Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (72)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Rödovans Sözleşmesi

Rödovans SözleşmesiSayfa Sayısı
:  
223
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-605-05-0547-4

60,00 TL

İÇİNDEKİLER

 

TEŞEKKÜR

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

1. GİRİŞ

1.1. Konunun Sınırlandırılması

2. RÖDOVANS SÖZLEŞMESİNİN
KONUSU OLAN MADEN İŞLETME HAKKI

2.1.Maden İşletme Hakkı Kavramı

2.2.Maden İşletme Hakkının Kazanılması

2.2.1.Maden İşletme Hakkının Verilme Şartları

2.2.2.Maden İşletme Hakkının Kazanılması Aşamaları

2.2.2.1.İlk Müracaat veya İhale Yolu ile Başvuru Aşaması

2.2.2.2. Arama Faaliyeti Aşaması

2.2.2.3. İşletme Ruhsatı Aşaması

2.2.2.4. İşletme İzni Aşaması

2.3.Maden İşletme Hakkının Sağladığı Yetkiler

2.3.1. Ruhsat Sahibine Sağladığı Yetkiler

2.3.2. Arazi Sahibine Sağladığı Yetkiler

2.4. Maden İşletme Hakkının Hukuki Niteliği

2.5. Maden İşletme Hakkının Hukuki İşlemlere Konu Edilmesi

2.5.1. Devir

2.5.2. Rehin

2.5.2.1. Genel Olarak

2.5.2.2. Rehnin Cevher Rehninden Farkı

2.5.2.3. Ruhsat Sahibinin Şahsi Sorumluluğu

2.5.3. İntifa

2.5.4. Haciz

2.6. Maden İşletme Hakkının Sona Ermesi

3.RÖDOVANS SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, ÖZELLİKLERİ, KURULMASI VE HÜKÜMLERİ

3.1. Tanımı, Hukuki Niteliği, Özellikleri, Tarafları ve Kurulması

3.1.1. Tanımı

3.1.2. Hukuki Niteliği ve Özellikleri

3.1.3. Tarafları

3.1.4. Şekli ve Kurulması

3.2.Rödovans Sözleşmesinin Taraflarının Birbirlerine Karşı
Borçları

3.2.1. Ruhsat Sahibinin Borçları

3.2.1.1. Maden Ruhsatını İşletmeye Elverişli Bir
Biçimde Teslim Borcu

3.2.1.2. Sözleşme Süresince İdareye Karşı Sorumluluklarını Yerine Getirme Borcu

3.2.1.3. Maden Ruhsatına Ait Tutanak Tutma Borcu

3.2.1.4. Esaslı Tamiratları Yapma Borcu

3.2.1.5. Ayıptan Doğan Sorumluluk Sebebiyle Borcu

3.2.1.5.1.Sorumluluğun Şartları

3.2.1.5.1.1. Kiralanan Ayıplı Olması

3.2.1.5.1.2. Kiracının Ayıbı Bilmemesi

3.2.1.5.1.3. Kiralayanın Sorumluluğunu Kaldıran veya Sınırlayan
Bir Sözleşme Kaydı
Bulunmaması

3.2.1.5.1.4.Ayıbın Kiralayana Bildirilmesi

3.2.1.5.2. Sorumluluğun Hükümleri

3.2.1.6. Zapttan Doğan Sorumluluk Sebebiyle Borcu

3.2.1.7. Maden Ruhsatına Ait Vergi ve Benzeri Ödemeleri Yüklenme Borcu

3.2.1.8. Rekabet Etmeme Borcu

3.2.1.9. Ruhsat Sahibinin Maden Kanunu’ndan Kaynaklanan Diğer Borçları

3.2.1.9.1. Maden Ruhsatı İçin Gerekli İzinleri Alma Borcu

3.2.1.9.2. Sevk Fişi Alma Borcu

3.2.1.9.3. Faaliyetlerini Maden Kanunu’na
Uygun Yapma ve İdareye Hesap
Verme Borcu

3.2.1.9.4. Daimi Nezaretçi ve Teknik Eleman Atama Borcu

3.2.1.9.5. Mücbir Sebep Halinde Geçici Tatil
İçin İdareye Başvuru Yapma Borcu

3.2.2. Rödovans Verenin Borçları

3.2.2.1. Kiralananı Teslim Alma Borcu

3.2.2.2. İşletme ve Geliştirme Borcu

3.2.2.3. Rödovans Bedelini İfa Borcu

3.2.2.3.1. Rödovans Bedelinin Tanımı ve
Niteliği

3.2.2.3.2. Rödovans Bedelinin Belirlenmesi ve Uyarlanması

3.2.2.3.3. Rödovans Bedelinin İfa Yeri

3.2.2.3.4. Rödovans Bedelinin İfa Zamanı

3.2.2.3.5. Rödovans Bedelini İfada
Zamanaşımı

3.2.2.3.6. Rödovans Bedelinin İfasının İmkânsızlaşması Hali

3.2.2.3.7. Olağanüstü Durumlarda Rödovans Bedelinden İndirim Yapılması

3.2.2.3.8. Ruhsat Sahibinin Hapis Hakkı

3.2.2.3.9. Rödovans Verenin Rödovans Bedeline İlişkin Temerrüdü Sonucu Ruhsat Sahibinin Fesih Hakkı

3.2.2.4. Bakım ve Özen Borcu

3.2.2.5. Genel Kullanımdan Kaynaklanan Giderleri Ödeme Borcu

3.2.2.6. Sözleşme Konusunu Alt Kiraya Vermeme ve Rödovans Sözleşmesini Devretmeme Borcu

3.2.2.7. Katlanma Borcu

3.2.2.8. İhbar Borcu

3.2.2.9. Rekabet Etmeme Borcu

3.2.3. Ruhsat Sahibi ve Rödovans Verenin İdareye Karşı
Borcu

3.2.3.1. Genel Kural

3.2.3.2. Genel Kuraldaki İstisnalar

3.2.3.2.1.Maden Kanunu’ndan Doğan
İstisnalar

3.2.3.2.2. Çevre Kanunu’ndan Doğan
İstisnalar

3.2.3.2.3.İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan Doğan İstisnalar

4. RÖDOVANS SÖZLEŞMESİNİN
SONA ERMESİ VE SONA ERMENİN SONUÇLARI

4.1. Rödovans Sözleşmesinin Sona Ermesi

4.1.1. Ürün Kirası Hükümlerine İlişkin Sona Erme Sebepleri

4.1.1.1. Belirli Sürenin Dolması

4.1.1.2. Belirsiz Süreli Sözleşmelerde Fesih Bildiriminde Bulunulması

4.1.1.3. Süresinden Önce Sona Erme
(Olağanüstü Fesih)

4.1.1.3.1. Önemli Sebeplerden Dolayı Sona
Erme

4.1.1.3.2. Taraflardan Birinin İflası

4.1.1.3.3. Taraflardan Birinin Ölümü

4.1.2.Kira Sözleşmesi Genel Hükümlerine İlişkin Sona Erme Sebepleri

4.1.2.1. Tarafların Borçlu Temerrüdüne Düşmesi Sebebiyle Sona Erme

4.1.2.1.1. Ruhsat Sahibinin Temerrüdü

4.1.2.1.2. Rödovans Verenin Temerrüdü

4.1.2.2. Ayıp Nedeniyle Sona Erme

4.1.2.3. Zapt Nedeniyle Sona Erme

4.1.3. Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine İlişkin Sona Erme Sebepleri

4.1.3.1. İfa

4.1.3.2. Bozma (İkale) Sözleşmesi

4.1.3.3. Fesih

4.1.3.4. İptal

4.1.4. Maden Kanunu Hükümlerine İlişkin Sona Erme
Sebepleri

4.1.4.1. Ruhsatın Süresinin Dolması

4.1.4.2. Ruhsat Sahibinin İflası

4.1.4.3. Ruhsat Sahibinin Konkordato İlan Etmesi

4.1.4.4. Ruhsat Sahibinin Ölmesi

4.1.4.5. Ruhsatın Feshi, İptali ve Terki

4.1.4.6. Ruhsat Alanındaki Rezervin Tükenmesi

4.2. Rödovans Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları

4.2.1. Rödovans Veren Açısından Sona Ermenin Sonuçları

4.2.2. Ruhsat Sahibi Açısından Sona Ermenin Sonuçları

5. SONUÇ

SONUÇ

KAYNAKÇA

ÖZGEÇMİŞ