Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Özel Hukukda Meseleler Ve Görüşler 4

Özel Hukukda Meseleler Ve Görüşler 4Sayfa Sayısı
:  
250
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1992
ISBN NO
:  
975-537-012-9

35,00 TLIV. KİTAP ÎÇÎN ′Özel Hukukda Meseleler ve Görüşler′in bu IV. kitabı için yeni bir önsöz yazmak gerekmediğini düşünüyorum. Bu konuda belirtilmesi gerekenler 1975, 1983 ve 1987′de yayınladı¬ğım ilk üç kitabın önsözlerinde yer almıştır. Onları bu kitapda da ya¬yınlıyorum. Her yazarı mutlu eden, kitabın hitap ettiği okuyucuların gösterdik¬leri ilgidir. IV. kitabın yayınlanması bu ilginin bir sonucudur. Bu kitabımın da arama cetvellerini başarıyla hazırlayan değerli meslekdaşım Y. Doç. Dr. Halûk Konuralp′e ayrıca teşekkür boçluyum. Ankara, 15 Ocak 1992 Prof. Dr. Yaşar Karayalçm V İ Ç İ N D E′K İLER 1 — Bilgisayar satış sözleşmesi 1 Taliki şarta bağlı satış mı? — Tek taraflı fesih mi? — Mu¬vazaa mı? 2 — İstisna akdi - Enflasyon riski - Fiat farkı 9 Kararname — Sözleşme ile farklı çözüm — Aşırı enflasyon riski 3 — İstisna akdi - Müteahhidin KDV. ödeme borcu 15 Aylık istihkakların geç ödenmesi - KDV.de ödeme borcunu doğuran olay 4 — Kredi sözleşmesi - Kefalet ehliyeti 17 Anonim şirketin kefalet ehliyeti — Bankanın özen borcu — Temintın şümulü ve prefinansman kredisi 5 — Akreditif - Banka işlemlerinde özen 24 Teyitli akreditif — Devir — Poliçelere aval verilmesi — Merkez Bankasının rücu edilemez ödeme yetkisi vermesi — Merkez Bankasının talimatı ile akreditif açan bankanın hak sahibi olmayan kimseye ödeme yapması — Dolandırıcılık — Sorumlular 6 — Akreditif - Banka işlemlerinde özen (Ek rapor) 34 Kesin teminat mektubu — Kontrgaranti — îkaza rağmen ödeme — Ödeme sebebi — Ağır kusur 7 — Kontrgaranti/Ödeyen bankanın sorumluluğu 40 8 — Odalar Birliği aidatı 54 Aidatın geç ödenmesi — Gecikme zammı — Gecikme faizi 9 — Rekabet hukuku - Marka hukuku 60 Milletlerarası problem : Marka korsanlığı — Tanınmış mar¬kalar — İltibas — Markalar Kanunu m. 11 — Haksız rekabet 10 — Kıymetli evrak hukukunda sözleşme özgürlüğü - Men¬ kul kıymet kavramı 72 Su sertifikası — Değişken faizli sertifika — Yabancı ülkede yabancı para üzerinden ihraç edilecek tahviller — SPK. yasasına ve tebliğe göre durum — Öneriler X 11 — Basit muhakeme usulü 84 TK. 1460 ticaret şirketlerinde dış ilişkiden doğan ihtilâflarda uygulanır mı? 12 — Anonim şirket organları arasında ilişki 86 Zorunlu organlar arasında ilişki — Güçler arasında ilişki — Genel kurul/Yönetim kurulu çekişmesi — Çözüm 13 — Genel Kurul/Yönetim Kurulu ilişkisi 90 Yönetimde imtiyaz — Bağlayıcı karar/Tavsiye kararı 14 — Genel Kurul kararı 92 Butlan durumunu tesbit ve iptal davası — Pay sahibi sıfatının tesbiti — Muvakkat ilmühaber — Hâmile mi, nama mı ya¬zılı problemi — Devir 15 — Yönetim Kurulu 104 Toplantı ve karar yetersayısı — İmtiyazlı pay 16 — Yönetim Kurulu üyesi 106 Özel hukuk tüzelkişisinin yönetim kuruluna seçilmesi — Temsilci — Oy hakkı — Danıştay′ın istişarî kararı — Tüzel kişinin şirkete egemen olması — Sonuç 17 — Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu 111 Zarar kavramı — 8/505 sayılı kararname/sözleşme/şirketin menfaati — İbra — İcazet — Zamanaşımı * 18 — Aynî pay senetleri 129 TK. 404 — Yasal dönem — Devir tarihi — Zilyetliğin teslim-siz iktisabı 19 — Aynî pay senetleri 135 TK. 404 ve kamu düzeni — Klâsik butlan görüşü — TK. 404′e genel bir bakış 20 — Pay senedi satışı 139 Anonim şirkette yetkili organ — Gerçek değer 21 — Ticarî sözleşmeler ve yürütmeyi durdurma kararları 141 İdarî işlem/Ticarî işlem — İptal davası açılmasında amaç — İdarî işlemin iptali ticarî işlemi etkiler mi? — Yürütmeyi durdurma kararı verilmesi için yasal şartlar mevcut mudur? 22 — Pay senetlerinin satışı - İdarî dava 146 İdarî davanın özellikleri — İptal kararının özellikleri — İfa edilmiş ticarî satış sözleşmesi/İptal kararı — İptal kararı¬nın uygulanması — Siyasî mücadele açısından durum XI 23 — Pay devri 151 Kurucu ortaklar arasında işbirliği anlaşması — Kuruluş ve tescilden önce pay devri taahhüdü — TK. 301 ve 302 24 — Esas sermaye artırımı 157 Şartları — Kamu şirketi — Hazine payı ödenmeden esas sermaye artırılabilir mi? 25 — Esas sermaye artırımı/İmtiyazlı pay sahipleri 160 Esas sermayeyi artırma kararının infazını önleme şartlan — İmtiyazın ihlâl edilmesi — Esas sermayenin tenzili davası — Feragat — Hakkın kötüye kullanılması 26 — Eşya taşıma (Navlun) sözleşmesi 170 Navlunu talep hakkı — Yüklemeye hazır olmayan gemi — ′Carrying charge′ kavramı/Maktu tutar — Navlun alacağı ile takas 27 — Lisans sözleşmesi 177 Teknoloji transferi — Kapsamı — Sözleşme tarihinde mev¬cut olmayan teknoloji — Yeni teknoloji üretileceği gerekçesi ile ücret talebi 28 — Teknoloji transferi ve eğitim için ödemeler 182 Mahiyeti (Avans - borç - hasılat/satış geliri) — özkaynak kav¬ramları — Vergi hukuku 29 — Dissenting Opinion 191 A problem of procedural law : Autonomy and separability of the arbitration clause — A device in deciding on is own competence — A problem of substantive law: Inexistence, invalidity or nullity of the main contract 30 — Dissenting Opinion 198 Shipment day — Delay in shipment — Legal nature and validity of the letter of credit and the performance bond — Exceptio non adimpleti contractus — Venire contra factum proprium 31 — Dissenting Opinion 206 Bona fide of the claimant — Amount to be deducted due claimant′s negligence — Compensatio damni cum lucro 32 — Emval-i metruke 212 Hazinenin mülkiyetine geçen taşınmaz — Özel mal/Kamu malı ayrımı — MK. 650: Bina sahibinin arsayı temellük edebilmesi 33 — Baraj çevresinde koruma alanı 216 Kirletme endişesi — Hukukî ve fiilî durum — Gerçekçi koruma : Teknik şartların belirlenmesi XII Arama cetvelleri I. Konu üzerine arama cetveli 221 II. Soyadı üzerine arama cetveli ... 224 III. Mahkeme kararları üzerine arama cetveli 225 IV. Yasalara göre arama cetveli 226 Prof. Dr. Yaşar Karayalçm′m yayınları 233-241 Enstitü Yayınları 243-247 XIII