Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Rekabet Hukuku İle İlgili Makaleler

Rekabet Hukuku İle İlgili MakalelerSayfa Sayısı
:  
333
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
978-975-295-726-8

0,00 TLREKABET HUKUKU İLE İLGİLİ MAKALELER ■ KISALTMALAR...XI I. TÜRK-İSVİÇRE REKABET HUKUKLARINDA BİRLEŞME VE DEVRALMALAR... 1 Genel Olarak Türk Rekabet Hukuku - Birleşmelerin Hukukî Yapısı - Birleşme Çeşitleri -Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Bakımından Birleşmeler- Rekabet Kurulu′nun 1997/1 sayılı Tebliği Bakımından Birleşmeler - Birleşmelerin Geçerliliği - Rekabet Kurulu′nun İznine Bağlı Birleşmeler - Bildirim - Birleşmelerin Rekabet Kurulu Tarafından İncelenmesi - Muafiyet - Menfi Tespit - Özelleştirmeler Hakkındaki Düzenleme - Cezaî Yaptırımlar II. LES CONCENTRATIONS EN DROIT DE LA CONCURRENCE TURC ET SUISSE...37 Le droit de la concurrence turc en general - le regime juridique des concentrations -differentes sortes de concentrations - les concentrations en vertu de la Loi de Concurrence - la concentration des entreprises en vertu du Communique no. 1997/1 du Conseil de Concurrence - la validite des concentrations - les concentrations soumises a l′autorisation du conseil - la notification - l′examen des concentrations par le Conseil de la Concurrence - l′autorisation exceptionnelle - la constatation negative - cas particulier des privatisations - les sanctions penales III. REKABET HUKUKU AÇISINDAN BİRLEŞME VE DEVRALMALARDA (YOĞUNLAŞMALARDA) YAN SINIRLAMALAR (2001)...69 Genel olarak Yan Sınırlama Kavramı - Rekabet Yasağı - Avrupa Topluluğu Rekabet Hukuku Açısından Yan Sınırlamalar - 4064/89 sayılı Konsey Tüzüğü′nden Önceki Dönemde - 4064/89 sayılı Konsey Tüzüğü′nden Sonraki Dönemde - 90/C 203/05 Sayılı Komisyon Genelgesi Açısından - Türk Rekabet Hukuku Açısından Yan Sınırlamalar - Bildirilmesi Zorunlu Birleşme ve Devralmalar Açısından - Bildirilmesi Zorunlu Olmayan Birleşme ve Devralmalar Açısından - Kurulun İncelemesi IV. HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARIN BİRLEŞMESİ...111 Seri: I No: 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğ′in Kapsamı - Birleşme İşlemleri - Ön Koşullar (Nevilerin Aynı Olması - Borca Batık Olmama) - Yetkili Organların Ön Kararı - Bilirkişi İncelemesi - Birleşme Oranının Saptanması (Öz Kaynak Yöntemi - Borsa Fiyatı Yöntemi) - Uzman Kuruluş İncelemesi - Birleşme Sözleşmesi - Yönetim Kurulu Raporu - Sermaye Piyasası Kurulu Onayı - Rekabet Kurulu Onayı - Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi - Genel Kurul Kararı - Kurul Kaydına Alınma - Hisse Senetlerinin Teslimi V. REKABET HUKUKU VE HAKSIZ REKABET İLİŞKİSİ...141 Rekabet Hukuku - Haksız Rekabet - Rekabet Hukuku ve Haksız Rekabet İlişkisi -Amaç Bakımından - Korunan Menfaat Bakımından - RKHK m. 4′de Sayılan Eylemler - RKHK m. 6′da Sayılan Haller — Araçlar Bakımından - Kusur Koşulu -Tazminat Miktarı - Talep Hakkı VI. REKABET HUKUKU AÇISINDAN BİRLEŞME VE DEVRALMALARDA (YOĞUNLAŞMALARDA) YAN SINIRLAMALAR (2004)...159 Türk Rekabet Hukukunda Yan Sınırlamalar - Rekabet Yasağı Sözleşmeleri - Aslî Rekabet Yasağı Sözleşmesi - Talî Rekabet Yasağı Sözleşmesi - Yan Sınırlamaların Unsurları (Zorunlu - Objektif - Makul - Süreye Bağlı) - AB Rekabet Hukukunda Yan Sınırlamalar - Komisyon Kararlan - 4064/89 Sayılı Tüzük - 203/05 sayılı ve 1990 Tarihli Duyuru - 188/03 sayılı ve 2001 Tarihli Duyuru - 139/2004 sayılı AT Konsey Tüzüğü - 2004 Tarihli Taslak Duyuru - Komisyon′un Değerlendirmesi -Teşebbüsün Devrinde Mutad Olan Şartlara İlişkin Uygulamalar - Rekabet Yasağı Sözleşmeleri/Şartları - Sınaî Haklara İlişkin Lisanslar ve Know-How - Satın Alma ve Teslim Borçlan - Müşterek Kontrolü Ele Geçirmeye İlişkin Mutad Şartlara Uygulanacak İlkeler - Yoğunlaşma Yaratan Ortak Girişimlere İlişkin Mutad Şartlara Uygulanacak İlkeler VII. 1/2003 SAYILI KONSEY TÜZÜĞÜ VE TÜRK REKABET HUKUKU′NA ETKİLERİ...201 ATA m. 81 ve 82′nin Uygulanmasına İlişkin Düzenlemelerin Tarihi Gelişimi -Yeni Düzenlemeye İlişkin Gerekçeler - Tüzük ile Gelen Değişikliklerin Ana Hatları -Muafiyet Sistemine İlişkin Değişiklikler - İspat Yüküne İlişkin Düzenleme - Grup Muafiyeti Tüzükleri ve Değişen Nitelikleri - Paralel Yetkiler Sistemi - Topluluk Hukukunun Önceliği - Komisyon, Ulusal Rekabet Otoriteleri ve Yargı Yerleri Arasındaki İşbirliği - Yaptırımlar - Nisbî Para Cezaları - Süreli Para Cezaları -Tüzük ile Getirilen Değişikliklerin Uygulanma Aşamasına İlişkin Reform -Tüzüğün Türk Rekabet Sistemi Üzerindeki Etkileri ve Öneriler VIII. LE CONTROLE DES CONCENTRATIONS D′ENTREPRISES...229 Developpement historique du contröle des operations de concentration - L′accord fondateur de la Convention Europeenne du charbon et de l′acier - Reglement Ny 4064/89 - Les changements apportes au Reglement Nü4064/89 par le Reglement Nö1310/97 - La necessit6 d′une nouvelle reglementation - Les modifications apportees par le nouveau reglement - Les modifications relatives au fond - La defi-nition de la concentration - Le test d′entrave significative â une concunence effec-tive - Les restrictions accessoires - Les modifications relatives â la procedure - Les modifications concernant notification - Notification prealable des projets de concentration - Renvoi avant la notification - Renvoi apres notification - Les modifications concernant les delais - Les modifications concernant la suspension des concentra-tions - Les modifications concernant l′effet des decisions de la Cour de Justice sur celles de la Commission - Les modifications concernant les dispositions relatives â l′execution - Les nouveaux pouvoirs d′inspection - Le pouvoir d′infliger des amendes et des astreintes - Le pouvoir de prendre des mesures provisoires - Les effets eventuels du nouveau reglement sur le droit Turc de la concurrence et les propositions IX. TEŞEBBÜSLER ARASI YOĞUNLAŞMA İŞLEMLERİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN 20 OCAK 2004 TARİHLİ VE 139/2004 SAYILI AT TÜZÜĞÜ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER...259 Yoğunlaşma İşlemlerinin Denetlenmesine İlişkin Tarihi Gelişim - Avrupa Kömür ve Çelik Birliğini Kuran Antlaşma - 4064/89 Sayılı Tüzük - 4064/89 Sayılı Tüzüğe 1310/97 Sayılı Tüzük ile Getirilen Değişiklikler - Yeni Düzenlemeye İhtiyaç Duyulmasının Gerekçeleri - Yeni Tüzük ile Gelen Değişikliklerin Anahatları - Esasa İlişkin Değişiklikler - Yoğunlaşma Tanımı - Rekabetin Önemli Ölçüde Engellenmesi Testi - Yan Sınırlamalar - Usule Dair Değişiklikler - Bildirime İlişkin Olanlar - Ön Bildirim - Bildirimden Önce Gönderme - Bildirimden Sonra Gönderme - Sürelere İlişkin Değişiklikler - Yoğunlaşmaların Askıda Kalması -ATAD Kararlarının Komisyon Kararlarına Etkisi - İnfaz Hükümlerine İlişkin Yenilikler - Yeni Soruşturma Yetkileri - Nisbî Para Cezası ve Süreli Para Cezası -İhtiyatî Tedbir - Yeni Tüzük′ün Türk Rekabet Hukuku Üzerindeki Muhtemel Etkileri ve Öneriler X. LES SANCTIONS EN CAS D′ATTEINTES A LA CONCURRENCE EN DROIT TURC...285 Le droit de la concurrence en face du droit prive et le droit public - Le systeme turc et l′Autorite turque de concurrence - La competence des juridietions de droit civil et des juridietions administratives - Les sanetions prevues par la Loi de Concurrence -Les sanetions pecuniaires - Les sanetions civiles - Les criteres de la determination des sanetions - Voies de recours contre les decisions du conseil de concurrence - Les decisions soumises au contröle - Le tribunal competent - Les parties â l′action - Les motifs de l′annulation - Les effets de l′annulation - Les Garanties contre les sanetions - Les garanties de fond - Les garanties de procedure - Le respect du droit de la defense - La demande de renseignements - Le droit d′acces - Bilans des sanetions -Conclusion XI. CRITIC OF TURKıSH COMPETITION LAW İN THE LIGHT OF EU MERGER REGULATION...311 Brief history and the legal background of merger conlrol - in the frame of EU Competition Law - in the frame of Turkish Competition Law - Main futures of the amendments brought by new merger regulation - Substantial Amendments -Definition of concentration - The SIEC Test - Ancillary restraints - Procedural amendments - Notifications - More flexible time frames - Investigative tools -Penalties for infringement - Brief critic of Turkish merger legislation - Suggestions KAVRAM DİZİNİ...329