Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Risk Sermayesi ve Türkiyedeki Geleceği

Risk Sermayesi ve Türkiyedeki GeleceğiSayfa Sayısı
:  
104
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2001
ISBN NO
:  
975-6812-45-1

15,00 TLÖNSÖZ Günümüzün globalleşen dünyası ve Türkiye\′nin Avrupa Birliğine geçiş sürecinde önemli mesafeler kaydettiği bir dönemde, hem toplumsal hem de ekonomik değişim zorunlu hale gelmiştir. Bu bağlamda dünyada özellikle 1980\′li yıllardan itibaren belirgin şekilde kullanılan risk sermayesi finansmanının genel hatlarıyla tanıtımı,ülkemiz-deki mevcut uygulamaları ve bu finansman modelinin geliştirilmesi ile sağlanacak faydaların belirtilmesi bu kitabın yazılmasındaki temel amaçlan oluşturmaktadır. Ekonomileri gelişmiş ülkelerde oldukça büyük boyutlara ulaşan risk sermayesi yatırımlarının ülkemizde de aynı seyri göstermesi ve bu yolla yabancı yatırımcıların artması en büyük dileğimizdir. Risk sermayesi olgusunun toplumumuzda zaten varolan yaratıcılığa dayalı girişimcilik gücünün ortaya çıkarılmasında, sanayileşme sürecinin hızlanmasında, sermaye piyasalarının gelişmesinde sağlayacağı katkılar gözardı edilemez. Bu eser konuyla ilgili araştırmacılar, girişimciler ve risk sermayesi piyasasının ülkemizde sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için çalışan kişiler tarafından başvuru kaynağı olarak görüldüğü sürece amacına ulaşmış olacaktır. Kitabın tamamlanmasında değerli görüşleri ile katkıda bulunan Sayın Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu ve Prof. Dr. Ali Özgüven\′e, Öğretim Görevlisi Gülgün Kaya-kııtlıf ya, kitabın basımında titiz bir çalışma gösteren Türkmen Kitabevi mensuplarına bu vesile ile teşekkür ederim. İstanbul 2001 Yrd. Doç. Dr. Müge İŞERİ İstanbul Kültür Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğretim Üyesi GİRİŞ Risk sermayesi, Amerika Birleşik Devletlerinde uzun yıllardır yararlanılan bir finansman yöntemi olmasına rağmen, teknoloji şirketlerinin para piyasalarında önem kazanması ile birlikte yaygınlaşan bir sermaye türüne dönüşmüştür. Bu sermaye türü, profesyoneller tarafından oluşturulan bir fon olup, çabuk büyüme ve yüksek kârlılık potansiyeli olan yatırım projelerine yöneltilmektedir. Fonu oluşturan yatırımcılar, teknolojik gelişmelerle uyumlu olarak gelecekte gelişme potansiyeli vadeden şirketlerle ortaklık kurarak uzun vadeli fınans ve yönetim desteği sağlayıp işletmenin pazar değerini arttırmayı amaçlamaktadırlar. Sonuçta sermayenin kazancı, değeri artan hisse senetlerinin satışı ile sağlanmaktadır. Risk sermayesi fonunu, kurumsal ve bireysel yatırımcılar oluştururlar. Bunlar arasında kişiler, şirketler, kamu ve özel bankalar, sigorta şirketleri, emeklilik fonları, sosyal güvenlik fonları yeralır. Bu fonun diğer fonlardan ve yatırım kredilerinden en büyük farkı sermayedarların yatırım yapılan şirketin yönetimine katılarak, stratejik kararlarda destek olmasıdır. Yatırımlar, hisse senedi almak, enkübatörlük (incubator), proje desteği gibi değişik türler göstermektedir. Ancak, risk sermayesi şirketlerinin belirli bir sektörde veya birbirine yakın birkaç sektörde uzmanlaştıkları görülmektedir. Yoğun teknoloji kullanan sektörler risk sermayesinin en gözde yatırım alanlarını oluştururken, Internet ekonomisinde yer almayı amaçlayan şirketlerin bu finansman yöntemine çok fazla talep gösterdiği izlenmektedir. Tercihlerin en önemli nedeni, teknoloji şirketlerinin günümüzün en önemli rekabet aracı sayılan yaratıcılığı, yeni ürün/hizmet buluşlarını daha kolay uygulamalarıdır. Yenilik yaratmak şirketlerin geleceği konusunda güveni beslemekte ve bu nedenle pazar değerlerinin artmasını sağlamaktadır. Çalışmamızın ilk bölümünde Risk Sermayesi Finansman Modelinin tanımı ve tarihçesi yanında Türkiye için önemi yansıtılmaktadır. İkinci bölümde girişimci profili ele alınmıştır. Risk sermayesi sisteminin işleyişi girişimci adı verilen projenin sahibi veya sahipleri ile risk sermayesi şirketi arasında gerçekleşen bir dizi aşama ile mümkündür. Girişimci ile risk sermayedarı arasında karşılıklı çalışmanın sürdürülmesine karar verilmesi durumunda proje planı hazırlanarak yatırım maliyeti, işletme giderleri, pazarlama stratejisi, gelir tahminleri, üretim şekli, yönetim biçimi, yöneticilerin özellikleri ve oluşturulması düşünülen mali yapı hakkında ayrıntılı bilgi verilir. İş planı risk sermayesi şirketince onaylanırsa proje üzerinde daha detaylı incelemeler gerektiren fizibilite çalışmalarına geçilir. Teknik, mali ve ekonomik yapı en az beş yıllık bir dönemi içerecek şekilde araştırılır. Sonuç olumlu oldu- ğu takdirde taraflar arasında karşılıklı hak ve yükümlülükleri içeren bir yatırım sözleşmesi düzenlenir ve imzalanır. Üçüncü bölümde risk sermayesi finansman türleri ele alınmıştır. Dördüncü bölümde fon kaynaklarının tanıtımına yer verilmiştir. Beş ve altıncı bölümler risk sermayesinin ekonomik katkıları ve yasal yapılarının açıklanması ile sürdürülmektedir. Risk sermayedarı yatırım yaptığı şirketin ürün veya hizmet üretimine yardımcı olur şirket yönetimine katılabilir, özellikle stratejik kararlarda yardımcı olur. Şirkete yatırım yapma birkaç yolla mümkün olmaktadır. O şirketin hisse senedini satın alma (özkaynak sağlama) yoluyla, incubator (kuluçka yöntemi) dediğimiz sadece kendi projelerini uygulatan veya beğendikleri projelere ortak olarak şirketlerine katma yoluyla yatırım yapma ya da melek (angels) olarak adlandırılan bireysel yatırımcılar tarafından proje sahibine para verme şeklinde yatırım alternatifleri söz-konusudur. Her risk sermayesi şirketi kendi stratejisi doğrultusunda yatırım yapar. Bazı risk sermayedarları farklı sektörlerdeki projelere firmaların her aşamasında yatırım yapabilir. Ancak genel uygulamada risk sermayesi şirketleri belli konularda uzmanlaşmak için birbirine yakın bir ya da birkaç sektörü seçmektedirler. İleri teknoloji içeren sektörler en yoğun ilgiyi çekmekte olup, özellikle internet sektöründe risk sermayesine büyük bir talep göze çarpmaktadır. Araştırmanın yedinci bölümünde Türkiye\′deki sekiz uygulama ve Uluslararası Risk Sermayesi Kredi Sözleşmesi detaylı olarak incelenmiş, sekizinci bölümde ise risk sermayesi konusunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine değinilmiştir. 10 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 9 1. RİSK SERMAYESİ TANIM VE GENEL AÇIKLAMALAR 11 1.1. Risk Sermayesi Finansman Modelinin İşleyişi 18 1.1.1. Girişimciler İçin Proje Hazırlama Esasları 20 1.2. Risk Sermayesi Finansman Modelinin Türkiye Açısından Önemi 32 1.3 Risk Sermayesi Finansman Modelinin Tarihçesi 35 2. GİRİŞİMCİ TANIMI VE BAŞARILI GİRİŞİMCİNİN ÖZELLİKLERİ . 39 3. RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN AŞAMALARI 43 3.1. Tohum Finansmanı (Seed Capital) 43 3.2. Başlangıç Finansmanı (Start-up Finance) 44 3.3 Erken Aşama Finansmanı (Birinci Aşama Finansman) 45 3.4. Geçici Finansman (İkinci Aşama Finansmanı) 45 3.5. Üçüncü Aşama Finansmanı 45 3.6. Köprü Finansmanı (Bridge Financing or Mezzanine) 46 3.7. Şirket Varlıklarının Satın Alınması 46 3.8. Yatırımdan Çıkış (Exit) 46 3.8.1. Halka Açılmanın Üstünlükleri 47 3.8.2. Halka Açılmanın Olumsuz Yönleri 47 3.8.3. Halka Açılmanın Başarılı Sonuçlanmasını Etkileyen Öğeler 47 3.8.4. Halka Açılmada Fiyat Kararı 48 4. RİSK SERMAYESİ FON KAYNAKLARI 50 5. RİSK SERMAYESİNİN EKONOMİK ETKİLERİ 52 6. RİSK SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ HUKUKSAL AÇIDAN İNCELENMESİ 55 6.1. Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 55 1. TÜRKİYE\′DE RİSK SERMAYESİ UYGULAMALARI 72 7.1. Türkiye\′de Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Private Equity Olarak Faaliyet Gösteren Şirketler 77 7.1.1. Vakıf Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş 77 „ 7.1.2. Ata Yatırım Menkul Değerler Private Equity Birimi 82 7.1.2.1. Ata Yatınm\′ın Private Equity Tecrübeleri 83 7.1.3. Du-co Cairnwood 84 7.1.4. İlab Holding 84 7.1.5. Okyanux 86 7.1.6. Safron 88 7.1.7. Baze Capital 90 7.1.8. Superonline Incuba-TR 90 7.2. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası İle Avrupa Yatırım Bankası Arasında İmzalanan Risk Sermayesi Kredisi Esasları 91 7.2.1. Kredinin Amacı 91 7.2.2. Kredinin Tahsis Edilmesi 91 7.2.3. Kredinin İkrazı 92 7.2.4. Kredinin Faizi 92 7.2.5. Kredinin Geri Ödemesi 92 7.2.5.1. Vade Tarihinde Geri Ödeme 93 7.2.5.2. Vade Tarihinden Önce Geri Ödeme 93 7.2.6. Diğer Koşullar 93 8. RİSK SERMAYESİ KONUSUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 94 SONUÇ 100 BİBLİYOGRAFYA 102 , ŞEKİLLER Şekil 1: Risk Sermayesinin Çalışma Sistemi 13 Şekil 2: Risk Sermayesi Şirketinin İşleyişi 14 Şekil 3: Risk Sermayesinde Taraflar ve İlişkileri 17 Şekil 4: Avrupa\′da Risk Sermayesi Fonlarının 1995-1999 Yıllarındaki Dağılımı 38 Şekil 5: Risk Sermayesi Fon Sağlayıcıları ve Sistemin İşleme Modeli 51 TABLOLAR Tablo 1: Yatırım Giderleri 26 Tablo 2: İşletme Sermayesi Tablosu 27 Tablo 3: İşletme Giderleri 28 Tablo 4: Satış Gelirleri 29 Tablo 5: Nakit Akışı 30 Tablo 6: Risk Sermayesi Yatırımları 36 Tablo 7: Ülkeler Bazında Risk Sermayesi Fonları 37 Tablo 8: Risk Sermayesi Şirketlerinin Girişim Tekliflerini Değerlendirme Kriterleri 41