Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (140)      Şubat (116)      Ocak (138)

Şahıs Şirketlerinde Ortak Davası ( Actıo Pro Socıo )

Şahıs Şirketlerinde Ortak Davası ( Actıo Pro Socıo )Sayfa Sayısı
:  
134
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
9789755371986

70,00 TLSUNUŞ Roma hukukundan günümüz hukukuna aktarılan - actio pro socio - , şirketler hukukunda yaşanan gelişmeler sonucunda bugün - ortak davası - adı altında çalışmamızın konusunu oluşturmuştur. Şirketler hukukunda ortak davası, özellikle dogmatik temeli, koşulları ve fonksiyonları açısından doktrinde - tartışmalı ve bu güne kadar da açıklanmamış bir fenomen - olarak nitelendirilmektedir1. Türk şirketler hukukunda - ortak davası - , özel bir çalışmanın konusu yapılmamıştır. Bu doktriner eksikliği bir ölçüde de olsa gidermeye yönelik olarak, inceleme konumuz - şahıs şirketlerinde ortak davası - olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda çalışmamızda ortak davasının özellikle; uygulanma koşullarının, dogmatik temelinin, fonksiyonlarının, şahıs şirketi türlerine göre uygulanma alanlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. - Ortak davası - , adından da anlaşılacağı üzere, şirketler ve aynı zamanda usul hukukunu ilgilendiren iki yönlü bir kavramdır. Çalışmamızın - şahıs şirketlerinde ortak davası - olması dolayısıyla, incelememizde öncelikli ve ağırlıklı olarak şirketler hukuku kural ve ilkeleri dikkate alınacak, usul hukuku kural ve ilkelerine ise ihtiyaç olduğunda ve sadece genel olarak değinilmekle yetinilecektir. Hemen belirtelim ki, çalışmamızda ele alacağımız ortak davasına ihtiyaç doğuran nedenler ortadan kalkmadıkça, ortak davasına uygulamada ihtiyaç duyulacak ve bu ihtiyaca paralel olarak da ortak davası doktriner incelemelerin konusunu oluşturmaya devam edecektir. Özellikle çalışmamızın kapsamı dışında kalan sermaye şirketlerinde, kooperatiflerde ortak davası ve uygulaması ile usul hukukunu yakındanilgilendiren diğer bir çok sorun bu yeni incelemelerin konusunu oluşturacaktır. Bu açıdan çalışmamızın, ortak davasına ilişkin olarak yapılacak doktriner çalışmalarda küçük bir katkı sağladığını görmek, bizi mutlu kılacak ve bu konuda bir çalışma yapmaya başlarken belirlediğimiz hedefimize ulaştıracaktır. - Her bitiş yeni bir başlangıçtır - düşüncesinin hakimiyeti altında hazırladığımız bu çalışmamızın tamamlanmasında başta ailem olmak üzere, tüm arkadaş ve dostlarımın, Anabilim Dalımızın muhterem Hocalarının, gelecek vaadeden değerli Araştırma Görevlileri Başak Şit, Harun Keskin, Sami Aksoy ve Murat Gürelin çok yakın desteğini gördüm. Hepsine ayrı ayrı, bunun dışında bazı kaynaklara ulaşmamda bizzat yardımcı olan Freie Universitât-Berlin öğretim üyesi Prof. Dr. Philip Kunige, görüşlerini ve kaynaklarını paylaşarak bana yol gösteren hocam Prof. Dr. Ramazan Arslana ve meslektaşım Doç. Dr. Sema Taşpınar Ayvaza, en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çalışmamda olduğu gibi hemen hemen bütün yayın çalışmalarımda, zaman ve mekan kavramlarından uzaklaşarak, bana yardımcı olan Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünün çok sevgili emekçileri Çiğdem Güner ve Aysun Demirci ile diğer emekçilerine de gönülden teşekkürler. Akademik anlamda zorunlu son çalışmamı bitirdim, ancak bunun bu konuda yapılacak yeni çalışmaların başlangıcı olmasını diliyor ve çalışmamı, yaşamına - her bitiş yeni bir başlangıçtır - düşüncesini hakim kılan herkese ithaf etmek istiyorum. Bahçelievler/Ankara, Haziran 2010 Aynur YONGALIK İÇİNDEKİLER SUNUŞ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XI BİBLİYOGRAFYA XV Birinci Bölüm ORTAK DAVASI KAVRAMI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI § 1 - ORTAK DAVASI KAVRAMI 1 I. TERMİNOLOJİ SORUNU 1 A- Genel Olarak 1 B- Talep ve Dava İlişkisi Açısından 4 II. TANIMI 6 § 2 - ŞİRKETLER HUKUKUNDA İÇ ve DIŞ İLİŞKİLER AYIRIMI ile ORTAK DAVASI İLİŞKİSİ 6 I. İÇ ve DIŞ İLİŞKİLER AYIRIMI 6 A- Şirketlerde İç İlişkiler 8 B- Şirketlerde Dış İlişkiler 11 II. ORTAK DAVASI ile İLİŞKİSİ 13 A- Şirket İç İlişkilerinden Kaynaklanan Talepler Açısından 15 1. Sosyal Talepler 15 2. Bireysel Talepler 19 B- Şirket Dış İlişkilerinden Kaynaklanan Talepler Açısından 22 1. Genel Olarak 22 2. Alman Hukukunda 24 3. İsviçre Hukukunda 28 4. Görüşümüz 28 İkinci Bölüm GENEL OLARAK ORTAK DAVASI § 3 - ORTAK DAVASININ GELİŞİMİ 33 I. ROMA HUKUKUNDA \"ACTIO PRO SOCIO\" 33 II. GÜNÜMÜZ HUKUKUNDA 35 A- Alman Hukukunda 36 B- Amerikan Hukukunda 39 C- Türk Hukukunda 41 1. Mevzuatta ve Doktrinde 41 2. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı\′nda 42 § 4- ORTAK DAVASINA İHTİYAÇ DOĞURAN NEDENLER 43 § 5- ORTAK DAVASININ ACTIO PRO SOCIO ve ŞİRKET DAVASI ile KARŞILAŞTIRILMASI 47 I. ACTIO PRO SOCIO İLE 47 II. ŞİRKET DAVASI İLE 48 § 6 - ORTAK DAVASININ DOGMATİK TEMELİNE İLİŞKİN DOKTRİNER TARTIŞMA ve DEĞERLENDİRME 5 1 I. GENEL OLARAK 51 II. KONUYA İLİŞKİN İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER ve DEĞERLENDİRİLMESİ 53 A- İleri Sürülen Görüşler 53 1. Ortağın Kendi Hakkını Dava Konusu Yaptığı Görüşü 53 2. Ortağın Şirketin Hakkını Dava Konusu Yaptığı Görüşü 55 B- Değerlendirme ve Görüşümüz 59 § 7- ORTAK DAVASININ KOŞULLARI 61 I. TARTIŞMASIZ KOŞULLAR 62 A- Davacının Ortak Sıfatı 62 B- İfanın Şirkete Yapılması 65 II. TARTIŞMALI KOŞULLAR 66 A- Davalının Ortak Sıfatı 66 II.B- Şirket içindeki Olanakların Tüketilmesi 68 1. Amerikan Hukukunda 68 2. Türk, İsviçre ve Alman Hukukunda 70 a) Ortak Davasının Tamamlayıcı Olmadığı Görüşü 70 b) Ortak Davasının Tamamlayıcı Olduğu Görüşü 71 3. Görüşümüz 72 ORTAK DAVASININ SINIRLARI ve SINIRLANABİLİRLİGİ 74 SINIRLARI 74 SINIRLANABİLİRLİGİ 75 A- Tamamen Kaldırılamayacağı veya Sınırlandırılamayacağı Görüşü 75 B- Tamamen Kaldırılabileceği veya Sınırlandırılabileceği Görüşü 76 C- Görüşümüz 78 Üçüncü Bölüm ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE ORTAK DAVASI VE UYGULAMASI § 9- ADİ ŞİRKETTE 79 I. YÖNETİM ve TEMSİL HÜKÜMLERİNİN ORTAK DAVASINA İHTİYAÇ DOĞURMASI 79 II- ORTAK DAVASININ UYGULANMA HALLERİ 86 A- Sermaye Payı Koyma Borcu ve Ortak Davası 86 1. Genel Olarak 86 2. Sermaye Payı Koyma Borcunun İfasını Talep 89 3. Ödemezlik Defi Açısından Değerlendirme 92 B- Zarar Tazmin Talepleri ve Ortak Davası 94 1. Sadakat ve Özen Yükümlülüğünün İhlali Sonucunda 94 2. Rekabet Yasağına Aykırılık Sonucunda 99 3. Sermaye Payı Koyma Borcunun İfa Edilmemesi Sonucunda 100 4. Zamanaşımı 100 C- Şirket Yararına Davranma/Şirket Zararına Davranışlardan Kaçınma Talebi (Handlung- und Unterlassungsklagen).. 101 § 10- GİZLİ ŞİRKETTE 103 § 11- KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE 106 I. YÖNETİM ve TEMSİL HÜKÜMLERİNİN ORTAK DAVASINA İHTİYAÇ DOĞURMASI 107 II. ORTAK DAVASININ UYGULANMA HALLERİ 11 1 A- Sermaye Payı Koyma Borcu ve Ortak Davası 111 1. Genel Olarak 1 11 2. Sermaye Payı Koyma Borcunun İfasını Talep 113 3. Değerlendirme 115 B- Zarar Tazmin Talepleri ve Ortak Davası 118 1. Sadakat Yükümlülüğünün İhlali Sonucunda 118 2. Sermaye Payı Koyma Borcunun İfa Edilmemesi Sonucunda 119 C- Şirket Yararına Davranma/Şirket Zararına Davranışlardan Kaçınma Talebi (Handlung- und Unterlassungsklagen).... 120 D- Çıkarılma Davası 12i § 12- TASFİYE SÜRECİNDEKİ ŞİRKETLERDE ORTAK DAVASI 123 SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 129