Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Portföy Yönetimi Sözleşmesi

Portföy Yönetimi SözleşmesiSayfa Sayısı
:  
115
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2000
ISBN NO
:  
975-537-108-7

35,00 TLÖNSÖZ Sermaye piyasası hızla gelişmekte, bu gelişme sırasında yeni kurumlar ve sözleşme biçimleri ortaya çıkmakta, sermaye piyasası araçları yatırımcılar için gün geçtikçe cazip hale gelmektedir. Yatırımcılar ile yatırım kararlarını gerçekleştirmek isteyen girişimciler sermaye piyasası faaliyetleri yoluyla biraraya gelmekte; böylelikle sermaye piyasası faaliyetleri yoluyla mülkiyetin tabana yayılması sağlanmaktadır. Portföy yönetimi sözleşmesi, tasarruflarını sermaye piyasasında değerlendirmek isteyen, ancak karmaşık piyasa koşullarında bu işi tek başına yapamayacağı için bir uzmanın yardımına ihtiyaç duyan yatırımcının bu ihtiyacını karşılamak üzere ortaya çıkmıştır. Portföy yönetimi sözleşmesine ilişkin yasal düzenlemeye Sermaye Piyasası Kanunu′nda rastlanmamaktadır. Borçlar Kanunu′nun hazırlandığı dönemin ekonomik koşulları düşünüldüğünde ise yasa koyucunun bu sözleşmeyi öngörüp düzenlemesi beklenemezdi. Bu nedenle portföy yönetimi sözleşmesinin ayrıntılı bir çalışmanın konusu olarak seçilmesi önem taşımaktadır. Ar. Gör. Tülay Karakaş ülkemizde yeni uygulamaya başlanan portföy yönetimi sözleşmesini titizlikle incelemiş ve sözleşmenin konusunu oluşturan edimlerden ve bu edimlerin ifa ediliş tarzından hareketle üç görünüm biçimini tespit etmiştir. Bu tespit aynı zamanda sözleşmenin uygulanma biçimi ile ilgili hükümler içeren Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan tebliğ hükümlerine de uygundur. Tezde, portföy yönetimi şirketi, aracı kurum, Takasbank gibi kurumlar ve bu kurumların birbiriyle ilişkileri ve sözleşmenin hukuki niteliği çeşitli olasılıklar tartışılarak incelenmiştir. Böylelikle, sermaye piyasasında yaşanan dinamizme paralel olarak mevcut kurumlara yenilerinin eklenmesi veya bunların birbirleri ile ya da yatırımcılarla olan ilişkilerinin değişmesi halinde ortaya çıkabilecek yeni görünüm biçimlerine ilişkin seçenekler de dile getirilmiştir. Yazarı bu çalışması nedeniyle kutluyor ve tezin basımının gerçekleşmesini sağlayan Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Müdürü Sayın Prof. Dr. Yaşar Karayalçın hocama teşekkür ediyorum. Prof. Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu Giriş § 1. KONUNUN ÖNEMİ Bu çalışmanın konusunu yatırımcıya ait sermaye piyasası araçlarının (portföyün) aracı kurumlar ve portföy yönetimi şirketleri tarafından yönetilmesine ilişkin "Portföy Yönetimi Sözleşmesi" oluşturmaktadır. Portföy yöneticiliği kavramı hukukumuza 2499′ sayılı Sermaye Piyasası Kanunu′nu değiştiren 29. 4. 1992 tarih ve 3794 sayılı kanun ile girmiştir. Söz konusu kanun Sermaye Piyasası Kanunu′nun 30. maddesini değiştirmiş ve sermaye piyasası faaliyetleri arasına yeni2 bir faaliyet türü olarak portföy yöneticiliğini de eklemiştir. Tek başına fazla bir değeri olmayacak küçük tasarrufların, bazı özel haklar sağlayan değerli belgelere bağlanarak yatırımlara kaydırılması3′ sermaye piyasası4 faaliyetleri yoluyla gerçekleştirilmektedir. Orta ve uzun vadeli fon arz ve talebini karşı karşıya getiren sermaye piyasası faaliyetleri, vadesi en çok bir yıla kadar olan fon arz ve talebini karşı 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 28.7.1981 tarihinde kabul edilmiş ve 30.7.1981 tarih ve 17416 sayılı Resmî Gazete′de yayımlanmıştır. 2 Elbette bu yenilik Sermaye Piyasası Kanunu ve böylelikle de portföy yöneticiliği kavramının Türk hukukunda ilk kez bir yasal metinde kullanılması ile ilgilidir. Yoksa, kişilerin sahip olduğu malvarlığı değerlerinin korunması ve çoğaltılması amacına hizmet eden portföy yönetimi Sermaye Piyasası Kanunu′nda yapılan 1992 değişikliğinden önce ender de olsa uygulanagelmiştir. Doktrinde Finansal Aracı (Banker) kuruluşların birikim sahiplerine (fon sunanlara) sağladıkları hizmetler arasında "Cüzdanlarla İlgili Hizmetler" de sayılmaktadır. Buna göre, isteyen birikim sahipleri cüzdanlarının yönetimini finansal aracı kuruluşlara bırakmakta, bazıları da finansal aracı kuruluşun önerilerinden ücretsiz olarak yararlanmaktadırlar. Ertuna, Ö.: Finansal Kurumlar, İzmir 1982, s. 166 vd. Öte yandan Sermaye Piyasası Kanunu′nun yürürlüğe girmesiyle birlikte hukuk sistemimize dahil olan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarında yapılan portföy işletmeciliği de portföy yöneticiliği ile birlikte portföy yönetiminin bir türünü oluşturmaktadır. Bkz., s. 8 vd. 3 Aytaç, Z.: Sermaye Piyasası Hukuku ve Hisse Senetleri, Ankara 1988, s. 2. 4 Sermaye piyasası ve para piyasası ekonomide fon fazlası olan tasarruf sahipleriyle, fon ihtiyacı içindeki ekonomik birimler arasındaki fon alışverişini bütünüyle kapsayan finansal piyasaların (malî piyasaların) iki türünü oluşturmaktadırlar. Bolak, M.: Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi, İstanbul 1994, s. 17 vd.; Yasaman, H.: Menkul Kıymetler Borsası Hukuku, İstanbul 1992, s. 5; Aytaç, Sermaye Piyasası Hukuku, s. 1. karşıya getiren para piyasası faaliyetlerinden ayrılırlar5. Para piyasası faaliyetlerinin gerçekleşmesine hizmet eden araçlar, nakit, döviz ve altın ile kambiyo senetleri (poliçe, bono, çek) ve bir yıla kadar vadeli senetlerdir6. Sermaye piyasası faaliyetlerinde kullanılan araçlar ise, hisse senetleri, tahviller, gelir ortaklığı senetleri gibi menkul kıymetlerdir7. Para piyasası faaliyetleri daha ziyade ticaret bankaları ve devlet kurumları tarafından gerçekleştirilirken8 sermaye piyasası faaliyetleri SPK′nın 32. maddesinde düzenlenmiş bulunan sermaye piyasası kurumlan, yani, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları, yatırım fonları ve yine kanunun 399. maddesinde düzenlenmiş bulunan portföy yönetimi şirketleri gibi sermaye piyasasında faaliyet göstermesine izin verilen diğer kurumlar tarafından gerçekleştirilir. Tasarrufların yatırımlara dönüştürülmesinde sermaye piyasası faaliyetlerinin, alternatif biçimler olan banka sistemi (para piyasası faaliyetleri) ve tasarruf sahibinin bizzat yatırımda bulunması karşısında üstünlüğü bulunmaktadır10. Zira, banka sisteminden farklı olarak, sermaye piyasası faaliyetleri yoluyla tasarruflar herhangi bir 3 Bolak, s. 17 vd.; Yasaman, s. 5; Aytaç, Sermaye Piyasası Hukuku, s. 1; Gücenme, Ü.: Türkiye′de Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler, Ankara 1994. s. 7. Yasaman, s. 5. Yasaman, s. 5. 8 Bolak, s. 17. * Sermaye Piyasası Kanunu′nda 24. 6. 1995 tarih ve 558 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu′nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" ile değiştirilen hükümler arasında Sermaye Piyasası Kanunu′nun diğer sermaye piyasası kurumlarını düzenleyen 39. maddesi de bulunmaktadır. Söz konusu 39. maddede değişiklikten önce şu hüküm yer almaktaydı: "Sermaye piyasası araçlarının takas ve saklanması, derecelendirilmesi ve bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlarla sermaye piyasası kurumlarının denetlenmesi ile uğraşan kuruluşlar; yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi gibi sermaye piyasası faaliyetlerini yerine getiren şirketler ve ortaklık ve kuruluşlara ait alacakları temellük ederek münhasıran bu kanunun 13/A maddesinde belirlenen varlığı dayalı menkul kıymetleri ihraç etmek amacıyla teşkil edilen genel finans ortaklıkları, ipoteğe dayalı menkul kıymetler merkezleridir". 558 sayılı KHK′nin 9. maddesi ile 39. maddeye "genel finans ortaklıkları" ibaresinden sonra gelmek üzere şu hüküm eklenmiştir: "... risk sermayesi yatırım fonları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları ve risk sermayesi yönetim ortaklıkları, ipoteğe dayalı menkul kıymetler merkezi, kuruluş ve faaliyet esasları kurulca belirlenen özel emeklilik ve tasarruf kuruluşları ve fonlarıdır". Ancak, 558 sayılı KHK, söz konusu KHK′nin dayanağını oluşturan 8. 6. 1995 gün ve 4113 sayılı yetki kanununun Anayasa Mahkemesi′nin 19.9.1995 gün ve 1995/44 E, 1995/44 K, sayılı kararı ile iptal edilmiş olduğu gerekçe gösterilerek Anayasa Mahkemesi′nin 13. 11. 1995 gün ve 1995/45 E, 1995/58 K, sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Eş, M.: Kuruluş Döneminde (1961-1982) Türkiye Sermaye Piyasası (Gelişmeler, Sorunlar), Kütahya 1989, s. 12. 10 aşınmaya uğramaksızın bütünüyle yatırıma gidebilmekte; bizzat müteşebbis niteliğine sahip kimseler elinde yatırımın gerçekleşmesi dolayısıyla da bu niteliği olmayan kimseler elinde israf tehlikesi taşımamaktadır1′. Portföy yönetimi sözleşmesi de bir sermaye piyasacı faaliyeti olan portföy yöneticiliğinin hukukî temelini oluşturması nedeniyle yatırım kararlarını gerçekleştirmek için kaynak arayan müteşebbisler ile bu kaynağı elinde tutan tasarruf sahipleri arasında bağlantı kurulmasına ve dolayısıyla ekonomik açıdan sermaye piyasası faaliyetlerinden beklenen faydanın gerçekleşmesine hizmet etmektedir. Herşeyden önce, belli bir yerde bulunan müteşebbisler ile geniş bir alana dağılmış bulunan çok sayıdaki tasarruf sahibi arasında ilişki kurmayı adeta imkansız kılan mekan problemi sermaye piyasası faaliyetleri ve bu arada portföy yönetimi aracılığıyla çözülebilmektedir. Öte yandan, finansal piyasalarda liberalleşmeyle birlikte ortaya çıkan değişiklikler faizlerde, döviz kurlarında, menkul kıymet fiyatlarında önemli ölçüde dalgalanmaya neden olmakta, bireysel yatırımcıların karmaşık ve değişken piyasa koşulları altında kendilerince portföy yönetimi yapmaları gün geçtikçe zorlaşmaktadır12. Portföy yöneticilerinin finansal piyasalardaki değişkenleri değiştirme olanağı olmamasına karşın, bu değişkenleri tanıması, değerlendirmesi ve yorumlaması ve buna uygun portföy yapılanmasına gitmesi mümkün olmaktadır13. Bu işlemler, ancak profesyonel bir portföy yöneticisi ve portföy yönetimi sözleşmesi ile gerçekleştirilebilmektedir. § 2. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI Portföy yöneticiliği, portföy işletmeciliği ile birlikte portföy yönetiminin14 iki alt türünü oluşturur. Her iki yönetim şekli birbirlerinden, konuları, yatırımcıların bu yönetim şekillerinden birini ya da diğerini seçerken yöneldikleri hedef ve bu yönetimleri gerçekleştiren kurumlar itibariyle ayrılırlar. Portföy yönetimi sözleşmesi her iki yönetim şekli için de söz konusu olur. Ancak bu çalışmada sadece portföy yöneticiliğini konu alan portföy yönetimi sözleşmesi incelenecektir. Keza, portföy yöneticiliği bir yönüyle hukukî diğer yönüyle de iktisadî bir faaliyettir. İktisadî yönüyle portföy yöneticiliğinde temel amaç, oluşturulacak bir portföyde hangi finansal varlıkların hangi 1 ′ Eş, s. 13. Tevfik, G.: Dünyada ve Türkiye′de Yatırım Fonları - Teori ve Uygulama, Ankara 1995, s. 138. 14 13 Tevfik, s. 138. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. s. 8 vd. oranlarda yer alacaklarını belirlemektir15. Konunun bu yönü de incelememizin dışındadır. Bu arada çeşitli yasalarda düzenlenmiş bulunan ve malvarlığının yönetimini konu edinen yönetim biçimlerinin bu çalışmanın konusunu oluşturan SPK anlamında portföy yönetimine dahil olmadıkları da belirtilmelidir. Örneğin, çocuğa ait malvarlığının anne baba tarafından yönetimi (MK m. 278), mal birliği ve mal ortaklığında birliğe ve ortaklığa giren malların idaresi (MK m. 196 ve m. 212), terekenin resmen idaresi (MK m. 533), vasiyeti tenfiz memuru tarafından terekenin idaresi (MK m. 497 vd.), iflâs idaresi (İİK m. 221 vd.) gibi. Bu çalışmanın birinci bölümünde, portföy yönetimi ile ilgili kavramlar tanıtılacak ve sözleşmenin tarafları incelenecektir. İkinci bölümde sözleşmenin konusu ve kuruluşu, üçüncü bölümde portföy yönetimi sözleşmesinin hukukî niteliği, sözleşmenin benzeri sözleşmelerden ayırdedilmesi, özellikleri ve sözleşmeye uygulanacak hükümler incelenecek, dördüncü bölümde tarafların sözleşmeden doğan hak ve borçları açıklanacaktır. Bir tarafın portföy yönetimi sözleşmesinden doğan borçları diğer tarafın haklarının karşılığını oluşturacağından, sadece tarafların borçları incelenecek, böylece tarafların karşılıklı haklan da ele alınmış olacaktır. Tezin beşinci bölümü ise portföy yönetimi sözleşmesinin sona ermesine ayrılmıştır. Sonuç kısmında, genel bir değerlendirme yapılacak ve öneriler sunulacaktır. 1 5 Bolak, s. 200 vd. I İÇİNDEKİLER KISALTMALAR XV YARARLANILAN KAYNAKLAR XVII GİRİŞ § 1. KONUNUN ÖNEMİ §2. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI. Birinci Bölüm PORTFÖY YÖNETİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR ve PORTFÖY YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 3. PORTFÖY YÖNETİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 5 I. Genel Olarak 5 II. Portföy Kavramı 5 III. Portföy Yönetimi Kavramı 6 IV. Portföy Yönetiminin Çeşitleri 8 A- Portföy Yöneticiliği ve Portföy İşletmeciliği 8 B- Portföy Yöneticiliğinin Portföy İşletmeciliğinden Ayırdedilmesi 9 V. VI. 1. Konulan Yönünden 9 2. Faaliyette Bulunabilecek Kurumlar Yönünden 10 3. Yatırımcıların Talepleri Yönünden 11 Yasal Düzenleme 11 Tebliğlerin Hukukumuzdaki Yeri 13 § 4. PORTFÖY YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 14 I. Portföy Yönetimi Hizmetini Sunan Taraf 14 A- Aracı Kurumlar 17 1. Kuruluş ve Faaliyete Geçiş Şartlan 17 2. Aracı Kurumların Faaliyet Konuları 18 B- Portföy Yönetimi Şirketleri 19 1. Kuruluş ve Faaliyet İzni 19 2. Portföy Yönetimi Şirketlerinin Yapamayacakları İşler 21 II. Portföy Yönetimi Hizmetini Talep Eden Taraf: Yatırımcı 22 İkinci Bölüm PORTFÖY YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN KONUSU VE KURULUŞU § 5. PORTFÖY YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN KONUSU 25 § 6. PORTFÖY YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU 27 I. Genel Olarak 27 II. Portföy Yönetimi Sözleşmesinde Zımnî Kabul 27 IH. Şekil 29 A- Genel Olarak 29 B- Tebliğle Getirilen Şekil Zorunluluğu 29 C- Uygulama ve Olması Gereken Yönünden Şekil Zorunluluğu 30 Üçüncü Bölüm PORTFÖY YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN SÖZLEŞMELER HUKUKUNDAKİ YERİ § 7. PORTFÖY YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 33 I. Genel Olarak 33 II. Alman Hukukunda Portföy Yönetimi Sözleşmesinin Hukukî Niteliği 34 A- İnançlı İşlem Modeli 35 B- Temsilci Modeli 35 III. İsviçre Hukukunda Portföy Yönetimi Sözleşmesinin Hukukî Niteliği 36 A- Karma Sözleşme Görüşü 37 B- Münferit Sözleşmelerin Yanyana Getirildiğine Dair Görüş (Vekâlet Görüşü) 39 X IV. Türk Hukukunda Portföy Yönetimi Sözleşmesinin Hukukî Niteliği 41 A- Portföy Yönetimi Şirketi ile Yatırımcı Arasında Yapılan ve Saklamanın da Portföy Yönetimi Şirketi Tarafından Borçlanıldığı Portföy Yönetimi Sözleşmesi 43 1. Portföy Yönetimi Şirketi ile İMKB- Takas ve Saklama Bankası AŞ Arasındaki İlişki 43 a) İMKB- Takas ve Saklama Bankası AŞ′nin İşlevi 45 b) İMKB- Takas ve Saklama Bankası Tarafından İfa Edilen Edimin Hukukî Niteliği 47 aa) Adi Vedia 47 bb) Usulsüz Tevdi 47 cc) Ardiye Sözleşmesi 49 dd) Değerlendirme 52 c) Portföy Yönetimi Şirketi Nezdinde İMKB- Takas ve Saklama Bankası AŞ′nin Konumu 53 aa) İfa Yardımcısı Kavramı 55 bb) Alt Vekil Kavramı 55 cc) Değerlendirme 56 2. Portföy Yinetimi Şirketi ile Aracı Kurum Arasındaki İlişki 57 a) Aracı Kurum Tarafından Sağlanan Edimin Hukukî Niteliği 58 b) Aracı Kurumun Portföy Yönetimi Şirketi Nezdinde Konumu 59 3. İMKB- Takas ve Saklama Bankası AŞ ve Aracı Kurum Tarafından İfa Edilen Edimlerin Sözleşmeye ne Şekilde Katıldığı 59 B- Aracı Kurum ile Yatırımcı Arasında Yapılan ve Saklamaya İlişkin Edimin Aracı Kurum Tarafından Borçlanıldığı Portföy Yönetimi Sözleşmesi 61 XI C- Portföy Yönetimi Şirketi ve Yatırımcı Arasında Yapılan ve Saklamaya İlişkin Edimin Portföy Yönetimi Şirketi Tarafından Borçlamlmadığı Portföy Yönetimi Sözleşmesi 62 § 8. PORTFÖY YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN BENZERİ SÖZLEŞMELERDEN AYIRDEDİLMESİ 63 I. Portföy Yönetimi Sözleşmesi ve Saklama Sözleşmeleri 63 A- Vedia Sözleşmesi 63 B- Usulsüz Tevdi 63 II. Portföy Yönetimi Sözleşmesi ve Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi 65 A- Genel Olarak 65 B- Kavram 66 C- Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesinin Hukukî Niteliği 66 III. Portföy Yönetimi Sözleşmesi ve Hizmet Sözleşmesi 69 IV. Portföy Yönetimi Sözleşmesi ve İstisna Sözleşmesi 70 § 9. PORTFÖY YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ 70 I. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olarak Portföy Yönetimi Sözleşmesi 70 II. Sürekli Borç İlişkisi Olarak Portföy Yönetimi Sözleşmesi 70 III. İş Görme İlişkisi Olarak Portföy Yönetimi Sözleşmesi 71 IV. Menfaatlerin Korunması ve Güven İlişkisi Olarak Portföy Yönetimi S özleşmesi 71 § 10. PORTFÖY YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER 72 I. Karma Sözleşmeye Borçlar Kanununun Sadece Genel Hükümlerinin Uygulanacağı Görüşü 72 II. Soğurma (İmtisas) Görüşü 73 III. Birleştirme (Terkip) Görüşü 74 IV. Kıyasen Uygulama veya Yaratma Görüşü 74 xn Dördüncü Bölüm PORTFÖY YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN HAK ve BORÇLARI 11. PORTFÖY YÖNETİMİ HİZMETİNİ SUNAN TARAFIN BORÇLARI 77 I. Aktif Davranma Yükümlülüğü 77 II. Özen Yükümlülüğü 78 A- Özen Kavramı 78 B- Özen Yükümlülüğünün Ölçüsü 79 1. Yatırımcı Menfaatinin Saptanması 81 2. Yatırımcı Menfaatinin Somutlaştırılması 82 a) Yönetilen malvarlığının miktarı (büyüklüğü) 82 b) Kazançlara bağımlılık 82 c) Muhafazakâr veya spekülatif yatırımlar 83 3. Portföy Yönetimi Hizmetini Sunan Tarafın Kendi İşlerinde Kullanacağı Özen 84 C- Özen Ölçüsünün Vazgeçilmezliği 84 III. Sadakat Yükümlülüğü 85 A- Genel Olarak 85 B- İçerik ve Kapsam 85 1. Şahsen İfa Yükümlülüğü 85 2. Eşit Muamele Yükümlülüğü 86 3. Sır Saklama Yükümlülüğü 86 4. Yatırımcının Talimatlarına Uyma Yükümlülüğü 87 a) Genel olarak 87 b) Genel ve özel talimat 88 c) Amaca uymayan talimat 89 C- Menfaatlerin Korunması Yükümlülüğü 90 1. Genel Olarak 90 2. Portföy Yönetimi Sözleşmesinde Ortaya Çıkabilecek Menfaat Çatışmaları 91 Xffl a) Yatırımcı İle Portföy Yönetimi Şirketi Arasındaki Menfaat Çatışmaları 91 b) Aracı Kurum İle Yatırımcı Arasındaki Menfaat Çatışmaları 92 c) Yatırımcı İle Üçüncü Şahıslar Arasındaki Menfaat Çatışmaları 92 3. Menfaat Çatışmalarının Çözümü 92 IV. Hesap Verme Yükümlülüğü 93 V. İade Yükümlülüğü 95 A- İade Yükümlülüğünün Hukukî Niteliği ve Konusu 95 B- İade Yükümlülüğüne Karşı İleri Sürülebilecek Def iler ve İtirazlar 96 1. Takas 96 2. Hapis Hakkı 96 § 12. YATIRIMCININ BORÇLARI 97 I. Ücret Ödeme 97 II. Vekil Taralından Yapılan Masrafları ve Verilen Avansları Ödeme Borcu 97 Beşinci Bölüm PORTFÖY YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ § 13. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN TESPİTİ 99 § 14. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 101 I. Genel Olarak 101 II. Azil ve İstila 103 III. Uygun Olmayan Zamanda Azil ve İstifa 104 IV. Ölüm, Fiil Ehliyetinin Kaybı, İflâs 104 SONUÇ 107 ZUSAMMENFASSUNG 111