyasası Aracı Basılmasının Mümkün Olmadığı Ancak Mevcut Fiziki Sermaye Piyasası Araçlarının Muhafaza Edilmesinin Mümkün Olduğu Dönem-153
3. -Üçüncü Dönem - Mevcut Fiziki Sermaye Piyasası Araçlarının Muhafaza Edilmesinin Mümkün Olmadığı Dönem-155
E. -Kaydi Sistem Dönemindeki Gelişmeler-156İKİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE KAYDİ SİSTEM ve İŞLEYİŞİ3. -KAYDİ SİSTEM-165
I. -GENEL OLARAK-165
II. -KAYDİ SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ-166
A. -Merkezi Saklama-168
B. -Açık Saklama-168
C. -Kaydi Saklama-169
D. -Müşteri İsmine Saklama-171
E. -Model C-172
F. -Tam Kaydi Sistem-174
III. -KAYDİ SİSTEMİN AVANTAJLARI ve DEZAVANTAJLARI-175
A. -Avantajları-175
1. -Maliyetlerin Düşürülmesi-175
2. -İşlemlerin Hızlanması-176
3. -Güvenilir Olması-177
4. -Çağdaş Bir Uygulama Olması-179
5. -Yatırımcılara Doğrudan Hizmet Sunması-180
6. -Basit, Kolay ve Kullanışlı Olması-181
7. -Sisteme İlişkin Suiistimallerin Tespit Edilebilmesi ve Şeffaflık-181
8. -Yeni Hizmet Sunulmasına Açık Olması (Dinamik Yapıya Sahip Olması)-183
9. -Sistemin Başka Sistemlere Uyarlanabilmesi-184
10. -Sermaye Piyasalarının Derinleşmesine ve Etkinleşmesine Olanak Sağlaması-184
11. -Yabancı Piyasalarla olan Rekabeti ve Entegrasyonu Sağlaması-185
12. -Vergilendirme Etkinliğini Arttırması-186
B. -Dezavantajları-187
1. -Takas ve Saklama Hizmetlerinin Ayrılması-187
2. -Sadece Üyelerin İşlem Yapabilmesi-189
3. -Piyasaya Girişlerin Azalma İhtimali-189
4. -Kıymetli Evrak Hukuku Kurallarına Aykırı Uygulamalar Getirmesi-190
5. -Bazı Pratik Çözümlerin Hukuki Temellerinin Zayıf Olması-192
6. -Elektronik Suçlara Açık Olması ve Elektronik Kayıtların Zarar Görme İhtimali-193
4. -KAYDİ SİSTEMİN KAPSAMI-195
I. -KAYDİ SİSTEME TABİ ŞİRKETLER-195
II. -KAYDİLEŞTİRİLEBİLECEK SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI-201
A. -Genel Olarak-201
B. -Kaydileştirme İçin Gerekli Şartlar-202
1. -Nitelik Şartı-202
a. -Genel Olarak-202
b. -Niteliğine Göre Kaydileştirilebilecek Sermaye Piyasası Araçları-202
2. -Hukuki Dayanak Şartı-205
a. -Genel Olarak-205
b. -Hukuki Düzenlemelere Göre Kaydileştirilebilecek Sermaye Piyasası Araçları-207
5. -KAYDİ SİSTEMİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER ve ORTAYA ÇIKABİLECEK PROBLEMLER-217
I. -ANONİM ŞİRKET PAYLARININ NEVİNE İLİŞKİN AYRIMIN ORTADAN KALDIRILMASI-217
II. -PAYLARIN DEVRİNİN PAY DEFTERİNE KAYDINDA MERKEZİ KAYIT KURULUŞU KAYITLARININ ESAS ALINACAĞINA İLİŞKİN DÜZENLEME-225
A. -Genel Olarak-225
B. -Düzenlemenin Getirdiği Yenilikler-228
1. -Pay Defterine Kayıtta İhraççılar İtibariyle Tutulan Kayıtların Esas Alınması-229
2. -Pay Defterine Kayıt İçin İlgililerin Başvurusuna Gerek Olmaması-234
III. -FİZİKİ DOLAŞIMDAKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İPTAL VE İMHASI-242
6. -MERKEZİ KAYIT KURULUŞU-247
I. -GENEL OLARAK-247
II. -KURULUŞU-247
III. -HUKUKİ STATÜSÜ-249
IV. -UYGULANACAK HÜKÜMLER-251
V. -AMAÇLARI-252
VI. -GÖREVLERİ-254
A. -Kaydi Sisteme İlişkin Görevleri-254
B. -Yatırımcıları Koruma Fonu’na İlişkin Görevleri-255
VII. -YAPISI ve ORTAKLARI-256
VIII. -ÜYELERİ-257
IX. -PERSONELİ ve İŞLEYİŞİ-262
X. -ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR-264
XI. -SORUMLULUĞU-265
7. -KAYDİ SİSTEMİN İŞLEYİŞİ-271
I. -KAYITLARIN TUTULMASI-271
II. -HESAP TÜRLERİ-274
A. -İhraççı Hesabı-276
1. -Havuz Hesabı-276
2. -Ortak - Katılımcı Hesabı-276
3. -Bilinmeyen Ortak Bilinmeyen Katılımcı Hesabı-277
B. -Aracı Kuruluş Hesabı-277
1. -DİBS Depo Hesabı-278
2. -Aracı Kuruluş Havuz Hesabı-278
3. -Yatırımcı Hesabı-279
C. -TAKASBANK Hesabı-279
1. -Takas Havuz Hesabı-280
2. -Havuz Hesabı-280
3. -Yatırımcı Hesabı-280
D. -TCMB Hesabı-280
1. -DİBS Depo Hesabı-281
2. -Yatırımcı Hesabı-281
3. -Genel Depo Hesabı-281
E. -Diğer Hesaplar-281
1. -Alt Hesaplar-281
2. -Sistemde Kullanılan Operasyonel Hesaplar-284
III. -HESAPLARIN NİTELİĞİ-288
IV. -HESAPLARIN AÇILIŞI-291
A. -Genel Olarak-291
B. -İhraççı Hesabı-293
C. -Ortak Katılımcı Hesabı-293
D. -Bilinmeyen Ortak Bilinmeyen Katılımcı Hesabı-294
E. -Yatırımcı Hesabı-294
V. -İŞLEMLERİN YAPILMASI-296
A. -Genel Olarak-296
B. -Sisteme Erişim-298
C. -İşlem Yetkilisi-299
D. -İşlemler-301
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMMERKEZİ KAYDİ SAKLAMA SÖZLEŞMESİNİN veKAYDİ SİSTEMDEKİ KAYITLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ ileKAYDİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİNHAKLAR ve HUKUKİ İŞLEMLER8. -MERKEZİ KAYDİ SAKLAMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ-307
I. -GENEL OLARAK-307
II. -SÖZLEŞMENİN TANIMI-309
III. -SÖZLEŞMENİN KONUSU-309
IV. -SÖZLEŞMENİN TARAFLARI-310
V. -MERKEZİ KAYDİ SAKLAMA SÖZLEŞMESİNİN ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI-312
VI. -MERKEZİ KAYDİ SAKLAMA SÖZLEŞMESİNİN USULSÜZ TEVDİ SÖZLEŞMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI-317
VII. -MERKEZİ KAYDİ SAKLAMA SÖZLEŞMESİNİN ARDİYE SÖZLEŞMESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI-323
VIII. -MERKEZİ KAYDİ SAKLAMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞÜMÜZ-326
IX. -SÖZLEŞMEYE UYGULANACAK HÜKÜMLER-341
9. -KAYDİ SİSTEMDEKİ KAYITLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ-345
I. -GENEL OLARAK-345
II. -KAYDİ SERMAYE PİYASASI ARACININ HUKUKİ NİTELİĞİ-346
A. -Genel Olarak-346
B. -Kaydi Anonim Şirket Payının Hukuki Niteliği-351
C. -Kaydi Sermaye Piyasası Aracı Üzerindeki Hakkın Hukuki Niteliği-352
III. -KAYDİ SİSTEME YAPILAN KAYITLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ-354
A. -Genel Olarak-354
B. -Kaydın Hukuki Etkisi-354
C. -Kayda İyiniyetle Güvenerek Hak İktisabı-363
10. -KAYDİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN HAKLAR-369
I. -GENEL OLARAK-369
II. -YÖNETİMSEL HAKLAR-370
A. -Genel Olarak-370
B. -Yönetimsel Hakların Kullanılması-370
1. -Yönetimsel Hakların Kullanılmasına İlişkin Hukuki Düzenlemeler-370
2. -Yönetimsel Hakların Kullanılmasına İlişkin Kurallar-374
C. -Yönetimsel Haklara İlişkin Hukuki İşlemler-383
III. -MALİ HAKLAR-387
A. -Genel Olarak-387
B. -Mali Hakların Kullanılması-388
C. -Mali Haklara İlişkin Hukuki İşlemler-394
11.-KAYDİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN HUKUKİ İŞLEMLER-401
I. -GENEL OLARAK-401
II. -DEVİR-402
A. -Genel Olarak-402
B. -Devre Uygulanacak Hükümler-402
C. -Devrin Usulü-404
1. -Genel Olarak-404
2. -Nama Yazılı Kaydi Anonim Şirket Payının Devri-412
3. -Külli Halefiyet Yoluyla Devir-416
D. -Devrin Hüküm ve Sonuçları-417
III. -REHİN-422
A. -Genel Olarak-422
B. -Rehne Uygulanacak Hükümler-423
C. -Rehnin Usulü-426
D. -Rehnin Hüküm ve Sonuçları-428
IV. -İNTİFA-432
A. -Genel Olarak-432
B. -İntifaya Uygulanacak Hükümler-433
C. -İntifanın Usulü-433
D. -İntifanın Hüküm ve Sonuçları-435
V. -HACİZ-439
A. -Genel Olarak-439
B. -Hacze Uygulanacak Hükümler-441
C. -Haczin Usulü-445
D. -Haczin Hüküm ve Sonuçları-457


SONUÇ-459

EK - 1-467

EK - 2-469

BİBLİYOGRAFYA-471