Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Özel Hukukda Meseleler Ve Görüşler 3 ( Hukuki Mütalaalar )

Özel Hukukda Meseleler Ve Görüşler 3 ( Hukuki Mütalaalar )Sayfa Sayısı
:  
226
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1988

35,00 TLÖNSÖZ (III. Kitap için) İlgili meslekdaşlarımm bu kitabı okumadan önce birinci ve ikinci kitap için yazdığım önsözleri okumalarını rica ederim, ilk iki ′Önsöz′de hukukî mütalâalarımı ′Özel Hukukda Meseleler ve Görüşler′ başlığı altında niçin yayınladığım belirtilmiştir. Burada ayrıca şu hususu ilâve etmek istiyorum : Dikkatli oku¬yucularım bu kitap içindeki bazı mütalâaların ′özel′ hukuk alanı dışında kalan konularla, meselâ icra ve iflâs hukuku, vergi huku¬ku... ile de ilgili olduğunu tesbit edeceklerdir. Toplum hayatı gibi hukuk da bir bütündür. Hukukçu, gerek¬tiğinde, ihtisas alanı dışına da çıkabilmeli, karmaşık hukuk prob¬lemlerini inceleyebilmelidir. Bu çeşit çalışmaların daha çok zaman istediğine, bu gibi durumlarda meslekî ′risk′in uzmanlık alanın¬daki incelemelerle mukayese kabul etmeyecek kadar yüksek oldu¬ğuna şüphe yoktur. Ancak bu güçlükler ve riskler arttıkça çalış¬maların daha zevkli olduğu da bir gerçektir. Özel hukuk alanı dışında kalan bazı mütalâalara rağmen bu kitapta yer alan mütalâaların büyük çoğunluğu borçlar, özellikle ticaret hukuku ile ilgilidir. "Özel Hukukda Meseleler ve Görüşler"m ilk iki kitabına tec¬rübeli meslekdaşlarımm ve iyi bir hukukçu olarak yetişine gay¬ret ve heyecanı içinde bulunan bazı eski öğrencilerimin gösterdiği yakın ilgi, bu üçüncü kitabın yayınlanmasında önemli bir etken olmuştur. Ankara, 28 Şubat 1988 Prof. Dr. Yaşar KARAYALÇIN V ÖZEL HUKUKBA MESELELER VE GÖRÜŞLER III Önsöz (III. kitap için) V Önsöz (II. kitap için) VII Önsöz (I. kitap için) IX 1 — Milletlerarası tahkim ve Türkiye ... 1 2 — Bakanlar Kurulu kararnamesi - Bakanın sorumlu- luğu 4 Kamu kesimi inşaat işlerinde aşırı enflasyon — 8/505 sayılı Kararname 3 — Kamu kesimi inşaat işlerinde aşın enflasyon 10 8/505 sayılı Kararname — 84/8342 sayılı Kararname 4 — Satış mı? - Eser teslimi mi? 1.2 Sözleşmenin değiştirilmesi — Teslim Tarihi — Geç ifayı ka¬bul — Gecikme cezası 5 — İstisna akdi - Kurumlar Vergisi ... 17 MTO Kurallarına göre tahkim 6 — Kurumlar Vergisi - Dar mükellef ... 23 Dağıtılmamış kurum kazancı kesintisi hangi tarafa aittir? 7 — Kefalet taahhüdü 27 Noterde atılan imzanın kefaletle değil, ipotek edilecek gay-rimenkullerle ilgili olduğu iddiası 8 — Hizmet akdi - Sona ermesi 35 Rekabet yasağı — Rekabet yasağına aykırı hareketin so¬nuçlan XIII 9 — Ticarî satış - Maİııı ayıplı olması 44 Muayene vecibesi — Örnek alma ve saklama — Teslim edi¬len mal ayıplı mal mı? — Zamanaşımı 10 — Turizm İşletmelerinde ticaret unvanı ve işletme adı 51 İltibas — Ticaret Kanunu ile 1618 sayılı Kanunun hü¬kümleri 11 — Turizm İşletmelerinde ticaret unvanı ve işletme adı 54 İltibas tehlikesi — Muvafakat — Ticaret Kanunu ile 1618 sayılı Kanunun hükümleri 12 — Marka satış sözleşmesi 58 İfa yeri — Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi 13 — İşbirliği (kartel) sözleşmesi - Haksız rekabet 60 Adî şirket yönetimi — Yed-i ′adle tevdi 14 — Kollektif şirketin anonim şilrkete dönüştürülmesi ... 66 Bu dönüşümün sözleşmelere etkisi — Kollektif şirket orta¬ğının sorumluluğu İS — İki limitted şirketin birleşerek bir aponişm şiı′ket kurması ... ... 71 16 — Yabancı ortağın anonim şirkete aynî sermaye getir- mesi 78 Temerrüt — Aynî sermayenin değerlendirilmesi 17 — Yabancı ana sermayenin transferi 85 Para değerinin düşmesi — Değer artışı kazancı ve yabancı ana sermaye 18 — Esas sermayenin artırılması 92 Şirket kaynaklarının ortaklar tarafından kullanılması 19 — Esas sermayertln artırılması 98 Esas sermayeyi artırma kararının iptali davası — Pay sa¬hipliği — İmtiyaz 20 — Esas sermayenin artırılması 101 Holding anonim şirket — Vakfın bu şirkette ortaklığı — İmtiyazlı pay sahihleri kurulu — TK. 391 c. 2 — Sermaye artırımı XIV Esas sermayenin artırılması İptal davası / butlan davası — Rüçhan hakkı / imtiyazlı pay — Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyesi Esas sermayenin artırılması Butlan davası / iptal davası — Süre — Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyesinin katıldığı toplantılar — İmtiyazlı pay sahiplerinin yapacağı özel toplantılar — Murakıbın yö¬netim kurulu üyeliğine seçilmesi Esas sermayenin artırılması Engelleme — Şirketin iflâs etmesi — İİK′nunda iflâs ida¬resi memurlarının seçilmesi — İflâs mafyası — Mevcut ala¬cağın bir kısmı için 52 bono ihdas ve ciro edilmesi — Hi¬leli iflâs suçu — İİK′nunda değişiklik Kâr dağıtımı Anonim şirkette net kârın hissedarlara dağıtılması — De¬siyab Pay senetleri Desiyab portföyündeki pay senetlerinin satılması Kamulaştırma Desiyab — Başka İdare′ye devir 60 sayılı KHK İDT ve Kamu İktisadî Kuruluşları hakkındaki 60 s′ayıh KHK. — Desiyab′m hukukî durumu 60 sayıIi:KHK ... İDT ve Kamu İktisadî Kuruluşları hakkındaki 60 sayılı KHK. Bağlı ortaklıklar Anasözleşme taslağı "Wechsel" Keşidecisi ile muhatabı aynı olan ve Alman dilinde düzen¬lenen senet (VVECHSEL) — Ödeme Bono Lehdarın tanzim tarihinde ölmüş olması — Bonoların leh-dar açısından geçerliliği XV 32 — Bonoda asıl borç ilişkisi İ58 Üçüncü şahsın fiilini taahhüt — Cezaî şart — Tanık din¬letme 33 — Pişmanlık navlunu 163 Ödemede döviz kurunun tarihi — Teminat mektubu: Uy¬gulanacak hukuk sistemi — iç ilişkide hukukî mahiyeti 34 — Hırsızlık rizikosuna karşı sigorta 171 Aydınlık penceresini kırarak daireye mutfak kapısından gi¬rilmesi — Sigorta yeri 35 — Hırsızlık rizikosuna karşı sigorta 174 Sigorta mahalli — Sigorta mahalline giriş — Üst düzeyde iyi niyet 36 — Satış taahhüdü ve Erdemir 178 Erdemir — Esas sermaye artırımı — Sermaye Piyasası Ka¬nunu — Erdemir satış taahhüdü vermekle mükellef midir? 37 — Banka yöneticisi 186 Yönetici aleyhine açılabilecek davalar — Yöneticilerin şah¬sen iflâsına karar verme şartları 38 — Umumî Hıfzısıhha Kanunu 196 Gıda Maddeleri Tüzüğü — Pre-Mix Sistemi ile meşrubat satışı Arama cetvelleri I. Konu üzerine arama cetveli 202 77. Soyadı üzerine arama cetveli , 206 277. Mahkeme kararları üzerine arama cetveli 207 IV. Yasalara göre arama cetveli 208 İlmî ve mesleki yayınlar (Prof. Dr. Yaşar Karayalçm) 215 Enstitü yayınlan 223 XVI