Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)      Mart (140)

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar Hakaret ve Şerefe Karşı Suçlar Bunlardan Doğan Tazminat ve İdari Yargı Kararları

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar Hakaret ve Şerefe Karşı Suçlar Bunlardan Doğan Tazminat ve İdari Yargı KararlarıSayfa Sayısı
:  
960
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786050505597

750,00 TL


Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, hakaret suçu ile bunlardan doğan tazminat davaları, iş sözleşmesinin feshi, disiplin hukukuna ilişkin sonuçlar, meslekten çıkarma cezası, sosyal medyada kullanılan tazminat ve ceza yaptırımını gerektiren söz ve davranışlar, mahkeme kararlarına karşı başvuru yolları çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Bir başka deyişle,  Anayasa ve idare hukukundan, özel hukuk ve ceza hukukuna ilişkin örnek kararlar ve hukuki görüşlerle multidisipliner bir çalışma oluşturulmuştur.


 


ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR5


KISALTMALAR7


I. HAKARET VE TEMEL KAVRAMLAR


A- GENEL OLARAK 29


a-      Tanım ve Kapsam29


b-      Uluslararası Hukuk Açısından: 30


c-      Anayasal Hak Olarak: 31


ç-5237 sayılı TCK’da yer alan diğer hakaret suçları (Özel Tahkir Suçları): 31


d-      Cezalandırma ve Tazminat Sorunu: 32


B- TARİHSEL SÜREÇTE HAKARET33


a- Genel Olarak 33


b- Türk Hukuk Tarihinde Hakaret34


C- KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA HAKARET SUÇLARI 35


a- Genel Olarak35


b- Birleşik Krallık35


c- Fransa35


ç- Almanya37


d- İtalya38


e- Azerbaycan39


f- ABD39


II. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA


HAKARET


A- GENEL OLARAK41


B. SUÇ İLE KORUNAN HUKUKİ DEĞER44


C. SUÇUN KONUSU47


Ç- SUÇUN UNSURLARI47


a- Genel Olarak47


b- Kanunilik (Tipiklik) Unsuru48


c- Suçun Maddi Unsurları49


aa- Hareket49


aaa- Somut Bir Fiil ya da Olgu Yükleme50


bbb- Sövmek Suretiyle Onur, Şeref ve Saygınlığa Yönelik Söz ya da Davranış54


1-Tanım54


2- Yakıştırmalar:55


3- Söz, resim, karikatür, jest, mimik, hareket:55


4- Çocuk, akıl hastası ya da hayvanların kullanılması: 59


5- İhmal suretiyle hakaret: 60


6- Kaba ve nezaketsiz davranışlar: 60


7- Diğer Kaba Ve Nezaketsizce Söz Ve


Davranışlar71


8- Yöresel Sözcükler:  75


9- Tokat Atma77


10- Beddua niteliğindeki Sözler:79


ccc- İsnadın Şeref ve Saygınlığı İncitici Olması82


ççç- İsnadın Mağdura Yüklenmesi ve Yöneltilmesi85


Ortaya Söylenen Sözler: 88


ddd- İsnadın Mağdurun Yokluğunda Yapılması Halinde


 İhtilât88


1- Sözle: 89


2- Yazıyla: 89


3- Telefon, radyo, internet yoluyla.89


eee- Mağduru hedef alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle


işlenmesi92


fff- Netice92


bb- Fail93


aaa- Gerçek kişiler93


bbb- Tüzel Kişiler94


ccc- Hayvanlar 95


ççç- Ceza Ehliyeti Olmayanlar 95


ddd- Yaşayan Kişiler96


eee- 5187 Sayılı Basın Kanunu ve Faillik97


fff- Kamu Görevlisi97


ggg- Yasama Sorumsuzluğu Kapsamındaki Kişiler98


cc- Mağdur98


aaa- Genel Olarak98


bbb- Akıl Hastaları ve Küçükler100


ccc- Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar100


ççç- Tüzel Kişilerin Suç Mağduru Olması102


ddd- Ölüler Açısından105


eee- Geçmişteki Hallerine Göre Mağdurlar106


fff- Mağdurun Kamu Görevlisi Olması108


ggg- Mağdurun Kurul Olması110


ğğğ-Mağdurun Belirli Olması110


hhh- Dolaylı Hakaret: 112


ııı- İhtilat öğesinin gerçekleşmesi açısından: 114


ç- Manevi Unsur114


d- Hukuka Aykırılık Unsuru120


aa- Genel Olarak120


bb- Hakkın Kullanılması121


aaa- Genel Olarak121


bbb- Eleştiri ve hakaret122


ccc-Haber verme Hakkı: 128


1- Genel Olarak128


2- Gerçeklik: 129


3- Güncellik: 129


4- Kamu Yararı:129


5- Biçim: 130


ççç- İfade Özgürlüğü131


1- Kanaat Sahibi Olma Özgürlüğü133


2- Bilgi ve kanaat açıklama özgürlüğü133


3- Radyo ve televizyon yayıncılığı136


4- İfade Özgürlüğünün Kısıtlanması139


5- İfade özgürlüğü ile görev ve sorumluluklar140


6- Şekil şartlarına, koşullara, sınırlamalara ve yaptırımlara uygun olarak ifade özgürlüğünün kullanılması142


7- İfade özgürlüğünün kullanımına meşru müdahale için üç koşul:146


7-1- Şekil şartı: 146


 


7-2- Konu şartı: 146


 


7-3- Gereklilik:146


 


7-3-1 Uygulamada ifade özgürlüğü150


 


7-3-2 İfade Özgürlüğü ve Ahlâk153


 


7-3-3 Başkalarının şöhret ve haklarının korunması ve ifade özgürlüğü154


 


7-3-4 İfade özgürlüğü ve yargı gücünün otorite ve tarafsızlığı156


 


7-3-5  6352 Sayılı Yasa ve İfade Özgürlüğü158


 


ddd- Şikâyet Hakkı ve Hakaret160


eee -Savunma Dokunulmazlığı161


cc- Kanun Hükmünün veya Amirin Emrinin Yerine


 Getirilmesi174


aaa- Kanun Hükmünü Yerine Getirme174


1- Soruşturma-Kovuşturma ve Denetime İlişkin Görev Yapanlar: 174


2- Suçları Bildirme Yükümlülüğü176


3- Şirketlerin Tasfiyesi: 176


bbb- Yetkili Merciin Emrini İfa177


çç- Mağdur Rızası178


D- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ181


a- İçtima181


aa- Gerçek İçtima181


bb- Bileşik Suç182


cc- Zincirleme Suç184


b- Teşebbüs187


c- İştirak190


E- SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ192


a- Genel Olarak192


b- Suçun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi (TCK m. 125/3-a), 193


aa- Genel Olarak 193


bb-Kamusal faaliyet194


cc- Faaliyete Katılma Şekli195


çç- Avukatların kamu görevlisi olması196


dd- Avukatların kamu görevlisi olması199


c- Suçun düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılması nedeniyle işlenmesi, (TCK m. 125/3-b)207


ç- Suçun kişinin mensup olduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi (TCK m. 125/3-c)210


d- Suçun alenen işlenmesi, TCK m. 125/4, 213


aa-Tanım213


bb- Suçun işlendiği yer: 214


cc- Gıyapta hakaret halinde215


çç- Aleniyet Hükümlerinin Uygulanması215


dd- Aleniyetin Tespiti: 215


ee- Basın-yayın yoluyla suçun işlenmesi218


ff- Sosyal medyada aleniyet219


gg- Kurul Halinde Çalışan Kamu Görevlilerine Hakaret219


F- CEZAYI HAFİFLETEN YA DA KALDIRAN HALLER220


a- Suçun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi220


b- Suçun Kasten Yaralama Suçuna Tepki Olarak İşlenmesi226


aa- Genel Olarak 226


bb- Niteliği226


cc- Şartları226


aaa- Kasten Yaralama Eylemi226


bbb- Önce kasten yaralama eylemi gerçekleşmeli227


ccc- İlliyet Bağı227


ççç- Hakaret eylemi yaralama failine yönelmelidir.  228


c- Hakaret Suçunun Karşılıklı Olarak İşlenmesi233


aa- Genel Olarak: 233


bb- Şartları: 233


aaa- Karşılıklı Olarak İşlenen Suçların Sadece Hakaret Suçu Olması234


bbb- İlk Hakaret Eden Kişinin Haksız Olması234


ccc- Hakaretin Karşılıklı Olması235


G- DİĞER SUÇLARDA HAKSIZ TAHRİK OLARAK


HAKARET238


Ğ- HAKARET SUÇUNDA GERÇEĞİN İSPATI257


a- Genel Olarak257


b- Konusu suç teşkil eden isnatların ispatlaması260


c- Konusu suç teşkil etmeyen isnatlar263


I- SORUŞTURMA- KOVUŞTURMA-ZAMANAŞIMI270


a- Genel olarak270


b- Şikâyetçi Haklarının Hatırlatılmaması275


c- Hükümden Sonra Şikâyetten Vazgeçme275


ç- Uzlaşma276


d. Görevli Mahkeme277


e- Yaptırım 278


f- Yaptırım 279


aa- SEÇENEK YAPTIRIMLAR: 283


bb- TEKERRÜR HALİ284


İ- HAKARET SUÇUNDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI 289


J- ZAMANAŞIMI290


K- MAHKEME KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI291


a- Olağan Kanun Yolları 291


aa- İtiraz291


bb- İstinaf304


cc-Temyiz306


b- OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI309


aa- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı İtirazı309


bb- Kanun Yararına Bozma309


c- YARGILAMANIN YENİLENMESİ310


ç-BAM CUMHURİYET SAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ 311


d-BİREYSEL BAŞVURU 311


aa- Giriş311


e- BİREYSEL BAŞVURU313


aa- Tanım313


bb- Hukuki Niteliği314


cc- Konu315


aaa- Anayasa'da düzenlenen hak ve özgürlükler316


bbb- AİHS ile Anayasa’da düzenlenen temel hak ve


hürriyetler317


çç- Amaca Uygun Yorum318


ee- Kapsam Farklılığı319


ff- Mağdur/başvuran/hakkı ihlal edilen 320


gg- Yetki321


f- ULUSLARARASI BAŞVURU YOLU AİHM339


III. HAKARET VE SÖVME SUÇUNUN MUHATABA ULAŞMASI AÇISINDAN GERÇEKLEŞME ŞEKİLLERİ341


A. HUZURDA (YÜZE KARŞI) HAKARET341


B. HUZURA EŞİT SAYILAN ARAÇLARIN VASITALARLA HAKARET344


C- TELEFONLA HAKARET VE YAKIN SUÇLAR YARGITAY KARARLARI347


Ç- GIYAPTA (YOKLUKTA) HAKARET360


D- TOPLU VE DAĞINIK İHTİLAT361


E- BASIN YOLUYLA HAKARET365


a- Eser Sahibi367


b- Sorumlu Müdürün Bağlı Bulunduğu Yetkili367


c- Yayımcı ve Basımcının Sorumluluğu367


aa- Haberin gerçek ve güncel olması373


bb - Kamu yararı ve haberin kamuyu ilgilendirmesi376


cc- Ölçülülük (Olay ile olayın aktarılışı arasında fikri bağ


bulunması)378


ç- Basın Yoluyla İşlenen Hakaret Suçlarında Usûl Hükümleri379


F- İNTERNET KANALIYLA HAKARET SUÇUNUN İŞLENMESİ382


a- İçerik Sağlayıcının Sorumluluğu387


b- Yer Sağlayıcının Yükümlülükleri387


c- Erişim Sağlayıcının Yükümlülükleri387


G– TELEVİZYON YAYINLARIYLA HAKARET393


a- 2954 Sayılı TRT Kanunu Uyarınca Sorumluluk393


b- 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun394


Ğ- SPORDA HAKARET395


IV. KİŞİLERİN HATIRASINA HAKARET (TCK M. 130)


A- GENEL OLARAK398


B- ÖLÜLERİN HATIRASINA HAKARET398


C- ÖLÜLERİ TAHKİR398


V. DİĞER HAKARET SUÇLARI


(ÖZEL TAHKİR SUÇLARI)


A- HALKI AŞAĞILAMA401


a. Genel Olarak401


b- Korunan Hukuki Değer402


c- Suçun Maddi Unsurları402


aa- Fail402


bb- Mağdur402


cc- Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı402


ç- Manevi Unsur409


d- Hukuka Aykırılık 410


e- Suçun Özel Görünüş Biçimleri410


aa- Teşebbüs410


bb- İştirak410


cc- İçtima410


f- Soruşturma-Kovuşturma-Zamanaşımı411


aa- Soruşturma411


bb- Yaptırım411


cc- Zamanaşımı411


B- CUMHURBAŞKANINA HAKARET412


a- Genel Olarak412


b- Korunan Hukuki Değer412


c- Suçun Maddi Unsurları 412


aa- Fail412


bb- Mağdur412


cc- Fiil412


ç- Manevi Unsur413


d- Suçun Özel Görünüş Şekilleri418


aa- Teşebbüs418


bb- İştirak419


cc- İçtima419


e- Soruşturma-Kovuşturma-Zamanaşımı419


aa-Soruşturma419


bb- Yaptırım419


cc- Zamanaşımı420


C- DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNİ


AŞAĞILAMA420


a- Genel Olarak 420


b- Korunan Hukuki Değer423


c- Suçun Maddi Unsurları423


aa- Fail423


bb- Mağdur423


cc- Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı42


ç- Manevi Unsur424


d- Suçun Özel Görünüş Biçimleri424


aa- Teşebbüs424


bb- İştirak425


cc- İçtima425


e- Soruşturma-Kovuşturma-Zamanaşımı425


aa- Soruşturma425


bb- Yaptırım425


cc- Zamanaşımı425


D- TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ, DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA


SUÇU426


a- Korunan Hukuki Değer427


b- Suçun Maddi Unsurları427


aa- Fail427


bb- Mağdur427


cc- Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı428


c- Manevi Unsur428


ç- Suçun Özel Görünüş Biçimleri428


aa- Teşebbüs428


bb- İştirak428


cc- İçtima428


d- Soruşturma-Kovuşturma-Zamanaşımı428


aa- Soruşturma428


bb- Yaptırım429


cc- Zamanaşımı429


E- ATATÜRK'E HAKARET448


a- Genel Olarak448


b-. Korunan Hukuki Değer449


c- Suçun Maddi Unsurları449


aa- Fail449


bb- Mağdur449


cc- Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı449


ç- Manevi Unsur450


d- Suçun Özel Görünüş Biçimleri450


aa- Teşebbüs450


bb- İştirak450


cc- İçtima450


e- Soruşturma-Kovuşturma-Zamanaşımı450


aa- Soruşturma450


bb- Yaptırım450


cc- Zamanaşımı450


VI. İSPAT


A- SIKI İSPAT USÛLÜ455


B- SERBEST İSPAT USÛLÜ455


C- İSPAT KÜLFETİ457


a- Non bis in idem ilkesinde ispat külfeti458


b- Yargıtay uygulamasında bazı suçlarda yazılı delille ispat458


c- Duruşma Tutanağı İspat Gücü458


Ç- İSPATIN NİSBİLİĞİ458


D- İSPAT ÇEŞİTLERİ464


a- Doğrudan doğruya ve önemli olgularla ispat464


b- Belirtilerle İspat466


c- Bazı Hususların İspatının Gerekmemesi466


ç- Hakimin mesleki bilgisine ilişkin olgular467


E- ŞÜPHEYİ AŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ467


F- İSPAT YASAKLARI469


a- Delil Yasakları469


aa- Delil Değerlendirme Yasakları469


bb- Dışlama Kuralı470


b- Ceza Yargılamasında Görüntü ve Ses Kasetlerinin Delil


Olması474


aa- Kaydı yapan kişinin özel şahıs olması474


aaa- Kayıt eyleminin suç teşkil edip etmemesi474


bbb- Kayıt yapanın faaliyet içinde yer alması475


c- Tanık Beyanları476


G- İLETİŞİMİN TESPİTİ-KAYDA ALINMASI-DELİL


NİTELİĞİ478


a- Genel Olarak478


b- Önleme Amaçlı Dinleme489


c- Adlİ Denetleme480


aa- Denetleme Şartları480


bb- Mobil Telefonun Yerinin Tespit Edilmesi481


cc- Gizlilik482


çç- Tedbirin Sona Ermesi ve İlgiliye Bildirim482


dd- İletişimin Denetlenmesine Yönelik Yasal Sınırlar482


ee- Amaca Bağlılık ve Tesadüfen Elde Edilen Deliller484


ff- Mağdur İletişim Tespiti ve Konuşmaların Mağdur Tarafından Kaydedilmesi484


aaa- Mağdur İletişim Tespiti484


bbb- Mağdurla İletişim Kurmuş Kişiler Açısından486


ccc- İletişimin Bizzat Mağdur Tarafından Kaydedilmesi487


1- Kasıt Açısından487


2- CMK 217/2 Anlamında Hukuka Uygun Delil Olduğu Yaklaşımı487


3- Meşrû müdafaa TCK 25/1487


g- Uygulamada Mağdurların Telefon Konuşmalarına Karşı Davranışları488


VII. HAKARET SUÇLARINDA SAVUNMA


A- İNKÂR491


a- Aktif İnkâr492


b- Pasif inkâr 496


B- TEVİLLİ İKRAR497


C- İKRAR497


VIII. DOSYA İNCELEME


A- İDDİANAME499


B - MÜŞTEKİ BEYANLARI 501


C - SANIK İFADESİ501


Ç- TANIK BEYANLARI 501


D- OLAY TUTANAKLARI 502


E- MESAJ TESPİT TUTANAKLARI 502


F- MOBESE KAYITLARI- VİDEO KAYITLARI 502


G- MAĞDUR TARAFINDAN İLETİŞİMİN KAYDA ALINMASI502


IX. UYGULAMADA HAKARET9 SUÇLARI AÇISINDAN


SORUNLAR


A- İDDİANAME PROBLEMLERİ503


a- İddianamenin iadesinden kaynaklanan sorunlar503


b- Müştekinin görev belgesinin bulunmaması503


c- Sanığın özellikle yabancı uyruklu olması halinde onaylı kimlik belgelerinin ve adli sicil kayıtlarının konulmaması503


ç- Tek olayla ilgili farklı farklı mahkemelerde dava açılması,


mükerrer dava. 503


d- Salt müşteki beyanıyla kamu davası açılması ve "hazırlık


aşamasında şüpheden müşteki yararlanır" yaklaşımı,504


e- Hazırlık delillerinin toplanmaması,504


aa-Hakarete ilişkin sözlerin kısaltılması:504


bb- Suçla ilgisi olmayan sözlerin iddianame metnine


alınması505


cc-Hakarete konu sözün iddianame metninde hiç yer


almaması505


çç-Suç tarihinin tam olarak belirtilmemesi505


dd- Teselsül eylemlerinde ilk eylemin ve sonraki eylemlerin


 açıkça belirtilmemesi505


ee-Aleniyet506


ff-Haksız tahrik hükümleri506


gg-Telefon konuşmalarının delil niteliği507


X. DÜZELTME VE CEVAP HAKKI


A- GENEL OLARAK508


B- ÖZEL RADYO VE TELEVİZYONLARDA CEVAP VE DÜZELTME HAKKI511


a- 6112 sayılı yasanın 18. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:511


b- Kişiye hakaret içeren yayınlarda:512


C- YAZILI BASINDA DÜZELTME VE CEVAP HAKKI514


a- DÜZELTME VE CEVABIN YAYINLANMAMASI (5187 sayılı kanun m. 18)516


b- DÜZELTME VE CEVABIN GEREĞİ GİBİ


YAYINLANMA- MASI517


Ç- 2954 TRT KANUNU'NDA DÜZELTME VE CEVAP


HAKKI521


D- 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLEN- MESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN525


a- Tekzip Bakımından Ortak Özellikler527


b- Mahkemelerin Yetkisi527


c- Tekzip Metninin Hiç Yazılmaması Gereği Gibi Y


ayımlanmaması528


F- ERİŞİMİN ENGELLENMESİ528


a- Adli Mercilerin Kararıyla Erişimin Engellenmesi529


b- FORUM ve SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ531


c- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Ek 4. maddesi gereğince Erişimin Engellenmesi532


ç- AİHM Kararlarında İletişimin Denetlenmesi534


XI. ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA


KARŞI SUÇLAR


A- HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL537


a- Genel Olarak 537


b- Hukuki Yarar539


c- Suçun Maddi Unsurları 539


aa- Suçun Faili539


bb- Suçun Mağduru 540


cc- Hareket 540


ç- Suçun Manevi Unsuru 548


d- Soruşturma-Kovuşturma-Zamanaşımı549


aa- Soruşturma: 549


bb- Yaptırım550


B- KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLEN-MESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU551


a- GENEL OLARAK 551


b- HUKUKİ YARAR552


c- SUÇUN MADDİ UNSURLARI552


aa- Suçun Konusu:552


bb- Suçun faili: 552


cc- Suçun mağduru: 552


dd- Hareket: 552


ç- SUÇUN MANEVİ UNSURU553


d- HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 553


e- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ553


aa- Teşebbüs: 553


bb- İştirak: 553


cc- İçtima: 553


f- SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI554


aa- Soruşturma Kovuşturma554


bb- Görevli Mahkeme554


cc- Yaptırım554


çç- Zamanaşımı554


C- ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL554


a- GENEL OLARAK 556


aa- Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu560


bb- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu562


cc- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu563


çç- Diğer Yasalarda Özel Hayat564


b- SUÇUN KONUSU568


c- SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER568


ç- SUÇUN MADDİ UNSURLARI 569


aa- Fail569


cc- Hareket570


aaa- Gizliliğin İhlâl Edilmesi TCK 134/1, 1. cümle570


bbb- Gizliliğin Görüntü veya Seslerin Kayda Alınması Suretiyle İhlâli TCK 134/1, 2. Cümle


(Kaydetme Suçu)570


ccc- Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa etme,


 (TCK m. 134/2) 574


d- NETİCE VE NEDENSELLİK BAĞI 580


e- SUÇUN MANEVİ UNSURU 580


f- HUKUKA AYKIRILIK 582


g- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ587


h- SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA592


D- KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ595


a- Genel Olarak595


b- Suçla korunan hukuki değer603


c- Suçun hukuki konusu603


ç- Suçun Maddi Unsurları 607


aa- Suçun Faili607


bb- Suçun Mağduru607


cc- Hareket607


d- Suçun Manevi Unsuru611


e- Hukuka Aykırılık611


aa- Rıza612


bb- Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi612


f- Suçun Özel Görünüş Şekilleri613


aa- Teşebbüs613


bb- İştirak614


cc- İçtima614


g- Kovuşturma, görevli mahkeme, suçun yaptırımı ve dava


 zamanaşımı615


aa- Kovuşturma615


bb- Görevli mahkeme616


cc- Suçun yaptırımı616


çç- Dava zamanaşımı616


E- VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME YA DA ELE GEÇİRME SUÇU616


a- Genel Olarak616


b- Suçla Korunan Hukuki Değer617


c- Suçun Maddi Unsurları 617


aa- Hareket617


bb- Fail618


cc- Mağdur 618


ç- Suçun Manevi Unsuru 618


d- Hukuka Aykırılık Unsuru618


e- Suçun Özel Görünüş Şekilleri 622


aa- Teşebbüs622


bb- İştirak622


cc- İçtima622


f- Kovuşturma, görevli mahkeme, suçun yaptırımı ve dava


zamanaşımı624


aa- Kovuşturma624


bb- Görevli mahkeme624


cc- Suçun yaptırımı624


çç- Dava zamanaşımı625


dd- SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ 625


aaa - Kamu görevlisi tarafından, görevin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi625


bbb - Belirli bir meslek ya da sanatın verdiği kolaylıktan istifade edilmek suretiyle işlenmesi626


ee- VERİLERİ YOK ETMEME SUÇU626


XII. DİSİPLİN SUÇLARI VE HAKARET


A- AHLÂKA AYKIRI HAREKETLER631


a-125/C Aylıktan kesme cezası gerektiren, "ı" alt bendi:631


b-125/B Kınama cezası gerektiren "ı" alt bendi:631


B- KEYFİ VE SERT MUAMELE632


a- 125/D Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren "ı" alt bendi:632


b- 125/C Aylıktan kesme cezasını gerektiren "ı" bendi:632


C- İFTİRA632


1- 125/C Aylıktan kesme cezasını gerektiren "ı" bendi


 


Ç- YALAN YERE TANIKLIK VE YEMİN632


D- ÖRNEK DANIŞTAY KARARLARI633


XIII. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU


A- GENEL OLARAK666


B- HAKSIZ FİİL UNSURLARI666


a- Hukuka Aykırı Fiil666


aa- Fiil666


bb- Hukuka Aykırılık666


cc- Hukuka Uygunluk Sebepleri667


çç - Özel hukuka uygunluk nedenleri668


b- Zarar668


aa- Genel Olarak668


bb- Zararın ispatı669


cc- Zararın Türleri670


aaa- Maddi ve manevi zarar 670


bbb- Mal varlığı zararı – şahıs varlığı zararı671


ccc- Manevi Zarar671


ççç- Fiili zarar- Yoksun Kalınan Kâr-Normatif Zarar673


ddd- Diğer kişisel varlık zararları:674


eee- Doğrudan doğruya zarar:674


fff-Yansıma Yoluyla Zarar Nedeniyle Tazminat675


c- İlliyet Bağı676


aa- Genel Olarak676


bb- Uygun İlliyet Bağı Teorisi:676


ç- Kusur677


aa- Kasıt:677


bb- Ağır ihmal: 677


cc- Hafif ihmal: 678


çç- Kusurun derecesi ve önemi:678


C- HAKSIZ FİİLİN HÜKÜM VE SONUÇLARI678


a- Zarar ve Miktarı678


b- Tazminatın Hesaplanması679


aa- Saldırının ağırlığı: 680


bb- Kusurun ağırlığı: 680


XIV- BASIN SUÇLARINDA MANEVİ TAZMİNAT


A- BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARININ SALDIRIYA UĞRAMASINDA MANEVİ TAZMİNAT ŞARTLARI:682


a- Öze ilişkin koşullar683


b- Görünür Gerçeklik683


c- Güncellik688


ç- Kamu Yararı ve Toplumsal İlgi


XV- CEZA DAVASINDA ŞİKÂYETTEN VAZGEÇMEVE


TAZMİNAT                     691


XVI. HUKUK VE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ


BİRBİRİNE ETKİSİ


A- GENEL OLARAK693


B- HER İKİ HUKUK DALI AÇISINDAN ETKİLEYİCİ


HUSUSLAR694


a- Ceza Mahkemesi Beraat Kararı694


b- Kusur, Yaş, Temyiz Gücü695


c- Zamanaşımı697


ç- Delil Değerlendirmesi700


d- İspat Yükü703


e- Hukuk Mahkemesi Yaş Düzeltme Kararı704


f- Hukuk Mahkemesi Sahtelik Davası705


g- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması705


ğ- Yargılamanın Yenilenmesi ve İadesi706


h- Bekletici Mesele707


j- Uzlaşma709


XVII. SOSYAL MEDYADA HAKARET-İFTİRA-


TEHDİT-TACİZ


A- GENEL OLARAK 713


B- HABER VERME HAKKI713


C- GÖRÜNÜR GERÇEKLİK715


Ç- HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ 716


a- Kanun Hükmünün veya Amirin Emrinin Yerine Getirilmesi716


aa- Kanun Hükmünü Yerine Getirme716


bb- Yetkili Merciin Emrini İfa717


b- Meşru Savunma719


c- Hakkın Kullanılması720


ç- Mağdur Rızası721


D- MANEVİ UNSUR VE GÖRÜNÜR GERÇEKLİK İLKESİ722


E- İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ723


F- ELEŞTİRİ HAKKI 725


XVIII. DİĞER HUKUK DALLARINDA HAKARET


A- MOBBİNG756


a- ULUSLARARASI BELGELERDE MOBBİNG760


b- TÜRKİYE’DE MOBBİNG ÇALIŞMALARI VE HUKUK761


c- Mevzuat: 762


aa- 1982 Anayasası: 762


bb- 4721 sayılı TMK 763


cc- 4857 sayılı İş Kanunu763


aaa- Genel Olarak763


bbb- Mobbing Hükümleri764


çç- 6098 sayılı TBK766


dd- 5237 sayılı TCK767


ee- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu767


ç- Diğer Mevzuatta: 768


d- İspat: 769


B- BOŞANMA DAVALARINDA HAKARET770


a- Genel Olarak 770


b- Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle TMK m. 162 Gereğince


 Boşanma770


aa- Hayata kast: 771


bb- Pek Kötü Davranışlar: 772


cc- Onur Kırıcı Davranışlar: 773


c- Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma ve Hakaret778


aa- Genel Olarak 778


bb- Küçültücü davranmak779


aaa- Alay etmek780


bbb- Aşağılamak783


ccc- Küçük düşürmek787


ççç- Tükürmek789


ddd- Küçümsemek789


eee- Başkalarıyla karşılaştırmak792


fff- Dedikodu çıkarmak794


ggg- İftira Etmek795


ğğğ- Beğenmemek795


hhh- Hırsızlık yapmak795


jjj- Suçlayıcı Davranmak795


cc- Sevgisiz davranmak796


çç- Baskıcı Davranmak800


dd- İlgisiz Davranmak800


ee- Dışlayıcı Davranmak801


ff- Duygusal şiddet içeren benzer davranışlar801


hh- Görsel Şiddetle evlilik birliğinin sarsılması801


aaa- Özel hayata ve hayatın gizli alanına müdahale801


bbb- Günlük Yazıları803


ccc- Kayıtlar803


ççç- Boşanmada tazminat ve nafaka805


ddd- Yoksulluk Nafakası: 809


C- NİŞANIN BOZULMASINDAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT809


D- İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKARET NEDENİYLE FESHİ819


a- Genel Olarak 819


b- Haklı Nedenle Fesih820


c- İşçinin İşveren Aleyhine Söylemlerde Bulunması halinde fesih824


ç- İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, (İş Kanunu m. 25/II-d825


d- İşverenin İşçi Aleyhine Söylemlerde Bulunması halinde fesih827


e- İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karş