Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Özel Hukukda Meseleler Ve Görüşler 2 ( Hukuki Mütalaalar )

Özel Hukukda Meseleler Ve Görüşler 2 ( Hukuki Mütalaalar )Sayfa Sayısı
:  
221
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1983

35,00 TLÖNSÖZ (II. Kitap için) «Özel Hukukda Meseleler ve Görüşler» başlığı altında biraraya getirdiğim hukukî mütalâalar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 1975 yılında yayınlanmıştı. Bu kitabın meslek çevrele¬rinde ilgi ile karşılanması, kendisinden beklenen yararları sağla¬ması karşısında 1975 -1983 yıllarına ait mütalâaları ve bilirkişi ra¬porlarını II. kitap olarak yayınlıyorum. Hukukî mütalâalar yaşayan hukuk problemlerini yansıtırlar. Problemleri görmek ve çözmek bilgi işi olduğu kadar sanat işidir; belki bilgiden çok sanat işidir. Çünki aynı formasyon düzeyinde olan hukuıkçularm olayları birbirlerinden farklı değerlendirmeleri, problemleri teşhis ve çözümde farklı sonuçlara varmaları araların¬da ′hukukçuluk′ bakımından fark olduğunu gösterir. Bu fark ′bil¬gi′ değil, ′sanat′ farkıdır. Çekişmeli olaylarda mahkemelerimizin vardıkları sonuçlar ile hukukî mütalâalarda varılan sonuçlar birbirinden farklı olabilir. Hukukî mütalâalarda önemli olan —I. kitabın anasözünde belirtti¬ğim gibi— tarafsızlık, objektiflik ve bilimsellik ilkeleridir. Bu ilke¬lere uygunluk, problemleri görmek ve çözmekde isabet ise ancak hukukî mütalâaların yayınlanması halinde incelenebilir. Her hukukçunun aynı olaylarla karşılaşması, aynı yaşayan hu¬kuk problemleri üzerinde çalışması mümkün değildir. Meslek ha¬yatımda bana getirilen olaylarda yaşayan hukuk problemlerini teş¬his etmeğe ve bunları çözmeğe çalıştım. Bu çalışmaların ürünü olan hukukî mütalâaların, benzer problemlerle karşılaşacak meslekdaş-larım ve hukukçuluk zevkini tadmaya başlayan hukuk öğrencileri için yararlı olacağına inanıyorum. Ankara, 28 Şubat 1983 Prof. Dr. Yaşar KARAYALÇIN - -i -V ÖZEL HUKUKDA MESELELER VE GÖRÜŞLER II Önsöz (II. kitap için) V Önsöz (I. kitap için) IV 1 — Eskalasyon - Fark faturası 1 Eskalasyon formül ve tariflerinin yorumu — Eskalasyon faz sonunda mı, kesinti teslimatta mı yapılır? — Fark fa¬turalarının ödenmesiyle ortaya çıkan hukukî durum. 2 — Sözleşme metninin geçerliği - Dürüstlük kuralı 10 Kira sözleşmesinde geçerli metin — 20 yıl belediyeyi bağla¬yan metnin tahrif edilmiş olduğu iddiası — Dürüstlük ku¬ralı ve güven teorisi — Belediyeye devri gereken tesis¬ler — Gaz tesisleri maden suyu tesisleri içinde mütalâa edilebilir mi? 3 — Alıcı sıfatının tesbiti - Ticarî defter 23 Kereste satışında alıcı kimdir? — Ticarî defterlerdeki ka¬yıtlar. 4 —r Sözleşmenin yorumu - «İlzam» deyimi 26 Otobüs alım satım sözleşmesindeki ′ilzam etmeyecektir′ kelimelerinin anlamı — Mahrum kalman kârın hesabedil-mesi — Diğer hususlar. 5 — Hizmet sözleşmesinin feshedilmesi - Genel kurulun görevi 31 Hizmet (müşavirlik) sözleşmesinin tek taraflı olarak fes¬hedilmesi — Genel Kurul hizmet sözleşmesini feshedebilir mi? — Tüzel kişiliğe karşı yapılmayan bir beyan ′fesih′ be¬yanı sayılabilir mi? 6 — Vesaik FENERBAHÇEmukabili ihracat - Döviz getirme mecburiyetî 36 Vesaik mukabili ihracat — Hamule senedinin muhabir ban¬kaya gönderilmesi — İhracatçı ile vekili arasındaki huku¬kî ilişki — Döviz getirme mecburiyeti. XI 7 — ADAMIN yapıldıktan sonra fiyatların düşmesi - Ma- liye Bakanlığının yetkisi 41 Buğday alım/satımı — Satış akdinin yapılmasından sonra Hatların değişmesi — Akreditif açılmasının Maliye Bakan¬lığı tarafından reddedilmesi — Maliye AMINA yetki¬leri — Akreditif açılmasının Maliye Bakanlığı tarafından reddedilmesi mücbir sebep veya fevkalâde hal sayılabilir mi? 8 — Legal status of the «Soil Products Office» 52 9 — Further opinion on the legal status of the «Soil KOYAR! Office» 55 10 — Additional memorandum of opiriion on the legal status of the «Soil Products Office» (TMO) 62 11 — Haksız rekabet - İltibas 66 İltibas sebebiyle haksız rekabet — Haksız rekabet açısın¬dan önemli olmayan hususlar — ′Biri yerine diğerini alma′ ihtimali iltibas bakımından yeterli midir? — Bilinçsiz alı¬cılar ve iltibas — Bilinçli alıcılar ve iltibas. 12 — Adi komandit şirketin süresi 74 Adî komandit şirketin süresi — Şirket süresinin uzatılma¬sına muhalefet hakkı — Ortakların hakikî ve müşterek mak¬sadı, testoit talebi üzerine yaptırılan bilirkişi incelemesi ile tesbit edilemez — Dava açılması ve tarafların dinlenmesi gerekir. 13 — Anonim şirketin ehliyeti - Yönetim kurulu üyesi ... 77 Yönetim kurulu üyeleri lehine teminat verme — Anonim şirketin ehliyeti — Anonim şirket/yönetim kurulu üyesi ilişkisi. 14 — Yönetim kurulu üyeleri 83 TPAO Yönetim Kurulu üyeleri personelin yan ödemelerin¬den faydalanabilir mi — Ücreti tesbite yetkili organ — Yö¬netim Kurulu üyelerinin sosyal güvenliği. 15 — Maliyetine ev satın alma hakkı 90 Anonim şirkette pay sahibinin «maliyetine ev satm alma hakkı» — İlk ödeme yapmış ortakların durumu — Alterna¬tifler. XII 16 — Bağlı nama yazılı hisse senedi 96 Bağlı nama yazılı hisse senedi — Devir talebinin gerekçe¬siz reddedilmesi. 17 — Anonim şirket sermayesine katılma sözleşmesi - Op- siyon hakkı 100 Kredi açma ve anonim şirketin sermayesine katılma söz¬leşmesi — İki sermaye grubu lehine tanınmış opsiyon hak¬kının gayesi — Bankanın iştirak siyasetinin opsiyon hakkı üzerinde bir etkisi olabilir mi? 18 — Yönetim kuruluna üye gönderme hakkı - Kurucu senedi 108 Pay sahibinin imtiyazı — Yönetim kuruluna üye gönderme hakkı — Bağlı hisse senetleri — Kurucu senedinin mahi¬yeti — Esas sermayenin artırılması hakkındaki genel ku¬rul kararının iptal edilmesini kurucu senedi sahibi talep edebilir mi? 19 — Kâra katılmada imtiyaz 116 Esas sermayenin artırılması — Kâra katılmada imtiyazın % lO′dan % 5′e indirilmesi — İmtiyazlı pay sahipleri ku¬rulu kararı ve objektif gerekçe — Hisse senetlerini halka yayma siyaseti/Kaynak ihtiyacı/Kâr dağıtımında ada¬let — Sermaye kompozisyonu ve ortaklar arasındaki men¬faat ihtilâfı, 20 — Bono - Merkez Bankasına bildirimde kusur 124 Bono tutarının ödenmediğinin sehven Merkez Bankasına bildirilmesi ve Ödememe Protestoları Bildiri Cetveli′nde adı çıkan mümzinin tazminat talebi — Protesto ve ihbarna¬me uygulaması — Kusur. 21 — Bono - Sahtelik ve bedelsizlik iddiaları 128 Bonolarda sahtelik ve bedelsizlik iddiaları aynı zamanda ileri sürülemez mi? — Bono hâmilin elinde iken lehdar aleyhine bedelsizlik davası açılması. 22 — Gemiyte taşman malın sigorta edilmesi - Surrogat ... 134 Gemiyle taşman malın sigorta edilmesi — Malların gemi ile beraber batması — Sigortacının durumu — Sigortacının ödeyeceği tazminat ′surrogat′ sayılmaz mı? 23 — Hırsızlığa karşı sigorta 141 Hırsızlığa Karşı Sigorta Umumî Şartları m. 8 — Özel bek- XIII çi bulundurmama halinin sigortacıya bildirilmemesi ve sonucu. Kurtarma ve yardım - Dispeççi 148 Kurtarma ve yardım dolayısiyle ücret talep hakkı — Dis¬peççi, kurtarma ve yardım ücretini tesbit edebilir mi? Kurtarma ve yardım - Donatanın mesuliyeti - Sur- rogat 151 Kurtarma ve yardım dolayısiyle ücret talep hakkı — Ve-lcâletsiz iş görme — Donatanın mesuliyeti — Sigorta taz¬minatı ′surrogat′ sayılmaz mı? Sürastarya 155 Sürastarya ücreti — Taşıma sözleşmesinden cayma. Navlun sözleşmesi - Zamanaşımı ... 159 Navlun sözleşmesinden doğan talep haklarında zamanaşı¬mı — Zamanaşımı defi neden kabul edilmiştir? — Zamanaşı¬mı sürekli akitlerde hangi tarihde işlemeye başlamalıdır? Karma akitlerde zamanaşımı — Zamanaşımı ve hakkın suistimali — Fiyat farkı ödemesiyle ilgili taahhüt taşıma akdi zamanaşımma tabi midir? Taşıma katsayısı - İhtimam vecibesi 167 Dış taşıma işlerinde K (taşıma katsayısı) — İş sahibinin İhtimam vecibesi. Bankada ortaklık payını indirme zorunluğu 179 Bankalar Kanunu m. 4 — Ortaklık payını % 30′a indirme zorunluluğu ve «müeyyidesi — Ortaklık haklarından yararlan¬ma yasağı — Yönetim kuruluna üye seçme ve seçilme hakiki. Akreditif iptali - Kusur 185 Peşin/finansmansız akreditifin banka tarafından iptal edil¬mesi — Bankanın kusuru — İşi tamamlamayan tacir üc¬ret talep edebilir mi? Dövize çevrilebilir mevduat - Teminat - Merkez Ban¬ kası 190 Dövize çevrilebilir mevduatın teminat olarak verilmesi — Merkez Bankasının DÇM. hesaplarım ödemeyi kredi an¬laşması ile üzerine alması — Teminatın ödenmesinin Mer¬kez Bankasınca reddedilmesi — Merkez Bankasının husu¬met itirazı. v XIV 32 — Dövize çevrilebilir mevduat - Merkez Bankası 195 Merkez Bankası/Osmanlı Bankası/Teminat veren banka iliş¬kisi — Teminat üzerinde hak sahibi olduğunu ispat — Hu¬sumet sorunu. 33 — Merkez Bankası Başkanının durumu - Genel Kurul ... 198 T.C. Merkez Bankası′nın özel statüsü — Merkez Bankası Başkanının (Guvernör′ün) durumu, — Başkan′ın görev¬den affedilmesi — Denetleme Kurulu, Genel Kurulu ola¬ğanüstü toplantıya davet edebilir mi? — Davet işleminin iptal edilmesi davası — Yürütmeyi durdurma. Arama cetvelleri I. Konu üzerine arama cetveli 205 77. Soyadları üzerine arama cetveli 208 777. Mahkeme kararları arama cetveli 209 IV. Kanunlara göre arama cetveli ,, 210 Prof. Dr. Yaşar Karayalçın′ın yayınları 213 Enstitü yayınlan (1978-1983) 219 XV