Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Roma Hukuku Pratik Çalışmaları ( Meseleler )

Roma Hukuku Pratik Çalışmaları ( Meseleler )Sayfa Sayısı
:  
308
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-975-353-419-2

42,00 TL

ÖNSÖZ
Bu kitap, Roma Hukuku alanında yapılacak bilimsel ve öğretici çalışmalara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle önce çözümü istenen hukuki meseleler ve bu meselelere ilişkin sorular ter¬tip edilmiştir. Daha sonra cevaplara ve meselelerin incelendiği, sonuca bağlandığı Roma kaynaklarına yer verilmiştir. Bu şekilde, çözüm yol¬larının Roma Hukuku kaynaklarından alınması imkânı doğmuştur. Ki¬tabın sonunda meselelerde geçen parayla ilgili terimler açıklanmış ve hukuki yapıdan ayrılması mümkün olmadığı için Roma iktisadi yapısı hakkında bu bağlamda bilgi verilmiştir.
Tertip edilen meselelerin çoğunluğu Digesta'da yer alan metin¬lere dayanmaktadır. Digesta, devrinin hukuk hayatında ortaya çıkan sorunlar hakkında karara varması yönünden, Anglo-Sakson eğitiminde esas alınan meseleler derlemesine (case-book) benzetilmektedir. Ger¬çekten, Digesta eşine rastlanmayacak şekilde azametli bir meseleler kitabı, hukuki olaylar derlemesidir (Prof. A. Schwarz).
Meselelerle ilgili Roma Hukuku kuralları ve ilkeler incelenirken, bunların modern hukukları ve bilhassa İsviçre-Türk Hukukunu nasıl etkilediği açıklanmaya çalışılmıştır. Bu sebeple, Roma kaynaklarının çözüme bağlandığı hukuki meseleler yanında yeri geldikçe ve imkân nisbetinde modern hukukun prensiplerinden, İsviçre-Türk Yargıtay'la¬rının ve Danıştay'ın verdiği kararlara değinilmiştir. Bu şekilde, Roma Hukukunun vardığı sonuçlarla, modern hukukumuzun sonuçları ara¬sındaki hukuki kavram ve düşünce bakımından ortaya çıkan paralel¬lik üzerinde durulmuştur. Bunun sonucunda, modern Türk Hukukunun Roma Hukukunun büyük etkisinde bulunduğu ve Roma Hukuku kural¬larının modern hukukumuza hâkim olduğu görülmektedir
Romalılar tarihteki ve hukuk tarihindeki ilk devleti kurmuş değildir¬ler. Fakat, kendilerinden önceki ve çağdaşları olan diğer uygarlıklar üzerinde üç yönlü üstünlüğe erişmişlerdir: Coğrafi-idari, teknik ve ta¬rihi. Hukuklarının çok geniş bir imparatorlukta uygulanması coğrafi-idari üstünlüklerini getirmiştir. Hukuk tekniği bakımından da üstündür¬ler. Zira, ilk olarak Romalılar hukuk kavramlarını geliştirmişler ve bu
kavramları ve kuralları açıklayan sistematik eserler yazmışlar ve genel prensipleri ortaya koymuşlardır. Bu prensiplerin birçoğu hiç değişme¬den veya biraz değişerek modern hukuklara girmiştir. Bu nedenlerle Roma Hukuku tarihteki tek bilimsel hukuk özelliğine sahiptir. Nihayet tarihi üstünlük: M. S. VI. yüzyılda İstanbul'da lustinianus'un hazırlattığı Corpus luris Civilis'te biraraya toplanan Roma Hukuku, ilkçağ hukukla¬rı içinde en iyi muhafaza edileni, yüzyıllar boyunca bilineni ve uygula¬nanı, bu şekilde de modern hukuklara intikal edeni olmuştur.
Roma, İlkçağ uygarlıkları arasında tarih bakımından bize daha yakın olduğu gibi, kaynak bolluğu dolayısıyla, en iyi tanınanıdır. Ayrıca, Batı kendi hukuk, kültür ve uygarlığının temellerinin Romadan geldiğini kabul etmekle yetinmemekte, ekonomik yapısının da Romanın geliş¬mesiyle oluştuğu görüşünü benimsemektedir.
Roma Hukuk sisteminin özelliği; devamlı olarak gelişebilme, de¬ğişen toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilme yeteneğini gösterebil¬mesi ve bu sebeplerle, canlılığını devamlı olarak koruyabilmesindedir. XIX. yüzyılda Cermen kaynaklı kurallarla bütünleşen ve tabii hukuktan gelen Roma Hukuku ilkeleri, modern çağın doktrinlerine ve kanunları¬na yerleşmiştir. Ayrıca, devrimizde, Roma Hukukunun etkisi, Romanist iktibasın, benimsemenin yapılmadığı ülkelerde de göze çarpmaktadır. (Meselâ, bu durumda bulunan, günümüz Polonya Medenî Hukukunun izleri, iktisabın, benimsemenin gerçekleşmiş olduğu Çekoslavakya'dan daha fazladır). Bütün bu sebeplerle, bugün birbirinden çok farklı hu¬kuk sistemlerinin yürürlükte olduğu ülkelerde Roma Hukuku eğitimi yapılmaktadır. Bunlar arasında Roma Hukukunun hiç uygulanmamış olduğu Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Sovyetler Birliği, Japonya, Kuveyt, Brezilya gibi ülkeler de yer almaktadır.
Roma Hukukunun amacı, sadece genel hukuk kültürü vermek değildir. Her şeyden önce, geleceğin hukukçusunun modern hukuku, hukuk kurumlarının doğuşu ve tarihi gelişimini bilmek suretiyle kendi milli hukukunu ve mukayeseli hukuku anlamasını sağlamaktır. Sadece, uygulanan pozitif hukukun bilinmesi, garip bir sınırlamayla son bulma¬ya mahkûmdur. Zira, bu pozitif hukuk da, belirli bir tarihî gelişmenin sonucudur ve bir geçiş hukukudur. Zamanın akışı içinde, belirli bir toplumun hukuk hayatını aksettirmek ve açıklamak gerekmektedir1. Günü¬müz hukukuna bu esaslardan hareket edilerek gelinmiştir.
Roma Hukukunun başlangıcı geçmişte ise de, gelişmesi günü¬müz hukukuna ve aynı görüş açısından geleceğin hukukunu da kapsa¬maktadır. Birçok yerleşmiş değerin devamlı tartışma konusu olduğu bir dünyada Roma Hukuku, sağlam birkaç temelden birini teşkil etmektedir.
Prof Dr. Bülent TAHİROĞLU Prof Dr. Belgin ERDOĞMUŞ
 


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ    IX
KISALTMALAR    XIII
MESELELER CEVAPLAR - METİNLER
1. Mesele: Impubes (baliğ olmayan küçük), tabiî borç    1
1. Meselenin cevapları    2
1.    Meselenin metinleri    15
2.    Mesele: Köle, condictio (sebepsiz iktisap davası)    17
2. Mesele cevapları    18
2.    Meselenin metinleri    44
3.    Mesele: Müşterek mülkiyet, institor, takas    45
3. Meselenin cevapları    46
3.    Meselenin metinleri    55
4.    Mesele: Teslim, mülkiyetin devri, actio Publiciana in rem    57
4. Meselenin cevapları    58
4.    Meselenin metinleri    66
5.    Mesele: istihkak davası, usucapio    67
5. Meselenin cevapları    68
5.    Meselenin metinleri    85
6.    Mesele: İntifa hakkı    87
6. Meselenin cevapları    88
6. Meselenin metinleri    94
 
7. Mesele: Rehin aktı, rehin hakkı (ipotek), fiducia    97
7. Meselenin cevapları    99
7.    Meselenin metinleri    113
8.    Mesele: Birlikte kusur    115
8. Meselenin cevapları    116
8.    Meselenin metinleri    131
9.    Mesele: Seçimlik borç    133
9. Meselenin cevapları    134
9.    Meselenin metinleri    146
10.    Mesele: Karz akti    149
10. Meselenin cevapları    150
10.    Meselenin metinleri    156
11.    Mesele. Senatus Consultum Macedonianum    159
11. Meselenin cevapları    161
11.    Meselenin metinleri    172
12.    Mesele: Kira akdi    173
12. Meselenin cevapları    174
12.    Meselenin metinleri    187
13.    Mesele: Şirket akti    189
13. Meselenin cevapları    190
13.    Meselenin metinleri    197
14.    Mesele: Hakem, hükmen teslim    199
14. Meselenin cevapları    200
14.    Meselenin metinleri    206
15.    Mesele: Furtum, zilyedlik, hukuki tağyir, semere    209
15. Meselenin cevapları    .210

 
15.    Meselenin metinleri    217
16.    Mesele: Vedia-istisna akitleri    219
16. Meselenin cevapları    220
16.    Meselenin metinleri    228
17.    Mesele: Stipulatio akti-şart    229
17. Meselenin cevapları    230
17.    Meselenin metinleri    237
18.    Mesele: Nişanlanma-evlenme-boşanma-cezai şart    239
18. Meselenin cevapları    240
18.    Meselenin metinleri    260
19.    Mesele: Bağışlama-irade uyuşmazlığı    263
19. Meselenin cevaplan    264
19.    Meselenin metinleri    273
20.    Mesele: Superficies solo cedit, vekâletsiz iş görme    275
20. Meselenin cevapları    276
20.    Meselenin metinleri    283
21.    Mesele: Alım satım kira    285
21. Meselenin cevapları    287
21.    Meselenin metinleri    291
22.    Mesele: Haksız fiil benzeri    293
22. Meselenin cevapları    294
22. Meselenin metinleri    298
Roma Devletinin Para Birimleri    299
BİBLİYOGRAFYA    305
BAŞVURULAN ROMA KAYNAKLARINA İLİŞKİN ESERLER    309