Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Sağlık Hukuku Ders Notları

Sağlık Hukuku Ders NotlarıSayfa Sayısı
:  
225
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9786057615060

40,01 TLİçindekiler


BİRİNCİ BÖLÜM


SAĞLIK HUKUKUN’UN TEMEL KAVRAMLARI


TEMEL KURUMLAR


Sağlık Bakanlığı


Sağlık Bakanlığının Görevleri


Sağlık Bakanlığı Teşkilatı


III. KAMU SAĞLIĞININ KORUNMASI


İKİNCİ BÖLÜM


TIBBİ MÜDAHALELER


Endikasyon – Tıbbi Gereklilik


Kişinin Somut Olaydaki Tıbbi Müdahaleye Yetkili Olması


Hastanın (İlgilinin) Rızasının Bulunması


Tıbbi Müdahalenin Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Uygun Bir Biçimde Yerine Getirilmesi


TIBBİ VE HUKUKİ AÇIDAN ÖZELLİK GÖSTEREN MÜDAHALELER


Organ ve Doku Nakli


Kürtaj (Gebeliğin Sonlandırılması)


Cinsiyet Değiştirme


Estetik (Güzellik) Amaçlı Müdahaleler


Kök Hücre Araştırmaları


Yapay Döllenme


KLONLAMA (KOPYALAMA)


III. TIBBÎ MÜDAHALEDEN DOĞAN SORUMLULUK TÜRLERİ


Cezai Sorumluluk


İdari Sorumluluk


Medenî Hukuk Sorumluluğu


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


HASTA HAKLARI


Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma


Bilgi İsteme


Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme


Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme


Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme


Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım


Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı


Ötanazi Yasağı


Tıbbi Özen Gösterilmesi


Genel olarak Bilgi İsteme


Kayıtları İnceleme


Mahremiyete Saygı Gösterilmesi


Bilgilerin Gizli Tutulması


Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası


Alışılmış Olmayan Tedavi Usullerinin Uygulanması


Aile Planlaması Hizmetleri ve Gebeliğin Sona Erdirilmesi


Tıbbi Araştırmalarda Hasta Hakları


Güvenliğin Sağlanması


Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma


İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret


Refakatçi Bulundurma


Hizmetin Sağlık Kurum ve Kuruluşu Dışında Verilmesi


Hastaya Yeterli Vakit Ayrılması ve Hastanın Vaktine Riayet Etmesi


Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı


Hasta Hakları Kurulları


HASTA HAKLARI AÇISINDAN TIBBİ ETİK İLKELER


III. HEKİM HAKLARI


HEKİMİN SORUMLULUĞU


EKLER


HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ


ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI, AŞILANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN


ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK


MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI


SİGORTANIN KAPSAMI


A.1. Sigortanın Konusu


A.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı


A.3. Teminat Dışında Kalan Haller


A.4 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler


A.4.1 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller


A.4.2  Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri


A.4.3 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Ödemeler


A.5.  Sigortanın Başlangıcı ve Sonu


ZARAR VE TAZMİNAT


B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi


B.2. Rizikoya İlişkin Olarak Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Yükümlülükleri


B.3. Rizikoya İlişkin Olarak Sigortacının Hak, Borç ve Yükümlülükleri


B.3.1. Giderlerin Ödenmesi


B.3.2. Tazminata İlişkin Avans Verilmesi


B.3.3 Tazminatın Ödenmesi


B.3.4. Sigortalıya Yardım


B.3.5. Sigortacının Zarar Görenden Bilgi Alma Hakkı


B.4. Halefiyet


B.5. Doğrudan Dava Hakkı


ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER


C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması


C.2. Sigortalı ve Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü


C.3. Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Beyan Yükümlülüğü


C.4. Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Durumu


C.5. Tebliğ ve İhbarlar


C.6. Sigorta Sözleşmesinin Son Bulması


C.7. Özel Fesih Nedenleri


C.8. Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması


C.9. Zamanaşımı


C.10. Klozlar  ve Özel Şartlar


KLOZAR


MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI


UK SİGORTASI KLOZU


Kapsam


Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri


III. Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Tazminat Talepleri ve Ödemeler


MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI


AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU


Kapsam


Teminat Dışında Kalan Haller


III. Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Tazminat Talepleri


C.11. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler


KAYNAKÇA