Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Pratik Çalışma Kitabı ( Medeni Usul - İcra ve İflas Tebligat Hukuku Uygulamaları ) - ( Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu Öğrencileri için )

Pratik Çalışma Kitabı ( Medeni Usul - İcra ve İflas Tebligat Hukuku Uygulamaları ) - ( Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu Öğrencileri için )Sayfa Sayısı
:  
403
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-146-042-0

35,10 TLÖNSÖZ I- -Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu Öğrencileri için; PRATİK ÇALIŞMA KİTABI-, 4. basısında; özellikle icra-iflâs hukuku dersinin vize, final, bütünleme ve mazeret sınavlarında son birkaç yıl içinde sorulan çok sayıda sınav sorularına yer verilmek suretiyle genişletilmiştir. Kitabın 3. baskısının yapıldığı tarihten sonra İstanbul Adliyesi bünyesindeki ticaret mahkemeleri ve icra mahkemelerinin re’sen görevlendirmeleri üzerine tarafımdan hazırlanan Bilirkişi Raporlarına, Avukatların başvurması ve mensubu olduğum İstanbul Üniversitesi-Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın görevlendirmesi üzerine hazırladığım Hukukî Mütalâalara, Konu teşkil eden icra-iflâs hukuku sorunlarına getirmeye çalıştığım çözümleri de kitaba aktarmak suretiyle önceki basılarda olduğu gibi bu basıda da kitabın, güncel uygulamayı aksettirmesine özen gösterilmiştir. II- 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun cüzî ve küllî takip hukukuna ilişkin şeklî hükümlerinin somutlaştığı maddî hukuk platformunun dayanağını oluşturan kanunlardan 22. 04. 1926 tarih ve 818 sayılı Borçlar Kanunu ile 29. 06. 1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yerine yeni kanuni düzenlemeler yürürlüğe konulmuştur. 11. 01. 2011 tarih ve 6098 sayılı TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK) (RG. 04. 02. 2011, S. 27836), 22. 11. 2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun Beşinci Kitabı olup, onun tamamlayıcısıdır (6098 sayılı TBK. m. 646). 22. 04. 1926 tarih ve 818 sayılı Borçlar Kanunu’nu yürürlükten kaldıran 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 01. 07. 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir (6098 sa. TBK. m. 647-648). 29. 06. 1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlükten kaldıran 13. 01. 2011 tarih ve 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNU (TTK) (RG. 14. 02. 2011, S. 27846), esas itibariyle 01. 07. 2012 tarihinde yürürlüğe girmekle beraber belirli şirketler bakımından 01. 01. 2013 tarihinde ve bazı maddelerinin de gene 01. 01. 2013 tarihinde yürürlüğe gireceğini kanun belirtmiştir (6102 sayılı TTK. m. 1533-1534). 13. 01. 2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu daha yürürlüğe girmeden 26. 06. 2012 tarih ve 6335 sayılı -Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- çıkarılmıştır (RG. 30. 06. 2012, S. 28339). III- 12. 01. 2011 tarih ve 6100 sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’nun (HMK) (RG. 04. 02. 2011, S. 27836) 01. 10. 2011 tarihinde yürürlüğe girmesiyle 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) yürürlükten kaldırılmıştır (6100 sayılı HMK. m. 450-451). Ancak 31. 03. 2011 tarih ve 6217 sayılı -Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- , m. 30 ile 6100 sayılı HMK. ’ya Geçici Madde 3 eklenmiş olup, aynen şöyledir. -GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilân edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. (2) Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. (3) Bu Kanunda bölge adliye mahkemelerine görev verilen hallerde bu mahkemelerin göreve başlama tarihine kadar 1086 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. - Anayasa Mahkemesi, 12. 1. 2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, m. 3/fıkra (1)’in; Birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, birinci cümlenin iptali sebebiyle uygulanma olanağı kalmayan 2. ve 3. cümlelerin de, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, m. 43/f. 4 gereğince İPTALİNE oybirliği ile karar vermiştir (Anayasa Mahkemesi, 16. 2. 2012, E. 2011/35, K. 2012/23 RG. 19 Mayıs 2012, S. 28297) 12. 1. 2011 tarih ve 6100 sayılı HMK. m. 102, 8. 8. 2011 tarih ve 650 sayılı KHK (m. 33, yürürlük: m. 43) (RG. 26. 8. 2011, S. 28037) ile değiştirilmiştir. -HMK. m. 102 (1) Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuzbir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar. - (8. 8. 2011 tarih ve 650 sayılı KHK. m. 33) 650 sayılı KHK. m. 33, 1. 1. 2012 tarihinde yürürlüğe girer (KHK. m. 43) 6100 sa. HMK. m. 137/f. (1)’e 7. 6. 2012 tarih ve 6325 sa. K. (m. 35/2-a, yürürlük: 37/b) ile -veya arabuluculuğa- ibaresi eklenmiştir. 6100 sa. HMK. m. 140/f. (2) ve (3)’e 7. 6. 2012 tarih ve 6325 sa. K. (m. 35/2-b, yürürlük: 37/b) ile -veya arabuluculuğa- ibaresi eklenmiştir. 6100 sa. HMK. m. 320/f. (2), cüm. 2’ye 7. 6. 2012 tarih ve 6325 sa. K. (m. 35/2-c, yürürlük: 37/b) ile -veya arabuluculuğa- ibaresi eklenmiştir. 6100 sa. HMK. m. 369/f. (2) ve (3)’de 31. 3. 2011 tarih ve 6217 sa. K. m. 28 ile ibare değişikliği yapılmıştır. 6100 sa. HMK. m. 370/f. (2), 31. 3. 2011 tarih ve 6217 sa. K. m. 29 ile değiştirilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği , Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik , Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi , Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi hazırlanıp yürürlüğe konulmıştur. IV- 11. 01. 2011 tarih ve 6099 sayılı -Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- (RG. 19. 01. 2011, S. 27820) ile 7201 sayılı Tebligat Kanununda ve diğer bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Tebligat Kanununda yapılan değişikliklerin neler olduğunu, kitabın son kısmına koyduğumuz -6099 sayılı Kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere Toplu Bakış- başlığı altında inceledik. 6099 sayılı Kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1, 10, 11, 21, 23, 25/a, 29, 35, 36, 49 ve 60. maddelerinde değişiklikler yapılmış, m. 7/a ve Geçici Madde 1, Tebligat Kanununa eklenmiştir. 6099 sayılı Kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanununda yapılan değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihleri şöyledir. 6099 sa. K. (m. 1) ile değiştirilen 7201 sayılı Teb. K. m. 1’de yer alan -elektronik ortamda tebligata ilişkin hüküm- yayımı tarihinden (RG. 19. 01. 2011, S. 27820) bir yıl sonra yürürlüğe girer (6099 sa. K. m. 18/a). 6099 sa. K. (m. 2) ile 7201 sayılı Teb. K. ’na eklenen m. 7/a’nın sermaye şirketlerine elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getiren 2. fıkrası, yayımı tarihinden (RG. 19. 01. 2011, S. 27820) iki yıl sonra, m. 7/a’nın diğer fıkraları yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer (6099 sa. K. m. 18/b). 6099 sa. K. (m. 8) ile 7201 sayılı Teb. K. m. 29/f. 1, b. 1’de yapılan değişiklik, yayımı tarihinden (RG. 19. 01. 2011, S. 27820) dokuz ay sonra yürürlüğe girer (6099 sa. K. m. 18/c). 6099 sa. K. (m. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12) ile 7201 sayılı Teb. K. (m. 10, 11, 21, 23, 25/a, 35, 36, 49, 60)’da yapılan değişiklikler ve 6099 sa. K. (m. 13) ile 7201 sayılı Teb. K. ’na eklenen Geçici Madde 1, yayımı tarihinde (RG. 19. 01. 2011, S. 27820) yürürlüğe girer (6099 sa. K. m. 18/ç). V- 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nda 14. 1. 2011 tarih ve 6103 sayılı, 31. 3. 2011 tarih ve 6217 sayılı, 2. 7. 2012 tarih ve 6352 sayılı Kanunlar ile değişiklikler yapılmıştır. 1) 6103 sayılı -Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun- ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan değişiklikler: 14. 01. 2011 tarih ve 6103 sayılı -Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun- (RG. 14. 02. 2011, S. 27846), m. 41/(2) ile; İİK. m. 23, m. 26, m. 28, m. 29, m. 31, m. 136 ve m. 179/a değiştirilmiştir. m. 31/a, m. 144/a ve m. 153/a İİK. ’ya eklenmiştir. İİK. m. 91 ve m. 97’deki bazı ibareler değiştirilmiştir. İİK. m. 206/f. 3, cümle 2, madde metninden çıkarılmış ve maddeye bir fıkra eklenmiştir. İİK. m. 288/f. 1, cümle 4, madde metninden çıkarılmıştır. İİK. m. 24/f. 7, m. 27/f. 2, m. 92/f. 4, m. 144/f. 5, m. 153/f. 3 ve m. 257/f. 4-5 yürürlükten kaldırılmıştır. 6103 sayılı Kanunun yürürlüğe giriş tarihi; 01. 07. 2012’dir [6103 sa. K. m. 43/(1)]. 2) 6217 sayılı -Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan değişiklikler: 31. 03. 2011 tarih ve 6217 sayılı -Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- (RG. 14. 04. 2011, S. 27905) ile; İİK. m. 353/f. 1 değiştirilmiştir (6217 sa. K. m. 5). İİK. m. 354’ün başlığı değiştirilmiş ve maddeye bir fıkra eklenmiştir (6217 sa. K. m. 6). İİK. ’da değişiklik yapan 6217 sayılı Kanun, m. 5 ve m. 6’nın yürürlüğe giriş tarihi; Resmî Gazete’de yayımlandığı 14. 04. 2011 tarihidir. 3) 2. 7. 2012 tarih ve 6352 sayılı Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan değişiklikler: Üçüncü Yargı Paketi olarak adlandırılan -torba kanun- niteliğindeki 6352 sayılı Kanun ile diğer bazı kanunlar yanında 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda da düzenlemeler yapılmıştır. 2. 7. 2012 tarih ve 6352 sayılı -Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun-da (RG. 5. 7. 2012, sayı 28344) 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununa ilişkin düzenleme şöyledir. 6352 sayılı Kanunda 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun; 1. , 4. , 88. , 99. , 110. , 115. , 126. , 127. , 129. maddeleri yeniden düzenlenmiş, 8. , 32. . , 42. , 114. maddelere fıkralar eklenmiş, 8/a maddesi ve ayrıca 9. , 10. ve 11. Geçici Maddeler kanuna eklenmiş, 13/a maddesinden bir ibare çıkarılmış, 118. maddeden bir cümle çıkarılmış ve bir cümle eklenmiş, 12. ve 116. maddeler yürürlükten kaldırılmış, 18. , 58. , 60. , 82. . , 106. , 150/e, 171. maddelerde fıkra veya bentler değiştirilmiş, 67. , 68. , 68/a. , 69. , 72. , 97. , 112. , 123. , 169/a. , 170. , 243. maddelerdeki bazı ibareler değiştirilmiştir. 2. 7. 2012 tarih ve 6352 sayılı Kanunun; 3. , 4. , 9. , 10. , 17. , 21. , 23-33. maddeleri ile 36. ve 37. maddeleri, 18. maddesiyle değiştirilen İİK. m. 89/f. 7, 38. maddesi ile eklenen İİK. Geçici m. 9 ve Geçici m. 11, m. 105/f. 1, b. 1 yayımı (RG. 5. 7. 2012, sayı 28344) tarihinden 6 ay sonra, Diğer maddeleri yayımı (RG. 5. 7. 2012, sayı 28344) tarihinde yürürlüğe girer (6352 sa. K. m. 106) 2. 7. 2012 tarih ve 6352 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği (6352 sa. K. m. 106) tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam edilir (Geçici m. 10). VI- Prof. Dr. M. Kâmil YILDIRIM/Prof. Dr. Nevhis DEREN-YILDIRIM: İCRA HUKUKU, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, İstanbul 2009 (Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş. ) adlı kitabın, icra ve iflâs hukuku konusunda uzman, 40 yıllık hukukçu akademisyen sıfatıyla tamamen objektif ve bilimsel esaslar çerçevesinde tarafımdan ele alınıp, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ile doktrin ve Yargıtay kararları ışığı altında incelenmesinin bir ürünü olan -Kitap İncelemesi- başlığı altında yaptığım çalışma, okuyucunun kitap hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapabilmesi açısından önemli görülerek elinizdeki kitabın son kısmına konulmuştur. VII- 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nu kaldırarak 01 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 12. 01. 2011 tarih ve 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hakkında yaptığımız -12. 01. 2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Genel Bakış- başlıklı çalışmaya da kitabın sonunda yer vermenin uygun olacağını düşündük. -12. 01. 2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Genel Bakış- başlığı altında; böyle bir kanuna niçin ihtiyaç duyulduğu, kanuna hâkim olan esasların neler olduğu, kanunun sistematiğinin ne olduğu, 1086 sayılı HUMK. ’da mevcut olmayan yeni düzenlemelerin, 6100 sayılı HMK. ’da düzenlenen yargılamaya hâkim olan ilkelerin, yazılı yargılama usulünün aşamaları bakımından 6100 sayılı HMK. ’nun 1086 sayılı HUMK ile benzer ve farklı yönlerinin neler olduğu ile 6100 sayılı HMK. ’da hangi kanun yollarının düzenlendiği genel olarak incelenmiştir. İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM MEDENÎ USUL HUKUKU GENEL BİLGİLER-3 PROBLEM: 1-8 PROBLEM: 2-10 PROBLEM: 3-11 PROBLEM: 4-13 PROBLEM: 5-15 PROBLEM: 6-18 PROBLEM: 7-20 PROBLEM: 8-21 PROBLEM: 9-23 PROBLEM: 10-25 PROBLEM: 11-27 PROBLEM: 12-29 PROBLEM: 13-31 PROBLEM: 14-32 PROBLEM: 15-34 PROBLEM: 16-37 PROBLEM: 17-42 PROBLEM: 18-45 PROBLEM: 19-48 PROBLEM: 20-50 PROBLEM: 21-52 PROBLEM: 22-54 PROBLEM: 23-56 MEDENİ USUL HUKUKU - METİN SORULARI-58 II. BÖLÜM İCRA ve İFLÂS HUKUKU GENEL BİLGİLER-65 PROBLEM: 1-82 PROBLEM: 2-83 PROBLEM: 3-85 PROBLEM: 4-86 PROBLEM: 5-88 PROBLEM: 6-89 PROBLEM: 7-90 PROBLEM: 8-92 PROBLEM: 9-94 PROBLEM: 10-95 PROBLEM: 11-97 PROBLEM: 12-98 PROBLEM: 13-99 PROBLEM: 14-100 PROBLEM: 15-102 PROBLEM: 16-104 PROBLEM: 17-106 PROBLEM: 18-108 PROBLEM: 19-110 PROBLEM: 20-112 PROBLEM: 21-113 PROBLEM: 22-114 PROBLEM: 23-115 PROBLEM: 24-117 PROBLEM: 25-119 PROBLEM: 26-121 PROBLEM: 27-122 PROBLEM: 28-123 PROBLEM: 29-125 PROBLEM: 30-127 PROBLEM: 31-129 PROBLEM: 32-131 PROBLEM: 33-133 PROBLEM: 34-134 PROBLEM: 35-135 PROBLEM: 36-137 PROBLEM: 37-138 PROBLEM: 38-139 PROBLEM: 39-140 PROBLEM: 40-142 PROBLEM: 41-143 PROBLEM: 42-144 PROBLEM: 43-145 PROBLEM: 44-147 PROBLEM: 45-148 PROBLEM: 46-151 PROBLEM: 47-153 PROBLEM: 48-156 PROBLEM: 49-159 PROBLEM: 50-160 PROBLEM: 51-161 PROBLEM: 52-162 PROBLEM: 53-163 PROBLEM: 54-165 PROBLEM: 55-166 PROBLEM: 56-167 PROBLEM: 57-168 PROBLEM: 58-169 PROBLEM: 59-171 PROBLEM: 60-173 PROBLEM: 61-174 PROBLEM: 62-175 PROBLEM: 63-181 PROBLEM: 64-184 PROBLEM: 65-186 PROBLEM: 66-188 PROBLEM: 67-190 PROBLEM: 68-191 PROBLEM: 69-194 PROBLEM: 70-196 PROBLEM: 71-198 PROBLEM: 72-200 PROBLEM: 73-201 PROBLEM: 74-203 PROBLEM: 75-205 PROBLEM: 76-206 PROBLEM: 77-208 PROBLEM: 78-210 PROBLEM: 79-212 PROBLEM: 80-214 PROBLEM: 81-216 PROBLEM: 82-218 PROBLEM: 83-219 PROBLEM: 84-227 PROBLEM: 85-230 PROBLEM: 86-231 PROBLEM: 87-233 PROBLEM: 88-236 PROBLEM: 89-239 PROBLEM: 90-241 İCRA VE İFLÂS HUKUKU - METİN SORULARI-244 III. BÖLÜM TEBLİGAT HUKUKU GENEL BİLGİLER-251 PROBLEM: 1-255 PROBLEM: 2-257 PROBLEM: 3-259 PROBLEM: 4-261 PROBLEM: 5-263 PROBLEM: 6-264 PROBLEM: 7-266 PROBLEM: 8-267 PROBLEM: 9-268 PROBLEM: 10-270 PROBLEM: 11-272 PROBLEM: 12-274 PROBLEM: 13-275 PROBLEM: 14-277 PROBLEM: 15-278 PROBLEM: 16-279 UYGULAMADAN ÖRNEKLER: -280 I- İİK. m. 82 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU-280 II- İİK. m. 142 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU-289 III- İİK. m. 254 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU-292 IV- İİK. m. 277-284 ile ilgili BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU-295 V- İİK. m. 277-284 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU-303 VI- İİK. m. 309 ile ilgili BİLİRKİŞİ RAPORU-326 VII- Tebligat Hukuku ile ilgili HUKUKÎ MÜTALÂA-332 12. 01. 2011 tarih ve 6100 sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’na Genel Bakış-341 6099 sayılı Kanun ile 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere Toplu Bakış-359 KİTAP İNCELEMESİ: -381