Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Patent Verilebilirlik Şartları

Patent Verilebilirlik Şartları

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
479
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-4823-17-8

130,00 TL

GİRİŞ Patent, hak sahibine buluşunu tekel olarak kullanma hakkı tanıyan belgedir. İdari bir işlem sonucu verilen bu belge, bir yandan patent hakkı sahibine belli bir süre ile sınırlı bir tekel hakkı tanırken, diğer yandan patente konu buluşla ilgili olarak tüm verilerin yayınlanması sonucunda, bilginin paylaşımını sağlamaktadır. Patent belgesindeki bilgiler herkese açık bilgilerdir. 551 sayılı KHK md. 1/2’ye göre, sınai hakkın tesisine uygun buluşlara patent belgesi verilerek bunların korunması sağlanır.   Patentin ilk emarelerinin çok eskilere dayandığı söylenebilir. Milattan önce VII-VI. yüzyıllarda, eski Yunanistan’ın Sybaris kasabasında, bir yemeği ilk defa yapan aşçı lehine bir yıl boyunca münhasır kullanma hakkının tanındığına dair metinler bulunmuştur.[1]. Burada, tekel hakkının verilmesinde “buluşun” esas alındığı, “buluşu” yapan kişinin ikincil bir durumda olduğu, ayrıca bu şekildeki bir tekel hakkı tanınmasının amacının, “buluş” yapılmasının teşvik edilmesi ve aynı zamanda “buluşu” yapan kişinin bu çalışması neticesinde belli bir süre tek başına gelir elde etmesinin sağlanması olduğu görülmektedir. Eski Yunanistan’da elbette ki bugünkü anlamda bir buluşun yapılması ve buluşun düzenlenmesi söz konusu olmamakla beraber, yine de patent hakkında geçerli olan bazı temel ilkelerin çok ilkel bir şekilde yer aldığı görülmektedir. Roma döneminde patente benzer bir uygulamaya raslanmamıştır.   Avrupa’da 13. ve 14. yüzyılda imtiyazlar dönemi başlamıştır. İmtiyazlar, günümüzün patent sisteminden çok farklı bir sistem olup, verilip verilmemesi belli bölgede hakim olan kişinin sübjektif kararına bırakılmıştır[2]. Patentle olan benzerlikleri ise, belli bir süreliğine imtiyaz tanınan kişinin/kişilerin buluşu tek başına kullanma hakkına sahip olmasıdır. Ancak bazen imtiyazların kişinin hayatı boyunca tanındığı da görülmüştür. İlk imtiyazlar Bohemya Kralı Wenceslas II tarafından 1271-1305 tarihleri arasında verilmiştir. Madenler için verilen imtiyazlar zamanla artmış ve madencilik dışındaki konulara da sirayet etmişti]   Avrupa’da bilinen ilk kişisel imtiyaz, 1421 yılında Floransa’da mimar ve mühendis olan Filippo Brunelleschi’ye üç yıllığına verilen imtiyaz hakkı olmuştur[4].Daha sonra Venedik’te 1469 yılında Gutenberg’in asistanına, hareketli harfleri kullanmak suretiyle kitap basma hakkı, hayat boyu sürecek bir şekilde tanınmıştır.  


Buluşa bağlanan hakların, girişimci tacirlerin bulunduğu yerde doğmuş olması şaşırtıcı değildir. Bu şekilde sanayiinin gelişmesi ve yatırım yapılmasının teşviki için Venedik’te 19 Mart 1474 yılında ilk olarak patentlere dair bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile, kamuya faydalı olmaları dolayısıyla, araştırma ve yaratıcılığın özendirilmesi için, buluşu yapan kişiye Venedik’li olup olmadığına bakılmaksızın 10 yıllığına münhasır bir hak tanınmıştır. Patent verilmesinin objektif kriteri, buluşun yeni ve yaratıcı olması ve Venedik topraklarında daha önce hiç yapılmamış olması olarak tespit edilmiştir. Yapılan buluş hakkında ilgili makamlar haberdar edildikten sonra, buluşu yapana tekel hakkı ve buna bağlı olarak buluşla ilgili lisans verme hakkı tanınmıştır. Buluş konusunun üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanımının yaptırımı para cezası ve izinsiz yapılan ürünün imha edilmesi olarak belirlenmiştir[2]. Ancak bu şekilde verilen litterae patentes, giderek kötüye kullanılmaya başlanmıştır. Zira bu gibi imtiyazları ellerinde bulunduran kişiler, fiyatları tamamen keyfi olarak artırmışlardır. Özellikle tuz, cam, kağıt, sirke gibi ürünleri satma konusunda imtiyaz sahibi olanların fiyatları artırması, halkın ve sanayicilerin tepkilerini çekmiştir.    
İngiltere’de, Kral I. James’in 1623 yılında yürürlüğe koyduğu “Tekeller Kanunu”[3] esasen tekellerin oluşumunu yasaklarken, diğer taraftan “her yeni üretim türünü” tekel yasağının dışında tutmuştur[4]. İngiltere’de ilk defa 1734 yılında, imtiyaz için yapılan başvurunun açıklamalı olması talep edilmiş ve ancak 1883 yılında tarifnamenin sonunda istemlerin bulunması şartı aranmıştır[5].   Modern patent hukukuna doğru ilk adımlar Amerika’da atılmıştır. Amerika’daki ilk patent 1641 yılında Massachusetts eyaleti tarafından, tuz üretimi için Samuel Winslow’a verilmiştir. 1787 yılında Anayasa, Kongre’ye bilimin ve yararlı sanatların geliştirilmesi amacıyla, buluş yapanlara ve yazarlara süre ile sınırlı tekelci hak tanıma yetkisi vermiştir. Patent konusundaki ilk modern yasal düzenleme ise 10 Nisan 1790 tarihinde Amerika’da kabul edilen “Patent Kanunu” olmuştur[6].     19. yüzyılda patent hukuku giderek daha modern bir hal almış ve 1800’lerde verilen patentlerin sayısı gittikçe artmıştır. Patentlerin sadece ülkeler arasındaki iki taraflı anlaşmalar ile korumasının yetersizliği, uluslararası bir sözleşmeye olan ihtiyacı artırmıştır. 19. yüzyılının üçüncü bölümünde globalleşme kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlamıştır. 19. yüzyılına damgasını vuran uluslararası fuarlar, her ne kadar önemli olsalar da, buluş sahipleri, kendi buluşlarını burada sergilemekten çekinmişlerdir. Zira bu fuarlar taklitçiler için önemli bir kaynak teşkil etmiş ve buluş sahipleri, burada sergiledikleri buluşları, “mutlak” yenilik arayan diğer ülkelerde tescil ettirmekte zorlanmışlardır. Bunun yanısıra, yerel yenilik arayan ülkelerde, taklitçiler tarafından yapılan başvurular, geçerli başvurular olarak kabul edilmiştir. İşte bu bağlamda  1873 tarihli Viyana fuarında ilk kez uluslararası bir anlaşma fikri ortaya atılmış ve 1878 tarihli Paris fuarında şekillenmiştir. 1880 yılında yapılan uluslararası konferans, 20 Mart 1883 tarihli “Sınai Mülkiyet Hakların Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi”nin hazırlanmasına yol açmıştır[7]. Paris Sözleşmesi, bu alandaki ilk uluslararası sözleşme niteliğini taşımakla beraber, Türkiye’nin de taraf olduğu birçok sözleşme bulunmaktadır[8].   Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC-European Patent Convention),  5 Ekim 1973 tarihinde kabul edilmiştir. Bu Sözleşme, Avrupa Patent Organizasyonu’nu kuran ve 20 Mart 1983 tarihinde Paris’te imzalanan Paris Sözleşmesinin 19 uncu maddesinin amacı dahilindeki özel bir anlaşma ve 19 Haziran 1970 tarihli Patent İşbirliği Anlaşması’nın 45 inci maddesinin 1 inci paragrafı uyarınca bir bölgesel patent anlaşması oluşturmak ve üye ülkelerde patentlerin tescilinin tek bir prosedürle sağlanması ve verilen patentler için standart kuralların oluşturulması amacıyla imzalanmıştır.   Avrupa Patent Sözleşmesinin, Türkiye tarafından imzalanan bir sözleşme olması dolayısıyla, Türk hukukuna etkisi inkar edilemez. Avrupa Patent Sözleşmesi çerçevesinde patent verilebilirlik şartlarını inceleyen Teknik Kurul ve patentlerin geçerlilikleri hakkında yapılan itirazları inceleyen bir Temyiz Kurulu bulunmaktadır. Temyiz Kurulu, Avrupa patent sistemi hakkında, tüm üye devletleri etkileyecek nitelikte kararlar vermektedir. Bundan dolayı çalışmamız boyunca, Temyiz Kurulu kararlarına büyük ölçüde atıfta bulunulacaktır. Patent verilebilirlik şartları hakkında Türkiye’de verilen Yargıtay kararı da aktarılacaktır.   Bu çalışma, EPC’ye üye diğer devletlerin uygulamasını ayrıntılı bir şekilde ele almayacaktır. Ancak önemli ve özellik arz eden konularda, üye devletlerin ve özellikle Fransa, İsviçre, Almanya ve İngiltere’nin uygulamalarına değinilecektir.   Bir buluşun hangi hallerde patente konu olduğu son derece önemli bir husustur. Bundan dolayı, patent vermenin şartları iyi bir şekilde anlaşılırsa, patent sistemi etkili bir şekilde uygulanır ve gerçekten gerekli düzeyde bulunan buluşlar patent verilerek korumaya kavuşur. Çalışmamızın konusu olan patent verilebilirlik şartlarının daha iyi anlaşılabilmesi için, birinci bölümde, konumuzu ilgilendirdiği ölçüde patent ve buluş kavramları ve patente konu olamayacak buluş kavramı üzerinde durulacaktır. Daha sonra patent verilebilirlik şartları çerçevesinde buluşlarda bulunması gereken teknik karakter, yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik şartları irdelenecektir.


.

ÖNSÖZ

    Bu çalışma, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Şubat 2009’da Prof. Dr. Hamdi Yasaman başkanlığında, Prof. Dr. Selçuk Öztek, Prof. Dr. Ercüment Erdem, Prof.Dr. Tekin Memiş ve Doç Dr. Gül Okutan tarafından oluşan jüri önünde savunulmuştur. Konunun önemini bana gösteren ve bu konuyu seçmemde beni cesaretlendiren anabilim dalı başkanımız, manevi babam Sayın Hocam Porf. Dr. Hamdi Yasaman olmasaydı, bu çalışma da olmazdı. Prof. Dr. Hamdi Yasaman, çalışmamım her safhasında, yardımlarıyla ve cesaretlendirmeleriyle yanımda olmuş; konunun en iyi ve en net şekilde yansıtılması için tezimi defalarca okumuş ve hepsine uyduğum çok değerli önerilerde bulunmuştur.   Tezimin hazırlanması sırasında, değerli vaktini bana ayıran ve benimle günlerce süren çalışmalar sonucunda tezime ayrı bir bakış açısı kazandıran kürsü hocam Sayın Prof. Dr. Ercüment Erdem’in üzerimde emeği büyüktür. Sayın hocam Prof. Dr. Tekin Memiş’e, birçok çetrefil konuda bana yol gösterdiği ve ufkumu genişlettiği için, ayrıca her ihtiyacım olduğunda kendisini hemen yanı başımda bulduğum ve bulacağımı bildiğim için teşekkür ederim. Sayın Doç. Dr. Gül Okutan’a, tartışmalı konuların üzerinde dikkatimi çektiği, çalışılması gereken konuları belirttiği için ve akademik desteği için teşekkür ederim. Sayın hocam Prof. Dr. Selçuk Öztek’e, akademik hayatımdaki her basamakta yanımda olduğu için ve bana verdiği destek için teşekkür ederim. Beni şahsen hiç tanımamasına rağmen, henüz yayınlanmamış iki makalesini bana internet üzerinden göndermek konusunda hiç tereddüt etmeyen Doç. Dr. Ayşe Odman Boztosun’a teşekkür ederim.   Tezin hazırlanması sırasında, bana “koçluk” eden ve karamsar olduğum dönemlerde bile bana moral pompalayan ve çalışmaya teşvik eden Yard. Doç. Dr. Ahu Moralı ve Doç. Dr. Tolga Ayoğlu’na teşekkür ederim. Bu tezin kitap haline getirilmesinde koçluk görevini üstlenen ve arkadaşlığını benden asla esirgemeyen, bana hayatımın her alanında yardım eden kıymetli dostum Doç. Dr. Anlam Altay’a teşekkür ederim. Tüm çalışmalarımda bana yol gösteren ve yaptığımız akademik tartışmalar sayesinde yön veren Doç.Dr. Anlam Altay ve Doç. Dr. Tolga Ayoğlu, hep yanımda olun… Tezimi okuyup, hatalarımı düzelterek kitabı daha okunur hale getirdikleri için Yard. Doç. Ali Dural, Doç. Dr. Anlam Altay, Doç. Dr. Tolga Ayoğlu ve Dr. Sinan Yüksel’e teşekkür ederim. Dr. Mehtap İpek İşleten’e tez yazdığım dönemde evini bana cömertçe açtığı için, hayatımın her döneminde yanımda olduğu için ve hayatım boyunca en yakın arkadaşım kalmak zorunda olduğu için minnettarım. Dr. Tuba Karaman’a, güzel dostluğu ve verdiği güven için teşekkürler. Dr. Süheyla Balkar ve Yard. Doç. Dr. Pelin Işıntan’a her zaman verdikleri destek için teşekkürler. Her zaman hayatımda kalmasını ümit ettiğim Av. Müge Gül’e, arkadaşa ihtiyaç duyduğum her anda yanımda olduğu için ve renkli kişiliğiyle hayatıma renk kattığı için teşekkürler. Bir kimya mühendisi ve hukukçu olarak her iki bilim dalına da hakim olan ve patent konusunda derin bilgiye sahip olan Özkan Bilgin’e yardımları için teşekkür ederim.   Annem Gülser Yusufoğlu, babam Tahsin Yusufoğlu, ablam Fümerel Yusufoğlu İnce ve eniştem Hakkı İnce’ye, her zaman yanımda oldukları için teşekkür ederim. Hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde ve kötü günde hep yanımda oldunuz, sizin sevginizi hissetmek bu dünyadaki en değerli hediye.  Teyzem Güner Tamer’e hayat enerjisiyle beni her zaman mutlu ettiği için, her şeyin sadece çalışmak olmadığını bana hatırlattığı için teşekkürler. Sevgili Ülkü Uludoğan’a her yorulduğumda nefeslendiğim güvenli limanım olduğu için ve ikinci annem olduğu için teşekkürler. Halam Cevriye Voinova, eşi Asen Voinov, kuzenlerim Asya ve Krasimir’e, hayatımda oldukları için teşekkür ederim. Asiat Tchagalidze’ye güzel ev sahipliği, her zaman gülen yüzü ve beni hep şımarttığı için teşekkürler. Kıymetlim Erk İnce, teyzen olarak hep yanında olacağım, sen de hep hayatımda ol.   Tezimin kitap olarak yayınlanması için beni cesaretlendiren değerli yayıncı Vedat Carbaş’a ve bu çalışmanın dizgisini gerçekleştiren ve düzeltmeleri benimle birlikte yapan değerli Berrin Doğrul’a en içten teşekkürlerimi sunuyorum.  

 

Fülürya Yusufoğlu,

Şişli, Ocak 2014


 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

ÖNSÖZ.............................................................................................. VII

KISALTMALAR........................................................................ XXVII

GİRİŞ................................................................................................... 1

 

BÖLÜM I

PATENT VE BULUŞ   §1.       PATENTLE İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER............ 7       I.    Türk Hukukundaki Düzenlemeler................................................. 7       II.   Patentler ile İlgili Türkiye’nin Taraf Olduğu             Uluslararası Sözleşmeler............................................................ 10             A. Sınai Mülkiyetin Himayesine İlişkin Paris İttihadı                  Mukavelesi – 1883 Tarihli Paris Sözleşmesi........................... 11             B. 14 Temmuz 1967 Tarihli Dünya Fikri Mülkiyet                  Teşkilatı Kuruluş Sözleşmesi................................................. 12             C. 1970 Tarihli Patent İşbirliği Anlaşması................................... 12             D. 1971 Tarihli Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına                  İlişkin Strasbourg Anlaşması................................................. 14             E.  1973 Tarihli Avrupa Patent Sözleşmesi ................................. 14             F. 1994 Tarihli Dünya Ticaret Örgütü ve TRIPS Anlaşması........ 15             G. 6 Haziran 1947 Tarihinde La Haye’de Kurulan “Milletlerarası                  Patent Enstitüsü”ne Katılım ve Avrupa Patent Organizasyonu                  ile Çalışma Anlaşması........................................................... 17   §2.       BULUŞ VE PATENT......................................................... 18       I.    Buluş....................................................................................... 18             A.      Buluş Kavramı................................................................ 18             B. Buluş ve Keşif Arasındaki Farklar....................................... 22             C.      Buluşun Özellikleri.......................................................... 23                  1.      Mutlak Bir Hak Olması.............................................. 23                      a) Genel Olarak Mutlak Hak-Nispi Hak                           Tasnifi ve Ayırımı....................................................... 24                      b)  Buluş Üzerindeki Hakkın Hukuki Niteliği, Bu Hak                           Konusundaki Çeşitli Görüşler....................................... 25                           ba) Doktrindeki Fikirler............................................. 25                           bb) Görüşümüz ve Buluş Üzerindeki Hakkın Mutlak                                 Hak Olarak Kabul Edilmesinin Önemi.................... 27

                 2. Korunan Somut Buluş- Korunmayan Soyut Amaç.......... 32

      II.   Patent............................................................................................... 33

            A. Patent Kavramı ve Koruma Süresi........................................ 33

            B. Patentin Konusu veya Şartı Olarak Buluş.......................... 35

                 1.      Patent Verilebilirlik Şartı Olarak Buluş.......................... 35                  2.      Patentin Konusu Olarak Buluş .................................... 36

                 3.      Buluş ve Patent Verilebilirlik Şartları....................... 38

            C. Patentin Benzer Fikri Ürünlerden Farkı............................ 39

                 1.  Patent ile Faydalı Model................................................... 39                  2. Patent ile Know-How...................................................... 41                  3.      Patent ile Endüstriyel Tasarım..................................... 42                  4.      Patent ile Eser............................................................ 44

            D.      Patente Konu Buluşun Korunacak Unsurları – İstemler 45

                 1. Genel Olarak İstemler...................................................... 45

                 2. İstemlerin Fonksiyonları ve İstemlerin Yorumu................... 47

                     a)       Genel Olarak İstemlerin Fonksiyonları.................... 47                      b) 551 sayılı KHK md. 83’e Göre İstemlerin Yorumu..... 47                      c) EPC md. 69 ile İlgili Protokole Göre İstemlerin                           Yorumlanması............................................................ 48                      d) İstemlerde Yer Alan Kelimelerin Anlamlandırılması....... 48                  3.      Patente Konu Buluşta Korunacak Unsurların Düzenleme                      Şekline Göre İstem Türleri – Bağımsız İstem,                      Bağımlı İstem.................................................................. 52                      a)  Bağımsız ve Bağımlı İstem Arasındaki İlişki.................. 52                      b) İstemlerde Yer Alan Esaslı Unsurlar............................ 54                  4. Patente Konu Buluşun Konusuna Göre İstem Kategorileri –                      Ürün İstemi, Usul İstemi................................................... 54                      a) Ürün İstemleri- Ürün Patenti....................................... 56                           aa)         Ürün İstemi.................................................. 57                           ab)         Usul İle Tanımlanan Ürün İstemi ................... 57                                 ab1) Yeni Ürünün Üretilmesi Zorunluluğu.............. 57                                 ab2)                      Bilinen Bir Ürünün Yeni Bir Usulle                                         Üretilmesi Sorunu........................................ 60                      b) Usul İstemleri – Usul Patenti....................................... 62                           ba) Usul İstemi........................................................... 62                           bb)         Kullanım İstemi............................................ 63

                 5. Yenilik ve Buluş Basamağı İncelemesinde

                     İstemlerin Önemi............................................................. 64

            E. Patent Türleri....................................................................... 65                  1.      İstemlerin Kategorilerine Göre..................................... 65                  2.      İnceleme Şekline Göre............................................... 65                      a)       İncelemeli Patent Tescil Sistemi............................. 66                           aa) Yürürlükteki Sisteme Göre İncelemeli                                 Patent Prosedürü.................................................. 66                           ab) Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısının                                 Kanunlaşmasından Sonra Geçerli Olacak                                 İncelemeli Patent Prosedürü.................................. 66                      b) İncelemesiz Patent Tescil Sistemi................................. 69                  3.      Asıl Patentle Olan Bağına Göre................................... 71                  4.      Aleni Olup Olmamasına Göre..................................... 71                  5. Tescilin Yapıldığı Sisteme Göre – Türk Patenti,                      Avrupa Patenti, Birlik Patenti, Uluslararası Patent.............. 72             F.  Patentten Doğan Hakkın Özellikleri....................................... 76                  1. Buluşun Tekrar Uygulanmasını Sağlayacak                      Açıklıkta Olması.............................................................. 76                  2.      Menfaatler Dengesi Bakımından, Süre İle Sınırlı                      Bir Teşvik Ödülü Olması ve Süre Sonunda Kamuya                      Mal Olması                                                                      77                  3.      Mutlak Hak Olması................................................... 79                  4.      Tescil İle Elde Edilmesi.............................................. 81             G.  Patent Hukukunda Ülkesellik İlkesi........................................ 84             H.      Avrupa Patent Sözleşmesi’nin Türk Patent Hukuku                  Üzerindeki Etkisi.................................................................. 86                  1. Avrupa Patentinin Üye Ülkelerde Etkisi............................. 87                  2. Avrupa Patentinin Üye Ülkelerde Hükümsüzlüğü                      İle İlgili EPC Düzenlemeleri.............................................. 89                  3. Avrupa Patentinin Üye Ülkelerdeki Hükümsüzlüğünün                      Her Üye Ülkede Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi........... 91   §3. PATENT VERİLEMEYECEK KONULAR VE BULUŞLAR 92

      I.    Türk Hukukundaki Düzenlemeler............................................... 93

      II.   Buluş Niteliğini Haiz Olmayan Konular....................................... 96

            A.      Keşifler, Bilimsel Teoriler, Matematik Yöntemler............... 96                  1. Keşifler........................................................................... 96                      a)  Keşiflerin Patente Konu Olmaması Kuralı.................... 96                      b)  Biyoteknolojik Buluşlar Hakkındaki Yapay İstisna...... 98                  2. Matematiksel Yöntemler ve Bilimsel Teoriler................... 99

            B. Zihni Faaliyetler, İş Faaliyetleri ve Oyunlara İlişkin Plan,

                 Kural ve Yöntemler.......................................................... 100

                 1. Genel Olarak................................................................. 100                  2. İş Usulü Patenti............................................................. 101
            C.      Bilgisayar Programları............................................. 103
                 1. Bilgisayar Programları FSEK Çerçevesinde                      Korunmaktadır............................................................... 103                  2. Bilgisayar Programının Patente Konu Olması Sorunu ....... 105                  3. Bilgisayar İçeren Buluşların Patente Konu Olması............ 107             D.  Estetik Niteliği Haiz Yaratmalar.......................................... 108             E.  Bilginin Derlenmesi Sunulması Düzenlenmesi ve                  İletilmesi ile İlgili Teknik Yönü Bulunmayan Usuller.............. 110       III. Patent Korumasından Faydalanmayan Buluşlar....................... 110             A. İnsan ve Hayvan Vücuduna Uygulanacak Cerrahi ve                  Tedavi Usulleri ile İnsan ve Hayvan Vücudu ile İlgili                  Teşhis Usulleri                                                                    112                  1. Tedavi Usulünün Patent Korumasının Dışında                      Tutulmasının Sebepleri.................................................... 114
                 2. Patente Konu Olamayacak Usuller.......................... 115
                     a) Tedavi Usulleri......................................................... 116                           aa)         Hastalıkların Tedavisi ve Önlenmesi............ 116                           ab)         Hastalık Olarak Kabul Edilen Belirtiler....... 116                           ac)         Hastalık Olarak Kabul Edilmeyen Belirtiler. 117                           ad) Tedavi Edici Olan ve Olmayan Usullerin                                 Bir Tek Usulde Yer Alması................................ 118                                 ada) Tedavi Edici Olan ve Olmayan Usullerin                                         Birbirine Sıkı Sıkıya Bağlı Olması............... 119                                 adb)             Tedavi Edici Olan ve Olmayan Usullerin                                         Birbirinden Ayrılabilmeleri.......................... 120                      b)  Teşhis Usulleri......................................................... 121                           ba) Doğrudan Doğruya Teşhise Yönelik Usul........... 121                           bb) Teşhis Usulü Kavramının Genişletilmesi............... 122                      c)  Cerrahi Usuller........................................................ 123                           ca)         Cerrahi Usul Tanımı................................... 123                           cb) Patente Konu Olabilecek ve Olamayacak                                 Cerrahi Usulün Tespiti........................................ 124                  3. Birden Çok Adım İçeren Bir Usulün Adımlarından                      Sadece Birisinin Tedavi veya Cerahhi Müdahale                      Adımını İçermesi........................................................... 127                  4. Usulü Gerçekleştiren Kişilerin Tespiti.............................. 128                  5.      Patente Konu Olamayacak Usullerde Kullanılan                      Maddeler ve Bileşimler................................................. 128                  6.      Usullerin Sanayiye Uygulanabilirliği........................... 129             B. Konusu Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka                  Aykırı Olan Buluşlar........................................................... 129             C.      Bitki Çeşitleri................................................................ 132                  1. Patent ve Islahçı Hakları Açısından Bitki Çeşitleri............ 132                      a) Genel Olarak Bitki Çeşidi........................................ 132                      b) Patent Hukuku Çerçevesinde Korunmayan                           Bitki Çeşitleri........................................................... 134                      c) Islahçı Hakkı Çerçevesinde Korunan Bitki Çeşidi..... 135                  2. Patente Konu Olamayan Bitki Çeşidi ve Patente                      Konu Olabilen Biyoteknolojik Buluş.............................. 136             D.      Hayvan Irkları.......................................................................... 138  

 

BÖLÜM II

 

BULUŞUN PATENT YOLUYLA KORUNMA ŞARTLARI

    §1. TEKNİK KARAKTER............................................................ 139       I.    Hukuki Düzenlemeler.............................................................. 139       II.   Patent Verilebilirlik Şartı Olarak Teknik Karakter             Taşıyan Buluş......................................................................... 140             A.      EPC1973 Uygulaması Sırasında Teknik Karakter ............ 140             B. EPC2000’den İtibaren Teknik Karakter............................... 142             C. Teknik Karakter, Buluşun Niteliğine İlişkin                  Olduğu İçin, Bağımsız Patent Verilebilirlik Şartı                  Olarak Kabul Edilmelidir..................................................... 144       III. Buluşun Teknik Karakteri ile Yenilik ve Buluş Basamağının             Değerlendirilmesi Bakımından Teknik Unsurların Farkı............... 147       IV.      Teknik Karakterin Tanımlanmasında Kullanılan Araçlar........ 150             A.      Teknik Teriminin Tanımlanmasındaki Zorluk..................... 150             B. Teknik Alan ve Patent Sınıflandırmasının Önemi................... 151                  1. Patent Sınıflandırma Sistemleri........................................ 151                  2. Buluşun Ait Olduğu Teknik Alan..................................... 153       V.  Teknik Karakterin Tespiti......................................................... 154             A.      Teknik Etki veya Teknik Değerlendirme.......................... 154                  1. Teknik Değerlendirme.................................................... 154                  2. Teknik Etki                                                                     154             B. EPO Tarafından Teknik Karakterin Tespiti Yöntemi............. 156                  1. Buluş Şartı Olarak Teknik Alana Katkının Bulunması                      EPO’nun Eski Uygulaması.............................................. 156                  2. Teknik Katkı Şartının Terk Edilmesinin                      Önemi ve Getirdikleri...................................................... 157       VI.      Teknik Unsurların Yanında Teknik Olmayan Unsurların             Bulunması Halinde Teknik Karakter......................................... 158             A.      Teknik Olan Ve Olmayan Unsurların Etkileşimi                  Halinde Teknik Karakter..................................................... 159             B. Teknik Unsurların Bulunmasına Rağmen, Teknik                  Karakterin Bulunmadığı Durumlar....................................... 164   §2.       YENİLİK............................................................................. 165       I.    Yenilik Kavramı ve Nitelikleri................................................. 165             A.      Yenilik Kavramı............................................................ 165                  1.      Genel Olarak Yenilik Kavramı................................. 166                  2.      Yenilik Kavramına İlişkin Hukuki Düzenlemeler........ 167                  3.      Yeniliğin Tespitinin Önemi........................................ 168                  4.      Yeniliğin Tespitinde İstemlerin Önemi....................... 169             B. Yeniliğin Özelliği................................................................ 170                  1. Mutlak Yenilik.............................................................. 170                  2.      Maddi Yenilik.......................................................... 171             C.      Yeniliğin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler................. 171                  1.      Objektif Olarak Belirlenmesi.................................... 171                  2.      Zaman Bakımından  Belirlenmesi.............................. 173                  3.      Yer Bakımından Belirlenmesi.................................... 176       II.   Bilgiye Erişme İmkanı............................................................. 176             A.      Bilgiye Erişilebilirlik....................................................... 176             B. Bilgiye Erişebilecek Kişiler................................................ 179                  1.      Toplum.................................................................... 179                  2.      Bilgiyi Anlayabilecek ve Kullanabilecek Kişiler......... 181                  3.      Sır Saklama Borcu Altında Bulunmayan Kişiler......... 183                      a) Sır Saklama Borcu................................................... 183                      b) Sır Saklama Borcu Bulunan ve Bulunmayan                           Kişilerin Tespiti........................................................ 184                           ba) Ürünün Alıcıları................................................... 184                           bb)         Çalışanlar.................................................. 185                           bc)         Yazılı Açıklamaların Muhatabı.................... 186                           bd)         Buluşun Sergilenmesi Sırasında Sergiye                                 Katılanlar ve Potansiyel Müşteriler...................... 187                           be) Sır Saklama Sözleşmesinin Tarafları.................... 188                           bf) Ürünü Test Etmek İçin Alan Kişiler.................... 189                           bg) Konferanslara Katılan Kişiler............................. 190                           bh) Tıp Alanında Bulunan Kişiler.............................. 191            &