Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (189)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Şerefe Karşı Suçlar

Şerefe Karşı SuçlarSayfa Sayısı
:  
550
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2008
ISBN NO
:  
605-5980-87-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

GİRİŞ

Sosyal bir varlık olan insanın kişiliği, maddî ve manevî değerler toplamıdır. Kişinin manevî varlığı, onun şerefi (onuru) ve haysiyeti, bir başka deyişle toplum tarafından kendisine verilen değerler bütünüdür. O hâlde hukuk düzeninin, eşitlik düzleminde bireyin maddî değerlerine sağladığı cezaî yaptırım yoluyla gerçekleşen koruma şemsiyesinden, onun temel kişilik haklarından birini oluşturan şerefine ilişkin manevî değerlerini esirgediği beklenemez.

Hakaret suçunun tarihi eski olmakla birlikte, herkesin ayırımsız şeref ve haysiyet sahibi olduğunun kabul edilmesi, sancılı bir süreç içeri¬sinde olumlu bir seyir izlemiştir. Gerçekten de, ayırım gözetilmeksizin herkes eşittir ve ne adla olursa olsun, kimsenin kimseyi aşağılama hakkı yoktur. Nitekim uluslararası hukukun temel metinlerinden biri olan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi\\\′nin \\\"Önsöz\\\"ünde, insan haklarına, insanlık şeref ve haysiyetine saygının gerekliliğine işaret edilmiş; 5. maddesinde \\\"hiç kimseye onur kırıcı davranışta bulunulamayaca-ğı\\\" ifade edilmiş; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi\\\′nin1 10. maddesi ile kişisel onurun korunacağı teyit edilmiştir.


Her ne kadar çağımızda, şerefe karşı gerçekleştirilen fiilleri cezaî değil hukukî himaye konusu yapmaya yönelik eğilim hissedilmekte ise de, ulusal düzenlemeler şeref değerlerine saldırı fiillerini suç saymaya devam etmektedirler. Anılan ulusalüstü metinlerin ulusal hukukumu¬za yansımalarına baktığımızda; 1982 Anayasamızın 5. maddesinde, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazır¬lamanın Devletin temel amaç ve görevleri arasında sayıldığını; 10. maddesinde, eşitlik ilkesinin öneminin vurgulandığını; 17. maddesin¬de, herkesin yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğunun altının çizildiğini; bunun yanında, Türk Me¬deni Kanunu\\\′nun 24. maddesinde, hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimsenin, hâkimden, saldırıda bulunanlara karşı korunması-

1 20.03.1950 tarihinde Roma\\\′da imzalanıp, 03.09.1952 tarihinde yürürlüğe giren İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi\\\′ni Türkiye, 18.05.1954 tarihinde onaylamış, 19.03.1954 tarih ve 8662 sayılı R.G.\\\′de yayımlayarak yürürlüğe sokmuştur.nı isteyebileceği, kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kul¬lanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırının hukuka aykırı olduğunun ifade edildiğini gör¬mekteyiz. Pek tabiîdir ki, ceza hukuku da kişinin onurunu, şeref ve haysiyetini cezaî himayenin konusu yapmış; haksız olarak bir kimsenin şeref ve haysiyetine saldırıda bulunmanın, hakaret suçunu oluşturaca¬ğını öngörmüştür.

Hakaret suçlarının bazıları, yalnızca insan şerefine yönelmiş sal¬dırı fiillerini cezalandırdığı hâlde, bir kısmı, bunun dışında kalan diğer bazı değerlere de zarar verilmesini hedef almıştır. İşte sadece insan şere¬fini ihlâl eden suçları genel hakaret suçları; bunun yanında diğer bazı manevî değerlere de (örneğin, Devletin manevî dokunulmazlığına) te¬cavüz eden suçları ise özel hakaret suçları şeklinde kategorize etmemiz mümkündür.2

Genel hakaret suçları, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu\\\′nun \\\"Özel Hükümler\\\" başlıklı 2. Kitap, \\\"Kişilere Karşı Suçlar\\\" başlıklı 2. Kısım, \\\"Şerefe Karşı Suçlar\\\" başlıklı 8. Bölümü içerisinde düzenlenmiştir. Kanun, 125. maddede \\\"hakaret [ve sövme] suçu\\\"na, 126. maddede \\\"matufiyet ilkesi\\\"ne, 127. maddede \\\"ispat hakkı\\\"na, 128. maddede \\\"iddia ve savunma dokunul¬mazlığına, 130. maddede \\\"ölünün hatırasına hakaret suçu\\\"na, 131. madde¬de ise \\\"soruşturma ve kovuşturma koşulu\\\"na yer vermiştir. Buna karşılık 765 sayılı Türk Ceza Kanunu\\\′nun 9. Babının \\\"Hakaret ve Sövme Cürümle¬ri\\\" başlığını taşıyan 7. Faslında 480-490. maddelerde \\\"hakaret ve sövme suçları\\\"na; \\\"Hürriyet Aleyhinde İşlenen Cürümler\\\" Babında 175. maddede \\\"kutsal varlıklara hakaret suçu\\\"na; \\\"Devlet İdaresi Aleyhinde Cürümler\\\" Ba¬bında 266. maddede \\\"memura hakaret suçu\\\"na, 267. maddede \\\"memura vazifesi sırasında hakaret ve sövme suçu \\\"na, 268. maddede, \\\"resmi heyetlere, hâkimlere hakaret suçu\\\"na yer verilmişti. E-TCK\\\′nın 480. maddesi, madde tayini suretiyle yapılan genel anlamda basit ve ağırlaştırılmış şekilleri ile farklı hakaret cürümlerini kapsarken, 482. maddesi, madde tayini isnadı olmadan yapılan ihtilaflı sövme ile huzurda sövme cürümlerini kapsa¬maktaydı. Bundan da anlaşılacağı üzere, E-TCK\\\′da hakaret ve sövme suçları bağımsız birer suç kabul edilmenin doğal sonucu olarak, farklı

2 Doktrinde ilk kez Erman tarafından yapılan bu tasnif için bkz. Erman, Sahir, Ha¬karet ve Sövme Suçları, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Basım Atölyesi, 2. Baskı, İstanbul, 1989, sh. 3-4maddelerde yaptırıma bağlanmışken, Y-YCK\\\′da anılan her iki suç tipi 125. maddede \\\"Hakaret\\\" başlığı altında, seçimlik hareketli suç şeklinde kaleme alınmış ve bu suçun kapsamına kamu görevlisine görevi nede¬niyle hakaret ve kutsal varlıklara hakaret de nitelikli hâller olarak dâhil edilmiştir.

Özel hakaret suçları da, Y-TCK\\\′nm \\\"Özel Hükümler\\\" başlıklı 2. Kitap, \\\"Millete ve Devlete Karşı Suçlar\\\" başlıklı 4. Kısım, \\\"Devletin Ege¬menlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar\\\" başlıklı 3. Bölüm içinde 299. maddede \\\"Cumhurbaşkanı\\\′na hakaret\\\", 300. maddede \\\"Devletin egemenlik alametlerini aşağılama\\\", 301. maddede \\\"Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama\\\", 344. maddede ise \\\"yabancı Devlet bayrağına karşı hakaret\\\" suçları düzen¬lenmiş iken, bu suçlara E-TCK\\\′nm 145, 158, 159, 165 maddelerinde yer verilmişti. İşaret edelim ki, E-TCK\\\′da da özel ve genel hakaret suçları açısından, temelde bu ikili ayırım çerçevesinde aynı sistem benimsen¬mişti.

Biz suçun unsurlarındaki farklılıklar, korudukları hukukî değer ve hakaret suçlarının yer verildiği bölümler itibariyle \\\"Genel Hakaret Suç¬ları\\\" m, bir başka ifadeyle \\\"Şerefe Karşı Suçlar\\\"\\\\ inceleyeceğiz. Fakat öze¬likle \\\"şikâyet\\\" koşulunun hakaret suçunda geniş bir uygulama alanı bul¬ması nedeniyle, genel bir değinimle yetinmeyip, bu koşulu detaylıca irdeleyeceğiz.

Bu suçlardan ayrı olarak, daha birçok kanunda, örneğin, 5411 s. Bankacılık Kanunu\\\′nun 74. maddesinde yer alan bir bankanın itibarını zedeleme, Askerî Ceza Kanunu\\\′nun 85. maddesinde yer alan âmir veya üste hakaret ve sövme ile 116. maddesinde kaleme alınan asta hakaret ve sövme, Atatürk\\\′ün manevî hatırasına hakareti yaptırıma bağlayan 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun\\\′a muhalefet gibi haka¬ret türevi çeşitli suç tiplerine yer verildiğini görmekle birlikte, bunları inceleme konumuzun dışında tutacağız.

Netice itibariyle, çalışmamız iki \\\"Kısım\\\"dan oluşmaktadır. \\\"Haka¬ret\\\" suçunu konu alan \\\"Birinci Kısım\\\" üç Bölüme ayrılarak, \\\"Birinci Bö-lüm\\\"de, Hakaret Suçu Hakkında Genel Açıklamalar, Kanunda Düzenle¬niş Şekli ve Koruduğu Hukukî Değer; \\\"İkinci Bölüm\\\"de, Suçun Unsurları; \\\"Üçüncü Bölüm\\\"de, Kusurluluk, Çeşitli Hata Hâlleri, Suçun Özel Görü¬nüş Biçimleri, Soruşturma ve Kovuşturma Yöntemi, Görevli ve Yetkili Mahkeme, Suçun Hukuksal Sonuçları ve Yaptırımı incelenmiştir.\\\"Ölünün Hatırasına Hakaret, Ölünün Cesedini veya Kemiklerini Almak, Ölünün Cesedi veya Kemikleri Hakkında Tahkir Edici Fiillerde Bulunmak\\\" başlığını taşıyan \\\"İkinci Kısım\\\" ise, iki Bölüme ayrılarak; \\\"Birinci Bö¬lüm\\\" de, Ölünün Hatırasına Hakaret (Y-TCK m. 130/1); \\\"İkinci Bölüm\\\"de ise Ölünün Cesedini veya Kemiklerini Almak, Ölünün Cesedi veya Ke¬mikleri Hakkında Tahkir Edici Fiillerde Bulunmak (Y-TCK m. 130/2) suçları açıklanmıştır.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ 1

BİRİNCİ KISIM HAKARET

BİRİNCİ BÖLÜM
HAKARET SUÇU HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR,
KANUNDA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ VE KORUDUĞU
HUKUKÎ DEĞER

§ [1] HAKARET SUÇU HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR 7
§ [2] KANUNDA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ 9
I.- 5237 SAYILI TCK\\\′DA 9
II.- 765 SAYILI TCK\\\′DA 12
§ [3] KORUNAN HUKUKÎ DEĞER 16

İKİNCİ BÖLÜM SUÇUN UNSURLARI

§fl] TİPİKLİK 19
§ [2] MADDÎ UNSURLAR 20
I.- FAİL 20
A. Genel Olarak 20
B. Gerçek Kişiler 21
C. Tüzel Kişilerin Faillik Durumu 22
D. Özellik Arz Eden Durumlar 26
1. Basın Yoluyla İşlenen Suçlarda Faillik 26
-i V

2. Yayın Yoluyla işlenen Suçlarda Faillik 27
3. Parlamenterlerin Durumu 29
MAĞDUR 31
A. Genel Olarak 31
B. Mağdurun Belirlenmesi 31
C. Gerçek Kişiler 36
1. Genel Olarak 36
2. İsnat Yeteneği Bulunmayanlar 36
3. Şeref Değerinden Yoksun Olanlar 37
4. Kamu Görevlileri 39
5. Dolaylı Hakarete Uğrayanlar 39
D. Özellik Arz Eden Durumlar 40
1. Toplulukların Durumu 40
2. Tüzel Kişilerin Durumu 42
3. Kurulların Durumu 45
4. Ölülerin Durumu 51
KONU 55
HAREKET 56
A. Genel Olarak 56
B. Somut Bir Fiil veya Olgu İsnad Etme veya Sövme 57
1. Somut Bir Fül veya Olgu İsnad Etme 57
2. Sövme 63
C. İsnad Edüen Fül veya Olgu Yahut Sövmenin Şeref
ve Saygınlığı Rencide Edici Nitelikte Olması 67
D. Fiil veya Olgu Yahut Sövmenin Mağdura Yöneük
Olması 74
E. Fiil veya Olgu Yahut Sövmenin Gerçekleşme
Biçimleri 76
1. Huzurda Hakaret 76
a) Genel Olarak 76
b) Huzurda Bulunma 77

XIII
c) Huzurda Hakaretin Şekli ve Huzura Eşit
Sayılan Hâller 80
2. İhtilâtlı (Gıyapta) Hakaret 88
a) Genel Olarak 88
b) İhtüât 88
aa) İhtilatın Aranma Nedeni 88
bb) İhtilâlin Hukukî Niteliği 91
cc) İhtilâtın Şekli 94
dd) İhtilât Araçları 97
ee) İhtilat İradesi 99
ff) İhtilâtta Fiilin Aynılığı 101
gg) İhtilât Sayısı 102
hh) İhtilâtın Sonucu 104
aaa) Zamanaşımı ve Şikâyet Kurumları
Açısından 104
bbb) Zincirleme Suç Açısından 105
ccc) Hukukî Sorumluluk Açısından 105
V.- NETİCE 106
VI.- NEDENSELLİK BAĞI 106
§ [3] MANEVİ UNSUR 107
§ [4] HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 113
I.- GENEL OLARAK 113
II.- HAKKIN KULLANILMASI 114
A. TERBİYE ETME HAKKI 114
B. HABER VERME HAKKI 115
1. Genel Olarak 115
2. Haber Verme Hakkının Koşulları 117

a) Gerçeklik 118
b) Güncellik 122
c) Kamusal İlgi ve Yarar 124
d) Düşünsel Bağ 126

e) Ölçülülük 132
C. ELEŞTİRİ HAKKI 133
D. İSNADI İSPAT HAKKI 143
1. İspat Hakkının Mahiyeti 143
2. Kanunda Düzenleniş Şekli 145

a) 5237 Sayılı TCK\\\′da 145
b) 765 Sayüı TCK\\\′da 146

3. Hukukî Niteliği 147
4. Koşulları 148

a) Sübjektif Koşul 148
b) Objektif Koşul 152
aa) Mağdura Belirli Bir Fiil veya Olgu İsnat
Edilmesi 152
bb) İsnada Konu Fiilin Suç
Oluşturması (Mutlak İspat Hakkı) 154
cc) İsnada Konu Fiilin Suç Oluşturmaması
(Nisbi İspat Hakkı) 155
aaa) Kamu Yararı 156
bbb) Mağdurun Rızası 159
dd) İsnada Konu Suçtan Ötürü Önceden Bir
Hüküm Verilmemiş Olması 162
ee) İsnada Konu Suç Hakkında
Hükümlülük Kararı Verilmesi 165
5. İspat Prosedürü (Ad Probationem) 167
a) İsnadın Suç Oluşturmaması Hâlinde İspat 167
b) İsnadın Suç Oluşturması Hâlinde İspat 172
c) Mağdur/ Müştekinin Ölümü Hâlinde İspat Hakkının Kullanılması 173
aa) Mağdurun Şikâyet Etmeden Ölmüş
Olması Hâlinde 173
bb) Müştekinin Şikâyette Bulunduktan
Sonra Ölmesi Hâlinde 174

XV
d) Ölünün Hatırasına Hakarette İspat Hakkının
Kullanılması 175
e) İspat Hakkında Hata Hâli 175
6. İspatın Sonucu 176
a) Verilecek Karar Açısından 176
b) Suç Ortaklarına Etkisi Açısından 177
c) Şahsî Hak Davasına Etkisi Açısından 178
d) Dava Zamanaşımına Etkisi Açısından 178
E. İDDİA VE SAVUNMA DOKUNULMAZLIĞI 179
1. Genel Olarak 179
2. Kanunda Düzenleniş Şekli 181

a) 5237 Sayüı TCK\\\′da 181
b) 765 Saydı TCK\\\′da 182
3. İhbar ve Şikâyet Hakkı 183
a) Kapsamı 183
b) Koşulları 185
aa) Sübjektif Koşul 185
bb) Objektif Koşul 187
aaa) İhbar ve Şikâyetin Sının 187
bbb) Düşünsel Bağ 193
4. Savunma Dokunulmazlığı 195
a) Kapsamı 195
aa) Hukukî Esası 195
bb) Kamu Hukuku ile İlişkisi 196
b) Koşulları 196
aa) Sübjektif Koşul 196
aaa) Savunma Dokunulmazlığından
Yararlanacak Kişi Bakımından 196
bbb) Kendisine Somut İsnadlarda ya da
Olumsuz Değerlendirmelerde
Bulunulan Kişi Bakımından 199


XVI
bb) Objektif Koşul 201
aaa) Dokunulmazlığın Konusu 201
bbb) Somut İsnatlarda ya da Olumsuz
Değerlendirmelerde Bulunma 203
ccc) Somut Vakalara Dayanma 211
ddd) Uyuşmazlıkla Bağlantılı Olma
(Düşünsel Bağ) 212
eee) Ölçülülük 218
cc) Zaman Koşulu 222
c) Sonucu 223
F. İLGİLİNİN RIZASI 225
G. KANUN HÜKMÜNÜ YERİNE GETİRME 230
H. MEŞRU SAVUNMA 232
§ [5] SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 233
L- GENEL OLARAK 233
İL- KAMU GÖREVLİSİNE GÖREVİNDEN DOLAYI
HAKARET (Y-TCKm. 125/3-a) 235
III.- DİNİ, SİYASİ, SOSYAL, FELSEFİ İNANÇ, DÜŞÜNCE
VE KANAATLERİNİ AÇIKLAMASINDAN,
DEĞİŞTİRMESİNDEN, YAYMAYA
ÇALIŞMASINDAN, MENSUP OLDUĞU DİNİN EMİR
VE YASAKLARINA UYGUN DAVRANMASINDAN
DOLAYI HAKARET (Y-TCKm. 125/3-b) 254
IV.- KİŞİNİN MENSUP BULUNDUĞU DİNE GÖRE
KUTSAL SAYILAN DEĞERLERDEN BAHİSLE
HAKARET (Y-TCK m. 125/1-c) 257
V.- ALENEN HAKARET 261
A. Suçun Alenen İşlenmesi (Y-TCK m. 125/4) 261
B. Suçun Basın ve Yayın Yoluyla İşlenmesi
(Y-TCK mülga m. 125/4-2. cümle) 269

XVII

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KUSURLULUK,
ÇEŞİTLİ HATA HÂLLERİ,
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ, SORUŞTURMA
VE KOVUŞTURMA YÖNTEMİ, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME,
SUÇUN HUKUKSAL SONUÇLARI VE YAPTIRIMI


§[1] KUSURLULUK 273
I.- GENEL OLARAK 273
II.- KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HÂLLER 274
A. Hukuka Aykırı, Bağlayıcı Emri Yerine Getirmek 274
B. Zorunluluk Hâli 275
C. Cebir 277
D. Tehdit 278
E. Hakaret Suçlarına Özgü Özel Haksız Tahrik Hâlleri.. 279
1. Genel Olarak 279
2. Kanunda Düzenleniş Şekli 280

a) 5237 Sayüı TCK\\\′da 280
b) 765 Sayılı TCK\\\′da 281
3. Haksız Bir Fiile Tepki Olarak Hakaret
[Y-TCK m. 129/1] 281
a) Hükmün İçeriği 281
b) Hukukî Niteliği 282
c) Koşulları 282
aa) Tahrik Teşkil Eden Bir Fiilin Bulunması 282
bb) Tahrik Oluşturan Fülin Haksız Olması 284
cc) Hakaretin Gazap veya Elemin Etkisi
Altında İşlenmiş Olması 288
dd) Tahrik Üzerine İşlenen Fülin Hakaret/
Sövmeden İbaret Bulunması 289
ee) Hakaretin Haksız Fiili Gerçekleştiren
Kişiye Yönelik Olması 290

XVIII
d) Sonuçları 291
4. Kasten Yaralama Suçuna Tepki Olarak Hakaret
[Y-TCK m. 129/2] 295
a) Genel Olarak 295
b) Hukukî Niteliği 296
c) Koşulları 297
aa) Kasten Yaralama Suçunun İşlenmiş
Bulunması 297
bb) Kasten Yaralama Suçunun Haksız
Olması 299
cc) Hakaretin Kasten Yaralama Suçuna
Tepki Olarak İşlenmiş Olması 300
dd) Hakaretin Yaralama Suçunun Failine
Karşı İşlenmiş Olması 301
d) Sonuçları 301
5. Karşılıklı Hakaret [Y-TCK m. 129/3] 303
a) Genel Olarak 303
b) Hukukî Niteliği 305
c) Koşulları 305
aa) Karşılıklı Olarak işlenen Suçların
Hakaret/ Sövmeden İbaret Bulunması 305
bb) İlk Hakaretin Haksız (Hukuka Aykırı)
Olması 308
cc) Hakaretlerin Karşılıklı Olması 310
dd) Hakaretler Arasında Nedensellik Bağı
Bulunması 313
d) Hüküm ve Sonuçları 314
aa) Şikâyetin İhtiyariliği 314
bb) Mahkemenin Yetkisi 316
§ [2] ÇEŞİTLİ HATA HÂLLERİ 324
I.- SUÇUN MADDÎ UNSURLARINDA HATA
(UNSUR YANILGISI) [Y-TCK m. 30/1] 324

XIX
İL- SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARINDA HATA
[Y-TCK m. 30/2] 325
III.- HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİNİN MADDÎ
ŞARTLARINDA HATA [Y-TCK m. 30/3] 325
IV.- KUSURLULUĞU ETKİLEYEN NEDENLERİN MADDÎ
ŞARTLARINDA HATA [Y-TCK m. 30/3] 326
V.- OBJEKTİF SORUMLULUK HÂLLERİNDE FİİL
ÜZERİNDE HATA 327
[3] SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 328
I.- GENEL OLARAK 328
II.- TEŞEBBÜS 329
III.- GÖNÜLLÜ VAZGEÇME 335
IV.- İÇTİMA 336
A. Gerçek İçtima 336
B. Bileşik (Mürekkep) Suç 337
C. Kesintisiz (Mütemadi) Suç 340
D. Zincirleme Suç 343
1. Genel Olarak 343
2. Aynı Nev\\\′iden Fikri İçtima 348
3. Kurullara Hakaret 355
4. Dolaylı Hakaret 358
E. Farklı Nev\\\′iden Fikri İçtima 360
1. Tokat Atma Fiili 361
2. İftira Suçu 362
3. Şantaj Suçu 363
V.- İŞTİRAK 363
A. Genel Olarak 363
B. Salt Hakaret Suçlarına İştirak 364
C. Basın Yoluyla İşlenen Hakaret Suçlarına İştirak 365
D. Yayın (Televizyon ve İnternet) Yoluyla İşlenen
Hakaret Suçlarına İştirak 371

XX
§ [4] SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA YÖNTEMİ 373
L- ŞİKÂYET 373
A. Genel Olarak 373
B. Kanunda Düzenleniş Şekli 378
1. 5237 Sayüı TCK\\\′da 378
2. 765 Sayılı TCK\\\′da 379
C. Şikâyetin Hukukî Niteliği 379
D. Şikâyet Yetkisi 381
E. Şikâyet Süresi 387
F. Şikâyetin İçeriği ve Şekli 394
G. Şikâyetin Suç Ortaklarına Sirayeti 397
II.- ŞİKÂYETTEN FERAGAT 399
A. Genel Olarak 399
B. Feragati Kabul 400
C. Feragatin Şekli 401
D. Feragatten Feragat 401
E. Şartlı Feragat 402
F. Feragatin Bölünmezliği 402
G. Feragatin Sonucu 402
III.- ŞİKÂYETTEN VAZGEÇME 402
A. Vazgeçmenin Hukukî Niteliği 402
B. Vazgeçme Süresi 403
C. Vazgeçme Yetkisi 404
D. Yasal Karine 410
E. Vazgeçmenin Kullanılış Şekli 410
F. Vazgeçmeden Vazgeçememe 413
G. Şartlı Vazgeçme 414
H. Vazgeçmeyi Kabul 415
I. Vazgeçmenin Şeriklere Etkisi 417
]. Suça Sürüklenmiş Çocuklar Hakkında Vazgeçme 420

XXI

K. Vazgeçmenin Şahsî Haklara Etkisi 421
L. Vazgeçmenin Katılmaya Etkisi 423
M. Vazgeçmenin Yargılama Giderlerine Etkisi 424
N. Vazgeçmenin Sonucu 424
IV.- HAKARET SUÇUNUN MAĞDURUNUN ÖLMESİ
HÂLİNDE ŞİKÂYET KOŞULU 427
V.- ÖNÖDEME 429
VI.-UZLAŞMA 430
VII.-KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ 432
VIII.-HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI 432
§ [5] GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 434
I.- HAKARETİN SALT OLARAK İŞLENMESİ HÂLİNDE 434
A. Görevli Mahkeme 434
B. Yetkili Mahkeme 434
II.- HAKARETİN BASIN YOLUYLA İŞLENMESİ
HÂLİNDE 435
A. Görevli Mahkeme 435
B. Yetkili Mahkeme 438
III.- HAKARETİN YAYIN YOLUYLA İŞLENMESİ
HÂLİNDE 439
A. Görevli Mahkeme 439
B. Yetkili Mahkeme 440
§ [6] SUÇUN HUKUKSAL SONUÇLARI 440
§[7] YAPTIRIM 451
I.- Suçun Basit Hâline İlişkin Yaptırım 451
II.- Suçun Nitelikli Hâllerine İlişkin Yaptırım 454
SUÇUN SÜBUTUNA İLİŞKİN İÇTİHATLAR 459
SUÇUN VASFINA İLİŞKİN İÇTİHATLAR 472

İKİNCİ KISIM

ÖLÜNÜN HATIRASINA HAKARET;
ÖLÜNÜN CESEDİNİ VEYA KEMİKLERİNİ ALMAK;
ÖLÜNÜN CESEDİ VEYA KEMİKLERİ HAKKINDA
TAHKİR EDİCİ FİİLLERDE BULUNMAK

BİRİNCİ BÖLÜM

ÖLÜNÜN HATIRASINA HAKARET
(Y-TCK M. 130/1)


§ [1] GENEL OLARAK 477
§ [2] KANUNDA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ 478
L- 5237 SAYILI TCK\\\′DA 478
II.- 765 SAYILI TCK\\\′DA 479
§ [3] KORUNAN HUKUKÎ DEĞER 479
§ [4] SUÇUN UNSURLARI 480
L- TİPİKLİK 480
II.- MADDİ UNSURLAR 480
A. Fail 480
B. Mağdur 481
C. Konu 482
D. Hareket ve Netice 482
III.- MANEVİ UNSUR 483
IV.- HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 483
V.- SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 484
A. Suçu Ağırlaştıran Neden 484
B. Suçu Hafifleten Neden 484
§[5] KUSURLULUK 485
§ [6] SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 485
I.- TEŞEBBÜS 485

XXIII
II.- İŞTİRAK 485
III.- İÇTİMA 486
§ [7] KOVUŞTURMA, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 487
§[8] YAPTIRIM 488

İKİNCİ BÖLÜM
ÖLÜNÜN CESEDİNİ VEYA KEMİKLERİNİ ALMAK;
ÖLÜNÜN CESEDİ VEYA KEMİKLERİ HAKKINDA
TAHKİR EDİCİ FİİLLERDE BULUNMAK
(Y-TCK M. 130/2)

§ [1] GENEL OLARAK 491
§ [2] KANUNDA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ 492
I.- 5237 SAYILI TCK\\\′DA 492
II.- 765 SAYILI TCK\\\′DA 492
§ [3] KORUNAN HUKUKÎ DEĞER 492
§ [4] SUÇUN UNSURLARI 494
I.- TİPİKLİK 494
II.- MADDİ UNSURLAR 494
A. Fail 494
B. Mağdur 494
C. Konu 495
D. Hareket ve Netice 499
1. Ölünün Cesedini veya Kemiklerini Almak 499
2. Ölünün Cesedi veya Kemikleri Hakkında Tahkir Edici Fiillerde Bulunmak 500
III.- SUÇUN MANEVİ UNSURU 502
IV.- SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 503
V.- SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 504
§ [5] SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 505
I. TEŞEBBÜS 505

XXIV
II. İŞTİRAK 505
III. İÇTİMA 505
A. Genel Olarak 505
B. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 506
C. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 508
§ [6] KOVUŞTURMA, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 508
§[7] YAPTIRIM 511
SONUÇ 512
I.- KISIM: HAKARET 512
II.- KISIM: ÖLÜNÜN HATIRASINA HAKARET; ÖLÜNÜN
CESEDİNİ VEYA KEMİKLERİNİ ALMAK; ÖLÜNÜN
CESEDİ VEYA KEMİKLERİ HAKKINDA TAHKİR EDİCİ
FİİLLERDE BULUNMAK 520
A. Ölünün Hatırasına Hakaret 520
B. Ölünün Cesedini veya Kemiklerini Almak; Ölünün
Cesedi veya Kemikleri Hakkında Tahkir Edici
Fiillerde Bulunmak 522
KAYNAKÇA 525
KAVRAM İNDEKSİ 539