Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Sermaye Piyasalarının Entegrasyonu

Sermaye Piyasalarının EntegrasyonuSayfa Sayısı
:  
222
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2002
ISBN NO
:  
975-6812-73-7

17,00 TL

ÖNSÖZ

Avrupa\\\′daki entegrasyon sürecinde ulusal devletlerin kendi istekleri ile diğer devletler ile bir ekonomik entegrasyon içine girme çalışmalarını yapmaları, yetkilerini uluslarüstü kurumlara devretmek durumunda kalmaları, ulusal devletin ekonomik faaliyetini düzenleme görevini ve yararlandığı araçları etkilemektedir Entegrasyonda yer alan ülkede ulusal ekonomik politikaların topluluk düzeyinde belirlenen çerçeveye uygun olarak saptanması gerekir. Yapılmaması halinde entegrasyon sürecini tamamlayıp topluluk üyesi olmak mümkün olmaz.

Avrupa Birliği entegrasyon sürecinde olan Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Türkiye Menkul Kıymet Piyasalarının karşılaştırılması, uyum sürecindeki mevzuat ve işleyiş yönlerinin kıyaslanması bu çalışmanın başlıca amacını oluşturmaktadır. Çalışmada Avrupa Birliği Menkul Kıymetler Borsa yapısı belli başlıklar ile tanıtılmaya çalışılmış ve üyeliğe aday ülkelerin yapıya uyum sağlama çalışmalan Avrupa Birliği Borsa kriterleri dahilinde incelenmiştir. Aday ülkelerin gelişim süreçlerinin daha net olarak ortaya koyulabilmesi için genel olarak ülke borsalarının işleyişin ortaya çıkan verilerin karşılaştırılması yapılmıştır.

Kitabımız, Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Türkiye Menkul Kıymet Piyasaları uygulaması ile sermaye piyasalan entegrasyonu incelemiştir. Bu kitap, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği\\\′ne üyelik, Avrupa Birliği\\\′ne üye ülkeler, bu ülkelerin Avrupa Birliği\\\′ne üye olmadan ve olduktan sonraki durumları gibi konular ile Türkiye\\\′nin şu anda yaşadığı Avrupa Birliği\\\′ne geçme çalışmalan ile ilgilenenlere yardımcı olmayı hedeflemektedir.


İÇİNDEKİLER

Önsöz 3
1. Avrupa Birliği\\\′nde Sermaye Piyasaları 11
1.1. Avrupa Birliği\\\′nde Sermaye Piyasalarının
Yasal Gelişimi 11
1.2. Avrupa Birliği\\\′nde Menkul Kıymet Borsalarına
İlişkin Düzenlemeler 13

1.2.1. Birlik Normlarının Oluşturulması ... .16
1.2.2. Davranış İlkesi ve Kamuyu
Aydınlatma .16
1.2.3. Kotasyon Kriterleri ve Uygulama İle
İlgili Yasalar 20
1.2.4. Insider Trading 26
1.2.5. Yatırımcıların Korunmasına İlişkin
Yasa ve Uygulamalar 34
1.2.6. Muhasebe Standartları & Raporlama .40
1.2.7. Takas & Saklama 42
1.2.8. Kollektif Yaünm Şirketleri 47
1.3. Avrupa Birliği\\\′nde Menkul Kıymet
Borsalanmn Yapısı 55
1.3.1. Kurumsal Yapı 56
1.3.2. Düzenleyici ve Denetleyici
Kuruluşlar 58
1.3.3. Üye Ülkelerin Sermaye Piyasaları ve
Borsalarının Karşılaştırılması 74
1.3.3.1. Borsada Hisse Senetleri Kote
Edilen Şirket Sayısı 76
1.3.3.2. Borsaların Hisse Senedi
İşlem Hacmi 77
1.3.3.3. Pazar Kapitalizasyonu 79
1.3.3.4. Borsalarda Yoğunlaşma 80
1.3.3.5. Fiyat Kazanç Oranlan 81
1.3.3.6. Borsalarda Kayıtlı Tahvil
Sayısı ve İşlem Gören
Tahvilleri Pazar Değerleri .. .82
1.3.3.7. Menkul Kımyet Getirilen .. .83

1.3.4. Üye Ülkelerin İyileştirilme ve
Geliştirme Çalışmalan 84
1.3.5. Avrupa Birliği\\\′de Kurumsal
Yatınmcılar 84
1.4. Avrupa Birliği\\\′nde Sermaye Piyasalannın
\\\" Özellikleri 92
1.4.1. Ekonomik Entegrasyon 92
1.4.1.1. Serbest Bölge 94
1.4.1.2. Gümrük Birliği 94
1.4.1.3. Ortak Pazar 95
1.4.1.4. Ekonomik Birlik 97
1.4.1.5. Tam Ekonomik Entegrasyon .98

1.4.2. Parasal Entegrasyon 99
1.4.3. Siyasal Entegrasyon 104
1.5. Avrupa Birliği Finansal Uyumsallaştırma
Raporlan 106
1.5.1. Cockfield Raporu 106
1.5.2. Beyaz Kitap 107


1.5.3. Werner Raporu 109
1.5.4. Cecchini Raporu 110
Türkiye\\\′de Sermaye Piyasalan 112
2.1. Türkiye\\\′de Sermaye Piyasalarının Yasal
Gelişimi 112
2.2. Türkiye\\\′de Sermaye Piyasalarının
Özellikleri 122
2.3. İMKB\\\′de Menkul Kıymet İşlemleri 126

2.3.1. İMKB \\\′de Hisse Senedi Piyasası
İşlemleri 131
2.3.2. İMKB\\\′de Tahvil Piyasası İşlemleri . .140
2.3.3. İMKB\\\′de Vadeli İşlem Piyasası 151
2.4. İMKB Mevzuatının Avrupa Birliği Sermaye
Piyasalan Mevzuatına Uyumlaştırılması . . .154
2.4.1. Kotasyon Faaliyetleri 155
2.4.2. Kamuyu Aydınlatma 165
2.4.3. Yatırım Fon ve Ortaklıklannın Portföy
Yöneticiliği 169
2.4.4. Takas & Saklama Faaliyetleri 174
Merkez ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Menkul
Kıymet Borsalan 176
3.1. Merkez ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Sermaye
Piyasalan & Menkul Kıymet Borsalannın
Gelişimi 176
3.1.1. Macaristan 176
3.1.2. Polonya 178
3.1.3. Çek Cumhuriyetleri 179

3.1.4. Slovenya 180
3.1.5. Estonya 181
3.1.6. Slovakya 181
3.1.7. Litvanya 182
3.1.8. Letonya 182
3.1.9. Romanya 183
3.1.10. Bulgaristan 184
3.2. Merkez ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Menkul
Kıymet Piyasalarına İlişkin Hukuki
Çerçeve 185
3.2.1. Kotasyon Kriterleri 185
3.2.2. Takas & Saklama 190
3.2.3. İşlem Prosedürleri 195
3.2.4. Yatırımcılara İlişkin Düzenlemeler .. .198
3.3. Merkez ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Sermaye
Piyasaları ve Borsalarının İşleyişi Açısından
Karşılaştırma 201
3.3.1. Borsalarda Hisse Senetleri Kote Edilmiş
Şirket Sayısı 201
3.3.2. Borsalarda Hisse Senetlerinin İşlem
Hacmi 202
3.3.3. Pazar Kapitalizasyonu 205
3.3.4. Borsalarda Tahvil İşlemleri 206

4. Genel Değerlendirme 207
5. Kaynaklar 213