Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Roma Hukuku Dersleri

Roma Hukuku DersleriSayfa Sayısı
:  
298
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-353-188-7

58,00 TL

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR....................................................................................... XII

ÖNSÖZ................................................................................................ XIII

BİRİNCİ BÖLÜM TARİHİ GİRİŞ

§ 1. Roma Devletinin Siyasi Devirleri......................................................... 1

 1. KRALLIK VE DEVRİ (M.Ö. 753 - M.Ö. 510).................................... 3
 2. CUMHURİYET DEVRİ (M.Ö. 510-27).............................................. 4
 3. Magistra................................................................................... 5
 4. Cumhuriyet Devrinin Magistraları................................................. 7
 5. Senatus................................................................................. 11
 6. Roma Halkı ve Halk Meclisleri.................................................. 13

A.  Halk Meclisleri.................................................................... 13

B.  Halk Meclislerinin Faaliyet Tarzı ve Kanunlar.......................... 15

5.  Cumhuriyet Devri Gelişmeleri ve Sonu....................................... 17

III. İLK İMPARATORLUK (M.Ö. 27- M.S. 284).................................... 22

1. ilk İmparatorluk Devrinde Devlet Teşkilatı.................................... 24

A.  Magistra'lar......................................................................... 24

B.  Halk Meclisi ve Senatus.................................................. .....26

 1. ilk imparatorluk Devrinde Sosyo-Ekonomik Durum................... ....27
 2. İlk İmparatorluk Devrinin Sonu.................................................. .31

İV. SON İMPARATORLUK DEVRİ (284-565)....................................... 32

 1. Son İmparatorlukta idarî Teşkilat............................................... 34
 2. Son imparatorlukta Sosyo-Ekonomik Durum.............................. 35
 3. imparatorluğun Sonu................................................................ 37

İKİNCİ BÖLÜM ROMA HUKUK TARİHİ § 2. Roma Hukukunun Devirleri............................................................... 41

1.ESKİ HUKUK DEVRİ
(M.Ö. 753-M.Ö. II. YÜZYILIN ORTALARI).................................... 43


 1. Oniki Levha Kanunu (Lex Duodecim Tabularum)........................ 44
 2. Eski Hukuk Devrinde Hukuki Faaliyet....................................... 53

II. KLASİK HUKUK DEVRİ (M.Ö. II. YÜZYILIN ORTALARI -

M.S. III. YÜZYIL)..................................................................... 57

1.  Praetorve Hukuku................................................................... 58

A. Praetor Beyannamesi.......................................................... 61

 1. Senatus Kararları (Senatus Consulta).................................. ,....65
 2. Hukuk İlmi (lurisprudentia)....................................................... 66

A.  Hukuk Mektepleri................................................................ 70

B.  İmparator Adına Cevap Vermek İmtiyazı................................ 75

4. İmparator Emirnameleri............................................................. 77

III. KLASİK SONRASI (POSTKLASİK) DEVİR (III. YÜZYIL-VI. YÜZYIL)................ 79

 1. lustinianus'tan Önceki Dönem................................................. 79
 2. lustinianus Dönemi ve Corpus luris Civilis................................. 84

a.  Institutiones...................................................................... 88

b.  Digesta............................................................................. 90

c.  Codex.............................................................................. 93

d.  Novellae............................................................................ 94

3.  Corpus luris Civilis'in Önemi.................................................... 95

§ 3. Roma Hukukunun Modern Hukukları Etkileme Süreci.................. 97

I. GLOSSATOR'LAR................................................................... 100

II.POSTGLOSSATOR'LAR(COMMENTATORLAR)......................... 102

 1. HÜMANİST AKIM............................ ,..................................... 104
 2. ROMA HUKUKUNUN İKTİBASI (REZEPTION) VE USUS
  MODERNUS PANDECTARUM................................................ 105
 3. TABİİ HUKUK AKIMI............................................................... 109

VI. TARİHİ HUKUK MEKTEBİ - PANDEKT İLMİ VE MODERN

KANUNLAR........................................................................... 110

§ 4. Roma Hukukunun Modern Hukuklara Etkisi................................ 116

 1. ÖZEL HUKUK SİSTEMİ........................................................... 116
 2. ROMA HUKUKUNUN İSVİÇRE - TÜRK HUKUKUNUN
  İÇERİĞİNE ETKİSİ.................................................................. 118

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GENEL KAVRAMLAR

§ 5. lus (Hukuk)................................................................................. 121

 1. IUS ÇİVİLE-IUSHONORARIUM................................................. 123
 2. IUS ÇİVİLE-IUS GENTIUM....................................................... 125

III. IUS PUBLICUM - IUS PRIVATUM............................................ 127

§ 6. Hak (lus) ve Dava (Actio)............................................................ 128

I. HAKLARIN AYIRIMI................................................................ 129

1. Mutlak Haklar...................................................................... 130

A. Eşya Üzerindeki Mutlak Haklar....................................... ....130

a. Mülkiyet......................................................................... 130

b. Mülkiyetin Dışında Kalan Aynî Haklar................................ 131

aa. İrtifaklar...................................................................... 131

bb. Rehin ........................................................................ 132

B. Şahıs Üzerindeki Mutlak Haklar.......................................... 132

2. Nisbi HakLr......................................................................... 132

II. HAKLARIN KAZANILMASI (İKTİSABI) VE KAYBI....................... 136

§ 7. Hak Ehliyeti............................................................................... 138

I. STATUS LIBERTATIS............................................................. 139

 1. Kölelik............................................................................................................ 140
 2. Köleliğin Sebepleri............................................................... 141
 3. Kölenin Hukuki Durumu........................................................ 143
 4. Köleliğin Sona Erme Sebepleri.............................................. 144

II. STATUS CIVITATIS................................................................. 146

 1. STATUS FAMILIAE................................................................. 148
 2. HAK EHLİYETİNİ KISITLAYAN DİĞER HALLER........................ 150
 3. ROMADA İNSAN VE MAL TOPLULUKLARI.............................. 154
§ 8. Roma Ailesi ve Patria Potestas.................................................. 155

I. AİLE (FAMILIA)...................................................................... 155

II. PATRİA POTESTAS (BABA HAKİMİYETİ)................................ 157

 1. Patria Potestas Altına Girme................................................ 159
 2. Patria Potestas'ın Sona Ermesi............................................ 161
§9. Vesayet ve Kayyımlık................................................................. 162

I. VESAYET (TUTELA).............................................................. 162

Küçükler Üzerinde Vesayet................................................... 163

 1. Kadınlar Üzerinde Vesayet.................................................... 164

II.  KAYYIMLIK (CURA)................................................................ 165

 1. Akıl Hastaları Üzerinde Kayyımlık.......................................... 165
 2. Müsrifler Üzerinde Kayyımlık................................................. 165
 3. Ergen Küçükler Üzerinde Kayyımlık........................................ 166

§ 10. Hukuki Olay-Hukuki Muamele................................................... 167

 1. HUKUKİ MUAMELE KAVRAMI................................................ 168
 2. HUKUKİ MUAMELENİN UNSURLARI........................................ 172
 3. Muamelenin Esaslı Unsurları................................................. 172
 4. Muamelenin Arızi Unsurları.................................................... 172
 5. Muamelenin Tabii Unsurları.................................................... 172

III.  HUKUKİ MUAMELENİN AYIRIMLARI......................................... 173

1. Borçlandırıcı Muameleler - Tasarruf Muameleleri

Kazandırıcı Muameleler......................................................... 173

2. Tek Taraflı Hukuki Muameleler -

İki Taraflı Hukuki Muameleler................................................. 175

3. Sağlararası Hukuki Muameleler-

Ölüme Bağlı Hukuki Muameleler............................................. 177

 1. İvazlı Hukuki Muameleler- ivazsız Hukuki Muameleler............... 177
 2. Sebebe Bağlı Hukuki Muameleler- Sebebe Bağlı Olmayan
  Hukuki Muameleler................................................................ 178

6.  Şekle Bağlı Olan Hukuki Muameleler- Şekle Bağlı Olmayan
Hukuki Muameleler............................................................... 179

§11. Fiil Ehliyeti................................................................................. 183

1.YAŞ....................................................................................... 185

1. Impubes (Ergen Olmayan Küçükler)....................................... 185

A.  Infans Çağı........................................................................ 185

B.  Impubes Infantia Maiores.................................................... 186

 1. Puberes Minores (Ergen Küçükler)........................................... 187
 2. Yaş imtiyazı........................................................................... 189

II.  CİNSİYET................................................................................ 189

 1. AKIL HASTALIĞI..................................................................... 190
 2. İSRAF.................................................................................... 190

§ 12. Hukuki Muamelenin Arızi Unsurları........................................... 192

1. ŞART..................................................................................... 192

1. Şartların Türleri.................................................................... 193

A. Taliki Şart- infisahi Şart...................................................... 193

B. iradi, Tesadüfi ve Karmaşık Şartlar...................................... 195

C. Gerçek Şartlar- Gerçek Olmayan Şartlar.............................. 196

D. Olumlu - Olumsuz Şartlar................................................... 196

2. Şartın Hukuki Muameleye Etkisi.............................................. 196

II. VADE..................................................................................... 198

III. MÜKELLEFİYET.................................................................... 199

§ 13. Hukuki Muamelelerin Hükümsüzlüğü...................................... 200

I.   GENEL OLARAK.................................................................... 200

 1. Yokluk................................................................................ 200
 2. Kesin Hükümsüzlük, Geçersizlik (Butlan)............................... 201
 3. İptal Edilebilme.................................................................... 204
 4. İRADE VE BEYANINA AİT BOZUKLUKLAR.............................. 205
 5. İRADE İLE BEYAN ARASINDAKİ

KASTİ UYGUNSUZLUK HALLERİ............................................ 206

IV. İRADE İLE BEYAN ARASINDAKİ KASTİ OLMAYAN
UYGUNSUZLUK HALLERİ (HATA)........................................... 208

V. İRADENİN TEŞEKKÜLÜNDEKİ BOZUKLUKLAR...................... 215

 1. Saik Hatası......................................................................... 215
 2. Hile...................................................................................... 217
 3. Tehdit................................................................................. 218

§ 14. Temsil ve Munzam (Ek) Davalar.............................................. 220

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ROMA USUL HUKUKU

§ 15. Genel Bilgiler.......................................................................... 227

§ 16. Ordo ludıcıorum Prıvatorum (Hususi veya Adî

Mahkemeler Nizamı)................................................................ 235

§ 17. Cogmtıo Extra Ordinem (Fevkalâde veya Nizam Harici

Usul).......................................................................................... 265

§ 18. Roma Özel Hukuk Davası Ve Usul Hukukumuz:

Ana Yapı Ve İlkeler.................................................................. 278

Kavram indeksi.................................................................................. 289